Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sarva sajitha

79 views

Published on

ppt sajitha

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sarva sajitha

  1. 1. स्वागतम्।
  2. 2. बाणोच्छिष्टम ् जगत्सववम ्।
  3. 3. • बाणस्य़ पिता - नोणः • माता - सरस्वत््ाः वरदिुत्रः • बाणस्् कालघट्टः -A.D 7th century • बाणस्् कृ त्ः -कादंबरी,हर्वचररतम्, पवर्मबाणलीला , अजुवनचररतम ् , देवीशतकम ् ।
  4. 4. रचनावैशशष्ट््म्। • िाञ्चाली पि्ः। • शब्दार्व्ोः समोगुम्फः िाञ्चालीरीततररष््ते । • वर्ण्ववस्त्वनुरूिः िदपवन््ासपवलासः। • शब्दसम्िपतः । • कादंबरी सवोत्कृ ष्टा रचना । • बाणोच्छिष्टम्जगत्सववशमततपवर््े अस्् कपवत्वशच््तः,गद््वैशशष्ट्म ्।
  5. 5. • िकृ ततवणवनम ्। • अनुिासपवन््ासम ्। • उिमाद््लङ्कारि्ोगचातु्वम ्। • हृद्िक्षःसवोत्कृ ष्टम ् । • संस्कृ तगद््काव््े अद्पवती्ः,लेखकः,कपवश्च भवतत। • ओजःसमासभु्स्त्वम ् एतत् गद््स्् जीपवतम ्। • समासबहुलता।
  6. 6. • अस्् ग्रन्र्ाध्््ने अनुवाचकाः आहाराददकमपि पवस्मरे्ुः। • कादंबरीरसज्ञानानां आहाराददकमपि पवस्मरे्ुः। • बाणस्तु िञ्चाननः। • बाणोच्छिष्टम ् जगत्सववम ् इत््ुच््तः बाणस्् िर्ा िकट्तत।
  7. 7. समाप्तम ्।

×