Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

santhi krishna ppt

162 views

Published on


ppt

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

santhi krishna ppt

  1. 1. +ɨÉÖJɨÉ ´ÉänùÉ& ¦ÉÉ®úiɺªÉYÉÉxɦÉhb÷É®úÉ& ºÉÎxiÉ* |ÉvÉÉxÉäxÉ SÉi´ÉÉ®ú& ´ÉänùÉ&ºÉÎxiÉ* iÉä @ñM´ÉänÆù, ªÉVÉÖ´Éæn,Æù ºÉɨɴÉänÆù,+lÉ´ÉÇnÆù SÉ * ´ÉänùYÉÉxÉÉlÉÈ ´ÉänùÉRÂóMÉÉ&+ɴɶªÉEÆò ¦É´ÉÊiÉ* |ÉvÉÉxÉäxÉ ¹É]Âõ ´ÉänùÉRÂóMÉÉ& ºÉÎxiÉ MÉÊhÉiÉ ºÉƺEÞòÊiÉ& Uôxnù&{ÉÉnùÉè iÉÖ ´ÉänùºªÉ½þºiÉÉèEò±{ÉÉä lÉ {É`ö¬iÉä VªÉÉäÊiɹÉɨɪÉxÉÆ SÉIÉÖÌxɯûHÆò ¸ÉÉäjɨÉÖSªÉiÉä ʶÉIÉÉ QÉÉhÉÆ iÉÖ ´ÉänùºªÉ¨ÉÖJÉÆ ´ªÉÉEò®úhÉÆ º¨ÉÞiɨÉ iɺ¨ÉÉiÉ ºÉÉRÂóMɨÉvÉÒiªÉè´É ¥ÉÀ±ÉÉäEäò ¨É½þÒªÉiÉä*
  2. 2. VªÉÉäÊiɹɨÉ ´ÉÉxɶÉɺjɨÉ xÉIÉjÉÊ´ÉtÉ (VªÉÉäÊiɹÉÉ) MÉÊhÉiɶÉɺjɨÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ MÉÊhÉiÉYÉÉ& ¦ÉɺEò®úÉ- 1 ¦ÉɺEò®úÉSÉɪÉÉÇ- 2 +ɪÉǦÉ]õ& ´É®úɽþʨÉʽþ®úÉ ¥ÉÀMÉÖ{iÉ& Ê{ÉRÂóMɱÉ& ¤ÉÉèvÉɪÉxÉ& MÉÊhÉiɶÉɺjÉä ¦ÉÉ®úiɺªÉªÉÉäMÉnùÉxɨÉ Ê{ÉRÂóMɱÉ& - ¶ÉÚxªÉ¨ÉÂ
  3. 3. ¤ÉÉèvÉɪÉxÉ& {ÉèlÉMÉÉä®úºÉ ʺÉrùÉxiÉ& ¦ÉɺEò®úÉSÉɪÉÇ&- {Éè +ɪÉǦÉ^õ&- ¤ÉÒVÉMÉÊhÉiɨÉ ¥ÉÀMÉÖ{iÉ& - +RÂóEòMÉÊhÉiɨÉ +ɪÉǦÉ]õ& +ɪÉǦÉ]õÒªÉ,+ɪÉǦÉ^õ ʺÉrùÉxiÉ ´É®úɽþʨÉʽþ®úÉ - {ÉSÉʺÉrùÉÎxiÉEòÉ ¥ÉÀº¡Öò]õ ʺÉrùÉxiÉ JÉhb÷JÉÉt ¦ÉɺEò®úÉ- 11ʺÉrùÉxiÉʶɮúÉä¨ÉÊhÉ, ±ÉÒ±ÉÉ´ÉiÉÒ ¤ÉÒVÉMÉÊhÉiÉ ¦ÉɺEò®úÉ- 1¨É½þɦÉɺEò®úÒªÉÉ, ±ÉPÉÖ¦ÉɺÉEò®úÒªÉ Ê{ÉRÂóMɱÉ& UôxnùºÉÚjÉÉ
  4. 4. ANCIENT AND MEDIEVAL POLITICAL PHILOSOPHY Name : _______________________________________ Class : ________________________________________ Roll No: _____________________________________

×