Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rahul's lessonplan

169 views

Published on

ppt

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Rahul's lessonplan

  1. 1. Ê É ò ÉÉ öªÉÉä É ÉÉ ªÉÉ É òºªÉ ÉÉ¨É ®úɽÖþ±É ®Ê´É Âù Ê´É É±ÉªÉºªÉ ÉÉ¨É É´É ¨ÉÉä ÷±É ¤ÉÉäªÉºÉ É ºÉ ºÉÂ Ê´É¹ÉªÉ ºÉƺ Þò ɨÉÂ É ò®ú ɨÉ ò ªÉÉ ôÉ ÉɺÉÆ ªÉÉ òɱÉÉÆ¶É Ê É¨Éä¹É Ê ù ÉÉÆ ÂóÆ ò ´ÉÊ É 3rd period
  2. 2. ½þxÉÚ¨Éi|ɦÉÉ´É& {ÉÉ`ö¦ÉÉMÉ& ´ÉÒ®ú! ´ÉÉxÉ®ú±ÉÉäEòºªÉ ºÉ´ÉǶÉɺjÉÊ´ÉnùÉÆ ´É®ú! iÉÚ¹hÉÒ¨ÉäEòÉxiɨÉÉÊ|ÉiªÉ ½þxÉÚ¨ÉÉxÉ ËEò xÉ Vɱ{ÉʺÉ? +ɨÉÖJɨÉ +ÉÊnùEòÉ´ªÉÆ ¦É´ÉÊiÉ ®úɨÉɪÉhɨÉ * ®úɨÉɪÉhÉä ºÉ{iÉEòÉhb÷É& ºÉÎxiÉ* ®úɨÉɪÉhÉä ®úÉ¨É ºÉÒiÉɪÉÉä& EòlÉÉ ´ÉhªÉÇxiÉä* ®úɨÉähÉ ºÉ½ ´ÉxÉÆ MÉiÉÉ ºÉÒiÉÉ ®úÉ´ÉhÉäxÉ +{ɾþiÉ´ÉÊiÉ* ºÉÒiÉÉx´Éä¹ÉhÉÉªÉ ±ÉRÂóEòÉÆ MÉxiÉÖÆ |ÉÉ{iÉ& ½þxÉÖ¨ÉxiÉÆ VÉɨ¤É´ÉÉxÉ |ÉSÉÉänùªÉÊiÉ* iÉäxÉ EÞòiÉÆ +Éi¨ÉÊ´É·ÉɺɴÉvÉÇxÉÉi¨ÉEÆò ®úɨÉɪÉhɺÉxnù¦ÉÇ& +jÉ ´ÉhªÉÇxiÉä* {É`öxÉÉÊvÉMɨÉÉ& ¶±ÉÉäEòÉx´ÉªÉÉxÉÖºÉÉ®¨É +ɶɪÉÆ Ê±ÉJÉÊiÉ* ±ÉPÉÖ Ê]õ{{ÉhÉÓ Ê±ÉJÉÊiÉ* EòlÉÉ{ÉÉjÉÉhÉÉÆ ¦ÉÉMÉÆ º´ÉÒEÞòiªÉ +ɶɪɴªÉHòiɪÉÉ ºÉ¨¦ÉɹÉhɨɴÉiÉ®úªÉÊiÉ * {É`öxÉ|ɨÉäªÉ& <ªÉÆ {ÉÉ`ö¦ÉÉMÉä @ñIÉ®ÉVÉäxÉ EÞòiÉÆ +Éi¨ÉÊ´É·ÉɺɴÉvÉÇxÉÉi¨ÉEÆò |ÉSÉÉänùxÉÉÊxÉ ´ÉÉCªÉÉÊxÉ ´ÉhªÉÇxiÉä* ºÉÒiÉÉx´Éä¹ÉhÉÉªÉ ±ÉRÂóEòÉÆ MÉxiÉÖÆ ½þxÉÖ¨ÉxiÉÆ |ÉSÉÉänùªÉÊiÉ VÉɨ¤É´ÉÉxÉ <nÆù {ÉÉ`ö¦ÉÉMÉuùÉ®úÉ * +ɶɪÉÉ& / vÉÉ®hÉÉ <ªÉÆ {ÉÉ`ö¦ÉÉMɺªÉ {É`öxÉäxÉ <ÊiɽþɺÉEòÉ´ªÉ¨É ®úɨÉɪÉhɺªÉ EòÉSÉxÉ EòlÉɺÉxnù¦ÉÉÇxÉ +ÊvÉEÞòiªÉ YÉÉxÉÆ ±É¦ÉiÉä *
  3. 3. |ÉÊGòªÉÉ ¶±ÉÉäEÆò {ÉÊ`öi´ÉÉ +x´ÉªÉ +É¶ÉªÉ ®úSÉxÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ ®úSÉxÉÉ SÉ* ¨ÉxÉÉä¦ÉÉ´É& <ÊiɽþÉºÉ EòlÉÉxÉÉÆ {É`öxÉä iÉÉi{ɪÉÈ ´ÉvÉǪÉäiÉÂ, ®úɨÉɪÉhÉ{ÉÉ®úɪÉhÉä iÉÉi{ɪÉÈ ´ÉvÉǪÉäiÉÂ* {ÉÉ`öÉ{ÉOÉlÉxɨÉ ¦ÉɹÉÉ{É®ú¨ÉÂ- xÉÚiÉxÉ{ÉnùÉÊxÉ- ´ÉÒ®ú- ¶ÉÚ®ú&, ´ÉÉxÉ®ú&, ´ÉɪÉÖ{ÉÖjÉ&, ´É®ú, +ÉÊ|ÉiªÉ, Vɱ{ÉʺÉ* ´ªÉÉEò®úhÉ{É®ú¨É {ÉnùSUäônù{É®ú¨ÉÂ- iÉÚ¹hÉÒ¨ÉäEòÉxiɨÉÉÊ|ÉiªÉ Ê´ÉOɽþ& ´ÉÉxÉ®ú±ÉÉäEòºªÉ, ¶ÉɺjÉÊ´ÉnùɨÉ ºÉÉ®úÉƶÉ& {ÉÚ´ÉÇYÉÉxɨÉ ®úɨÉɪÉhɨÉÊvÉEÞòiªÉ YÉÉxɨÉ +κiÉ, ®úɨÉɪÉhÉ{ÉÉ®úɪÉhÉä YÉÉxɨÉ +κiÉ* ¤ÉÉävÉxÉÉä{ÉEò®úhÉÉÊxÉ EòIªÉÉä{ÉEò®úhÉÉÊxÉ ¶ªÉɨɡò±ÉEò¨ÉÂ, ¨ÉÉVÉÇ´ÉÒ, ºÉÖvÉÉEòhb÷¨ÉÂ, {ÉÖºiÉEò¨É ʴÉʶɹ´Éä{ÉEò®úhÉÉÊxÉ- SÉÉ]ÇÂõ, ±ÉÉ{ÉÂ]õÉä{ÉÂ, {ÉäxÉbÅè÷´ÉÂ
  4. 4. {É`öxÉ|É´ÉiÉÇxÉÉÊxÉ |ÉÊGòªÉÉ |ÉÉ®ú¨¦É|É´ÉiÉÇxɨÉ |ɺiÉÉ´ÉxÉÉ +vªÉÉÊ{ÉEòÉ EòIªÉɪÉÉÆ |ÉʴɶªÉ +ʦɴÉÉnùxÉ |ÉiªÉʦɴÉÉnùxÉÉxÉxiÉ®Æú ºÉÆJªÉÉMÉhÉxÉÆ Eò®úÉäÊiÉ* {ÉÚ´ÉÇYÉÉxÉ{ÉÊ®ú¶ÉÉävÉxÉÉlÉÈ |ɶxÉÉÊxÉ {ÉÞSUôÎxiÉ* +vªÉÉÊ{ÉEòÉ - Á& ÊEò¨É +{É`öiÉÂ? +vªÉÉÊ{ÉEòÉ- ½þxÉÚ¨ÉÉxÉ Eò&? +vªÉÉÊ{ÉEòÉ- VÉɨ¤É´ÉÉxÉ Eò&? +vªÉÉÊ{ÉEòÉ- +κ¨ÉxÉ {ÉÉ`ö¦ÉÉMÉä ´ÉhÉÇxÉÉʴɹɪÉÆ ÊEò¨É ? +vªÉÉÊ{ÉEòÉ- @ñIÉ®úÉVÉ& EÆò |ÉSÉÉänùªÉÊiÉ ? |ÉÊiÉEò®úhɨÉ UôÉjÉÉ& - ®úɨÉɪÉhɨÉ +ÊvÉEÞòiªÉ +{É`öiÉÂ* UôÉjÉÉ& - ´ÉɪÉÖ{ÉÖjÉ& ½þxÉÚ¨ÉÉxÉÂ* @ñIÉ®ÉVÉ& VÉɨ¤É´ÉÉxÉ * UôÉjÉÉ& - @ñIÉ®ÉVÉäxÉ EÞòiÉÆ |ÉSÉÉänùxÉÉÊxÉ* UôÉjÉÉ& - ½þxÉÖ¨ÉxiÉÆ ºÉÒiÉÉx´Éä¹ÉhÉÉªÉ ±ÉRÂóEòÉMɨÉxÉÉlÉǨÉ * =qäù¶ÉEòlÉxɨÉ ªÉÖ¹¨ÉÉEÆò {ÉÉ`ö{ÉÖºiÉEäò ®Éú¨ÉɪÉhÉÉiÉ =rÞùiÉÆ ½þxÉÚ¨Éi|ɦÉÉ´É& xÉÉ¨É BEò {ÉÉ`ö¦ÉÉMɨÉ +κiÉ* {ÉÖºiÉEò¨É =nÂùPÉÉiªÉiÉÖ iÉiÉ {ɶªÉ * +xÉxiÉ®ú¨É +vªÉÉÊ{ÉEòÉ {ÉÉ`öºªÉ xÉɨÉÆ ¶ªÉɨɡò±ÉEäò ʱÉJÉÊiÉ “½þxÉÚ¨Éi|ɦÉÉ´É&” UôÉjÉÉ& {ÉÖºiÉEò¨É =nÂùPÉÉ{ªÉÎxiÉ* ´ÉÉSÉxɨÉ UôÉjÉÉ& ´ÉÉSɪÉÎxiÉ
  5. 5. +vªÉÉÊ{ÉEòÉ {ÉÉ`ö¦ÉÉMɨÉ =SSÉè& º{ɹ]õiɪÉÉ SÉ Êuù´ÉÉ®Æú ´ÉÉSɪÉÊiÉ* ºÉÎxvÉSUäônÆù EÞòi´ÉÉÊ{É ´ÉÉSɪÉÊiÉ * {É`öxÉ|É´ÉiÉÇxɨÉ -1 +xÉÖ´ÉÉSÉxÉÆ MÉʱÉiÉÊxÉ´ÉÉ®úhÉÆ SÉ +vªÉÉÊ{ÉEòÉ {ÉÉ`ö¦ÉÉMÉÆ ´ÉÉSÉʪÉi´ÉÉ UôÉjÉÉxÉ ´ÉÉSÉʪÉiÉÖÆ ÊxÉÌnù¶ÉÊiÉ* MÉʱÉiÉÊxÉ´ÉÉ®úhÉÆ SÉ Eò®úÉäÊiÉ * {É`öxÉ|É´ÉiÉÇxɨÉ -2 +vªÉÉÊ{ÉEòÉ {ÉÉ`ö¦ÉÉMÉä Ê´Ét¨ÉÉxÉÉÊxÉ xÉÚiÉxÉ{ÉnùÉÊxÉ ´ÉHÖÆò UôÉjÉÉxÉ ÊxÉÌnù¶ÉÊiÉ* UôÉjÉähÉ =HÆò {ÉnùÉÊxÉ ¶ªÉɨɡò±ÉEäò ʱÉÊJÉi´ÉÉ Ê´É¶ÉnùÒEò®úÉäiÉÒ SÉ * ´ÉÒ®ú- ¶ÉÚ®ú& ´ÉÉxÉ®ú&- EòÊ{É& ´ÉɪÉÖ{ÉÖjÉ& - ½þxÉÚ¨ÉÉxÉ ´É®ú - ¸Éä¹`ö& +ÉÊ|ÉiªÉ- |ÉÉ{ªÉ Vɱ{ÉʺÉ- ´Énù漃 UôÉjÉÉ& xÉÚiÉxÉ{ÉnùÉÊxÉ ´ÉnùÎxiÉ * {É`öxÉ|É´ÉiÉÇxɨÉ -3 +vªÉÉÊ{ÉEòÉ {ÉÉ`ö¦ÉÉMÉä Ê´Ét¨ÉÉxÉÉÊxÉ {ÉnùSUäônù{ÉnùÉÊxÉ ´ÉHÖÆò UôÉjÉÉxÉ ÊxÉÌnù¶ÉÊiÉ* ¶ªÉɨɡò±ÉEäò ʱÉÊJÉi´ÉÉ Ê´É¶ÉnùÒEò®úÉäÊiÉ SÉ * UôÉjÉÉ& {ÉnùSUäônù{ÉnùÉÊxÉ ´ÉnùÎxiÉ *
  6. 6. iÉÚ¹hÉÒ¨ÉäEòÉxiɨÉÉÊ|ÉiªÉ- iÉÚ¹hÉÓ + BEòÉxiɨÉÂ+ +ÉÊ|ÉiªÉ {É`öxÉ|É´ÉiÉÇxɨÉ – 4 +vªÉÉÊ{ÉEòÉ {ÉÉ`ö¦ÉÉMÉä Ê´Ét¨ÉÉxÉÉÊxÉ Ê´ÉOɽþ{ÉnùÉÊxÉ ´ÉHÖÆò UôÉjÉÉxÉ ÊxÉÌnù¶ÉÊiÉ ¶ªÉɨɡò±ÉEäò ʱÉÊJÉi´ÉÉ Ê´É¶ÉnùÒEò®úÉäÊiÉ SÉ ´ÉÉxÉ®ú±ÉÉäEòºªÉ -´ÉÉxÉ®úÉhÉÉÆ ±ÉÉäEò& ´ÉÉxÉ®ú±ÉÉäEò& , iɺªÉ * ¶ÉɺjÉÊ´ÉnùÉÆ - ¶ÉɺjÉÆ Ê´ÉnùÎxiÉ <ÊiÉ ¶ÉɺjÉÊ´Énù&, iÉä¹ÉɨÉ * UôÉjÉÉ& Ê´ÉOɽþ{ÉnùÉÊxÉ ´ÉnùÎxiÉ* {É`öxÉ|É´ÉiÉÇxɨÉ -5 +vªÉÉÊ{ÉEòÉ ¶±ÉÉäEòºªÉ +x´ÉªÉÆ +lÉÈ SÉ SÉÉ]ÇÂõ ={ɪÉÖVªÉ ʴɶÉnùÒEò®úÉäÊiÉ * (½äþ) ´ÉÉxÉ®ú±ÉÉäEòºªÉ ´ÉÒ®ú&! - ´ÉÉxÉ®úºÉ¨ÉÖnùɪɺªÉ ¶ÉÚ®ú&! ºÉ´ÉǶÉɺjÉÊ´ÉnùÉÆ ´É®ú&! - ºÉ´ÉǶÉɺjÉ{ÉÎhb÷iɨÉvªÉä ¸Éä¹`ö&! ½þxÉÚ¨ÉÉxÉ - ½äþ ´ÉɪÉÖ{ÉÖjÉ! iÉÚ¹hÉҨɠ- ¨ÉÉèxɨÉ BEòÉxiɨÉ +ÉÊ|ÉiªÉ- ®ú½þÉänäù¶ÉÆ |ÉÉ{ªÉ ËEò – EäòxÉ EòÉ®úhÉäxÉ xÉ Vɱ{É漃 – xÉ ´ÉnùʺÉ? ½äþ ½þxÉÚ¨ÉxÉ ! i´ÉÆ ´ÉÉxÉ®ú±ÉÉäEòºªÉ ¶ÉÚ®ú& ¶ÉɺjÉ{ÉÎhb÷iÉä¹ÉÖ ¸Éä¹`ö& SÉ +κiÉ* iÉÉoù¶É& ¦É´ÉÉxÉ UôÉjÉÉ& ¸ÉrùÉÆ EÖò´ÉÇÎxiÉ*
  7. 7. ÊEò¨ÉlÉǨÉ BEòÉEòÒ ºÉxÉ ={ÉʴɶÉÊiÉ? EäòxÉ EòÉ®úhÉäxÉ i´ÉÆ ÊEò¨ÉÊ{É xÉ ´Énù漃 ? {É`öxÉ|É´ÉiÉÇxɨÉ -6 +vªÉÉÊ{ÉEòÉ {ÉÉ`ö¦ÉÉMɺªÉ +ɶɪÉÆ ¨ÉÉiÉÞ¦ÉɹɪÉÉ ´ÉHÖÆò UôÉjÉÉxÉ ÊxÉÌnù¶ÉÊiÉ* AÃtbm lp-am³! A§v hm-c-·m-cpsS Iq«-¯n iqcpw imkv{X-]-WvUn-X-·m-cn t{ijvTpw BIp-¶p. A§-s-bpÅ A§v F´n-p-th-n C§s GIm-In-bmbn Ccn- ¡p¶p? F´v ImcWwsIm-mWv A§v H¶pw ]d-bm-¯Xv? UôÉjÉÉ& ¨ÉÉiÉÞ¦ÉɹɪÉÉ +lÉÈ ´ÉnùÎxiÉ* +ɺ´ÉÉnùxɨÉ ´Éɱ¨ÉÒÊEòxÉÉ Ê´É®úÊSÉiÉÆ ®úɨÉɪÉhÉÉiÉ =rÞùiÉÆ ¦É´ÉÊiÉ <nÆù {ÉÉ`ö¦ÉÉMÉ&* <nÆù ¶±ÉÉäEäò ´ÉɪÉÖ{ÉÖjÉ& ½þxÉÖ¨ÉxiɨÉ ´ÉhªÉÇÊiÉ * ¶±ÉÉäEòºªÉ +ɶɪÉÆ, ¦ÉÉ´ÉÆ SÉ UôÉjÉÉ& ºÉ¨ªÉEÂò +ɺ´ÉÉnùªÉÎxiÉ* {ÉÖxÉ®úÉ´ÉÌiÉ |ɶxÉÉ& ´ÉÉxÉ®ú±ÉÉäEòºªÉ ´ÉÒ®ú& Eò&? ´ÉɪÉÖ{ÉÖjÉ& Eò& ? ºÉ´ÉǶÉɺjÉÊ´ÉnùÉÆ ´É®ú& Eò&? ¨ÉÚ±ªÉÊxÉhÉÇªÉ +ƶÉÉ& Ê´ÉOɽþ& - ¶ÉɺjÉÊ´ÉnùɨÉ * {ÉnùSUäônù& - iÉÚ¹hÉÒ¨ÉäEòÉxiɨÉÉÊ|ÉiªÉ {ÉÊ®ú½þÉ®É& +vªÉÉÊ{ÉEòÉ Ê´ÉOɽþ¶É¤nùÉÊxÉ ¨ÉÉiÉÞ¦ÉɹɪÉÉ SÉ ´ÉHÖÆò SÉäiÉ UôÉjÉÉ& ºÉ¨ªÉEÂò +´ÉMɨªÉiÉä *
  8. 8. +vªÉÉÊ{ÉEòÉ {ÉnùSUäônù{ÉnùÉÊxÉ ºÉ¨ÉÉxÉÉänù½þ®úhÉÉÊxÉ ={ɪÉÖVªÉ ʴɶÉnùªÉÊiÉ SÉäiÉ ºÉ¨ªÉEÂò +´ÉMɨªÉiÉä * +xÉÖ¤ÉxvÉ|É´ÉiÉÇxɨÉ ¶±ÉÉäEòºªÉ +ɶɪÉÆ +x´ÉªÉÆ SÉ BEò´ÉÉ®Æú ºÉƺEÞòiÉ{ÉÖºiÉEäò ʱÉJÉiÉÖ * |ÉÊiÉ¡ò±ÉxÉÉÎi¨ÉEòÉÊSÉxiÉÉ EòIªÉÉ ºÉ¨ªÉEÂò ®úÒiªÉÉ SÉɱɪÉÊiɺ¨É * ¤ÉÉävÉxÉÉä{ÉEò®úhÉÉÊxÉ +Ê{É ={ɪÉÖVªÉiÉä *

×