Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentationgreeshma

156 views

Published on

ppt

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentationgreeshma

 1. 1. Submitted by Greeshma P.V Sanskrit Optional Roll No. 4 GCTE, Thycaud
 2. 2. º´ÉÉMÉ iɨÉÂ
 3. 3. ´ÉänùÉ &
 4. 4. SÉiÉÖ´ÉænùÉ& ºÉÎxiÉ*
 5. 5. @ñM´Éänù¨É SÉiÉÖ´ÉænùÉä ¨ÉvªÉä |ÉlɨÉÆ ¦É´ÉÊiÉ* {ÉÖ®úÉiÉxÉ´Éänù¨É ¦É´ÉÊiÉ @ñM´Éänù¨ÉÂ* @ñM´ÉänùºªÉ ={ÉYÉÉiÉÉ ¦É´ÉÊiÉ =i½þÉäiÉÉ´ÉÂ*
 6. 6. ªÉVÉÖ´Éænùä ªÉYÉÊ´ÉvɪÉ& ʴɶÉnùªÉxiÉä* ªÉVÉÖ´ÉænÆù ÊuùvÉÉ Ê´É¦ÉVªÉiÉä* ¶ÉÖC±ÉªÉVÉÖ´ Éænù¨ÉÆ EÞò¹hɪÉVÉÖ´É ænÆù
 7. 7. ªÉVÉÖ´ÉænùºªÉ ={É´Éänù¨É ¦É´ÉÊiÉ vÉxÉÖ´Éænù¨ÉÂ
 8. 8. MÉt¯û{Éä ʱÉJÉiÉÖÆ ´ÉänÆù ¦É´ÉÊiÉ ºÉɨɴÉänù¨ÉÂ* ºÉɨɴÉänäù 1549 ºÉÚHòÉ& ºÉÎxiÉ*
 9. 9. {ÉÚ´ÉÉÇÌSÉEÆò =kÉ®úÉÌSÉEÆ
 10. 10. ´ÉètÆ, ¨ÉÉÎxpùEòÊ´ÉtÉ, Ê´ÉÊ´ÉvÉ +ÉSÉÉ®úGò¨ÉÉ& SÉ +Éκ¨ÉxÉ ´Éänèù +xiɦÉÇ´ÉÊiÉ* +ɪÉÖ´ÉænÆù ={ɪÉÖVªÉ C´ÉÊSÉiÉ ¨ÉÉMÉÉÇ& SÉ +jÉ |ÉÊiÉ{ÉÉtiÉä* +lÉ´ÉÇ´ÉänùºªÉ ={É´ÉänÆù ¦É´ÉÊiÉ +lÉǶÉɺjɨÉ +lÉǶÉɺjɺªÉ |ÉhÉäxÉÉ ¦É´ÉÊiÉ ¸ÉÒ EòÉèÊ]õ±ªÉxÉÂ*

×