Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentationgreeshma

224 views

Published on

ppt

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Presentationgreeshma

 1. 1. ªÉÉääMɺÉxÉÉ ÊxÉ
 2. 2. |ɪÉÉäVÉxÉÉÊxÉ :- Eò¶Éä¯ûEòɪÉÉ&{ÉÞ¹`ö{Éä¶ÉÒxÉÉÆSÉ |ɪÉÉäVÉxÉEò®ú¨ÉÂ* ´ÉGòÒ¦ÉÚiÉÉÊxɺEòxvɺlÉÉÊxÉ @ñVÉÖiÉÉÆ |ÉÉ{xÉÖ´ÉÎxiÉ* {ÉÞ¹`ö´ÉänùxÉɪÉÉ&Eò¶Éä¯ûEòÉ{ÉÒb÷ªÉɶSÉ ¶ÉÉÎxiÉ&±É¦ªÉiÉä* ·ÉɺÉEòÉä¶ÉºªÉ ºÉRÂóEòÉäSÉÊ´ÉEòɺÉÉè ªÉlÉÉÊ´ÉÊvÉ |ÉSɱÉiÉ&SÉ* >ðvÉǽþºiÉɺÉxɨÉÂ
 3. 3. |ɪÉÉäVÉxÉÉÊxÉ :- +ɺÉxɺªÉɺªÉ {ÉÊ®ú¶ÉÒ±ÉxÉäxÉ ¸ÉähÉÒ ¦ÉÉMɺªÉ nÖù¨ÉænùÉä xɶªÉÊiÉ* nù½þxɶÉÊHò& ´ÉvÉÇiÉä* =nù®úºlÉÉxÉɨɴɪɴÉÉxÉɨÉÉ®úÉäMªÉÆ |É´ÉvÉÇiÉä* Eò¶Éä¯ûEòÉxÉÖ¤ÉxvÉÒxÉÉÆ {Éä¶ÉÒxÉÉÆ ®úHò´ÉÉʽþxÉÒxÉÉÆ SÉ oùføiÉÉ ±É¦ªÉiÉä* +vÉÇEòÊ]õSÉG òɺÉxɨÉÂ
 4. 4. |ɪÉÉäVÉxÉÉÊxÉ :- BiɺªÉ {ÉÊ®ú¶ÉÒ±ÉxÉäxÉBEòÉOÉiÉÉ ±É¦ªÉiÉä* +Éi¨ÉÊ´É·ÉɺÉ&|É´ÉvÉÇiÉä* {É®ú¨ÉºÉÖJÉ|ÉnùÉʪÉxÉÒªÉÉäMÉÊ´ÉtÉ ºÉ´ÉÇVÉÒÊ´ÉxÉ&¨ÉÉiÉä´É®úIÉÊiÉ* ªÉÉäMÉÉSÉɪÉǺªÉÊxÉnæù¶ÉÉxÉÖºÉÞiªÉè´É ªÉÉäMÉɺÉÉxÉÉÊxÉ{ÉÊ®ú¶ÉÒ±ÉxÉÒªÉÉÊxÉ* ´ÉÞIÉɺÉxɨÉÂ*
 5. 5. |ɪÉÉäVÉxÉÉÊxÉ :- +ɺÉxÉä¹ÉֺɴÉÇ|ÉvÉÉxÉƦɴÉÊiÉ ºÉ´ÉÉÇRÂóMÉɺÉxɨÉÂ* ºÉ´ÉÇRÂóMÉɺÉxÉäxɶɮúÒ®úºªÉ ¤ÉÉÁÉxiÉÊ®úEòɴɪɴÉÉxÉÉƺÉÖκlÉÊiÉ&±É¦ªÉiÉä* nù½þxÉ®úºÉÉäi{ÉÉnùxÉOÉxlÉä&EòɪÉÇIɨÉiÉÉ ´ÉvÉÇiÉä* Eò¶ÉÉä¯ûEòɪÉÉ&´ÉGòiÉÉ nÚù®úÒEò®úÉäÊiÉ* Eò¶Éä®ÖúEòɪÉÉ&{ÉÊ®úiÉÉä Ê´ÉtɨÉÉxÉÉ{Éä¶ÉªÉ& SÉ ¶ÉÊHòªÉÖHòÉ&¦É´ÉÎxiÉ* ºÉ´ÉÉÇRÂóMÉɺÉxɨÉÂ
 6. 6. |ɪÉÉäVÉxÉÉÊxÉ :- Eò¶Éä¯ûEòɪÉÉ&{É䶪ÉÉ&ºxÉɪÉÚxÉÉÆSÉ {ÉÖϹ]õSÉ ´ÉvÉÇʪÉiÉÖÆ ºÉ½þɪÉEòʨÉnù¨ÉÂ* =nù®ú¾þnùªÉEòÊ]õnäù¶ÉºlÉÉxÉ ºxÉɪÉÚxÉ {Éä¶ÉÒ&SÉ ºÉ¡ò±ÉxÉÂEòiÉÖÈ ºÉ|ɪÉÉääVÉEÆò ¦É´ÉÊiÉ* =ù®úºÉ&Ê´ÉEòɺÉ&ºÉƦɴÉÊiÉ* nÖù¨ÉænùºÉÉÆÊ´ÉxÉɶÉɪÉÉ, {ÉÞι]õ´ÉänùxÉÉ ¶É¨ÉxÉɪÉ, EòɺɮúÉäMÉ ¶É¨ÉxÉÉªÉ SÉ =kɨɨÉ ¦É´ÉÊiÉ* ¦ÉÖVÉRÂóM ÉɺÉxɨÉÂ
 7. 7. |ɪÉÉäVÉxÉÉÊxÉ :- +ɶÉRÂóEòÉ, =iEòh`öÉ, {ÉÊ®ú§ÉÉÎxiÉ&, ¶É®úÒ®úºªÉIÉÒhɨÉÂSÉ xɶªÉÎiÉ* ¨ÉxÉÉä¤É±É¨É´ÉvÉǪÉÊiÉ* ¾þpùÉäÊMÉhÉÉÆ®úHòÉÊnù¨ÉnæùxÉ ÎC±É¹]õÉxÉÉÆSÉ =kɨɦɴÉÊiÉ<nÆù +ɺÉxɨÉÂ* BEòÉOÉiÉÉ, ¶É®úÒ®úºªÉ >ðVÉǺ´É±ÉiÉÉÆSÉ ´ÉvÉǪÉÊiÉ* ¶É´ÉɺÉx ɨÉÂ
 8. 8. |ɪÉÉäVÉxÉÉÊxÉ :- EòÊ]õºÉxvÉÒxÉÉÆ{ÉÞ¹]õ{Éä¶ÉÒxÉÉÆSÉ ¤É±ÉÉªÉ =kɨÉƦɴÉÊiÉ {ÉζSɨÉÉäkÉ®úɺÉxɨÉÂ* =nù®úºªÉ nÖù¨ÉænùÉäxɶªÉÊiÉ* ®úHòSÉÆGò¨ÉhÉÆ, nù½þxÉÆ, |ÉiªÉÖi{ÉÉnùxɨÉÂ, xÉÉb÷Ò´ªÉ´ÉºlÉÉ, OÉÎxlÉ´ªÉ´ÉºlÉÉ<iªÉÉnùÒxÉÉÆ EòɪÉÇIɨÉ|É´ÉiÉÇxÉÉªÉ <nù¨É +ɺÉxɨÉ ªÉÖVªÉiÉä* ¨ÉÉxÉʺÉEò +ɺ´ÉɺlªÉÉ{ÉÊ®ú½þ®úÊiÉ* ·ÉɺÉEòÉä¶ÉɺÉÖJÉÉ&¶É¨ÉªÉÊiÉ* {ÉζSɨÉÉäkÉ ®úɺÉxɨÉÂ
 9. 9. ½þɱÉÉ ºÉxÉÉ ´ÉXÉɺ ÉxÉÉ vÉxÉÖ®ú ɺÉxÉÉ
 10. 10. vÉxªÉ´É Énù&

×