Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bolroo

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bolroo

  1. 1. Хүснэгт1 Монгол хэлний хичээлээр 2а ангийн ТТШ­ын дүн Ерөнхий Вариант таслах бичиг Цээж Бүгд Үеэр оноо дүнД/д Сурагчдын нэрс          1 Мандах “Б” 3 0.6 3.6 64%”D” 2 Бөхбат “А” 0 0 0 “F” 3 Баасандорж “А” 3 0.6 3.6 64%”D” 4 Отгонцэцэг “А” 0 0.6 0.6 “F” 5 Тэмүүлэн “А” 3 0.6 3.6 64%”D” 6 Чинбаяр “Б” 3 0.6 3.6 64%”D” 7 Бямбасүрэн тусгай 60%”D” 8 Буяннэмэх “А” 0 0.6 0.6 “F” 9 Дарьсүрэн тусгай 60%”D” 10 Хонгорхүү тусгай 60%”D” 11 Хувьт тусгай 60%”D” 12 Гэрэл “Б” 3 0.6 3.6 64%”D” 13 Мөнхзул “Б” 3 0.6 3.6 64%”D” А В С D 10 F 3 Амжилт 80.00% Чанар 0.00% Хуудас 1
  2. 2. Хүснэгт1 2а ангийн Математикийн хичээлийн өвлийн ТТШ­ын анализ Өгүүлбэртэй Илэрхийлэл бодлого Хэрчим Жиших Аравт нэгжД/д Сурагчдын нэрс        1 Мандах 1 1 1 0.5 2 2 Бөхбат тусгай 3 Баасандорж 0 0 0 0 0 4 Отгонцэцэг 1 2 2 0 0 5 Тэмүүлэн 0 0 0 0 0 6 Чинбаяр 0 0 0 0 0 7 Бямбасүрэн тусгай 8 Буяннэмэх 0 0 0 0 0 9 Дарьсүрэн тусгай 10 Хонгорхүү тусгай 11 Хувьт тусгай 12 Гэрэл 1 2 0.5 0.5 0.1 13 Мөнхзул 1 2 2 0 2 А В С D F Амжилт Чанар 2а анги тоо 1сар 2 1.8 1.6 1.4 1.2 Аравт нэгж Жиших 1 Илэрхийлэл 0.8 Хэрчим 0.6 Өгүүлбэртэй бодло 0.4 0.2 0 Row 45 Row 47 Row 49 Row 51 Row 53 Row 55 Row 44 Row 46 Row 48 Row 50 Row 52 Row 54 Row 56 2а ангийн Математикийн хичээлийн намрын ТТШ­ын анализ Хуудас 2
  3. 3. Хүснэгт1 Илэрхийллийн Өгүүлбэртэй Тэгшитгэл бодлого Хэрчим Бүгд оноо утга бод зурД/д Сурагчдын нэрс  ол             1 Бөхбат 0 0 0 0 0 2 Баасандорж 0 0 0 1 1 3 Отгонцэцэг 1 0 1 0 2 4 Тэмүүлэн 0 0 0 0 0 5 Чинбаяр 0 0 1 0 1 6 Бямбасүрэн тусгай 7 Хонгорхүү тусгай 8 Хувьт тусгай 9 Гэрэл 0 0 1 1 2 10 Мөнхтэнгэр тусгай 11 Наранцацрал 0 0 0.5 0 0.5 12 Чинзориг тусгай А В С D F Амжилт Чанар 2а тоо/11сар/ 1 0.9 0.8 0.7 0.6 Илэрхийллий 0.5 Тэгшитгэл бо Хэрчим зур Өгүүлбэртэй 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Row 83 Row 84 Row 85 Row 86 Row 87 Row 88 Row 89 Row 90 Row 91 Row 92 Row 93 Row 94 Хуудас 3
  4. 4. Хүснэгт1Хуудас 4
  5. 5. Хүснэгт1 Ерөнхий Бүгд оноо дүн     5.5 73%”C” 60%”D” 1 “F” 5 66,6%”D” 0 “F” 0 “F” 60%”D” 0 “F” 60%”D” 60%”D” 60%”D” 5 66,6%”D” 7 90%”A” 1 1 7 4 70.00% 8.00% Аравт нэгж Жиших Илэрхийлэл Хэрчим Өгүүлбэртэй бодлого5 Row 56 Хуудас 5
  6. 6. Ерөнхий Хүснэгт1 дүн   “F” 20%”F” 40%”F” “F” 20%”F” 60%”D” 60%”D” 60%”D” 40%”F” 60%”D” 10%”F” 60%”D” 5 7 41.00% 0.00% Илэрхийллийн утга ол Тэгшитгэл бод Хэрчим зур Өгүүлбэртэй бодлого93 Row 94 Хуудас 6

×