Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Interactice Whiteboard 22.10.14

979 views

Published on

 • Be the first to comment

Interactice Whiteboard 22.10.14

 1. 1. Χρήση διαδραστικών πινάκων στη μαθησιακή διαδικασία Μπασματζίδης Γεώργιος MSc Πληροφορική στην Εκπ/ση Επιμορφωτής ΤΠΕ β’ επιπέδου
 2. 2. Δομή εισήγησης: Θεωρητική προσέγγιση για το Δ.Π. Επίδειξη δραστηριοτήτων στο Δ.Π. Πρακτική εξάσκηση εκπαιδευτικών
 3. 3. Στόχοι εισήγησης: Ενημέρωση Εξοικείωση Απομυθοποίηση
 4. 4. Οι Ν.Τ αποτελούν σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης κοινωνίας. Συνεπώς η εκπαίδευση δεν μπορεί να παραμένει προσκολλημένη στα παραδοσιακά μέσα του βιβλίου και του τετραδίου
 5. 5. Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα τόσο στην ελληνική όσο και στην διεθνή βιβλιογραφία η έλλειψη των τεχνολογικών μέσων στη διδασκαλία έχει ως αποτέλεσμα αυτή να γίνεται λιγότερο αποτελεσματική. Bates (1995)
 6. 6. η εισαγωγή του διαδραστικού πίνακα(Δ.Π) ή Interactive Whiteboard (IWB) στη διδασκαλία των επιμέρους μαθημάτων συντελεί σε ιδιαίτερης σημασίας πλεονεκτήματα κυρίως σε θέματα αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικών και μαθητών
 7. 7. Οι υποστηρικτές των Δ.Π. θεωρούν πως «μπορούν να επιφέρουν μια δυνητική επανάσταση στην εκπαιδευτική πρακτική» (Gillen, Staarman, Littleton, Mercer & Twiner, 2008; Miller & Glover, 2002; Smith, Higgins, Wall & Miller, 2005)
 8. 8. Στοιχεία εξοπλισμών 3.000.000 + διαδραστικοί πίνακες παγκοσμίως Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς έχουν τα πρωτεία Η Ελλάδα εξοπλίζεται μέσα από την πράξη: «Πρόγραμμα ππιιλλοοττιικκήήςς εειισσααγγωωγγήήςς δδιιααδδρραασσττιικκώώνν σσυυσσττηημμάάττωωνν κκααιι σσυυννααφφοούύςς εεξξοοππλλιισσμμοούύ σσττηηνν ττάάξξηη γγιιαα μμίίαα ψψηηφφιιαακκάά υυπποοσσττηηρριιζζόόμμεεννηη δδιιδδαασσκκααλλίίαα» .. (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση)
 9. 9. Τι είναι ένας διαδραστικός πίνακας; Ο Δ.Π. είναι ένας πίνακας που συνδυάζει την απλότητα και λειτουργικότητα ενός απλού πίνακα με τις δυνατότητες ενός υπολογιστή. Είναι ψηφιακό βοήθημα για τη στήριξη της διδασκαλίας.
 10. 10. Τυπική διάταξη ενός διαδραστικού συστήματος. 10
 11. 11. Ανήκει στην κατηγορία των τεταρτογενών Μέσων (Σοφός 2005) Ο ΔΠ καλύπτει όλες τις λειτουργίες του μαυροπίνακα Ο ΔΠ είναι ένας «κλασικός πίνακας» με ψηφιακές προεκτάσεις «Κρύβει» την ψηφιακή του υποδομή Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ΕξΑΕ Θέτει το εκπαιδευτικό σύστημα μπροστά σε νέες προκλήσεις 11
 12. 12. Πώς διαφοροποιείται ο ΔΠ από άλλες τεχνολογίες; Σχεδιάστηκε για χρήση από εκπαιδευτικούς Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη Μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα και με σχετικά μικρό κόστος Υποστηρίζει διδασκαλία σε επίπεδο τάξης, αλλά και σε ομαδικό ή/και ατομικό επίπεδο 12
 13. 13. Τύποι διαδραστικών συστημάτων Διακρίνουμε 3 βασικά είδη τεχνολογιών: Οπτικής τεχνολογίας Ηλεκτρομαγνητικής τεχνολογίας και Μηχανικής πίεσης 13
 14. 14. Οπτικής τεχνολογίας: τύπος 1 14
 15. 15. Οπτικής τεχνολογίας: τύπος 2
 16. 16. Ηλεκτρομαγνητικής τεχνολογίας
 17. 17. Μηχανικής πίεσης (αφής)
 18. 18. Μοντέλα διαδραστικών πινάκων Εμπρόσθιας προβολής Οπίσθιας προβολής (…ακριβοί) Συχνότερη διάσταση 70” Σταθερή εγκατάσταση ή τροχήλατοι (με ειδική βάση αυξομειώνεται το ύψος)
 19. 19. Εφαρμογές  Χειρισμός από την επιφάνεια του ΔΠ οποιουδήποτε λογισμικού του ΗΥ  Προβολή στην επιφάνεια του ΔΠ οποιουδήποτε λογισμικού του ΗΥ  Ψηφιακή προσομοίωση του κλασικού πίνακα  Αποθήκευση σημειώσεων από την επιφάνεια του ΔΣ σε ηλεκτρονική μορφή στον ΗΥ  Μετατροπή κειμένου από χειρόγραφο σε τυπογραφικό  Διαμοιρασμός εκπαιδευτικού υλικού  Σύστημα καταγραφής/διαχείρισης της απόκρισης κοινού (Audience/Interactive Response System – A/IRS)
 20. 20. Λογισμικό διαδραστικών πινάκων Σε γενικές γραμμές … Διαθέτουν μεγάλες συλλογές έτοιμου υλικού Εργαλεία ανάπτυξης περιεχομένου (κείμενο, ήχοι, σχέδια …) Εργαλεία καταγραφής οθόνης σε εικόνα ή βίντεο Μαθηματικά εργαλεία (χάρακες, διαβήτες, μοιρογνωμόνια) Εργαλεία αναπαραγωγής περιεχομένου Δυνατότητα εξαγωγής σε pdf, ppt, html
 21. 21. Γιατί Δ.Π. στην εκπαίδευση; Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία υποστηρίζεται ότι ο ΔΠ: Ενθαρρύνει τις συνεργατικές δραστηριότητες Υποστηρίζει την αλληλεπίδραση Επικεντρώνει την προσοχή των μαθητών Μπορεί να αξιοποιηθεί σε όλες τις ηλικίες μαθητών
 22. 22. Για την επιτυχή ένταξη των ΔΠ στην εκπαίδευση… Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Διαρκής παιδαγωγική και τεχνολογική υποστήριξη Μαθησιακές δραστηριότητες που αξιοποιούν τα χαρακτηριστικά των ΔΠ
 23. 23. Η μαθησιακή και διδακτική διαδικασία με το ΔΠ Υποστηρίζουν τη διδασκαλία σε πολλά επίπεδα Παρουσίαση του υλικού στο σύνολο της τάξης Γέφυρα διδασκαλίας σε επίπεδο τάξης – διδασκαλία σε ομάδες • ΟΟρργγάάννωωσσηη ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ • ΔΔιιααμμοοιιρραασσμμόόςς ππλληηρροοφφοορριιώώνν - Συμμετοχή - Αλληλεπίδραση - Βελτίωση προσοχής - Ενθουσιασμός για μάθηση
 24. 24. Ιδιαίτερες δυνατότητες ΔΠ Μετακίνηση αντικειμένων «σύρε κι άφησε» Τοποθέτηση αντικειμένων σε επίπεδα Δυνατότητα για πρακτικά «άπειρες σελίδες» Εργαλεία γραφής και επισήμανσης Εργαλεία σύλληψης της οθόνης Αξιοποίηση πολυμεσικών βιβλιοθηκών του λογισμικού του ΔΠ Προβολή σε μεγάλη οθόνη
 25. 25. Τι έδειξαν οι έρευνες
 26. 26. Έρευνα του Π.Ι σε μαθητές που δούλεψαν με Δ.Π στην τάξη τους(2011): ο διαδραστικός πίνακας τους εντυπωσιάζει, τους κάνει να νιώθουν ότι είναι σε ένα μοντέρνο σχολείο, το ενδιαφέρον τους και η προσοχή τους αυξάνεται στην ώρα του μαθήματος, τους βοηθά να καταλαβαίνουν καλύτερα το μάθημα
 27. 27. Έρευνα από εκπ/κό και τεχνολογικό οργανισμό της Αγγλίας επιβεβαίωσε: Αύξηση ενθουσιασμού και ενδιαφέροντος Περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή και συνεργασία Ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων Λιγότερες σημειώσεις στην τάξη Αυξημένη ανταπόκριση και δυνατότητα αφομοίωσης σύνθετων εννοιών Καλύτερη εκμάθηση για παιδιά με διαφορετικά στυλ μάθησης (ακουστικό, οπτικό, κιναισθητικό) Αύξηση αυτοπεποίθησης
 28. 28. (Becta, 2003, Smith et al., 2005) Αύξηση του κινήτρου για συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία και της ικανοποίησης των μαθητών Κίνητρο και επιρροή για δημιουργία πιο ενδιαφέρουσας και ευχάριστης μαθησιακής ατμόσφαιρας (Beeland 2002) Θετική επίδραση σε επίπεδο προσοχής και συμπεριφοράς Ενίσχυση του πολυαισθητηριακού χειρισμού δεδομένου ότι η παρουσίαση με πολυμέσα Διεγείρει την οπτική αντίληψη και ενισχύει την ανάκληση πληροφοριών στους μαθητές (Burden, 2002)
 29. 29. Προσφορά περισσότερων ευκαιριών για συμμετοχή και συνεργασία, και υποστήριξη των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών (Levy, 2002) Μείωση της ανάγκης για σημειώσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος λόγω της δυνατότητας αποθήκευσης και εκτύπωσης κατευθείαν των δεδομένων της οθόνης Παροχή της δυνατότητας στους μαθητές να ανταπεξέλθουν σε πιο πολύπλοκες έννοιες ως αποτέλεσμα της δυνατότητας σαφέστερης και δυναμικότερης παρουσίασης (Smith H., 2001)
 30. 30. Διευκόλυνση των διαφορετικών μαθησιακών προφίλ των μαθητών καθώς ο εκπαιδευτικός μπορεί με τη χρήση μιας ποικιλίας πόρων να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες παιδιών (Bell, 2002) Ενίσχυση της ικανότητας των μαθητών στη δημιουργία περισσότερο ελκυστικών παρουσιάσεων προς τους συμμαθητές τους αυξάνοντας συγχρόνως το αίσθημα της αυτοπεποίθησης (Levy, 2002) Αύξηση της δυνατότητας πρόσβασης σε μικρότερες ηλικίες και σε μαθητές με ειδικές ανάγκες λόγω της έλλειψης χειρισμού πληκτρολογίου (Goodison, 2002)
 31. 31. Πώς προσλαμβάνουμε τις πληροφορίες Το 30% των μαθητών θυμούνται τα ¾ όσων ακούνε σε ένα μάθημα Το 40% θυμούνται τα ¾ όσων διαβάζουν ή βλέπουν Το 15% μαθαίνει απτικά Το 15% είναι κιναισθητικοί τύποι
 32. 32. Οι ΔΠ στην Ειδική Αγωγή Δυνατότητες χειρισμού της εικόνας, του ήχου, της κίνησης, με διαδραστικό τρόπο (κίνητρα για συμμετοχή) Υποστηρίζει πολλά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα Για τη χρήση του δεν απαιτείται ποντίκι, πληκτρολόγιο (παιδιά με κινητικές αναπηρίες) Ευκολία χρήσης Ευνοεί τα παιδιά με διάσπαση προσοχής
 33. 33. Τεχνικές για αλληλεπιδραστική διδασκαλία με το διαδραστικό πίνακα
 34. 34. Ανάπτυξη της λεκτικής επικοινωνίας- συζήτησης στην τάξη: Χρήση εικόνας ή βίντεο για αφόρμηση και έναρξη συζήτησης Χρήση γραπτών υπαγορεύσεων/παρωθήσεων Καταιγισμός ιδεών (πιθανώς με χρήση λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης) Ταξινόμηση Δραστηριότητες δημιουργίας και χειρισμού κειμένου Υποστήριξη κατάλληλων ερωτήσεων με πολυμεσικό υλικό
 35. 35. Μοντελοποίηση, επίδειξη και σχολιασμός-υπομνηματισμός Άμεσος χειρισμός αντικειμένων και ιδιοτήτων τους (drag and drop activities) Επισημείωση και υπομνηματισμός σε κάθε τύπο αρχείου (κείμενα, εικόνες, κλπ.) Από κοινού ανάγνωση Συνεργατική γραφή Συνεργατική επίλυση προβλήματος Ομότιμη διδασκαλία (διδασκαλία από μαθητές σε όλη την τάξη ή σε ομάδες μαθητών)
 36. 36. Αλλά … Ο διαδραστικός πίνακας είναι ένα εργαλείο Οι δυνατότητες του εργαλείου δεν κάνουν πιο ποιοτική τη διδασκαλία Ο εκπαιδευτικός της τάξης είναι αυτός που θα προσδώσει στον Δ.Π. την «εποικοδομητική» ή «συμπεριφοριστική» του ταυτότητα.
 37. 37. Συμπερασματικά… Η χρήση του διαδραστικού πίνακα ελλοχεύει κινδύνους αν δε χρησιμοποιηθεί κατάλληλα. Έτσι μπορεί να αναπαράγει ένα δασκαλοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας. Γι΄ αυτό ο κάθε δάσκαλος οφείλει να χρησιμοποιεί το διαδραστικό πίνακα ως γνωστικό εργαλείο. Στη σύγχρονη εκπαιδευτική τεχνολογία, όταν υπάρχει αναφορά στον υπολογιστή, αυτός δε θεωρείται απλώς ένα διδακτικό μέσο, αλλά και ένα δυνάμει «νοητικά ή γνωστικό εργαλείο»
 38. 38. ΣΣααςς εευυχχααρριισσττώώ πποολλύύ!! ggeeoobbaassmm@@yyaahhoooo..ggrr Μπασματζίδης Γεώργιος MSc Πληροφορική στην Εκπ/ση Επιμορφωτής ΤΠΕ β’ επιπέδου

×