Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stosunek do emigracji

SMG/KRC dla GazetaPraca.pl o stosunku Polaków do migracji zarobkowej do Polski.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Stosunek do emigracji

  1. 1. przygotowany dla Agory Stosunek do emigracji raport z badania CAPIBUS
  2. 2. O badaniu Próba: <ul><li>Reprezentatywna próba ogólnopolska, N= 1 005 ze względu na płeć, wiek, wykształcenie oraz wielkość miejscowości zamieszkania </li></ul>Cele badania: <ul><li>Postawy Polaków wobec emigrantów </li></ul>Metoda: CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) Realizacja badania: 11-3 czerwca 2007
  3. 3. Kwestionariusz <ul><li>Q1. Ludzie mają różne opinie na temat emigrantów przebywających w naszym kraju. Przeczytam teraz Panu(i) kilka stwierdzeń, proszę przy użyciu skali na karcie powiedzieć na ile zgadza się Pan(i) z każdym z tych stwierdzeń (skala 5-cio stopniowa, gdzie 1 oznacza zdecydowanie się nie zgadzam, a 5 – zdecydowanie się zgadzam) </li></ul><ul><li>Emigranci są w Polsce potrzebni </li></ul><ul><li>Obawiam się, że emigranci w Polsce mogą odbierać pracę Polakom </li></ul><ul><li>Myślę, że większość emigrantów w Polsce wykonuje te prace, których Polacy nie chcą wykonywać </li></ul><ul><li>Obawiam się, że emigranci w Polsce są często sprawcami przestępstw </li></ul><ul><li>Polska jest dla niektórych emigrantów jedynie miejscem przejściowym, aby dostać się do krajów Europy Zachodniej </li></ul><ul><li>Po wejściu Polski do Unii Europejskiej wzrosły wymagania finansowe emigrantów przybywających do naszego kraju </li></ul><ul><li>Q2. Czy uważa Pan(i), że napływ emigrantów do Polski należy w jakimś stopniu ograniczyć? </li></ul><ul><li>Tak  przejść do Q3. </li></ul><ul><li>Nie </li></ul><ul><li>Nie wiem / trudno powiedzieć </li></ul><ul><li>Q3. Proszę z poniższych narodowości wskazać te, których napływ do Polski Pana(i) zdaniem należy w jakimś stopniu ograniczyć </li></ul><ul><li>Białorusini </li></ul><ul><li>Bułgarzy </li></ul><ul><li>Chińczycy </li></ul><ul><li>Czesi </li></ul><ul><li>Estończycy </li></ul><ul><li>Gruzini </li></ul><ul><li>Koreańczycy </li></ul><ul><li>Litwini </li></ul><ul><li>Łotysze </li></ul><ul><li>Niemcy </li></ul><ul><li>Ormianie </li></ul><ul><li>Romowie (Cyganie) </li></ul><ul><li>Rosjanie </li></ul><ul><li>Rumuni </li></ul><ul><li>Ukraińcy </li></ul><ul><li>Wietnamczycy </li></ul><ul><li>Żydzi </li></ul>
  4. 4. Opinie na temat emigrantów Baza: wszyscy respondenci, N=999 Q1. Ludzie mają różne opinie na temat emigrantów przebywających w naszym kraju. Przeczytam teraz Panu(i) kilka stwierdzeń, proszę przy użyciu skali na karcie powiedzieć na ile zgadza się Pan(i) z każdym z tych stwierdzeń ŚREDNIA 3,98 3,24 3,61 3,10 3,81 3,39
  5. 5. Opinie na temat emigrantów – porównanie demograficzne (1/2) Baza: wszyscy respondenci, N=999 <ul><li>Z poszczególnymi opiniami częściej zgadzają się: </li></ul><ul><li>Emigranci są w Polsce potrzebni </li></ul><ul><ul><li>Osoby ze średnim (38%*) i wyższym wykształceniem (45%) </li></ul></ul><ul><ul><li>Osoby zamieszkałe w regionie centralnym (43%) </li></ul></ul><ul><ul><li>Dyrektorzy, wolne zawody (52%) </li></ul></ul><ul><li>Obawiam się, że emigranci w Polsce mogą odbierać pracę Polakom </li></ul><ul><ul><li>Osoby w wykształceniem podstawowym (55%) </li></ul></ul><ul><ul><li>Emeryci, renciści (55%) </li></ul></ul><ul><li>Myślę, że większość emigrantów w Polsce wykonuje te prace, których Polacy nie chcą wykonywać </li></ul><ul><ul><li>Osoby z wykształceniem średnim (68%) </li></ul></ul><ul><li>Obawiam się, że emigranci w Polsce są często sprawcami przestępstw </li></ul><ul><ul><li>Osoby w wieku 40-59 lat (44%) </li></ul></ul><ul><ul><li>Osoby z wykształceniem podstawowym (45%) </li></ul></ul><ul><ul><li>Osoby zamieszkałe w regionie małopolskim (50%) </li></ul></ul>* 2 Top Boxes – suma odpowiedzi zdecydowanie się zgadzam oraz raczej się zgadzam
  6. 6. Opinie na temat emigrantów – porównanie demograficzne (2/2) Baza: wszyscy respondenci, N=999 <ul><li>Z poszczególnymi opiniami częściej zgadzają się: </li></ul><ul><li>Polska jest dla niektórych emigrantów jedynie miejscem przejściowym, aby dostać się do krajów Europy Zachodniej </li></ul><ul><ul><li>Mężczyźni (71%) </li></ul></ul><ul><ul><li>Osoby zamieszkałe w regionie zachodnim (77%) </li></ul></ul><ul><li>Po wejściu Polski do Unii Europejskiej wzrosły wymagania finansowe emigrantów przybywających do naszego kraju </li></ul><ul><ul><li>Osoby w wieku 40-59 lat (53%) </li></ul></ul><ul><ul><li>Osoby z wykształceniem zawodowym (53%) </li></ul></ul>* 2 Top Boxes – suma odpowiedzi zdecydowanie się zgadzam oraz raczej się zgadzam
  7. 7. Stosunek do napływu emigrantów Q2. Czy uważa Pan(i), że napływ emigrantów do Polski należy w jakimś stopniu ograniczyć? Baza: wszyscy respondenci: N=999 Q3. Proszę z poniższych narodowości wskazać te, których napływ do Polski Pana(i) zdaniem należy w jakimś stopniu ograniczyć Baza: respondenci, którzy uważają że napływ emigrantów do Polski należy w jakimś stopniu ograniczyć: N=387 Ograniczenia napływu emigrantów częściej oczekują osoby z wykształceniem zawodowym (44%) oraz emeryci, renciści (47%)
  8. 8. Stosunek do napływu emigrantów – porównanie demograficzne <ul><li>Ograniczeń napływu poszczególnych narodowości domagają się częściej: </li></ul><ul><li>Mężczyźni: Żydów (31%) </li></ul><ul><li>Osoby w wieku 15-24 lat: Romów (Cyganów) (63%) </li></ul><ul><li>Osoby w wieku 25-39 lat: Rumunów (59%) i Ormian (30%) </li></ul><ul><li>Osoby z wykształceniem podstawowym: Białorusinów (37%), Gruzinów (21%) oraz Niemców (21%) </li></ul><ul><li>Osoby z regionu centralnego: Chińczyków (50%) </li></ul><ul><li>Osoby z regionu wielkopolskiego: Bułgarów (29%) </li></ul><ul><li>Osoby z regionu śląskiego: Rosjan (53%) i Gruzinów (23%) </li></ul><ul><li>Osoby z regionu zachodniego: Niemców (24%) i Litwinów (22%) </li></ul><ul><li>Osoby z regionu pomorskiego: Białorusinów (48%) </li></ul><ul><li>Osoby z miast do 100 tys. mieszkańców: Białorusinów (35%) i Gruzinów (19%) </li></ul><ul><li>Osoby z miast 100-499 tys. mieszkańców: Rumunów (64%) i Rosjan (52%) </li></ul><ul><li>Osoby z miast powyżej 500 tys. mieszkańców: Wietnamczyków (58%), Chińczyków (56%), Koreańczyków (50%) oraz Ormian (35%) </li></ul>

×