Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Τετνολογικό Εκπαιδεσηικό Ίδρσμα Σερρών
Στολή Οικονομίας και Διοίκηζης
Τμήμα Λογιζηικής

12ο Διεκνζσ Συνζδριο τθσ Εταιρίασ ...
Τι είναι crowdfunding?
Ο όροσ Crowd funding περιγράφει τθ ςυλλογικι προςπάκεια των
ατόμων, τα οποία με τθ δθμιουργία δικτφ...
Το Crowdfunding δεν είναι καινοφρια μζκοδοσ είναι απλά ο δαρβινιςμόσ
των δωρεών και εράνων.
Παράγοντεσ που οδιγθςαν ςτθν δθμιουργία του Crowd-funding:
• Web 2.0
Η ζλευςθ του Web 2.0 ι απλά του internet όπωσ το γνωρ...
Το «επενδυτικό χάςμα» παίηει καταλυτικό ρόλο ςτθν εξζλιξθ του
Crowdfunding.

Πθγζσ κεφαλαίων όπωσ οι τράπεηεσ και τα Ventu...
Ορόςθμα ςτθν εξζλιξθσ του Crowdfunding
2008
Facebook and OpenID are founded, social
Platforms are able to support
2000
A r...
Κίνθτρα τα οποία οδθγοφν ςτθ ςυμμετοχι του κοινοφ ςτο Crowdfunding
(Για τθ διερεφνθςθ των κινιτρων που οδθγοφν ςτθ ςυμμετο...
Η ζκφραςθ του Μάρκετινγκ ςτο Crowd-funding
Η μζκοδοσ Crowdfunding χρειάηεται μία ζκφραςθ του marketing, θ οποία να μπορεί ...
Το Επιχειρθματικό (Entrepreneurial) marketing mix που προτείνει o
Zontanos και ο Anderson (Zontanos, G. and Anderson, A.(2...
Γενικά ςυμπεράςματα και εφαρμογι
• Οι καταναλωτζσ μποροφν πλζον να είναι και επενδυτζσ, περνάμε από τθν
εποχι του «ορκολογ...
Μοντζλο Συμμετοχισ ςτο Crowdfunding

Επιχειρθματικό
εγχείρθμα

Σκοπόσ
Πρακτικι
Διαδικαςία
Προςωπικότθτα

Γνωςιακό εμπόδιο
...
Ευχαριςτοφμε για τθν
προςοχι ςασ!
Ερωτιςεισ;
gazepisapostolos@gmail.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Crowd funding μοντέλο στρατηγικής για την συμμετοχή του κοινού.

320 views

Published on

Η παρουσίαση μου στο 12ο Διεθνές Συνέδριο της Εταιρίας Οικονομολόγων Θεσσαλονίκης μεταφρασμένη στα Ελληνικά.
https://www.academia.edu/5101596/CROWD-FUNDING_DEVELOPING_A_STRATEGY_FOR_CROWD_PARTICIPATION

Published in: Business
 • Περιμένω τα σχόλια σας, τις παρατηρήσεις σας και τις ερωτήσεις σας. Επίσης το profile μου στο facebook είναι https://www.facebook.com/gazepis.apostolos και στο linkedin http://www.linkedin.com/pub/apostolos-gazepis/29/b55/9b
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Crowd funding μοντέλο στρατηγικής για την συμμετοχή του κοινού.

 1. 1. Τετνολογικό Εκπαιδεσηικό Ίδρσμα Σερρών Στολή Οικονομίας και Διοίκηζης Τμήμα Λογιζηικής 12ο Διεκνζσ Συνζδριο τθσ Εταιρίασ Οικονομολόγων Θεςςαλονίκθσ Crowd-funding: Μοντζλο Στρατθγικισ για τθν ςυμμετοχι του κοινοφ. Γκαηζπθσ Απόςτολοσ Prof. Dr.rer.pol. Μαντηάρθσ Ιωάννθσ Θεςςαλονίκθ 2012
 2. 2. Τι είναι crowdfunding? Ο όροσ Crowd funding περιγράφει τθ ςυλλογικι προςπάκεια των ατόμων, τα οποία με τθ δθμιουργία δικτφων ςτοχεφουν ςτθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίου, ςυνικωσ μζςω του Internet , ώςτε να βοθκιςουν ςτθν υλοποίθςθ ζργων, που ζχουν προτακεί από άλλα άτομα ι οργανιςμοφσ. Η μζκοδοσ Crowd funding χρθςιμοποιείται για να βοθκιςει ςτθ δθμιουργία μιασ μεγάλθσ ποικιλίασ ζργων όπωσ: θ ανακοφφιςθ από καταςτροφζσ, θ ςτιριξθ καλλιτεχνών από τουσ καυμαςτζσ τουσ, πολιτικζσ καμπάνιεσ, ςτιριξθ νζων επιχειριςεων, θ δθμιουργία ταινιών, θ ανάπτυξθ λογιςμικοφ , θ επιςτθμονικι ζρευνα κ.α. ~Wikipedia
 3. 3. Το Crowdfunding δεν είναι καινοφρια μζκοδοσ είναι απλά ο δαρβινιςμόσ των δωρεών και εράνων.
 4. 4. Παράγοντεσ που οδιγθςαν ςτθν δθμιουργία του Crowd-funding: • Web 2.0 Η ζλευςθ του Web 2.0 ι απλά του internet όπωσ το γνωρίηουμε ςιμερα ζχει καταςτιςει τθν αλλθλεπίδραςθ των ανκρώπων ευκολότερθ όςο ποτζ ςτθν ιςτορία • Social Media Τα Social Media ζχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνκρωποι δικτυώνονται και ζχουν επεκτινει ακρετά τα προςωπικά τουσ δίκτυα • Μζκοδοι πλθρωμών Η μεταφορά χρθμάτων είναι ευκολότερθ και αςφαλζςτερθ ςιμερα . • Κοινωνιολογικι παράγοντεσ Οι κοινωνιολόγοι αντιλαμβάνονται πλζον τον «όχλο» ωσ λφτθ προβλθμάτων και όχι ωσ δθμιουργό, όπωσ είχε επικρατιςει παλαιότερα.
 5. 5. Το «επενδυτικό χάςμα» παίηει καταλυτικό ρόλο ςτθν εξζλιξθ του Crowdfunding. Πθγζσ κεφαλαίων όπωσ οι τράπεηεσ και τα Venture capital αποφεφγουν τθν χρθματοδότθςθ μικρϊν και χρθματοδότθςθ νζων επιχειριςεων Το Crowdfunding μπορεί να καλφψει το κενό ςτθν χρθματοδότθςθ των μικρϊν και νζων επιχειριςεων http://http://www.smartermoney.nl/?p=8, (accessed on 10/5/2012)
 6. 6. Ορόςθμα ςτθν εξζλιξθσ του Crowdfunding 2008 Facebook and OpenID are founded, social Platforms are able to support 2000 A range of social applications JustGiving was founded 2010 And interactive functionalities 1990 - 2000 GrowVC was the first equity-based model 1999 - 2008 Internet campaigns funded projects and charity Followed in 2011 by Crowdcube Fundraising platforms Development of “peer-to-peer lending” model and Startersfund in 2012 1990 2005 Kiva was launced 2010 Luna Tik 2008 IndieGoGo and Kickstarter was founded. 2012
 7. 7. Κίνθτρα τα οποία οδθγοφν ςτθ ςυμμετοχι του κοινοφ ςτο Crowdfunding (Για τθ διερεφνθςθ των κινιτρων που οδθγοφν ςτθ ςυμμετοχι του κοινοφ ςτθ μζκοδο Crowdfunding, χρθςιμοποιικθκαν ζρευνεσ που ερευνοφν ανάλογα μεγζκθ ςτθ ςυμμετοχι του κόςμου ςτο Crowdfunding.) • • • • Χρθματικά κίνθτρα Κοινωνικά κίνθτρα Ψυχολογικά κίνθτρα Συνδυαςμόσ των παραπάνω
 8. 8. Η ζκφραςθ του Μάρκετινγκ ςτο Crowd-funding Η μζκοδοσ Crowdfunding χρειάηεται μία ζκφραςθ του marketing, θ οποία να μπορεί να χειριςτεί μεταβλθτζσ όπωσ τα δίκτυα και να μπορεί να λειτουργιςει ςε ζνα μθ ςτακερό περιβάλλον περιοριςμζνων πόρων. Επίςθσ μία νζα επιχείρθςθ ζχει ανάγκθ από μία διαφορετικι ζκφραςθ του marketing: O Hills ( 1995, “Foreword” in David Carson, S. Cromie, P. McGowan & J. Hill, Marketing and Entrepreneurship in SMEs. An Innovative Approach (pp. xiii-xiv) Prentice Hall) ςθμειώνει ότι ιδθ από το 1990 είχε αρχίςει να γίνεται παραδεκτό από τθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα, ότι οι ΜΜΕπιχειριςεισ απαιτοφν μία πιο απλι ζκφραςθ ςε ςχζςθ με αυτό που χρθςιμοποιοφν οι εδραιωμζνεσ επιχείρθςθσ. Επίςθσ ο Kotler (Kotler, P. (2003), Marketing Management, 11th. Edition, Prentice Hall pp 4-5) αναφζρει, ότι όταν μία επιχείρθςθ είναι ςτα πρώτα τθσ βιματα, μία διαφορετικι προςζγγιςθ μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεςματικι. Αυτι θ διαφορετικι προςζγγιςθ ονομάηεται Επιχειρθματικό Μάρκετινγκ (Entrepreneurial Marketing)
 9. 9. Το Επιχειρθματικό (Entrepreneurial) marketing mix που προτείνει o Zontanos και ο Anderson (Zontanos, G. and Anderson, A.(2009), “Relationships, marketing and small business: an exploration of links in theory and practice”, Qualitative Market Research: An International Journal, Vol.7 No.3, pp. 228- 236.) Μία πιο απλοποιθμζνθ ζκδοςθ του μίγματοσ μάρκετινγκ, θ οποία αποτελείται από τισ μεταβλθτζσ Σκοπόσ, Διαδικαςία, Πρακτικι, Προςωπικότθτα (Purpose, Process, Practice, Person). Αυτζσ οι μεταβλθτζσ ζχουν τεράςτια και ουςιαςτικι ςθμαςία για μία νζα επιχείρθςθ, που μποροφν να παίξουν καταλυτικό ρόλο και ςτο Crowdfunding, όταν αυτό χρθςιμοποιθκεί από μία νζα επιχείρθςθ.
 10. 10. Γενικά ςυμπεράςματα και εφαρμογι • Οι καταναλωτζσ μποροφν πλζον να είναι και επενδυτζσ, περνάμε από τθν εποχι του «ορκολογικοφ» καταναλωτι, ςτον καταναλωτι «επενδυτι» (Prosumer). • Οι καταναλωτζσ μποροφν να ςυμβάλουν ςτο Marketing αφοφ μποροφν να επικοινωνιςουν το προϊόν ι τθν υπθρεςία με μθνφματα που μοιράηονται μζςω τθσ πλατφόρμασ Crowdfunding και των Social Media. • Το Crowdfunding εκφράηει με τον πιο αυκεντικό τρόπο το Marketing concept, αφοφ ό καταναλωτισ μπορεί να αποφαςίςει αν το προϊόν κα μεγιςτοποιιςει τθν αξία του πριν ακόμθ παραχκεί. • Μια επιχείρθςθ που χρθςιμοποίθςε με επιτυχία το Crowdfunding, ξεκινάει με ζτοιμο πελατολόγιο.
 11. 11. Μοντζλο Συμμετοχισ ςτο Crowdfunding Επιχειρθματικό εγχείρθμα Σκοπόσ Πρακτικι Διαδικαςία Προςωπικότθτα Γνωςιακό εμπόδιο Επίδραςθ Κοινό Κίνθτρα: Οικονομικά Κοινωνικά Ψυχολογικά Συνδυαςμόσ Κοινωνικό - οικονομικό περιβάλλον Συμμετοχι Στο Crowfunding
 12. 12. Ευχαριςτοφμε για τθν προςοχι ςασ! Ερωτιςεισ; gazepisapostolos@gmail.com

×