12/18/2011

CHƯƠNG 3:
ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

TS. NGUYỄN MINH HÀ
TRƯỜNG ðH MỞ TPHCM
1

NỘI DUNG
Nội dung của 1 ñề cương ...
12/18/2011

I. NỘI DUNG CỦA 1 ĐỀ CƯƠNG NC
KIỂU 1:
I. Giới thiệu
1.
Trình bày vấn ñề NC
2.
Lý do NC và Mục tiêu NC...
12/18/2011

I. NỘI DUNG CỦA 1 ĐỀ CƯƠNG NC
KIỂU 2:
1. ðặt vấn ñề và lý do nghiên cứu
2. Câu hỏi NC
3. Mục tiêu NC
4...
12/18/2011

II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG NC
Cái gì (What)

Vì sao (Why)

-Cái gì khó xử/kích thích tò mò/...
12/18/2011

III.ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐÁNH GIÁ 1 NC
3. Các giả thuyết NC
Giả thuyết NC ñược trình bày rõ ràng không?
Giả ...
12/18/2011

III.ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐÁNH GIÁ 1 NC
7. Tài liệu tham khảo
Có danh sách các tài liệu tham khảo gần ñây khô...
12/18/2011

Kết thúc chương

13

7
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Chapter 3 de cuong nghien cuu

327 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Chapter 3 de cuong nghien cuu

  1. 1. 12/18/2011 CHƯƠNG 3: ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU TS. NGUYỄN MINH HÀ TRƯỜNG ðH MỞ TPHCM 1 NỘI DUNG Nội dung của 1 ñề cương NC ðiều kiện ñể ñánh giá 1 ñề cương NC ðiều kiện ñể ñánh giá 1 NC khoa học 2 1
  2. 2. 12/18/2011 I. NỘI DUNG CỦA 1 ĐỀ CƯƠNG NC KIỂU 1: I. Giới thiệu 1. Trình bày vấn ñề NC 2. Lý do NC và Mục tiêu NC 3. Các giả thuyết 4. ðịnh nghĩa các khái niệm II. Tổng quan về Cơ sở lý thuyết (càng nhiều càng tốt) 1. Sự quan trọng của câu hỏi NC ñược hỏi 2. Tình trạng hiện tại của chủ ñề NC 3. Mối liên hệ giữa cơ sở lý thuyết và vấn ñề NC trình bày 4. Vẽ sơ ñồ các tác giả chính trong lĩnh vực và những tranh luận của họ 3 5. Phát thảo khung của phần cơ sở lý thuyết I. NỘI DUNG CỦA 1 ĐỀ CƯƠNG NC KIỂU 1: III. Phương pháp/thiết kế NC 1. Phương pháp NC nào sẽ sử dụng: ðịnh lượng, ñịnh tính,... 2. Mô hình NC 3. ðịnh nghĩa tất cả các biến trong NC 4. ðộ tin cậy và tính khả thi của tất cả các công cụ. 5. ðối tượng NC 6. Mẫu NC 7. Kế hoạch thu thập dữ liệu IV. Ý nghĩa và hạn chế NC V. Kết cấu dự kiến của luận án NC VI. Tiến ñộ thực hiện NC VII. Tài liệu tham khảo 4 2
  3. 3. 12/18/2011 I. NỘI DUNG CỦA 1 ĐỀ CƯƠNG NC KIỂU 2: 1. ðặt vấn ñề và lý do nghiên cứu 2. Câu hỏi NC 3. Mục tiêu NC 4. Giả thuyết NC 5. Các khái niệm (nếu có) 6. Cơ sở lý thuyết 7. Phương pháp và mô hình NC 8. Phạm vi NC và dữ liệu NC 9. Ý nghĩa và hạn chế NC 10. Kết cấu dự kiến của luận án NC 11. Tiến ñộ thực hiện NC 12. Tài liệu tham khảo 5 II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG NC 1. “Cái gì” và “Vì sao” của ñề cương NC là rõ ràng và cụ thể 2. Ba thành phần: Câu hỏi NC Thiết kế NC, và Phương pháp NC thì hòa hợp/hợp nhất tốt với nhau 3. Các phương pháp NC có ý nghĩa và có thực tế (có thể áp dụng ñược). 6 3
  4. 4. 12/18/2011 II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG NC Cái gì (What) Vì sao (Why) -Cái gì khó xử/kích thích tò mò/hấp dẫn ñối với tôi? - Tôi muốn biết hoặc hiểu thêm cái gì? -Câu hỏi NC chính của tôi là gì? -Vì sao ñây sẽ là sự ñủ thích thú ñể ñưa vào kệ thư viện hoặc trình bày tại tổ chức của tôi? -ðây có phải là một sự hướng dẫn cho các người làm thực tế hoặc người làm chính sách? - NC này ñóng góp cái gì? Thế nào (How) về lý thuyết Thế nào (How ) về thực tế -Mô hình, khái niệm và lý thuyết gì tôi có thể dựa vào ñể NC? -Tôi có thể phát triển các câu hỏi NC và tạo ra khung lý thuyết ñể hướng dẫn NC của tôi như thế nào? -Tôi sẽ sử dụng các phương pháp và kỹ thuật NC gì ñể áp dụng cho khung lý thuyết của tôi (cả việc tập hợp và phân tích bằng chứng)? -Tôi sẽ thu thập và tiếp cận nguồn thông tin như thế nào cho NC của 7 tôi? III.ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐÁNH GIÁ 1 NC 1. Xem xét lại/review NC trước Cơ sở lý thuyết trong NC liên quan ñến cơ sở lý thuyết trước như thế nào? Có tạp chí/NC gần ñây không? Có tài liệu tham khảo nổi bậc nào không? 2. Vấn ñề và mục tiêu Hiểu ñược trình bày vấn ñề NC không? Mục tiêu NC có trình bày rõ ràng không? Mục tiêu NC có gắn liền với cơ sở lý thuyết không? Việc trình bày giả thuyết có gắn với cơ sở lý thuyết không? 8 Có cơ sở ñể nêu lên vì sao NC này là quan trọng phải NC? 4
  5. 5. 12/18/2011 III.ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐÁNH GIÁ 1 NC 3. Các giả thuyết NC Giả thuyết NC ñược trình bày rõ ràng không? Giả thuyết NC có khả thi không? Trình bày giả thuyết có liên quan ñến các biến không? Giả thuyết có ñược kiểm ñịnh không? 4. Phương pháp NC ñược sử dụng Biến phụ thuộc và biến ñộc lập ñược ñịnh nghĩa rõ ràng không? Việc ñịnh nghĩa và mô tả các biến có hoàn chỉnh 9 không? Việc NC ñược thực hiện như thế nào có ñược trình bày rõ ràng không? III.ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐÁNH GIÁ 1 NC 5. Mẫu NC Mẫu ñược lựa chọn theo cách mà bạn nghĩ ràng nó ñại diện cho tổng thể không? Mẫu ñược thu thập ở ñâu và lấy như thế nào? ðối tượng NC trong NC này giống như thế nào với những ñối tượng NC trước ñây? 6. Kết quả và thảo luận Tác giả có diễn tả kết quả NC với kết quả của phẩn xem xét cơ sở lý thuyết không? Kết quả có liên quan ñến giả thuyết không? 10 Việc thảo luận/phân tích kết quả có phù hợp với kết quả tìm thấy không? Việc trình bày phân tích kết quả NC có liên quan ñến giả thuyết ban ñầu không? 5
  6. 6. 12/18/2011 III.ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐÁNH GIÁ 1 NC 7. Tài liệu tham khảo Có danh sách các tài liệu tham khảo gần ñây không? Tài liệu tham khảo có ñúng quy cách không? Tài liệu tham khảo có ñầy ñủ không? Danh sách tài liệu tham khảo có những NC quan trọng nhất trong cùng lĩnh vực không? Mỗi tài liệu tham khảo ñược trích dẫn trong phần NC có nằm trong danh sách tài liệu tham khảo không? 8. Góp ý tổng quát về NC Báo cáo ñược trình bày/viết rõ ràng và dễ hiễu không? Ngôn ngữ có bị sai lệch không? 11 Thế mạnh và yếu của NC này là gì? Ý nghĩa ñầu tiên và quan trọng của NC này là gì? Bạn có thể làm gì ñể cải thiên NC? III.ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐÁNH GIÁ 1 NC Tham khảo ñiều kiện ñể ñánh giá 1 luận văn thạc sỹ (của The Quality of Assurance Agency for Higher Education) – File ñính kèm. Bài tập: -Chia nhóm -Mỗi nhóm chuẩn bị 1 ñề tài và viết ñề cương ñể trình bày. -Mỗi buổi học là trình bày 1 – 2 nhóm và tính 12 ñiểm giữa kỳ. 6
  7. 7. 12/18/2011 Kết thúc chương 13 7

×