Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Giáo trình nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà dân dụng, nhà ở và nhà công cộng nguyễn đức thiềm

1,064 views

Published on

Giá: 10k thanh toán qua thẻ cào Viettel, inbox facebook để mua tài liệu www.facebook.com/garmentspace
tài liệu miễn phí tài liệu online thư viện tài liệu miễn phí thư viện luận văn giáo trình tổng hợp

Published in: Education
 • Be the first to comment

Giáo trình nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà dân dụng, nhà ở và nhà công cộng nguyễn đức thiềm

 1. 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG ------ BÀI TẬP VẼ KỸ THUẬT (Phần cơ bản) - Đà Nẵng, 2014 -
 2. 2. Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Bài tập Vẽ kỹ thuật Trang 2 BÀI TẬP 1 1.1. Yêu cầu: Hãy viết lại 3 kiểu chữ. Thể hiện: - trong bản vẽ cỡ A4 (có khung tên theo yêu cầu) 1.2. Yêu cầu: Vẽ lại các hình chiếu đã cho theo tỉ lệ 2:1 trong khổ giấy A4 (có khung tên theo yêu cầu) và ghi kích thước (kích thước đo trên hình chiếu, đơn vị mm). 1 2 3 4 5 6
 3. 3. Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Bài tập Vẽ kỹ thuật Trang 3 7 8 9 10
 4. 4. Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Bài tập Vẽ kỹ thuật Trang 4 BÀI TẬP 2 2.1. Vẽ ba hình chiếu thẳng góc từ hình không gian đã cho. Vẽ theo tỉ lệ 1:1 trên khổ giấy A4 (có khung tên theo yêu cầu) 11 12 30 1812 58 48 R20 80 44 60 48 1225 60 74 114 90 24 28 20 50 55 R20 12 15 28
 5. 5. Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Bài tập Vẽ kỹ thuật Trang 5 66 2535 10 20 18 1860 15 30 46 R17 74 100 13 R20 60 48 25 25 7 26 68 10 28 90 36 14 3028
 6. 6. Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Bài tập Vẽ kỹ thuật Trang 6 60 46 20 20 48 12 52 90 33 60 38 26 R16 15 Ø48 24 18 15 9 3062 90 30 52 62 R22 16
 7. 7. Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Bài tập Vẽ kỹ thuật Trang 7 35 78 28 26 110 34 7 14 14 43 28 R30 17 15 23 23 54 96 R20 60 48 36 18 15 15 22 33 25 15 60
 8. 8. Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Bài tập Vẽ kỹ thuật Trang 8 2.2. Cho 3 hình chiếu thẳng góc chưa hoàn chỉnh của một số vật thể.Yêu cầu hãy bổ sung các nét còn thiếu. Vẽ theo tỉ lệ 1:1 trên khổ giấy A4 (có khung tên theo yêu cầu). 19 20 21 22 23 24 25 26
 9. 9. Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Bài tập Vẽ kỹ thuật Trang 9 2.3. Vẽ hình chiếu thứ 3. Tỉ lệ 1:1, khổ giấy A4. 26 54 12 36 R16 70 24 40 40 25 16 16 8 20 41 10 R12 16 70 40 27 28 Ø20 32 10 20 36 121240 70 34 R16 24 30 38 36 12 29 30 16 20 24 16 70 40
 10. 10. Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Bài tập Vẽ kỹ thuật Trang 10 30 50 70 R12 14 15 33 30 15 1015 34 14 32 50 70 Ø 16 31 32 30 15 38 32 46 10 R10 16x45° 22 32 48 70 30 40 14 12 32 50 70 22 40 Ø16 33 34
 11. 11. Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Bài tập Vẽ kỹ thuật Trang 11 BÀI TẬP 3 Cho hai hình chiếu thẳng góc của một số vật thể. Yêu cầu vẽ lại các hình chiếu và hình chiếu thứ 3 còn lại (hình cắt). Vẽ theo tỉ lệ 1:1, khổ giấy A4. 5 35 36 70 Ø10 12 36 39 18 56 32 70 5 1323 57 13 Ø21 14 34 19 35 27 7 33 Ø28 37 38 14 32 9 46 26 40 32 70 R11 32 8 Ø16 41 70 23 40
 12. 12. Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Bài tập Vẽ kỹ thuật Trang 12 R19 6 37 7 51 24 15 25 3512 34 16 63 76 R21 19 287 34 7 7 27 36 39 40
 13. 13. Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Bài tập Vẽ kỹ thuật Trang 13 BÀI TẬP 4 4.1. Vẽ hình chiếu thứ 3 và hình chiếu trục đo. Tỉ lệ 1: 1, khổ giấy A4. 41 42 10 23 15 32 56 15 38 R11 80 30 34 22 48 14 30 13 16 8 20 18 24 40 16 R10 40 Ø15 43 44 12 24 80 16 36 30 38 16 Ø20 24 40 80 52 15 40 1510 34 32 15
 14. 14. Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Bài tập Vẽ kỹ thuật Trang 14 1212 32 10 18 33 40 30 24 80 R16 14 30 50 15 33 80 32 R12 45 46 64 26 10 36 24 40 40 R12 46 34 12 10 32 8 4080 13 Ø16 80 47 48
 15. 15. Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Bài tập Vẽ kỹ thuật Trang 15 4.2. Vẽ hình cắt. tỉ lệ 1:1, khổ giấy A4. Ø12 70 18 816 34 30 20 48 56 88 49 50 10 86 14 34 48 Ø10 18 44 1030 6 56 94 301010 48 Ø14 Ø40 10 20 51 52 R14 34 7010 20 30 100 24 44 26 50 10 36 30 74 810 24 R8 A A A-A 38 52 100 70 Ø20 24 38 16 5 6 40 15 53 54 16 30 50
 16. 16. Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Bài tập Vẽ kỹ thuật Trang 16 4.3. Vẽ hình cắt tổng hợp. Tỉ lệ 1:1, khổ giấy A4. 10 8 28 20 40 20 20 32 74 96 Ø20 46 12846 20 16 116 R30 32 22 50 55 56 52 42 12 15 9 15 40 R17 82 26 46 34 14 22 36 10 R18 Ø24 8 36 86 28 46 34 54 57 58
 17. 17. Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Bài tập Vẽ kỹ thuật Trang 17 44 R18 76 6 42 92 12 48 18 Ø24 52 R18 52 12 10 40 42 6 82 32 26 46 22 26 59 60 R17 60 9 10 5 40 48 Ø18 30 22 42 84 Ø28 Ø 36 26 52 46 46 84 1420 R20 8 40 61 62
 18. 18. Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Bài tập Vẽ kỹ thuật Trang 18 R20 Ø24 7 18 48 12 45 10 30 34 84 26 44 63 64 1117 R14 10 23 38 52 36 26 46 42 66 82 Ø20 Ø30 7 32 80 18 40 16 9 R14 44 10 40 7 36 R17 48 10 37 5 Ø22 28 34 38 48 65 66
 19. 19. BµI MÉU: H×NH 1: GHI KÝCH TH­íC R14 46 6 24 71 34 50 Ng­êi vÏ KiÓm tra NguyÔn V¨n A TR¦êNG §¹I HäC KIÕN TRóC §µ N½NG KHOA X¢Y DùNG LíP ... GHI KÝCH TH¦íC TL 1:1
 20. 20. BµI MÉU: H×NH 11: H×NH CHIÕU 12 1225 48 R 20 80 12 18 44 60 30 48 Ng­êi vÏ KiÓm tra NguyÔn V¨n A TR¦êNG §¹I HäC KIÕN TRóC §µ N½NG KHOA X¢Y DùNG LíP ... h×nh chiÕu TL 1:1
 21. 21. BµI MÉU: H×NH 27: H×NH CHIÕU 3 26 54 12 R16 70 40 40 24 36 Ng­êi vÏ KiÓm tra NguyÔn V¨n A TR¦êNG §¹I HäC KIÕN TRóC §µ N½NG KHOA X¢Y DùNG LíP ... H×NH CHIÕU 3 TL 1:1
 22. 22. BµI MÉU: H×NH 35: H×NH C¾T 70 Ø10 12 39 18 56 32 14 5 34 36 Ng­êi vÏ KiÓm tra NguyÔn V¨n A TR¦êNG §¹I HäC KIÕN TRóC §µ N½NG KHOA X¢Y DùNG LíP ... H×NH C¾T TL 1:1
 23. 23. 10 15 32 56 15 38 R11 80 30 34 48 22 23 BµI MÉU: H×NH 41: H×NH CHIÕU TRôC ÐO Ng­êi vÏ KiÓm tra NguyÔn V¨n A TR¦êNG §¹I HäC KIÕN TRóC §µ N½NG KHOA X¢Y DùNG LíP ... H×NH CHIÕU TRôC §O TL 1:1
 24. 24. Ø12 7018 816 34 20 48 56 88 30 BµI MÉU: H×NH 49: H×NH C¾T Ng­êi vÏ KiÓm tra NguyÔn V¨n A TR¦êNG §¹I HäC KIÕN TRóC §µ N½NG KHOA X¢Y DùNG LíP ... H×NH C¾T TL 1:1
 25. 25. BµI MÉU: H×NH 57: H×NH C¾T TæNG HîP 42 12 15 9 15 R17 82 46 34 14 22 52 26 40 Ng­êi vÏ KiÓm tra NguyÔn V¨n A TR¦êNG §¹I HäC KIÕN TRóC §µ N½NG KHOA X¢Y DùNG LíP ... H×NH C¾T TæNG HîP TL 1:1

×