Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng vietinbank chi nhánh thăng long

70 views

Published on

Giá 10k/5 lượt download Liên hệ page để mua: https://www.facebook.com/garmentspace Xin chào, Nếu bạn cần mua tài liệu xin vui lòng liên hệ facebook: https://www.facebook.com/garmentspace Tại sao tài liệu lại có phí ??? Tài liệu một phần do mình bỏ thời gian sưu tầm trên Internet, một số do mình bỏ tiền mua từ các website bán tài liệu, với chi phí chỉ 10k cho 5 lượt download tài liệu bất kỳ bạn sẽ không tìm ra nơi nào cung cấp tài liệu với mức phí như thế, xin hãy ủng hộ Garment Space nhé, đừng ném đá. Xin cảm ơn rất nhiều

Published in: Education
 • mình nhận làm bài và sửa bài báo cáo thực tập, luận văn cho sinh viên, làm từ xa hoặc làm trực tiếp tại nhà, uy tín, chất lượng, liên hệ mình SĐT/ZALO 0932.091.562
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Mình nhận làm báo cáo thực tập, luận văn cho các bạn sinh viên, chi phí sinh viên, làm trực tiếp hoặc online nếu xa, các bạn liên hệ qua SDT/ ZALO - 0917193864
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng vietinbank chi nhánh thăng long

 1. 1. B GIÁO D C ÀO T O TRƯ NG I H C THĂNG LONG ---o0o--- KHÓA LU N T T NGHI P TÀI: GI I PHÁP M R NG HO T NG CHO VAY DOANH NGHI P T I NGÂN HÀNG VIETINBANK CHI NHÁNH THĂNG LONG Sinh viên th c t p : Nguy n T t Thành Mã sinh viên : A17223 Chuyên ngành : Ngân hàng HÀ N I-2014
 2. 2. B GIÁO D C ÀO T O TRƯ NG I H C THĂNG LONG ---o0o--- KHÓA LU N T T NGHI P TÀI: GI I PHÁP M R NG HO T NG CHO VAY DOANH NGHI P T I NGÂN HÀNG VIETINBANK CHI NHÁNH THĂNG LONG Giáo viên hư ng d n :Th.S Tr n Th Thùy Linh Sinh viên th c t p : Nguy n T t Thành Mã sinh viên : A17223 Chuyên ngành : Ngân hàng HÀ N I-2014 Thang Long University Library
 3. 3. M C L C CHƯƠNG 1. CƠ S LÝ THUY T V VI C M R NG HO T NG CHO VAY DOANH NGHI P C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I................................1 1.1. Khái ni m ho t ng cho vay doanh nghi p c a ngân hàng thương m i...1 1.1.1. Khái ni m Ngân hàng thương m i và doanh nghi p...................................1 1.1.2. Khái ni m ho t ng cho vay doanh nghi p ...............................................1 1.2. c iêm, vai trò c a ho t ng cho vay doanh nghi p:..............................2 1.2.1. c i m c a ho t ng cho vay doanh nghi p: ........................................2 1.2.2. Vai trò c a ho t ng cho vay doanh nghi p:.............................................3 1.3. Nguyên t c và i u ki n cho vay doanh nghi p.............................................4 1.3.1. Nguyên t c cho vay doanh nghi p...............................................................4 1.3.2. i u ki n cho vay doanh nghi p: ................................................................5 1.4. Quy trình cho vay doanh nghi p c a ngân hàng thương m i: ....................6 1.5. Các phương th c cho vay doanh nghi p:.......................................................9 1.6. M r ng ho t ng cho vay doanh nghi p c a ngân hàng thương m i....11 1.6.1. Khái ni m m r ng ho t ng cho vay doanh nghi p c a ngân hàng thương m i:................................................................................................11 1.6.2. Ý nghĩa c a vi c m r ng ho t ng cho vay doanh nghi p c a ngân hàng thương m i.................................................................................................12 1.6.3. Các ch tiêu ánh giá m r ng ho t ng cho vay doanh nghi p t i ngân hàng thương m i........................................................................................13 1.6.4. Các nhân t nh hư ng n kh năng m r ng cho vay doanh nghi p:...21 CHƯƠNG 2. TH C TR NG M R NG HO T NG CHO VAY DOANH NGHI P C A NGÂN HÀNG VIETINBANK CHI NHÁNH THĂNG LONG....24 2.1. Khái quát v Ngân hàng VietinBank chi nhánh Thăng Long....................24 2.1.1. Khái quát v Ngân hàng VietinBank. ........................................................24 2.1.2. Khái quát v Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thăng Long: ...................25 2.2. M t s quy nh chung trong cho vay doanh nghi p c a Ngân hàng VietinBank chi nhánh Thăng Long. .............................................................27 2.2.1. i tư ng cho vay......................................................................................27 2.2.2. Nguyên t c và i u ki n cho vay................................................................27 2.2.3. Quy trình cho vay doanh nghi p t i Ngân hàng Vietinbank cho nhánh Thăng Long................................................................................................28
 4. 4. 2.3. Th c tr ng m r ng cho vay doanh nghi p t i Ngân hàng VietinBank chi nhánh Thăng Long giai o n 2011-2013......................................................31 2.3.1. S lư ng khách hàng c a ho t ng cho vay doanh nghi p .....................31 2.3.2. Dư n cho vay doanh nghi p.....................................................................33 2.3.3. Ch t lư ng n cho vay doanh nghi p: ......................................................35 2.3.4. Doanh s ho t ng cho vay doanh nghi p...............................................39 2.3.5. Ch tiêu thu n cho vay doanh nghi p. ......................................................42 2.3.6. Thu nh p t ho t ng cho vay doanh nghi p: .........................................44 2.4. ánh giá tình hình m r ng ho t ng cho vay doanh nghi p t i Ngân hàng VietinBank chi nhánh Thăng Long.....................................................45 2.4.1. Nh ng k t qu t ư c trong vi c m r ng ho t ng cho vay doanh nghi p t i Ngân hàng VietinBank chi nhánh Thăng Long. .......................45 2.4.2. Nh ng v n còn t n t i trong vi c m r ng cho vay doanh nghi pt i Ngân hàng VietinBank chi nhánh Thăng Long..........................................46 2.5. Nguyên nhân c a nh ng v n còn t n t i: ...............................................47 2.5.1. Nguyên nhân bên ngoài:............................................................................47 2.5.2. Nguyên nhân bên trong: ............................................................................47 CHƯƠNG 3. XU T M T S GI I PHÁP M R NG CHO HO T NG CHO VAY DOANH NGHI P C A NGÂN HÀNG VIETINBANK CHI NHÁNH THĂNG LONG............................................................................................49 3.1. nh hư ng v m r ng cho vay doanh nghi p c a ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thăng Long...................................................................................49 3.1.1. Tình hình kinh t xã h i trong th i gian t i...............................................49 3.1.2. Tình hình ho t ng m r ng cho vay doanh nghi p t i ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thăng Long trong th i gian t i. .............................49 3.2. M t s gi i pháp cơ b n nh m m r ng cho vay doanh nghi p t i ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thăng Long. ....................................................51 3.2.1. Gi i pháp m r ng ho t ng cho vay doanh nghi p v m t s lư ng.....52 3.2.2. Gi i pháp m r ng cho vay doanh nghi p v m t ch t lư ng ..................54 3.2.3. Các gi i pháp gián ti p m r ng cho vay doanh nghi p...........................55 3.3. M t s ki n ngh . ............................................................................................56 3.3.1. i v i chính ph .......................................................................................56 3.3.2. i v i ngân hàng nhà nư c. ....................................................................56 3.3.3. i v i các doanh nghi p..........................................................................57 Thang Long University Library
 5. 5. DANH M C VI T T T Ký hi u vi t t t Tên y NHCTVN Ngân hàng Công Thương Vi t Nam NHTM Ngân hàng thương m i NHNN Ngân hàng nhà nư c TNHH Trách nhi m h u h n DNNN Doanh nghi p nhà nư c TSDB Tài s n m b o
 6. 6. DANH M C B NG BI U B ng 2.1.S lư ng khách hàng ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thăng Long giai o n 2011-2013......................................................................................................................32 B ng 2.2.T tr ng dư n cho vay doanh nghi p t i Vietinbank chi nhánh Thăng Long giai o n 2011-2013......................................................................................................34 B ng 2.3.Ch t lư ng n cho vay doanh nghi p t i Vietinbank chi nhánh Thăng Long giai o n 2011-2013......................................................................................................35 B ng 2.4.T l n quá h n cho vay doanh nghi p t i Vietinbank chi nhánh Thăng Long giai oan 2011-2013.............................................................................................36 B ng 2.5.T l n x u cho vay doanh nghi p taih Vietinbank chi nhánh Thăng Long giai o n 2011-2013......................................................................................................37 B ng 2.6.T l n x u trên n quá h n t i Vietinbank chi nhánh Thăng Long giai o n 2011-2013......................................................................................................................38 B ng 2.7.T tr ng v doanh s cho vay doanh nghi p t i Vietinbank chi nhánh Thăng Long giai o n 2011-2013.............................................................................................41 B ng 2.8.Doanh s thu n cho vay doanh nghi p t i Vietinbank chi nhánh Thăng Long giai o n 2011-2013......................................................................................................42 B ng 2.9.H s thu n cho vay doanh nghi p t i Vietinbank chi nhánh Thăng Long giai o n 2011-2013......................................................................................................43 B ng 2.10.Vòng quay v n cho vay doanh nghi p t i Vietinbank chi nhánh Thăng Long giai o n 2011-2013......................................................................................................44 B ng 2.11.L i nhu n t i Vietinbank chi nhánh Thăng Long giai o n 2011-2013......44 Bi u 2.1.Dư n cho vay doanh nghi p t i ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thăng Long giai o n 2011-2013.............................................................................................33 Bi u 2.2.Doanh s cho vay doanh nghi p t i Vietinbank chi nhánh Thăng Long giai o n 2011-2013.............................................................................................................39 Hình 2.1.Sơ t ch c phòng ban t i ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thăng Long .26 Hình 2.2.Quy trình cho vay doanh nghi p t i ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thăng Long...............................................................................................................................30 Thang Long University Library
 7. 7. L I CAM OAN Tôi xin cam oan Khóa lu n t t nghi p này là do t b n thân th c hi n có s h tr t giáo viên hư ng d n và không sao chép các công trình nghiên c u c a ngư i khác. Các d li u thông tin th c p s d ng trong Khóa lu n là có ngu n g c và ư c trích d n rõ ràng. Tôi xin ch u hoàn toàn trách nhi m v l i cam oan này! Sinh viên Nguy n T t Thành
 8. 8. L I M U 1. Lý do ch n tài Trong b i c nh kinh t ang g p nhi u khó khăn hi n nay c a c th gi i nói chung và Vi t Nam nói riêng các ngành ngh kinh doanh ang g p r t nhi u khó khăn trong quá trình ho t ng c a mình. Ngân hàng cũng không ph i là ngo i l . V i tình tr ng kinh doanh khó khăn các doanh nghi p s n xu t, không bán ư c hàng hóa, d n n nhu c u v v n vay c a các doanh nghi p cũng theo ó mà gi m. i u ó làm cho doanh thu t ho t ng cho vay doanh nghi p c a các ngân hàng thương m i (NHTM) gi m áng k . Không nh ng th các ngân hàng thương m i còn v p ph i s c nh tranh kh c li t c a các ngân hàng v i nhau làm cho ho t ng cho vay ã khó khăn l i càng khó khăn hơn bao gi h t. V i th c tr ng doanh thu c a các ngân hàng thương m i Vi t Nam v n d a ph n l n vào các ho t ng tín d ng như hi n nay, thì vi c t t gi m doanh thu các ho t ng cho vay doanh nghi p làm cho các ngân hàng thương m i r t lo l ng. Chính vì th c n có các gi i pháp c i thi n tình hình ó. Ngân Hàng TMCP Công Thương Vi t Nam (VietinBank) chi nhánh Thăng Long nơi tôi th c t p cũng ang g p ph i nh ng v n khó khăn ó. Và công vi c ang r t c n thi t hi n nay c a Ngân hàng VietinBank chi nhánh Thăng Long là có nh ng gi i pháp thích h p c i thi n ư c tình hình cho vay doanh nghi p c a mình. Chính vì th tôi ã quy t nh ch n ch “Gi i pháp m r ng ho t ng cho vay doanh nghi p t i ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thăng Long” làm tài nghiên c u cho khóa lu n t t nghi p chương trình ào t o b c i h c c a mình. 2. M c tiêu nghiên c u: Thông qua quá trình nghiên c u, khóa lu n t p trung làm rõ ba m c tiêu sau: - H th ng hóa l i cơ s lý thuy t v ho t ng cho doanh nghi p vay c a Ngân hàng. - Phân tích ánh giá ư c tình hình ho t ng cho doanh nghi p vay c a Ngân hàng VietinBank chi nhánh Thăng Long trong ba năm g n nh t. T ó rút ra ư c các v n còn t n t i và nguyên nhân c a các v n ó. - su t m t s gi i pháp giúp Ngân hàng VietinBank chi nhánh Thăng Long phát tri n ho t ng cho vay doanh nghi p. 3. i tư ng và ph m vi nghiên c u: - i tư ng nghiên c u: Ho t ng cho doanh nghi p vay c a Ngân hàng thương m i Thang Long University Library
 9. 9. - Ph m vi nghiên c u: Ho t ng cho doanh nghi p vay t i Ngân hàng VietinBank chi nhánh Thăng Long các năm 2011, 2012, 2013. 4. Phương pháp nghiên c u: Khóa lu n s d ng nhi u phương pháp nghiên c u nhưng t p trung ch y u vào các phương pháp th ng kê, mô t , so sánh và phân tích t ng h p. 5. K t c u tài: Ngoài l i m u, k t lu n, danh m c các t vi t t t, danh m c b ng bi u, k t c u khóa lu n g m ba ph n: Chương 1: Cơ s lý thuy t v ho t ng cho doanh nghi p vay c a Ngân hàng. Chương 2:Tình hình ho t ng cho doanh nghi p vay c a Ngân hàng VietinBank chi nhánh Thăng Long trong 3 năm 2011, 2012, 2013. Chương 3: su t m t s gi i pháp phát tri n cho ho t ng cho doanh nghi p vay c a Ngân hàng VietinBank chi nhánh Thăng Long.
 10. 10. 1 CHƯƠNG 1. CƠ S LÝ THUY T V VI C M R NG HO T NG CHO VAY DOANH NGHI P C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I. 1.1. Khái ni m ho t ng cho vay doanh nghi p c a ngân hàng thương m i. 1.1.1. Khái ni m Ngân hàng thương m i và doanh nghi p Trư c khi i vào khái ni m v ho t ng cho vay doanh nghi p c a ngân hàng thương m i ta c n ph i hi u ư c khái ni m v ngân hàng thương m i cũng như v doanh nghi p. a, Khái ni m v Ngân hàng thương m i: Ngân hàng: Theo kho n 2 i u 4 Lu t các t ch c tín d ng năm 2010, Ngân hàng là lo i hình t ch c tín d ng có th ư c th c hi n t t c các ho t ng ngân hàng theo quy nh c a Lu t này. Theo tính ch t và m c tiêu ho t ng, các lo i hình ngân hàng bao g m ngân hàng thương m i, ngân hàng chính sách, ngân hàng h p tác xã.. Ngân hàng thương m i: Theo kho n 3 i u 5 Lu t các t ch c tín d ng năm 2010,Ngân hàng thương m i là lo i hình ngân hàng ư c th c hi n t t c các ho t ng ngân hàng và các ho t ng kinh doanh khác theo quy nh c a Lu t này nh m m c tiêu l i nhu n. b, Khái ni m v doanh nghi p: Doanh nghi p: Theo i u 4, Lu t Doanh nghi p năm 2005 nh nghĩa: “Doanh nghi p là t ch c kinh t có tên riêng, có tài s n, có tr s giao d ch n nh, ư c ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t nh m m c ích th c hi n các ho t ng kinh doanh”. Như v y xác nh là m t doanh nghi p thì các t ch c c n có nh ng c i m sau: - Là ơn v kinh t , ho t ng trên thương trư ng, có tr s giao d ch n nh, có tài s n, - ã ư c ăng ký kinh doanh, - Ho t ng kinh doanh. 1.1.2. Khái ni m ho t ng cho vay doanh nghi p Khái ni m v ho t ng cho vay: Theo i u 3 quy t nh 1627/Q - NHNN v quy ch cho vay c a t ch c tín d ng v i khách hàng thìcho vay là m t hình th c c p tín d ng, theo ó t ch c tín d ng giao cho khách hàng s d ng m t kho n ti n s d ng vào m c ích và th i gian nh t nh theo tho thu n v i nguyên t c có hoàn tr c g c và lãi. Thang Long University Library
 11. 11. 2 Khái ni m v ho t ng cho vay doanh nghi p c a ngân hàng thương m i: D a vào khái ni m v cho vay ta có th nh nghĩa ho t ng cho vay doanh nghiêp c a ngân hàng thương m i như sau: Cho vay doanh nghi p là ho t ng c p tín d ng theo ó Ngân hàng thương m i giao cho khách hàng là doanh nghi p s d ng m t kho n ti n s d ng vào m c ích và th i gian nh t nh theo tho thu n gi a hai bên v i nguyên t c có hoàn tr c g c và lãi. 1.2. c iêm, vai trò c a ho t ng cho vay doanh nghi p: 1.2.1. c i m c a ho t ng cho vay doanh nghi p: Các Ngân hàng thương m i v i r t nhi u các ho t ng cũng như d ch v mang l i l i nhu n. M i m t ho t ng cũng như d ch v u có nh ng c i m riêng bi t khác nhau.Ho t ng cho vay doanh nghi p cũng không ph i là ngo i l . Sau ây chúng ta s i tìm hi u rõ hơn v nh ng c i m c a ho t ng cho vay doanh nghi p. Quy mô ho t ng cho vay doanh nghi p l n. Khác v i cho vay tiêu dùng ho t ng cho vay doanh nghi p ph c v cho ho t ng kinh doanh c a c m t doanh nghi p nên quy mô c a các kho n vay thư ng r t l n.Th trư ng c a ho t ng cho vay doanh nghi p khá r ng l n. Trong m t n n kinh t ang phát tri n như hi n nay c a Vi t Nam thì các ngành ngh , d ch v tr nên a d ng và phong phú hơn bao gi h t chính vì th hình thành r t nhi u nh ng doanh nghi p trong các ngành ngh khác nhau. Theo ư c tính n nay c nư c có g n 460.000 doanh nghi p ang ho t ng. ó là m t con s th hi n ư c s r ng l n c a th trư ng cho vay doanh nghi p. Chính vì quy mô ho t ng cho vay doanh nghi p l n nên d n n doanh thu t ho t ng này tương i cao. G n như doanh thu c a các ngân hàng u ph thu c vào ho t ng cho vay doanh nghi p. Tính r i ro trong ho t ng cho vay doanh nghi p không quá cao. v tính ch t quy mô kho n vay l n nên các ngân hàng khi cho doanh nghi p vay u òi h i tài s n th ch p và c ngư i dám sát các doanh nghi p k lư ng nên r i ro trong ho t ng này không quá cao. Chính tính r i ro th p mà các ngân hàng thương m i thư ng r t t p chung vào phát tri n và m r ng ho t ng này. Lãi su t c a ho t ng cho vay doanh nghi p tương i th p. Vì quy mô kho n vay l n và r i ro không quá cao nên lãi su t c a ho t ng cho vay doanh nghi p tương i th p. Không nh ng th mà các kho n vay c a doanh nghi p khá nhi u là các
 12. 12. 3 kho n vay dài h n nên lãi su t c a ho t ng cho vay doanh nghi p nhìn chung tương i th p so v i ho t ng cho vay tiêu dùng ( nhi u các kho n vay ng n h n). 1.2.2. Vai trò c a ho t ng cho vay doanh nghi p: i v i b n thân ngân hàng. i v i b n thân ngân hàng thì ho t ng cho vay doanh nghi p là m t ho t ng mang l i cho ngân hàng doanh thu r t l n. V i các kho n vay có quy mô l n và th i h n dài giúp cho ngu n v n huy ng c a ngân hàng không b ng gây lãng phí cho ngân hàng. Ngoài vai trò t o doanh thu tr c ti p t ho t ng cho vay, cho vay doanh nghi p giúp các doanh nghi p s n xu t ư c nhi u s n ph m hơn d n n tiêu dùng c a khu v c cá nhân và h gia ình cũng tăng t ó mà ho t ng cho vay tiêu dùng c a ngân hàng cũng t ó mà phát tri n hơn. Không ch có th cho vay doanh nghi p còn giúp cho quan h gi a ngân hàng và các doanh nghi p tr nên t t p hơn t ó thông qua h giám sát, qu n lý các kho n cho vay doanh nghi p mà ngân hàng cho các doanh nghi p khác vay ho c s các ánh giá v doanh nghi p m i làm th t c vay ngân hàng m t cách chính xác và a chi u hơn. Còn m t vai trò n a c a ho t ng cho vay doanh nghi p là giúp nhi m v t o ti n c a ngân hàng thương m i ư c hoàn thành. Nó s giúp t ng lư ng ti n trong n n kinh t ư c tăng lên r t nhi u. i v i doanh nghi p. i v i các doanh nghi p ngu n v n u vào là m t thư h t s c quan tr ng. N u thi u ngu n v n u vào thì không m t doanh nghi p nào có th ho t ng ư c. Chính lý do ó mà vi c tìm ki m ngu n v n u vào h t s c quan tr ng i v i doanh nghi p và ho t ng cho vay doanh nghi p c a ngân hàng thương m i chính là th mà các doanh nghi p c n. Ho t ng cho vay doanh nghi p c a ngân hàng s cung c p cho các doanh nghi p có ư c m t s v n kinh doanh và s n xu t t ó t o l i nhu n tr n g c và lãi cho ngân hàng làm cho ôi bên cùng có l i. i v i n n kinh t -xã h i. i v i 2 bên tham gia tr c ti p trong ho t ng cho vay doanh nghi p thì vai trò c a ho t ng này r t lơn lao tuy nhiên i v i n n kinh t - xã h i thì cho vay doanh nghi p cũng có m t vai trò không h nh . Trư c h t nó s t o nhi u công ăn vi c làm cho ngư i lao ng. Khi các doanh nghi p ư c vay v n s n xu t m r ng thì doanh nghi p cũng c n nhi u lao ng hơn chính vì th m i ngư i s có vi c làm. Khi cá doanh nghi p s n xu t ư c nhi u s n ph m hơn thì GDP c a nư c ta cũng s tăng theo làm m c s ng c a ngư i dân cũng s t t hơn. Ngoài ra ho t ng cho vay doanh nghi p còn còn làm luân chuy n các dòng ti n trong n n kinh t làm cho n n kinh t ho t ng m t cách trơn tru và hi u qu . Thang Long University Library
 13. 13. 4 1.3. Nguyên t c và i u ki n cho vay doanh nghi p 1.3.1. Nguyên t c cho vay doanh nghi p a, i v i doanh nghi p i vay: Khi khách hàng doanh nghi p i vay ngân hàng h c n tuân th m t s nguyên t c m b o l i ích cho c doanh nghi p và ngân hàng. Nguyên t c hoàn tr . Doanh nghi p ph i hoàn tr c g c và lãi theo như th a thu n c a h p ng. ây là nguyên t c quan tr ng b c nh t trong ho t ng cho vay nói chung và cho vay doanh nghi p nói riêng. Nguyên t c th i h n. Các kho n lãi vay và g c vay ph i ư c thanh toán cho ngân hàng úng kỳ h n như trong th a thu n c a hai bên. M t khi doanh nghi p th c hi n thanh toán lãi vay cũng như hoàn tr g c úng th i h n s giúp ngân hàng d dàng qu n lý các dòng ti n c a mình ngoài ra còn làm tăng tín nhi m c a doanh nghi p i v i ngân hàng Nguyên t c tài s n m b o. m b o ngu n v n c a ngân hàng khi doanh nghi p không th c hi n các i u ki n vay v n hay khi doanh nghi p không còn kh năng tài chính thanh toán cho ngân hàng, doanh nghi p c n cung c p cho ngân hàng nh ng tài s n m b o ư c vay v n. Nguyên t c v n vay ph i ư c s d ng úng m c ích. m b o an toàn v n vay trư c khi cho vay ngân hàng c n bi t ư c m c ích s d ng v n vay c a doanh nghi p tính toán kh năng thu h i v n cũng như l i nhu n t o ra có chi tr lãi vay. Khi ngân hàng ã xác nh ư c các y u t trên m i ng ý kí k t h p ng cho vay. Chính vì v y doanh nghi p ph i s d ng v n vay úng v i m c ích ã ghi trên h p ng tránh r i ro m t v n. b, i v i ngân hàng: Trong ho t ng cho vay doanh nghi p không nh ng ch có doanh nghi p m i ph i tuân th các nguyên t c mà ngân hàng cũng có m t s nguyên t c khác nhau. Nguyên t c th m nh và quy t nh cho vay. Ngân hàng ph i xây d ng quy trình xét duy t cho vay b o m tính c l p và phân nh rõ ràng trách nhi m cá nhân gi a khâu th m nh và quy t nh cho vay. Ph i ánh giá ư c tính kh thi, hi u qu c a d án u tư, phương án s n xu t, kinh doanh, d ch v ho c d án u tư, phương án ph c v i s ng và kh năng hoàn tr n vay c a khách hàng quy t nh cho vay.
 14. 14. 5 Nguyên t c tuân th th i h n cho vay. Ngân hàng ph i tuân th úng th i h n cho vay, không yêu c u thu h i g c trư c th i h n áo h n h p ng. N u ngân hàng òi h i ho c h i thúc khách hàng s m hơn th i h n s có th làm cho doanh nghi p thi t h i r t nhi u và t nh t là d n n phá s n. Nguyên t c giám sát theo dõi kho n vay Ngân hàng ph i th c hi n các bi n pháp giám sát, theo dõi kho n vay m t cách k lư ng m b o doanh nghi p s d ng kho n vay úng m c ích. N u không giám sát k các kho n vay thì kh năng m t v n c a ngân hàng s r t cao. M c dù giám sát k lư ng kho n vay nhưng ngân hàng không ư c quan tâm quá sâu vào cách s d ng v n c a doanh nghi p i vay. Nguyên t c trích l p d phòng r i ro B t c m t k ho ch hay d án nào dù có tính toán k lư ng n âu cũng s có t l rui ro nh t nh làm m t v n c a ngân hàng. Chính vì lý do ó mà khi cho doanh nghi p vay m b o r i ro ngân hàng c n ph i trích l p d phòng r i ro theo úng quy nh. 1.3.2. i u ki n cho vay doanh nghi p: Không ph i doanh nghi p nào n xin vay v n mà ngân hàng cũng s cho vay luôn mà ngân hàng còn ph i xem xét và quy t nh trư c khi cho vay. u tiên doanh nghi p xin vay v n c n có các i u ki n sau: - Có năng l c pháp lu t dân s , năng l c hành vi dân s và ch u trách nhi m dân s theo quy nh c a pháp lu t. Ch doanh nghi p ph i có năng l c pháp lu t và năng l c hành vi dân s . - Doanh nghi p ph i có kh năng tài chính m b o tr ư c n trong th i h n cam k t. Ph i có v n ch s h u tham gia vào quá trình s n xu t, kinh doanh, d ch v và i s ng. Có tình hình tài chính lành m nh, s n xu t kinh doanh có lãi, n u l thì ph i ư c cơ quan có th m quy n xác nh n c p bù l . - Doanh nghi p i vay ph i có m c ích s d ng v n vay h p pháp theo quy d nh c a pháp lu t - Doanh nghi p ph i có d án u tư, phương án s n xu t, kinh doanh, d ch v kh thi và có hi u qu ; ho c có d án u tư, kèm theo phương án tr n kh thi và phù h p v i quy nh c a pháp lu t. - Doanh nghi p c n th c hi n các quy nh v b o m ti n vay theo quy nh c a Chính ph và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. Thang Long University Library
 15. 15. 6 1.4. Quy trình cho vay doanh nghi p c a ngân hàng thương m i: M i m t ngân hàng thương m i khác nhau l i có m t quy trình cho vay doanh nghi p riêng bi t. Tuy khác bi t v quy trình nhưng các ngân hàng thương m i v n tuân theo m t quy trình chung c th g m 6 bư c cơ b n sau: Bư c 1: L p h sơ tín d ng. T i bư c này ngân hàng ph i có trách nhi m ti p xúc, ph bi n và hư ng d n doanh nghi p l p h sơ vay v n.Tùy theo lo i tín d ng mà doanh nghi p yêu c u ngân hàng s hư ng d n doanh nghi p l p h sơ v i nh ng thông tin c th khác nhau. Tuy nhiên m t b h sơ ngh cho vay thông thư ng có nh ng thông tin sau: - Thông tin v năng l c pháp lý và năng l c hành vi c a doanh nghi p - Thông tin v kh năng s d ng và hoàn tr v n c a doanh nghi p - Thông tin v tài s n m b o có nh ng thông tin ó ngân hàng thư ng yêu c u doanh nghi p ph i ưa ra các gi y t sau: - Gi y ngh vay v n - Gi y t ch ng minh tư cách pháp nhân c a doanh nghi p ( Gi y phép thành l p, Quy t nh b nhi m Giám c, i u l ho t ng, …) - Phương án s n xu t kinh doanh và K ho ch tr n - Các gi y t liên quan n tài s n th ch p, c m c ho c b o lãnh… ây là bư c u tiên trong quy trình cho vay doanh nghi p có vai trò h t s c quan trong trong quy trình này. Là bư c thu th p thông tin, s li u làm cơ s th c hi n các bư c sau. K t thúc bư c 1 ngân hàng c n hoàn thành ư c b h sơ vay v n chu n b chuy n sang bư c 2. Bư c 2: Th m nh h sơ và phân tích tín d ng Sau khi hoàn thành bư c 1, bư c 2 là bư c th m nh h sơ và phân tích tín d ng. ây là bư c quan tr ng nh t và cũng là bư c khó khăn nh t trong quy trình cho L p h sơ tín d ng Th m nh h sơ và phân tích tín d ng Ra quy t nh tín d ng Gi i ngân Giám sát và ki m tra Thu h i n
 16. 16. 7 vay òi h i ngân hàng ph i phân tích c n th n và k càng. Trong bư c này ngân hàng ph i làm nh ng công vi c sau: Th m nh tư cách pháp lý và năng l c hành vi c a doanh nghi p: - Xác nh tr s ho t ng c a doanh nghi p và cơ quan ăng ký kinh doanh, nơi ăng ký kinh doanh; - Xác nh th i h n hi u l c c a Quy t nh thành l p, Gi y phép kinh doanh, Gi y phép hành ngh ; - Xác nh ngư i i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p. Th m nh m c ích vay v n: - M c ích vay v n có h p pháp không, có phù h p v i ăng ký kinh doanh không. - M c ích vay v n có kh thi không, có kh năng t o ra l i nhu n hay không. Th m nh kh năng tài chính c a doanh nghi p: ánh giá kh năng tr n c a doanh nghi p ngân hàng c n ti n hành th m nh kh năng tài chính c a doanh nghi p. ánh giá doanh nghi p ngân hàng s phân tích các nhóm ch s cơ b n sau: - Nhóm ch s thanh toán: t s kh năng thanh toán ng n h n, t s kh năng thanh toán nhanh - Nhóm ch s hi u qu ho t ng: S vòng quay hàng t n kho, s ngày t n kho, s vòng quay kho n ph i thu, kỳ thu ti n bình quân, kỳ tr n … - Ch s qu n lý n : Ch s n trên tài s n, ch s n trên v n ch s h u, ch s kh năng tr lãi, ch s kh năng tr n . - Ch s kh năng sinh l i: Ch s l i nhu n trên doanh thu, ch s s c sinh l i căn b n, ch s l i nhu n trên tài s n, Ch s l i nhu n trên v n ch s h u. Th m nh phương án vay v n: T i khâu này ngân hàng s th m nh tính kh thi c a d án u tư, phương án s n xu t kinh doanh. D án u tư, phương án s n xu t kinh doanh có t t, có th t o l i nhu n và m b o ư c kh năng tr n thì ngân hàng m i ng ý cho vay ư c. Trong b h sơ vay v n các doanh nghi p thư ng trình kèm B n chi ti t v phương án kinh doanh và K ho ch tr n , ho c d án u tư mà doanh nghi p nh tri n khai. Căn c vào các gi y t ó mà ngân hàng s phân tích t ng h p các ch tiêu xác nh xem d án có kh thi không. Sau ây là m t s ch tiêu áng chú ý khi th m nh m t d án: Thang Long University Library
 17. 17. 8 Phân tích các dòng ti n và bi n ng c a tài s n, ngu n v n: dòng ti n là s chuy n ng c a ti n vào ho c ra kh i m t doanh nghi p, d án, ho c s n ph m tài chính. Nó thư ng ư c o trong m t kho ng th i gian quy nh h u h n, th i gian. o lưu lư ng ti n m t có th ư c s d ng tính toán các thông s khác cung c p thông tin v giá tr c a công ty và tình hình. Nó s cho m t cái nhìn t ng th v l i ích mà d án kinh doanh ó s thu ư c Th m nh ch tiêu u tư: - Ch tiêu giá tr hi n t i thu n NPV: Giá tr hi n t i c a dòng ti n v i su t chi t kh u thích h p. Khi NPV > 0 là d án có lãi, NPV càng cao thì sinh l i cang nhi u - T l hoàn v n n i b IRR: Là t su t tri t kh u NPV = 0 - T su t l i nhu n trên doanh thu IP: Là ch tiêu cho ta bi t l i nhu n thu ư c c a doanh nghi p trong d án trong t ng doanh thu c a d án. - Th i gian hoàn v n PP: là kho n th i gian d án thu l i ư c hoàn toàn v n u tư ban u. Th m nh v tài s n m b o: m b o kh năng tr n c a doanh nghi p vi c th m nh tài s n m b o th ch p là r t c n thi t i v i ngân hàng. Hi n nay các ngân hàng danh m c các tài s n ư c quy n em th ch p, c m c r t a d ng phong phú nhưng h u như các doanh nghi p thư ng dùng b t ng s n , phương ti n v n chuy n m b o. Giá tr c a các tài s n m b o thư ng căn c vào giá mua trên h p ng mua bán hang hóa, giá nh p kh u hàng hóa, giá tr còn l i c a hàng hóa, … xác nh. K t thúc bư c 2 th m nh h sơ b ph n th m nh s chuy n báo cáo th m nh sang b ph n có quy n quy t nh cho vay ho c t ch i cho vay bư c 3. Bư c 3: Quy t nh tín d ng Sau khi ã có ư c báo cáo v vi c th m nh d án Ngân hàng ph i cân nh c k lư ng trư c khi ra quy t nh có nên cho doanh nghi p vay v n hay không tránh tình tr ng cho vay khách hàng không t t ho c không cho vay khách hàng t t. Chính vì t m quan tr ng này c a bư c 3 mà ngân hàng c n c ra m t h i ng tín d ng i v i các kho n vay quy mô l n ho c m t cá nhân v i các kho n vay quy mô nh năng l c và trình chuyên môn cao ph trách. Bư c 4: Gi i ngân Gi i ngân là bư c ti p theo sau khi h p ng cho vay ã ư c ký k t. Gi i ngân là chuy n ti n vay cho doanh nghi p trên cơ s h p ng cho vay ã cam k t. Ngoài vi c ch ưa v n cho doanh nghi p mà ngân hàng còn ph i ki m tra giám sát kho n
 18. 18. 9 gi i ngân ó có ư c doanh nghi p s d ng úng m c ích ã cam k t trong h p ng hay không. Tuy nhiên Ngân hàng v n c n ph i tuân th nguyên t c m b o thu n l i tránh gây khó khăn, phi n hà cho các doanh nghi p trong vi c ki m tra giám sát ó. Bư c 5: Giám sát tín d ng Sau khi ã gi i ngân cho doanh nghi p i vào ho t ng th c hi n d án cũng như phương án s n xu t kinh doanh Ngân hàng c n giám sát theo dõi k ch t lư ng c a gói tín d ng ó. M t s phương pháp giám sát tín d ng là : - Giám sát ho t ng tài kho n c a doanh nghi p t i ngân hàng; - Phân tích các báo cáo tài chính c a doanh nghi p theo nh kỳ; - Giám sát vi c tr lãi nh kỳ c a doanh nghi p; - Ki m tra các hình th c m b o ti n vay; - Giám sát ho t ng c a doanh nghi p thông qua m i quan h v i các khách hàng khác. Khi nh n th y i u gì b t n v i kho n tín d ng ngân hàng c n chú ý ra các gi i pháp phù h p nh m m b o tính an toàn cho kho n cho vay. Bư c 6: Thu h i n ây là bư c cu i cùng c a quy trình cho vay. Bư c này bao g m: - Thu h i n g c và lãi: Ngân hàng ti n hành thu n g c t doanh nghi p. Lãi s thu theo quy inh ã cam k t trong h p ng. N u n h n mà doanh nghi p chưa có kh năng tr n vì lý do nào ó thích h p thì Ngân hàng có th xem xét gia h n n cho doanh nghi p. Còn n u doanh nghi p không th tr n thì Ngân hàng có th bán tài s n th ch p thu h i kho n n - Thanh lý h p ng: N u h t th i h n tín d ng và doanh nghi p ã hoàn t t các nghĩa v tr n thì Ngân hàng s làm th t c thanh lý h p ng, gi i ch p tài s n và lưu h sơ vay v n c a doanh nghi p. 1.5. Các phương th c cho vay doanh nghi p: Theo quy t nh s 1627/Q -NHNN v vi c ban hành: "Quy ch cho vay c a t ch c tín d ng i v i khách hàng", có 9 phương th c cho vay chính sau: Cho vay t ng l n: M i l n vay v n khách hàng và t ch c tín d ng th c hi n th t c vay v n c n thi t và ký k t h p ng tín d ng. Phương th c cho vay này thích h p cho nh ng kho n vay ng n h n c a doanh nghi p. C khi nào doanh nghi p c n vay v n thì n ngân hàng làm th t c xin vay v n. Thang Long University Library
 19. 19. 10 Ưu iêm : Phương th c cho vay này r t linh ho t. M i khi có nhu c u vay v n thì doanh nghi p n ngân hàng làm th t c xin vay ngân hàng xét duy t. Như c i m : Th t c rư m rà, ph c t p. M i l n c n vay v n doanh nghi p l i ph i làm ơn g i t i ngân hàng xem xét nên t n khá nhi u th i gian. Cho vay theo h n m c tín d ng: T ch c tín d ng và khách hàng xác nh và tho thu n m t h n m c tín d ng duy trì trong m t kho ng th i gian nh t nh. Ưu i m: linh ho t cao. Khi ã ư c ngân hàng c p h n m c tín d ng thì doanh nghi p có th tuy ý s d ng trong t m h n m c ó. Không ph i làm th t c nhi u l n như phương th c cho vay t ng l n. Ngoài ra còn giúp ngân hàng qu n lý ư c doanh nghi p d dàng hơn nh có th bi t ư c tình hình doanh s mua vào, doanh s thu n cũng như doanh s bán ra c a doanh nghi p. Như c i m: Ngân hàng luôn ph i duy trì m t s v n nh t nh s n sàng gi i ngân cho doanh nghi p làm cho Ngân hàng t n ng kho n v n này. Cho vay theo d án u tư: T ch c tín d ng cho khách hàng vay v n th c hi n các d án u tư phát tri n s n xu t, kinh doanh, d ch v và các d án u tư ph c v i s ng. Ưu i m: Quy mô cho vay v n l n nên doanh thu t o ra cũng l n. Thư ng là các kho n cho vay trung và dài h n nên Ngân hàng không ph i lo l ng tình tr ng t n ng kho n v n này Như c i m: Quy mô cho vay l n nên r i ro cũng l n. Cho vay h p v n: M t nhóm t ch c tín d ng cùng cho vay i v i m t d án vay v n ho c phương án vay v n c a khách hàng; trong ó, có m t t ch c tín d ng làm u m i dàn x p, ph i h p v i các t ch c tín d ng khác. Vi c cho vay h p v n th c hi n theo quy nh c a Quy ch này và Quy ch ng tài tr c a các t ch c tín d ng do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ban hành. Ưu i m : Chia s r i ro v i các t ch c tín d ng khác. Quy mô kho n vay s l n hơn Như c i m: Ph i tìm i tác tham gia cho vay h p v n m t th i gian và chi phí Cho vay tr góp: Khi vay v n, t ch c tín d ng và khách hàng xác nh và tho thu n s lãi v n vay ph i tr c ng v i s n g c ư c chia ra tr n theo nhi u kỳ h n trong th i h n cho vay. Ưu i m: T o i u ki n cho doanh nghi p d dàng trong vi c lên k ho ch tr n và quá trình tr n .
 20. 20. 11 Như c i m: Ngân hàng ph i m t nhi u th i gian trong vi c thu h i n . Cho vay theo h n m c tín d ng d phòng: T ch c tín d ng cam k t m b o s n sàng cho khách hàng vay v n trong ph m vi h n m c tín d ng nh t nh. T ch c tín d ng và khách hàng tho thu n th i h n hi u l c c a h n m c tín d ng d phòng, m c phí tr cho h n m c tín d ng d phòng. Ưu i m: T o i u ki n cho doanh nghi p vay khi ã chi tiêu h t h n m c tín d ng. Như c i m: cũng như cho vay theo h n m c tín d ng phương pháp này cũng s làm Ngân hàng ph i t n ng m t s v n nh t nh Cho vay thông qua nghi p v phát hành và s d ng th tín d ng: T ch c tín d ng ch p thu n cho khách hàng ư c s d ng s v n vay trong ph m vi h n m c tín d ng thanh toán ti n mua hàng hoá, d ch v và rút ti n m t t i máy rút ti n t ng ho c i m ng ti n m t là i lý c a t ch c tín d ng. Khi cho vay phát hành và s d ng th tín d ng, t ch c tín d ng và khách hàng ph i tuân theo các quy nh c a Chính ph và Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam v phát hành và s d ng th tín d ng. Ưu i m: Ti n l i cho khách hàng khi s d ng v n vay . Như c i m: Quy mô kho n vay không th l n. òi h i khách hàng ph i có nh ng thi t b chuyên d ng Cho vay theo h n m c th u chi: Là vi c cho vay mà t ch c tín d ng tho thu n b ng văn b n ch p thu n cho khách hàng chi vư t s ti n có trên tài kho n thanh toán c a khách hàng phù h p v i các quy nh c a Chính ph và Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam v ho t ng thanh toán qua các t ch c cung ng d ch v thanh toán. Ưu i m: Giúp doanh nghi p có th chi tr vư t ư c s ti n trên tài kho n thanh toán c a mình khi c n thi t. Như c i m : Thư ng lãi su t c a phương th c này khá cao. Các phương th c cho vay khác mà pháp lu t không c m, phù h p v i quy nh t i Quy ch này và i u ki n ho t ng kinh doanh c a t ch c tín d ng và c i m c a khách hàng vay. 1.6. M r ng ho t ng cho vay doanh nghi p c a ngân hàng thương m i 1.6.1. Khái ni m m r ng ho t ng cho vay doanh nghi p c a ngân hàng thương m i: Cho vay doanh nghi p là m t trong nh ng ho t ng chính c a r t nhi u Ngân hàng thương m i. Trong t ng doanh thu hàng năm c a Ngân hàng thì doanh thu t ho t ng cho vay doanh nghi p v n chi m t tr ng r t l n. i u ó ch ng t cho ta Thang Long University Library
 21. 21. 12 th y t m quan tr ng c a ho t ng cho vay doanh nghi p i v i Ngân hàng thương m i. Chính vì th mà c i thi n m r ng ho t ng cho vay doanh nghi p là công vi c mà các Ngân hàng ang r t trú tr ng và quan tâm n. Th m r ng ho t ng cho vay doanh nghi p là gì? Sau ây chúng ta i tìm hi u v khái ni m m r ng cho vay doanh nghi p t i ngân hàng thương m i. M r ng là công vi c làm cho quy mô, ph m vi c a m t ho t ng nào ó tr nên l n hơn và r ng hơn. Trong các lĩnh v c khác nhau thì khái ni m m r ng cũng s khác nhau. ây khái ni m m r ng ho t ng cho vay doanh nghi p có th hi u r ng là các bi n pháp, hành ng nh m tăng quy mô c a ho t ng cho vay doanh nghi p, tăng doanh s , tăng khách hàng,… v i m c ích tăng l i nhu n cho Ngân hàng. M r ng ây là m r ng c v s lư ng và ch t lư ng c a ho t ng cho vay doanh nghi p. M r ng v s lư ng là làm tăng s lư ng khách hàng, tăng s lư ng các kho n vay, tăng quy mô c a các kho n vay,… nói chung là làm tăng doanh s ho t ng cho vay doanh nghi p. Còn v m r ng v ch t lư ng là làm cho ch t lư ng c a các kho n cho vay t t hơn, gi m b t r i ro c a các kho n vay. Ngoài ra còn m r ng ch t lư ng d ch v cho vay doanh nghi p. 1.6.2. Ý nghĩa c a vi c m r ng ho t ng cho vay doanh nghi p c a ngân hàng thương m i i v i Ngân hàng Vi c m r ng ho t ng cho vay doanh nghi p s giúp cho các Ngân hàng tăng l i nhu n hàng năm, gi m s v n t n ng. Không nh ng th khi m r ng v ch t lư ng cho vay doanh nghi p, t l các kho n n x u gi m s giúp Ngân hàng có ch s ánh giá cao hơn. Ngoài ra khi m r ng cho vay doanh nghi p thì tình hình quan h gi a Ngân hàng và doanh nghi p s tr nên t t p hơn, i u ó giúp cho Ngân hàng có th thu th p thông tin c a các doanh nghi p xin vay v n gián ti p qua các doanh nghi p khác m t cách d dàng hơn. i v i doanh nghi p Khi Ngân hàng m r ng ho t ng cho vay doanh nghi p v ch t lư ng d ch v cho vay thì doanh nghi p s ư c ph c v m t cách tho i mái hơn. Ngoài ra khi các doanh nghi p khác vay v n nhi u hơn thì n n kinh t s phát tri n t o nhi u cơ h i cho các doanh nghi p làm ăn v i nhau. M t ý nghĩa n a i v i doanh nghi p c a vi c m r ng cho vay doanh nghi p t i Ngân hàng là có th các Ngân hàng s gi m b t th t c
 22. 22. 13 hành chính và gi y t rư m rà giúp doanh nghi p ti t ki m chi phí th i gian và thu n l i trong vi c vay v n. i v i xã h i Khi Ngân hàng m r ng cho vay doanh nghi p thì quy mô s n xu t c a doanh nghi p s ư c m r ng t o ra nhi u vi c làm hơn cho ngư i lao ng. Khi có nhi u vi c làm t l th t nghi p gi m thì nh ng ngư i không có công vi c làm gi m t ó s gi m ư c các t n n xã h i như tr m c p, cư p gi t,… .Vi c m r ng cho vay doanh nghi p s giúp cho n n kinh t nư c nhà phát tri n nhanh chóng, t ó i s ng c a nhân dân ư c c i thi n hơn. 1.6.3. Các ch tiêu ánh giá m r ng ho t ng cho vay doanh nghi p t i ngân hàng thương m i. Ch tiêu v doanh s cho vay doanh nghi p Doanh s cho vay doanh nghi p là t ng s ti n Ngân hàng cho doanh nghi p vay trong m t th i gian nh t nh thư ng là m t năm tài chính. ó là ch tiêu t ng quát cho ta th y ư c toàn c nh quy mô, hi u qu ho t ng c a vi c cho vay doanh nghi p trong m t năm. - Giá tr tăng trư ng doanh s tuy t i: ư c tính b ng hi u c a doanh s cho vay doanh nghi p năm t và doanh s cho vay doanh nghi p năm t-1 Công th c: Ý nghĩa: Ch tiêu này cho ta bi t ư c lư ng tăng doanh doanh s cho vay doanh nghi p c a Ngân hàng trong m t năm là bao nhiêu. Giá tr càng l n càng cho th y vi c m r ng ho t ng cho vay ang phát tri n t t. Giá tr tăng trư ng doanh s tuy t i Doanh s cho vay doanh nghi p năm t Doanh s cho vay doanh nghi p năm t-1 = - Thang Long University Library
 23. 23. 14 - Giá tr tăng trư ng doanh s tương i: Công th c: Ý nghĩa: Giá tr tăng trư ng doanh s tuy t i cho ta bi t ư c chính xác s lư ng doanh s tăng lên bao nhiêu thì giá tr tăng trư ng doanh s tương i cho ta th y quy mô c a ho t ng cho vay doanh nghi p tăng lên ư c bao nhiêu % so v i năm trư c. T ó có th ánh giá ư c s m r ng ho t ng cho vay doanh nghi p c a ngân hàng là nhanh hay ch m quy mô m r ng nhi u hay ít. T l càng l n thì t c d cũng như kh năng m r ng càng l n. - Ch tiêu v t tr ng doanh s cho vay doanh nghi p Công th c tính: Ý nghĩa: Cho bi t doanh s c a ho t ng cho vay doanh nghi p chi m t tr ng bao nhiêu trong t ng doanh s cho vay c a Ngân hàng. N u như ch tiêu này tăng so v i năm trư c thì có nghĩa là ho t ng m r ng cho vay doanh nghi p có hi u qu . Ch tiêu ph n ánh s tăng trư ng dư n cho vay doanh nghi p Dư n cho vay doanh nghi p là s ti n khách hàng ang n Ngân hàng t i m t th i i m c th . Nó ph n ánh ư c s n mà Ngân hàng chưa thu h i ư c và các kho n n ang trong th i h n. Giá tr tăng trư ng doanh s tương i = Giá tr tăng trư ng doanh s tuy t i T ng doanh s cho vay doanh nghi pnăm (t-1) x 100% T tr ng doanh s cho vay doanh nghi p = T ng doanh s cho vay doanh nghi p T ng doanh s cho vay x 100%
 24. 24. 15 - Ch tiêu ph n ánh s tăng trư ng dư n tuy t i Công th c tính: Ý nghĩa: ch tiêu này cho bi t dư n năm t tăng, gi m so v i năm (t-1) v s s lư ng là bao nhiêu. Dư n tăng càng nhi u thì ho t ng cho vay doanh nghi p cang hi u qu . + Ch tiêu ph n ánh s tăng trư ng dư n tương i Công th c tính: Ý nghĩa: ch tiêu này cho bi t t c tăng (gi m) dư n cho vay doanh nghi pnăm t so v i năm (t-1).T c tăng trư ng dư n càng l n thì vi c t c m r ng cho vay doanh nghi p v dư n cho vay càng nhanh. - Ch tiêu ph n ánh s tăng trư ng v t tr ng Công th c tính: Ý nghĩa: ch tiêu này cho bi t dư n cho vay doanh nghi p chi m t l bao nhiêu trong t ng dư n cho vay c a Ngân hàng. T ó có th ta bi t ư c ho t ng m r ng cho vay doanh nghi p có hi u qu hay không Giá tr tăng trư ng dư n tuy t i T ng dư n cho vay doanh nghi p năm t T ng dư n cho vay doanh nghi p năm (t-1) = - Giá tr tăng trư ng dư n tương i = Giá tr tăng trư ng dư n tuy t i T ng dư n cho vay doanh nghi p năm (t-1) x 100% T tr ng dư n cho vay doanh nghi p = T ng dư n cho vay doanh nghi p T ng dư n cho vay x 100% Thang Long University Library
 25. 25. 16 Ch tiêu ph n ánh s tăng trư ng s lư ng khách hàng S lư ng khách hàng là t ng s khách hàng th c hi n giao d ch v i Ngân hàng trong m t th i kỳ thư ng là m t năm tài chính. m r ng ho t ng cho vay doanh nghi p thì tăng s lư ng khách hàng là m t i u r t c n thi t. - Ch tiêu v s tăng trư ng s lư ng khách hàng tuy t i Công th c tính: Ý nghĩa: S lư ng khách hàng là y u t quan tr ng trong vi c m r ng ho t ng cho vay doanh nghi p c a Ngân hàng. Khi ch tiêu này tăng có nghĩa là Ngân hàng thu hút ư c nhi u khách hàng hơn t ó có th làm tăng doanh s , và bi t ư c các bi n pháp m r ng cho vay tiêu dùng v s lư ng khách hàng có hi u qu hay không. - Ch tiêu v s tăng trư ng s lư ng khách hàng tương i: Công th c: Ý nghĩa: Ch tiêu này cho ta bi t ư c s tăng trư ng khách hàng là nhanh hay ch m. Nói cách khác là t c tăng trư ng s lư ng khách hàng là nhanh hay ch m. Ch tiêu ph n nh ch t lư ng n cho vay doanh nghi p Ngoài vi c m r ng v s lư ng cho vay doanh nhi p Ngân hàng c n ph i có nh ng bi n pháp m r ng c v ch t lư ng c a ho t ng cho vay doanh nghi p. Như th s m r ng ho t n cho vay doanh nghi p m i b n v ng, lâu dài ư c. Trư c h t ta i tìm hi u v các nhóm n c a Ngân hàng: Theo Quy t nh s 18/2007/Q – NHNN quy nh t ch c tín d ng th c hi n phân lo i n theo năm nhóm như sau: Nhóm 1 (N tiêu chu n): - Các kho n n trong h n và t ch c tín d ng ánh giá là có kh năng thu h i y c g c và lãi úng h n. M c tăng s lư ng khách hàng S lư ng khách hàng năm t S lư ng khách hàng năm (t-1) -= T l tăng s lư ng khách hàng = M c tăng s lư ng khách hàng T ng s lư ng khách hàng năm t-1 x 100%
 26. 26. 17 - Các kho n n quá h n dư i 10 ngày và t ch c tín d ng ánh giá là có kh năng thu h i y g c và lãi b quá h n và thu h i y g c và lãi úng th i h n còn l i; - Các kho n n ư c phân lo i vào nhóm 1 theo quy nh. Nhóm 2 (N c n chú ý): - Các kho n n quá h n t 10 ngày n 90 ngày; - Các kho n n i u ch nh kỳ h n tr n l n u ( i v i khách hàng là doanh nghi p, t ch c thì t ch c tín d ng ph i có h sơ ánh giá khách hàng v kh năng tr n y n g c và lãi úng kỳ h n ư c i u ch nh l n u); - Các kho n n ư c phân lo i vào nhóm 2 theo quy nh. Nhóm 3 (N dư i tiêu chu n) : - Các kho n n quá h n t 91 ngày n 180 ngày; - Các kho n n cơ c u l i th i h n tr n l n u, tr các kho n n i u ch nh kỳ h n tr n l n u phân lo i vào nhóm 2 theo quy nh. - Các kho n n ư c mi n ho c gi m lãi do khách hàng không kh năng tr lãi y theo h p ng tín d ng; - Các kho n n ư c phân lo i vào nhóm 3 theo quy nh. Nhóm 4 (N nghi ng ) : - Các kho n n quá h n t 181 ngày n 360 ngày; - Các kho n n cơ c u l i th i h n tr n l n u quá h n dư i 90 ngày theo th i h n tr n ư c cơ c u l i l n u; - Các kho n n cơ c u l i th i h n tr n l n th hai; - Các kho n n ư c phân lo i vào nhóm 4 theo quy nh. Nhóm 5 (N có kh năng m t v n) bao g m: - Các kho n n quá h n trên 360 ngày; - Các kho n n cơ c u l i th i h n tr n l n u quá h n t 90 ngày tr lên theo th i h n tr n ư c cơ c u l i l n u; - Các kho n n cơ c u l i th i h n tr n l n th hai quá h n theo th i h n tr n ư c cơ c u l i l n th hai; - Các kho n n cơ c u l i th i h n tr n l n th ba tr lên, k c chưa b quá h n ho c ã quá h n; - Các kho n n khoanh, n ch x lý; - Các kho n n ư c phân lo i vào nhóm 5 theo quy nh. Thang Long University Library
 27. 27. 18 Sau ây là m t s ch tiêu ánh giá v ch t lư ng ho t ng cho vay: - T l n quá h n Công th c tính: Ý nghĩa: N quá h n là kho n n n th i i m thanh toán c a khách hàng mà Ngân hàng v n chưa thu h i ư c. N u t l này quá cao thì ch t lư ng c a ho t ng cho vay doanh nghi p là không t t. C n gi cho t l này càng nh càng t t. - T l n x u cho vay doanh nghi p N x u là các kho n n dư i chu n, có th quá h n và b nghi ng v kh năng tr n l n kh năng thu h i v n c a ch n . N x u g m các kho n n quá h n tr lãi và/ho c g c trên thư ng quá ba tháng căn c vào kh năng tr n c a khách hàng h ch toán các kho n vay vào các nhóm thích h p. Công th c tính: Ý nghĩa: N x u là các kho n n dư i chu n, b nghi ng v kh năng tr n l n kh năng thu h i v n c a Ngân hàng. T l này mà cao nghĩa là Ngân hàng ang g p khó khăn v vi c thu h i n . i u ó ch ng t ch t lư ng cho vay kém. Chính vì th gi t l này càng bé càng t t cho Ngân hàng. - T l n x u cho vay doanh nghi p/n quá h n cho vay doanh nghi p Công th c tính: T l n quá h ncho vay doanh nghi p = N quá h n cho vay doanh nghi p T ng dư n cho vay daonh nghi p x 100% T l n x ucho vay doanh nghi p = N x u cho vay doanh nghi p T ng dư n cho vay doanh nghi p x 100% T l n x u/n quá h n = N x u cho vay doanh nghi p N quá h n cho vay doanh nghi p x 100%
 28. 28. 19 Ý nghĩa: Không ph i kho n n quá h n nào cũng là kho n n mà Ngân hàng khó thu h i có th vì nguyên nhân khách quan nào y mà doanh nghi p chưa k p tr n Ngân hàng, tuy nhiên kh năng tr n c a doanh nghi p v n có. Chính vì th mà t l này cho ta bi t ư c th c s trong các kho n n quá h n thì n khó òi c a Ngân hàng là bao nhiêu. T l này càng nh càng t t v i Ngân hàng. Ch tiêu v vi c thu n cho vay doanh nghi p Cho vay là ph i có tr l i c g c và lãi c a kho n vay. ánh giá v kh năng thu h i n c a ngân hàng ta có nh ng ch tiêu v vi c thu n cho vay doanh nghi p. - M c tăng trư ng doanh s thu n . Công th c tính: Ý nghĩa: M c tăng doanh s thu n doanh nghi p cho ta bi t ư c năm sau so v i năm trư c thì doanh s thu n tăng hay gi m. Doanh s thu n tăng càng nhi u thì ngân hàng thu ư c càng nhi u l i nhu n t ó cung cho th y kh năng m r ng cho vay doanh nghi p c a ngân hàng ang phát tri n. - H s thu n . Công th c tính: Ý nghĩa: Ch tiêu này ánh giá hi u qu tín d ng trong vi c thu n c a NH.Nó ph n ánh trong 1 th i kỳ nào ó, v i doanh s cho vay nh t nh thì ngân hàng s thu v ư c bao nhiêu ng v n.T l này càng cao càng t t. H s thu n cao ch ng t ư c vi c m r ng cho vay doanh nghi p v m t ch t lư ng có hi u qu . M c tăng doanh s thu n doanh nghi p Doanh s thu n doanh nghi p năm t Doanh s thu n doanh nghi p năm t-1 -= H s thu n cho vay doanh nghi p = Doanh s thu n cho vay doanh Doanh s cho vay x 100% Thang Long University Library
 29. 29. 20 - Vòng quay v n cho vay doanh nghi p Công th c tính: Ý nghĩa: Vòng quay v n cho vay doanh nghi p cho ta bi t trong m t kỳ Ngân hàng thu h i n ư c bao nhiêu. Vòng quay v n càng nhanh có nghĩa là Ngân hàng càng thu h i ư c n nhi u càng ti t ki m chi phí,ti p t c u tư kho n v n ó t o nhi u l i nhu n hơn cho Ngân hàng. Vòng quay v n cho vay doanh nghi p càng l n thì hi u qu c a ho t ng cho vay doanh nghi p càng cao. Thu nh p t ho t ng cho vay doanh nghi p - M c tăng trư ng l i nhu n t ho t ng cho vay doanh nghi p Công th c tính: Ý nghĩa: M c tăng l i nhu n t ho t ng cho vay doanh nghi p cho ta bi t ư c l i nhu n c a năm nay so v i năm trư c có tăng hay không tăng bao nhi u. T ó s th y ư c các chính sách m r ng cho vay doanh nghi p c a ngân hàng ang áp d ng có th c s hi u qu không. - T tr ng l i nhu n cho vay doanh nghi p Công th c tính: Ý nghĩa: T tr ng l i nhu n cho vay doanh nghi p cho ta bi t ư c trong t ng l i nhu n thì ho t ng cho vay doanh nghi p chi m bao nhiêu. T l ó càng cao càng ch ng t vi c m r ng cho vay doanh nghi p càng hi u qu . Vòng quay v n cho vay doanh nghi p = Doanh s thu n cho vay doanh nghi p dư n cho vay doanh nghi p bình quân M c tăng l i nhu n t ho t ng cho vay doanh nghi p L i nhu n cho vay doanh nghi p năm t L i nhu n cho vay doanh nghi p năm t-1 -= T tr ng l i nhu n cho vay doanh nghi p = L i nhu n ho t ng cho vay doanh nghi p T ng l i nhu n x 100%
 30. 30. 21 1.6.4. Các nhân t nh hư ng n kh năng m r ng cho vay doanh nghi p: Nhân t bên trong: Là nh ng nhân t bên trong n i b c a Ngân hàng nh hư ng n kh năng m r ng ho t ng cho vay. Bao g m cơ s v t ch t, v n c a Ngân hàng, cán b nhân viên trong Ngân hàng, chi n lư c phát tri n, … Chi n lư c phát tri n c a Ngân hàng: Là y u t r t quan tr ng trong vi c m r ng cho vay doanh nghi p. ó là nh ng hư ng phát tri n mà ban lãnh o Ngân hàng ra. Nó ch ra ư c Ngân hàng nên t p chung phát tri n nh ng lĩnh v c nào, phát tri n như th nào. M t khi chính sách chi n lư c phù h p thì vi c m r ng cho vay tiêu dùng s r t d dàng th c hi n. V n c a Ngân hàng: M i phương pháp, ho t ng nh m m r ng cho vay doanh nghi p ra u ph i d a trên tình hình ngu n v n c a Ngân hàng. N u như Ngu n v n c a Ngân hàng h n h p mà ra các gi i pháp, hành ng m r ng quy mô l n s không kh thi. Ngư c l i n u Ngu n v n c a Ngân hàng l n mà l i ra nh ng gi i pháp m r ng quy mô nh thì s gây t n ng và lãng phí v n làm Ngân hàng ch u không chi phí v n huy ng. Chính sách tín d ng c a Ngân hàng: ó là nh ng chính sách v lãi vay, v h n m c tín d ng, v khách hàng, … các chính sách y góp ph n làm cho quan h gi a Ngân hàng và doanh nghi p tr nên t t p. Chúng s giúp Ngân hàng thu hút ư c nhi u khách hàng cũng như nhi u kho n vay hơn. Chính vì th các Ngân hàng mu n m r ng ho t ng cho vay doanh nghi p c n có nh ng thay i, i u ch nh chính sách tín d ng sao cho phù h p v i th c tr ng n n kinh t nói chung và các doanh nghi p nói riêng. Cán b nhân viên trong Ngân hàng: Trình cán b nhân viên c a Ngân hàng cũng r t quan tr ng trong vi c m r ng ho t ng cho vay doanh nghi p. Khi trình cán b nhân viên có t t thì công vi c s di n ra nhanh g n d dàng, i u ó làm khách hàng hài lòng như th s thu hút ư c nhi u khách hàng hơn. Ngoài ra nhân viên th m nh t t còn làm cho ch t lư ng các kho n vay tr nên t t hơn, ó là m r ng ch t lư ng ho t ng cho vay doanh nghi p. Y u t cu i cùng tuy khá nh nhưng Ngân hàng cũng ph i ý n ó là y u t cơ s v t ch t, công ngh Ngân hàng. Các y u t này có t t thì Ngân hàng cũng như doanh nghi p s ti t ki m ư c r t nhi u chi phí v th i gian khi th c hi n các h p ng vay v n. i u ó s m t ph n giúp cho hình nh c a Ngân hàng tôt hơn trong m t doanh nghi p. T ó mà vi c m r ng ho t ng cho vay doanh nghi p s d dàng và hi u qu hơn. Thang Long University Library
 31. 31. 22 Nhân t bên ngoài: Là nh ng nhân t không thu c Ngân hàng mà ph thu c vào bên ngoài như môi trư ng kinh t , môi trư ng pháp lý, các doanh nghi p, i th c nh tranh,… Môi trư ng kinh t : Ho t ng cho vay doanh nghi p d a h u h t vào tình hình ho t ng c a các doanh nghi p. Chính vì i u ó khi các doanh nghi p g p khó khăn thì ho t ng cho vay c a Ngân hàng cũng s g p khó khăn theo. Vì th tình hình kinh t là nhân t nh hư ng h t s c m nh n vi c ho t ng cho vay doanh nghi p có m r ng ư c hay không. Khi n n kinh t tăng trư ng m nh các doanh nghi p có nhu c u v v n vay nhi u thì vi c m r ng cho vay doanh nghi p tr nên r t d dàng và hi u qu , còn ngư c l i khi n n kinh t kém phát tri n, các doanh nghi p t n kho nhi u thì nhu c u v v n vay c a h cũng gi m. Không nh ng th doanh nghi p lâu thu h i ư c v n d n n khó tr n cho Ngân hàng làm n x u c a Ngân hàng tăng d n n gi m ch t lư ng c a cho vay doanh nghi p. Môi trư ng pháp lý: B t kỳ các ho t ng kinh doanh nào c a ngân hàng cũng u ph thu c vào pháp lu t c a nư c ta. Vi c m r ng cho vay doanh nghi p cũng không ph i là ngo i l . Ho t ng m r ng cho vay doanh nghi p c a ngân hàng thương m i c n ph i tuân th y các quy nh mà nhà nư c ê ra. Ngoài ra khi môi trư ng pháp lý ch t ch , n nh thì vi c m r ng cho vay doanh nghi p s d dàng t hi u qu hơn. Còn n u môi trư ng pháp lý l ng l o, th t c rư m rà không c n thi t s làm cho vi c m r ng cho vay doanh nghi p c a ngân hàng cũng vì th mà tr nên khó khăn hơn r t nhi u. Các doanh nghi p: Là khách hàng c a Ngân hàng trong ho t ng cho vay doanh nghi p chính vì th nó tác ng tr c ti p n vi c m r ng cho vay doanh nghi p. Khi các doanh nghi p có nhu c u m r ng s n xu t kinh doanh thì doanh s cho vay doanh nghi p s tăng. Ngoài nh hư ng t i s lư ng c a ho t ng cho vay doanh nghi p, các doanh nghi p còn nh hư ng t i ch t lư ng c a ho t ng này. i v i nh ng doanh nghi p có o c ch p hành nghiêm ch nh các cam k t trên h p ng vay v n thì ch t lư ng các kho n vay s r t t t còn ngư c l i s làm gi m ch t lư ng c a ho t ng cho vay. i th c nh tranh: V i tình hình kinh t th trư ng các Ngân hàng cũng v p ph i s c nh tranh kh c li t c a các th trư ng. Chính vì th ho t ng cho vay doanh nghi p c a Ngân hàng có m r ng t t p ư c hay không thì trư c h t ph i vư t qua s c nh tranh kh c li t gi a các Ngân hàng v i nhau.Các Ngân hàng ph i tìm biên pháp thu hút ư c càng nhi u doanh nghi p càng t t tuy nhiên v n ph i n nh ư c ch t lư ng các kho n cho vay.
 32. 32. 23 T ng k t chương 1 Trong chương 1, khóa lu n ã nghiên c u nh ng v n cơ b n v lý thuy t c a ho t ng cho vay doanh nghi p và m r ng cho vay doanh nghi p. C th , chương 1 ã giúp chúng ta có m t cái nhìn t ng quát v khái ni m, b n ch t, c i m cũng như nh ng l i ích mà cho vay doanh nghi p mang l i. Ngoài ra còn có các ch tiêu ánh giá v ho t ng m r ng cho vay doanh nghi p. ó là cơ s khóa lu n ti p t c nghiên c u th c tr ng m r ng ho t ng cho vay doanh nghi p t i Ngân hàng thương m i c ph n Công Thương Vi t Nam – Chi nhánh Thăng Long trong chương 2. Thang Long University Library
 33. 33. 24 CHƯƠNG 2. TH C TR NG M R NG HO T NG CHO VAY DOANH NGHI P C A NGÂN HÀNG VIETINBANK CHI NHÁNH THĂNG LONG. 2.1. Khái quát v Ngân hàng VietinBank chi nhánh Thăng Long. 2.1.1. Khái quát v Ngân hàng VietinBank. Ngân Hàng TMCP Công Thương Vi t Nam (VietinBank) ư c thành l p t năm 1988 sau khi tách ra t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. Là Ngân hàng thương m i l n, gi vai trò quan tr ng, tr c t c a ngành Ngân hàng Vi t Nam. Có h th ng m ng lư i tr i r ng toàn qu c v i 01 S giao d ch, 151 Chi nhánh và trên 1000 Phòng giao d ch/ Qu ti t ki m. Có 9 Công ty h ch toán c l p là Công ty Cho thuê Tài chính, Công ty Ch ng khoán Công thương, Công ty Qu n lý N và Khai thác Tài s n, Công ty B o hi m VietinBank, Công ty Qu n lý Qu , Công ty Vàng b c á quý, Công ty Công oàn, Công ty Chuy n ti n toàn c u, Công ty VietinAviva và 05 ơn v s nghi p là Trung tâm Công ngh Thông tin, Trung tâm Th , Trư ng ào t o và phát tri n ngu n nhân l c, nhà ngh Bank Star I và nhà ngh Bank Star II - C a Lò. Là thành viên sáng l p và là i tác liên doanh c a Ngân hàng INDOVINA. Có quan h i lý v i trên 900 ngân hàng, nh ch tài chính t i hơn 90 qu c gia và vùng lãnh th trên toàn th gi i. Là ngân hàng u tiên c a Vi t Nam ư c c p ch ng ch ISO 9001:2000. Là thành viên c a Hi p h i Ngân hàng Vi t Nam, Hi p h i ngân hàng Châu Á, Hi p h i Tài chính vi n thông Liên ngân hàng toàn c u (SWIFT), T ch c Phát hành và Thanh toán th VISA, MASTER qu c t . Là ngân hàng tiên phong trong vi c ng d ng công ngh hi n i và thương m i i n t t i Vi t Nam, áp ng yêu c u qu n tr & kinh doanh. Là ngân hàng u tiên t i Vi t Nam m chi nhánh t i Châu Âu, ánh d u bư c phát tri n vư t b c c a n n tài chính Vi t Nam trên th trư ng khu v c và th gi i. Không ng ng nghiên c u, c i ti n các s n ph m, d ch v hi n có và phát tri n các s n ph m m i nh m áp ng cao nh t nhu c u c a khách hàng. S m nh Là ngân hàng s 1 c a h th ng ngân hàng Vi t Nam, cung c p s n ph m d ch v tài chính ngân hàng hi n i, ti n ích, tiêu chu n qu c t . Slogan: Nâng giá tr cu c s ng.
 34. 34. 25 2.1.2. Khái quát v Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thăng Long: M t s thông tin chung. Tên y : Ngân hàng thương m i c ph n Công Thương Vi t Nam - Chi nhánh Thăng Long. Tên vi t t t : Vietinbank Thăng Long a ch : Tòa nhà vinaconex 9, Lô HH2-2, Khu ô th M trì H , ư ng Ph m Hùng, Hà N i i n tho i : 04.62658989 / 04.62659084 Fax: 04.62659092 Phòng giao d ch: PGD s 1: S 39, Tr n Phú, phư ng Văn quán, Hà ông, Hà n i. T: 04.33544144 PGD s 2: S 78 Ph V i, Th tr n Thư ng Tín, Huy n Thư ng tín, Hà n i. T: 04.33753446 PGD Nam Trung Yên: Tòa nhà G4, ư ng Vũ Ph m Hàm, phư ng Trung Hòa , C u Gi y, Hà n i. T: 04.62822492092 Website: www.Vietinbank.vn T ng quan v Ngân hàng VietinBank chi nhánh Thăng Long. Ngân hàng VietinBank chi nhánh Thăng Long ra i t năm 2003 trên cơ s tách ra t Chi nhánh Hà Tây, có tr s t t i ư ng Tr n Phú – Hà ông. Ngày 1/1/2010 tr s chi nhánh chuy n v ư ng Ph m Hùng - Huy n T Liêm - Thành ph Hà N i. Tr s c a chi nhánh n m t i trung tâm gi a các qu n Hà ông, C u Gi y, nơi có các cơ quan hành chính, các doanh nghi p ho t ng ch y u trong lĩnh v c xây d ng, i n, ho t ng thương m i, s n xu t kinh doanh t i các làng ngh thu c t nh Hà Tây (cũ). Các phòng giao d ch c a Chi nhánh t t i Khu v c Hà ông, Trung Hòa- Nhân Chính và Khu v c Thư ng Tín. Trên a bàn có trên 20 t ch c tín d ng ho t ng và c nh tranh h t s c quy t li t. Là thành viên trong h th ng Vietinbank - m t trong NHTM hàng u Vi t Nam, Chi nhánh luôn ư c ánh giá là chi nhánh hoàn thành t t (Năm 2010) và hoàn thành xu t s c nhi m v (Năm 2011, 2012). Vì v y, vi c thi t l p k ho ch kinh doanh sơ b cho năm 2013 d a trên k t qu kinh doanh năm 2012, k ho ch NHCTVN giao, tình hình kinh t và kh năng th c hi n c a Chi nhánh. Thang Long University Library
 35. 35. 26 Sơ t ch c phòng ban t i chi nhánh. Hình 2.1.Sơ t ch c phòng ban t i ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thăng Long Chú thích: - Phòng KHDN: Phòng khách hàng doanh nghi p; - Phòng KHCN: Phòng khách hàng cá nhân; - Phòng T và QLRR: Phòng th m nh và qu n lý r i ro; - Phòng KT: Phòng k toán; - Phòng TTKQ: Phòng ti n t kho qu ; - Phòng TC-HC: Phòng t ch c hành chính; - Phòng TT T: Phòng thông tin i n toán . Ban Giám c Kh i kinh doanh Phòng KHDN Phòng KHCN Kh i T và qu n lý r i ro Phòng T và QLRR Kh i tác nghi p Phòng KT Giao dich Phòng TTKQ Kh i h tr Phòng TC-HC Phòng TT T Phòng giao d ch
 36. 36. 27 2.2. M t s quy nh chung trong cho vay doanh nghi p c a Ngân hàng VietinBank chi nhánh Thăng Long. 2.2.1. i tư ng cho vay. i tư ng cho vay doanh nghi p c a Ngân hàng VietinBank chi nhánh Thăng Long là t t c các doanh nghi p ang kinh doanh trong các ngành ngh khác nhau và ang có nhu c u v n cho s n xu t, kinh doanh, d ch v , u tư phát tri n, … tr nh ng i tư ng mà pháp lu t c m. i tư ng cho vay c a Ngân hàng r t a d ng và phong phú, mi n không ph i là các i tư ng mà pháp lu t c m và là doanh nghi p thì u có th n làm th t c xin vay v n. 2.2.2. Nguyên t c và i u ki n cho vay. Nguyên t c cho vay doanh nghi p Doanh nghi p vay v n ph i tuân th các nguyên t c sau: - S d ng v n úng m c ích ã th a thu n trong h p ng tín d ng - Hoàn tr n g c, lãi ti n vay và các lo i phí (n u có) y , úng th i h n ã th a thu n trong h p ng tín d ng. - Mang l i l i ích h p lý cho NHCTVN và áp ng các quy nh c a pháp lu t và NHNN liên quan n ho t ng cho vay. Các i u ki n cho vay doanh nghi p Các doanh nghi p mu n n xin vay v n t i Ngân hàng c n có y các i u ki n sau: - Có năng l c Pháp lu t dân s , năng l c hành vi dân s và ch u trách nhi m dân s theo quy nh c a Pháp lu t. - Có kh năng tài chính m b o tr n trong th i h n cam k t. - Ph i có v n ch s h u tham gia vào quá trình s n xu t, kinh doanh, d ch v và i s ng. - Có tình hình tài chính lành m nh, s n xu t kinh doanh có lãi, n u l thì ph i ư c cơ quan có th m quy n xác nh n c p bù l . - Khách hàng ph i mua b o hi m tài s n là i tư ng vay v n, mà theo pháp lu t Vi t Nam quy nh ph i mua b o hi m. - M c ích s d ng v n vay h p pháp. - Có d án u tư, phương án s n xu t, kinh doanh, d ch v kh thi, có hi u qu ho c có d án u tư, phương án ph c v i s ng kh thi kèm theo phương án tr n kh thi phù h p v i quy nh c a pháp lu t. Thang Long University Library
 37. 37. 28 - Th c hi n các quy nh v b o m ti n vay theo quy nh c a Chính ph , Ngân hàng Nhà nư c và NHCTVN. - Có tr s làm vi c cùng a bàn t nh, thành ph v i NHCTVN cho vay. - Trư ng h p khách hàng vay v n là ơn v h ch toán kinh t ph thu c c a pháp nhân, ngoài các i u ki n trên ph i có thêm các i u ki n sau: - Pháp nhân là doanh nghi p nhà nư c: ơn v ph thu c ph i có gi y u quy n vay v n c a ơn v chính. N i dung u quy n ph i ư c th hi n rõ: m c dư n cao nh t, th i h n vay v n, m c ích vay v n và cam k t tr n thay khi ơn v ph thu c không tr ư c n - Pháp nhân khác: ơn v ph thu c ph i có gi y u quy n vay v n c a ơn v chính. N i dung u quy n ph i ư c th hi n rõ: m c dư n cao nh t, th i h n vay v n, m c ích vay v n và cam k t tr n thay khi ơn v ph thu c không tr ư c n . Ngoài ra, ph i có văn b n b o lãnh c a NHTMQD, NH T&PT, Qu h tr u tư phát tri n cho ơn v chính vay ho c ư c T ng giám c NHCTVN ch p thu n b ng văn b n. 2.2.3. Quy trình cho vay doanh nghi p t i Ngân hàng Vietinbank cho nhánh Thăng Long. M c dù các Ngân hàng khác nhau u có các quy trình cho vay doanh nghi p khác nhau tuy nhiên nó v n bám theo quy trình chung ã nêu chương 1. Sau ây là quy trình cho vay doanh nghi p tai Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thăng Long. H sơ vay g m: - Gi y ngh vay v n (theo m u) - Các tài liêu ch ng minh năng l c Pháp lu t, năng l c hành vi dân s , trách nhi m dân s c a khách hàng: - Quy t nh thành l p (n u pháp lu t quy nh ph i có); gi y ăng ký kinh doanh; gi y phép hành ngh (n u pháp lu t quy nh ph i có); gi y phép ho c h n ng ch xu t nh p kh u (n u pháp lu t quy nh ph i có); i u l t ch c và ho t ng; quy t nh b nhi m ngư i i u hành, k toán trư ng; quy ch tài chính ( i v i t ng công ty và các ơn v thành viên); ngh quy t c a h i ng qu n tr ho c h i ng thành viên giao quy n cho giám c ký k t các tài li u, th t c liên quan n vay v n, th ch p, c m c cho ngân hàng (n u i u l không quy nh) - Khách hàng vay v n t l n th hai tr i không ph i g i các tài li u quy nh t i i m này, tr trư ng h p có các s thay i.
 38. 38. 29 - Các tài li u báo cáo v tình hình s n xu t, kinh doanh, d ch v , i s ng, kh năng tài chính c a khách hàng và c a ngư i b o lãnh (n u có) g m: B ng cân i k toán, báo cáo k t qu kinh doanh, thuy t minh báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuy n ti n t c a ít nh t hai năm g n nh t (tr trư ng h p pháp nhân ho t ng dư i hai năm thì các báo cáo tài chính t khi ho t ng n th i i m g n nh t). Các tài li u liên quan khác như: biên b n góp v n i u l ( i v i Công ty TNHH, c ph n), quy t nh giao v n ( i v i DNNN ư c Nhà nư c giao v n ) - D án u tư ho c phương án s n xu t, kinh doanh, d ch v , i s ng và các tài li u khác liên quan. - Tuỳ t ng trư ng h p c th , các tài li u có th là: Báo cáo nghiên c u kh thi/báo cáo u tư, quy t nh duy t d án ho c quy t nh u tư c a c p có th m quy n, phê chu n báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng, tài li u ch ng minh ngu n nguyên li u, th i trư ng, tài li u ch ng minh v ngu n v n u tư, gi y phép xây d ng, tài li u liên quan n quá trình u th u theo Quy ch u th u … và các tài li u liên quan n s d ng v n vay theo Quy ch qu n lý u tư và xây d ng hi n hành c a Nhà nư c. - Các tài li u ch ng minh tính h p pháp và giá tr các tài s n b o m n vay: Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, gi y ch ng nh n quy n s h u tài s n … - i v i trư ng h p cho vay c m c b ng s ti t ki m, tín phi u, kỳ phi u, trái phi u ho c gi y t khác tr giá ư c b ng ti n do Chính ph , B tài chính, Ngân hàng công thương và các t ch c tín d ng khác phát hành ho c s dư tài kho n ti n g i t i NHCTVN (g i chung là gi y t có giá ). V i nh ng khách hàng là ch s h u h p pháp gi y t tr giá ư c b ng ti n ó, thì quý khách hàng ph i có nh ng gi y t sau: - Gi y ngh vay v n kiêm phương án s n xu t kinh doanh (theo m u). - Gi y t có giá kèm theo gi y xác nh n c a nơi qu n lý và phát hành gi y t có giá ó ( theo m u). - Gi y ch ng minh nhân dân và các gi y t liên quan khác (n u có) Thang Long University Library
 39. 39. 30 Quy trình cho vay. Hình 2.2.Quy trình cho vay doanh nghi p t i ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thăng Long Bư c 1: Hư ng d n, ti p nh n, ki m tra h sơ ngh c p tín d ng Hư ng d n khách hàng cung c p h sơ liên quan n khách hàng, phương án, d án/ ngh c p tín d ng c th , l p, hoàn thi n h sơ ngh c p tín d ng. Hư ng d n cho bên m b o v th t c c m c , th ch p tài s n; gi i thích y trách nhi m và nghĩa v c a bên m b o khi c m c th ch p tài s n và thông báo các h sơ, tài li u c n ph i xu t trình. Ti p nh n h sơ; i chi u và ki m tra s y , tính trung th c, h p pháp, h p l c a h sơ do khách hàng, bên m b o cung c p, i chi u v i các ngu n thông tin khác thu nh p ư c. Ngoài tài li u do khách hàng cung c p, cán b PKH/PGD thu th p thông tin khách liên quan n khách hàng. Sao ch p m t b h sơ tài s n ph c v th m nh, tr l i b n chính cho khách hàng. Bư c 2: Th m nh, l p T trình th m nh và quy t nh kho n vay Th m nh và c p nh t k t qu th m nh khách hàng. Th m nh phương án/ ngh c p tín d ng c a khách hàng. D ki n l i ích và r i ro n u c p tín d ng. Th m nh bi n pháp m b o. Hư ng d n ti p nh n h sơ Th m nh, l p t trình Xét duy t c p tín d ng Thông báo cho khách hàng Ký k t h p ng Làm th t c giao nh n TSDB Gi i ngân Ki m tra, giám sát tín d ng Theo dõi n vay và s lý n vay
 40. 40. 31 Th c hi n nh giá TS B và l p biên b n nh giá. K t lu n th m nh và xu t c p tín d ng. L p t trình th m nh và quy t nh kho n tín d ng. Bư c 3: Xét duy t c p tín d ng Phòng tín d ng h p và phê duy t m c cho vay. Bư c 4: Thông báo cho khách hàng Sau khi nh n ư c thông báo phê duy t, Chi nhánh th c hi n thông báo cho khách hàng và c p nh t d li u vào h th ng. Bư c 5: Ký k t h p ng In d th o h p ng. Ki m tra l n cu i n i dung h p ng Ký k t h p ng Bư c 6: Làm th t c giao nh n TS B (n u có) và nh p kho h sơ TS B; Nh p, ki m soát, phê duy t d li u v khách hàng, TS B và kho n c p tín d ng. Nh p d li u v khách hàng, tín d ng Làm th t c nh n TS B Nh p thông tin TS B và nh p h sơ TS B Liên k t TS B Bư c 7: Gi i ngân theo h p ng c p tín d ng Ki m tra và phê duy t h sơ gi i ngân Giao nhân ch ng t gi i ngân Nh p, ki m soát và giám sát vi c nh p d li u v vi c gi i ngân Bư c 8: Ki m tra, giám sát tín d ng; giao nh n h sơ tín d ng Bư c 9: Theo dõi n vay tr góp và x lý n vay tr góp tr h n B ph n tín d ng có trách nhi m theo dõi tình hình tr n c a khách hàng; li t kê, theo dõi và thông báo các kho n n tr h n. 2.3. Th c tr ng m r ng cho vay doanh nghi p t i Ngân hàng VietinBank chi nhánh Thăng Long giai o n 2011-2013 2.3.1. S lư ng khách hàng c a ho t ng cho vay doanh nghi p Thang Long University Library
 41. 41. 32 B ng 2.1.S lư ng khách hàng ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thăng Long giai o n 2011-2013 Ch tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Doanh nghi p L n 11 11 12 Doanh nghi p v a và nh 62 65 65 T ng 73 76 77 Ngu n: Báo cáo t ng k t ho t ng kinh doanh Vietinbank chi nhánh Thăng Long Nh n xét: S lư ng khách hàng doanh nghi p t i chi nhánh nhìn chung là tăng. Trong 3 năm 2011, 2012, 2013 s lư ng khách hàng doanh nghi p không gi m sút, i u ó cho th y các doanh nghi p h u như hài lòng i v i ch t lư ng cũng như d ch v c a chi nhánh. Chính vì th mà không doanh nghi p nào chuy n sang vay c a các ngân hàng khác. T năm 2011 n năm 2012 chi nhánh ã thu hút ư c thêm 3 doanh nghi p v a và nh vay v n. ó là m t con s có v nh nhưng trong ho t ng cho vay doanh nghi p thì khá tương i. V i tình hình các ngân hàng c nh tranh nhau r t gay g t trong khu v c, thêm s lư ng doanh nghi p t i khu v c này v n còn khá ít thì t năm 2011 n năm 2012 chi thu hút ư c thêm 3 doanh nghi p v a và nh là khá thành công.T năm 2011 n 2012 s lư ng doanh nghi p l n vay v n t i chi nhánh không tăng u là 11 doanh nghi p, ó là m t i u khá d hi u. Các doanh nghi p l n thư ng có th i gian ho t ng lâu năm chính vì th h thư ng có m t ngân hàng ph c v mình quen thu c h và ngân hàng, chi nhánh ó ã có m i quan h t t trong th i gian dài các th t c vay v n c a ngân hàng, chi nhánh ó doanh nghi p n m r t rõ. Chính vì th các doanh nghi p l n it khi thay i ngân hàng hay chi nhánh làm vi c v i mình vì khi thay i h l i ph i tìm hi u các th t c vay v n t i ngân hàng hay chi nhánh m i l i t u, xây d ng l i m i quan h v i ngân hàng m i, m t th i gian ngân hàng m i tìm hi u v doanh nghi p mình, nó s làm doanh nghi p t n nhi u chi phí v th i gian và ti n b c hơn.Vì s ít thay i ngân hàng ph c v mình như th c a các doanh nghi p l n mà s lư ng khách hàng doanh nghi p l n t i các ngân hàng khá ít thay i c bi t là các chi nhánh. T năm 2012 n 2013 s lư ng doanh nghi p l n vay v n t i chi nhánh tăng t 11 lên thành 12, ó là m t thành tích áng k c a chi nhánh Thăng Long trong vi c m r ng ho t ng cho vay doanh nghi p. Như ã nói trên vi c thu hút ư c thêm khách hàng doanh nghi p l n i v i các ngân hàng là khá khó khăn tuy nhiên chi nhánh Thăng Long t năm 2012 n 2013 ã thêm ư c m t khách hàng doanh nghi p l n. V s lư ng khách hàng doanh nghi p v a và nh thì chi nhánh v n d ư c m c
 42. 42. 33 khách hàng là 65. Trong 2 năm 2012 và 2013 do kh ng ho ng c a kinh t th gi i mà h u như các doanh nghi p v a và nh g p khá nhi u khó khăn trong vi c kinh doanh, nhi u doanh nghi p ph i tuyên b phá s n, các doanh nghi p m i thành l p cũng ít i chính vì th s lư ng khách hàng doanh nghi p v a và nh c a chi nhánh Thăng Long không gi m mà d nguyên là m t i u t m n. V t c tăng s lư ng khách hàng c a chi nhánh t năm 2011-2012 s lư ng khách hàng doanh nghi p tăng 4,1%, t năm 2012 n năm 2013 tăng 1,3%. ó là m t t c tăng không ư c cao cho l m nhưng cũng t m n i v i m t chi nhánh m i chuy n tr s v khu v c này t năm 2010 v i s c nh tranh gay g t c a các ngân hàng khác t i khu v c này. 2.3.2. Dư n cho vay doanh nghi p. 2.3.2.1. Tăng trư ng dư n cho vay doanh nghi p. Bi u 2.1.Dư n cho vay doanh nghi p t i ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thăng Long giai o n 2011-2013 ơn v : tri u ng Nh n xét: Dư n cho vay doanh nghi p c a ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thăng Long trong c 3 năm 2011, 2012, 2013 u tăng. i u ó cho ta th y vi c m r ng cho vay doanh nghi p c a ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thăng Long v quy mô ang ti n tri n t t. T năm 2011 n năm 2012 dư n cho vay doanh nghi p t i chi nhánh tăng t 784.512 tri u ng lên thành 1.512.295 tri u ng. M c tăng dư n là 727.783 tri u 784,512 1,512,295 1,653,639 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2011 2012 2013 Dư n cho vay DN Thang Long University Library
 43. 43. 34 ng. T c tăng dư n cho vay doanh nghi p t i giai o n nay là 92,77%. ó là m t t c tăng dư n khá n tư ng c a chi nhánh trong hoàn c nh kinh t ang khó khăn và chi nhánh m i chuy n tr s v a i m này ph i c nh tranh v i các ngân hàng khác cùng khu v c. V i m c tăng dư n và t c tăng dư n như th chi nhánh ã cho th y kh năng m r ng ho t ng cho vay doanh nghi p c a mình t hi u qu như th nào. T năm 2012 ên năm 2013 dư n cho vay doanh nghi p t i chi nhánh Thăng Long tăng t 1.512.295 tri u ng thành 1.653.639 tri u ng . M c tăng dư n cho vay doanh nghi p là 141.344 tri u ng. T c tăng dư n cho vay doanh nghi p là 9,3%. M c tăng dư n và t c tăng dư n trong giai o n này không còn cao như giai o n trư c (2011-2012) có th là do giai o n trư c chi nhánh trú tr ng m r ng cho vay doanh nghi p v m t quy mô, s lư ng nên t c m i tăng nhanh như v y chuy n sang giai o n này chi nhánh t p trung m r ng cho vay doanh nghi p v m t ch t lư ng các kho n cho vay. Ho c có th các kho n vay doanh nghi p t i giai o n này nhi u kho n vay ng n h n làm dư n cu i kỳ không tăng. Chính nh ng lý do ó nên dư n tăng không ư c nhi u như giai o n trư c. i u ó cho th y giai o n này vi c m r ng cho vay doanh nghi p c a chi nhánh Thăng Long v quy mô dư n không ư c hi u qu như giai o n 2011-2012. Nhìn chung c 3 năm u tăng dư n cho vay doanh nghi p tuy nhiên t c tăng dư n c a 3 năm l i không ng u. Năm 2011-2012 t c tăng dư n lên n 92,77% năm 2012-2013 t c tăng ch có 9.3%. Như th vi c tăng trư ng dư n cho vay doanh nghi p c a ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thăng Long c ba năm u có hi u qu nhưng giai o n 2011-2012 hi u qu hơn giai o n 2012-2013. 2.3.2.2. T tr ng dư n cho vay doanh nghi p B ng 2.2.T tr ng dư n cho vay doanh nghi p t i Vietinbank chi nhánh Thăng Long giai o n 2011-2013 ơn v : tri u ng Ch tiêu Năm 2011 T tr ng (%) Năm 2012 T tr ng (%) Năm 2013 T tr ng (%) Cho vay KH doanh nghi p 784.512 80,36% 1.512.295 87,9% 1.653.639 92,85% Cho vay KH cá nhân 191.733 19,64% 208.310 12,1% 127.280 7,15% T ng c ng 976.244 100% 1.720.605 100% 1.780.919 100% Ngu n: Báo cáo t ng k t ho t ng kinh doanh Vietinbank chi nhánh Thăng Long
 44. 44. 35 Nh n xét: T tr ng dư n cho vay doanh nghi p ba năm 2011, 2012, 2013 l n lư t là 80,36%, 87,9% và 92,85%. Qua ây ta th y ư c dư n cho vay doanh nghi p ngày càng chi m t tr ng l n hơn trong t ng dư n cho vay c a ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thăng Long. Qua các năm chi nhánh ã t p trung m r ng ho t ng cho vay doanh nghi p v m t dư n khá hi u qu chính vì th mà t tr ng dư n cho vay doanh nghi p m i ngày càng tăng như v y. ó là m t d u hi u khá kh quan v i các k ho ch m r ng cho vay doanh nghi p c a chi nhánh ang th c hi n trong giai o n 2011-2013. Hi v ng tín hi u kh quan ó v n s su t hi n trong các năm ti p theo. 2.3.3. Ch t lư ng n cho vay doanh nghi p: B ng 2.3.Ch t lư ng n cho vay doanh nghi p t i Vietinbank chi nhánh Thăng Long giai o n 2011-2013 ơn v : tri u ng Ngu n: Báo cáo t ng k t ho t ng kinh doanh Vietinbank chi nhánh Thăng Long M r ng ho t ng cho vay doanh nghi p không có nghĩa là ngân hàng tăng dư n cho vay m t cách t. Bên c nh viêc tăng dư n cho vay ngân hàng còn ph i tích c c c i thi n ch t lư ng các kho n cho vay. Như th thì vi c m r ng cho vay doanh nghi p m i hoàn toàn t k t qu . Sau ây là các phân tích v ch t lư ng n trong ho t ng cho vay doanh nghi p t i Ngân hàng Vietinbank cho nhánh Thăng Long. Nhìn chung t ng th c 3 năm 2011, 2012, 2013 ch t lư ng n trong ho t ng cho vay doanh nghi p c a chi nhánh khá n. Không có kho n n nào ư c li t vào n nhóm 5 ( N có kh năng m t v n). C ba năm u có n không tiêu chu n tuy nhiên chúng phân b t p chung nhi u vào n nhóm 2 ( N c n chú ý). Năm 2011 n nhóm 2 là 1.014 chi m 55,35% trong t ng n không tiêu chu n. Năm 2012 n nhóm 2 là 2.192 chi m 53,62%. Còn năm 2013 n nhóm 2 là 2.735 chi m 59,94%. Ch tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 S lư ng S lư ng Tăng trư ng S lư ng Tăng trư ng Tuy t i Tương i Tuy t i Tương i 1. N tiêu chu n 782.580 1.508.207 725.627 92,72% 1.649.076 140.869 9,34% 2. N c n chú ý 1.014 2.192 1.178 116.17% 2.735 543 24,77% 3. N dư i tiêu chu n 62 85 23 37,1% 250 165 194,1% 4. N nghi ng 756 1.811 1.055 139,55% 1.578 -233 -12,86% 5. N có kh năng m t v n 0 0 0 0 0 0 0 Thang Long University Library
 45. 45. 36 i u ó cho th y ch t lư ng n c a ho t ng cho vay doanh nghi p t i chi nhánh v n ang trong t m ki m soát. Nói cách khác là ch t lư ng n c a chi nhánh khá t t. Sau ây chúng ta i sâu vào nghiên c u ch t lư ng n c a Ngân hàng Vietinbank cho nhánh Thăng Long thông qua m t s ch tiêu ánh giá v ch t lư ng n . 2.3.3.1. T l n quá h n cho vay doanh nghi p: B ng 2.4.T l n quá h n cho vay doanh nghi p t i Vietinbank chi nhánh Thăng Long giai oan 2011-2013 ơn v : tri u ng Năm 2011 2012 2013 S lư ng T tr ng (%) S lư ng T tr ng (%) S lư ng T tr ng (%) N quá h n 1.832 0,23% 4.088 0,27% 4.563 0,27% T ng dư n 784.512 100% 1.512.295 100% 1.653.639 100% Ngu n: Báo cáo t ng k t ho t ng kinh doanh Vietinbank chi nhánh Thăng Long Nh n xét: N quá h n c a chi nhánh 3 năm u tăng , năm 2011 n năm 2012 s lư ng n quá h n tăng t 1.832 tri u ng lên 4.088 tri u ng, n năm 2013 tăng lên 4.563 tri u ng. Năm 2012 n quá h n t i chi nhánh tăng thêm 2.256 tri u ng, tăng 123,14% so v i năm 2011. ó là m t t c tăng khá nhanh nhưng nhìn l i v t c tăng c a t ng dư n ta l i th y ó là m t i u h p lý. Năm 2012 t ng dư n tăng 92,77% so v i năm 2011. Có th do m i chuy n tr s v khu v c m i mà chi nhánh trong th i kỳ này ch t p chung tăng dư n cho vay mà chưa trú tr ng n ch t lư ng các kho n cho vay. Chính vì th mà n quá h n t năm 2011 n năm 2012 tăng v i t c nhanh như v y. Cũng vì lý do ó mà t tr ng n quá h n trên t ng dư n c a chi nhánh tăng t 0,23% lên 0,27%. Tuy t tr ng n quá h n trên t ng dư n năm 2012 có tăng lên nhưng con s tăng v n còn khá nh ch tăng 0,04% v n n m trong t m ki m soát c a ngân hàng. Sang giai o n 2012-2013, n quá h n t i chi nhánh tăng 475 tri u ng. T c là năm 2013 n quá h n c a ngân hàng ch tăng 11,62% so v i năm 2012. ó là t c tăng khá t t i v i ngân hàng trong giai o n kinh t v n ang ch u nhi u nh hư ng c a cu c kh ng kho ng kinh t th gi i. Khi ã tích c c tăng doanh s cho vay giai o n 2011-2012 n giai o n 2012-2013 ngân hàng ã t p trung x lý ch t lư ng các kho n cho vay chính vì th mà t c tăng n quá h n trong giai o n 2012-2013 ã gi m xu ng trông th y so v i giai o n trư c. V t tr ng n quá h n trên t ng dư n c a ngân hàng t năm 2012-2013 cũng ư c c i thi n. T tr ng không còn tăng n a
 46. 46. 37 mà c 2 năm u là 0,27 % . ó là m t d u hi u tích c c trong vi c m r ng ho t ng cho vay doanh nghi p c a ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thăng Long v ch t lư ng các kho n cho vay doanh nghi p. 2.3.3.2. T l n x u cho vay doanh nghi p. B ng 2.5.T l n x u cho vay doanh nghi p t i Vietinbank chi nhánh Thăng Long giai o n 2011-2013 ơn v : tri u ng Năm 2011 2012 2013 S lư ng T tr ng (%) S lư ng T tr ng (%) S lư ng T tr ng (%) N x u 818 0,1% 1896 0,13% 1828 0,11% T ng dư n 784.512 100% 1.512.295 100% 1.653.639 100% Ngu n: Báo cáo t ng k t ho t ng kinh doanh Vietinbank chi nhánh Thăng Long Nh n xét: V tình hình n x u cho vay doanh nghi p c a ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thăng Long, ta th y c 3 năm 2011, 2012, 2013 ngân hàng v n còn t n t i n x u. V n bi t không t n t i n x u trong ngân hàng là m t i u khá khó khăn tuy nhiên vi c m r ng ho t ng cho vay doanh nghi p có vi c tăng ch t lư ng các kho n cho vay ó chính là làm th nào n x u trong cho vay doanh nghi p không còn. Giai o n 2011-2012, s lư ng n x u năm 2012 là 1.896 tri u ng tăng 1.078 tri u ng so v i năm 2011. T c tăng n x u cho vay doanh nghi p t i chi nhánh trong giai o n này là 131,78 %. ó cũng là m t t c tăng khá nhanh tuy nhiên như ã nói trên t i giai o n này chi nhánh t p chung tăng m nh doanh s cho vay doanh nghi p mà kéo theo s lư ng lư ng n x u tăng m nh theo. Tuy t c tăng n x u tăng m nh tuy nhiên chi nhánh v n m b o ư c t tr ng n x u trên t ng dư n tăng trong t m ki m soát c a chi nhánh. T tr ng n x u trên t ng dư n năm 2012 chi nhánh là 0,13% ch tăng thêm 0,03% so v i năm 2011. i u nói lên ư c giai o n 2011-2012 chi nhánh t p trung m r ng v s lư ng ho t ng cho vay doanh nghi p tuy nhiên v n ki m soát ư c v ch t lư ng không nó vư t quá s ki m soát c a chi nhánh. Giai o n 2012-2013, sau giai o n u t p trung m r ng ho t ng cho vay doanh nghi p v m t s lư ng chi nhánh ã b t u m r ng ho t ng v ch t lư ng. i u ó th hi n r t rõ qua s li u năm 2013. Năm 2013 n x u cho vay doanh nghi p t i chi nhánh ch còn 1.828 tri u ng gi m 68 tri u ng so v i năm 2012. T c gi m n x u là 3,6%. V t tr ng n x u trên t ng dư n năm 2013 cũng gi m xu ng Thang Long University Library
 47. 47. 38 còn 0,11% t 0,13% c a năm 2012. M c dù t c gi m n x u cho vay doanh nghi p cũng như gi m t l n x u trên t ng dư n v n còn khá th p tuy nhiên v i tình hình kinh t m i d n ph c h i sau cu c kh ng ho ng thì vi c gi m n x u cũng như t tr ng n x u cho vay daonh nghi p c a chi nhánh là m t d u hi u khá kh quan trong công vi c m r ng ho t ng cho vay doanh nghi p c a Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thăng Long. 2.3.3.3. T l n x u trên n quá h n: B ng 2.6.T l n x u trên n quá h n t i Vietinbank chi nhánh Thăng Long giai o n 2011-2013 ơn v : tri u ng Năm 2011 2012 2013 S lư ng T tr ng (%) S lư ng T tr ng (%) S lư ng T tr ng (%) N x u 818 44,65% 1.896 46,38% 1.828 40,06% N quá h n 1.832 100% 4.088 100% 4.563 100% Ngu n: Báo cáo t ng k t ho t ng kinh doanh Vietinbank chi nhánh Thăng Long Nh n xét: Như ph n lý thuy t ã c p t l n x u trên n quá h n cho ta bi t ư c th c s ch t lư ng các kho n cho vay doanh nghi p c a ngân hàng là như th nào. Nhìn chung c 3 năm n x u ho t ng cho vay doanh nghi p c a ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thăng Long u chi m chưa n m t n a trong các kho n n quá h n ( năm 2011 n x u chi m 44,65% n quá h n, năm 2012 là 46,38% và năm 2013 là 40,06%). Nh ng con s ó cho th y chi nhánh Thăng Long th t s ang có chút v n trong vi c qu n lý ch t lư ng n cho vay doanh nghi p. Giai o n 2011-2012, t tr ng n x u trên n quá h n c a chi nhánh tăng t 44,65% lên 46,38%. i u ó cho ta th y ư c giai o n này ho t ng m r ng cho vay doanh nghi p c a chi nhánh v ch t lư ng chưa th c s ư c trú tr ng. Chính vì th mà t tr ng n x u trên n quá h n m i tăng như v y. Giai o n sau 2012-2013, chi nhánh ã th c s quan tâm n ch t lư ng n cho vay doanh nghi p hơn. B ng ch ng là t tr ng n x u trên n quá h n ã gi m áng k t 46,38% t i năm 2012 gi m xu ng còn 40,06% năm 2013. K t qu c a ho t ng m r ng cho vay doanh nghi p v m t ch t lư ng trong giai o n này c a chi nhánh là r t kh quan tuy nhiên chi nhánh v n ph i ti p t c th c hi n công tác qu n lý th m nh các kho n cho vay m t cách k lư ng ch t lư ng ho t ng cho vay doanh nghi p t t hơn n a. n khi nào t l n x u trên n quá h n trong ho t ng cho vay
 48. 48. 39 doanh nghi p là 0% thì ho t ng m r ng cho vay doanh nghi p v m t ch t lư ng m i t hi u qu cao nh t. 2.3.4. Doanh s ho t ng cho vay doanh nghi p. 2.3.4.1. S tăng trư ng doanh s . Bi u 2.2.Doanh s cho vay doanh nghi p t i Vietinbank chi nhánh Thăng Long giai o n 2011-2013 Nh n xét: Nhìn chung c 3 năm 2011, 2012, 2013 doanh s cho vay doanh nghi p t i ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thăng Long u tăng. i u ó ch ng t ho t ng m r ng cho vay doanh nghi p c a chi nhánh Thăng Long ang di n ra h t s c hi u qu . Giai o n 2011-2012, doanh s cho vay doanh nghi p c a chi nhánh tăng 134.640 tri u ng. T c tăng doanh s cho vay doanh nghi p là 12,5%. M c tăng doanh s và t c tăng doanh s c a chi nhánh Thăng Long là tương i th p. i u ó khá d hi u t i giai o n này n n kinh t trong nư c b nh hư ng khá n ng n c a cu c kh ng ho ng kinh t toàn c u, các doanh nghi p làm ăn gi m sút chính vì th mà ho t ng m r ng cho vay doanh nghi p c a các ngân hàng nói chung và chi nhánh Thăng Long nói riêng cũng b nh hư ng theo. Không nh ng th vi c chi nhánh m i chuy n tr s v a i m m i ư c 1 năm ( Năm 2010) cùng nh hư ng t i vi c m r ng ho t ng cho vay doanh nghi p c a chi nhánh Thăng Long. Khi m i chuy n v khu v c m i chi nhánh ph i c nh tranh quy t li t v i các ngân hàng khác ã khu v c y trư c. Không nh ng ph i c nh tranh v i các ngân hàng có tr s nơi m i chuy n n mà chi nhánh còn ph i ti p t c gi l i các khách hàng cũ khu v c tr s cũ. Khi chuy n tr s n nơi m i s có th m t s doanh nghi p không ti n ư ng n tr s 1,075,351 1,209,991 2,676,969 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 2011 2012 2013 Doanh s cho vay doanh nghi p Thang Long University Library
 49. 49. 40 có th chuy n sang ch n ngân hàng khác, chính vì th vi c gi l i các khách hàng khu v c cũ và tăng thêm khách hàng khu v c m i là công vi c h t s c khó khăn i v i chi nhánh. V i nh ng khó khăn ó mà doanh s cho vay doanh nghi p c a chi nhánh giai o n này v n tăng 134.640 tri u ng v i t c 12,5%, tuy không l n tuy nhiên cũng cho th y ư c hi u qu ph n nào c a ho t ng m r ng cho vay doanh nghi p t i chi nhánh Thăng Long. Giai o n 2012-2013, doanh s cho vay doanh nghi p t i chi nhánh Thăng Long tăng lên áng k : 1.466.979 tri u ng. ó là m t con s h t s c n tư ng c a chi nhánh trong vi c m r ng ho t ng cho vay doanh nghi p. T c tăng doanh s năm 2013 là 121,2% so v i năm 2012. Sau khi ã n nh khu v c m i, thu hút ư c thêm khách hàng khu v c này và v n gi ph n nào khách hàng khu v c cũ thì ho t ng m r ng cho vay doanh nghi p c a chi nhánh Thăng Long v doanh s cho vay ã t ư c thành qu nh t nh v i vi c doanh s tăng 1.466.979 tri u ng. M c tăng ó còn ư c hi u ph n nào khi mà các doanh nghi p trên khu v c m i c a chi nhánh h u h t là các doanh nghi p v xây d ng. Mà các doanh nghi p xây d ng v i nh ng d án xây d ng c n v n r t l n nên m c tăng doanh s cho vay doanh nghi p c a chi nhánh m i tăng cao như v y. Thêm m t lý do khi n cho m c tăng doanh s cho vay và t c tăng doanh s c a chi nhánh t ư c như v y là trong giai o n này n n kinh t có d u hi u d n h i ph c, nh ng d u hi u tích c c b t u su t hi n, vì th mà các doanh nghi p c bi t các doanh nghi p xây d ng b t u kh i s c hơn. Khi các doanh nghi p kh i s c thì vi c m rông ho t ng cho vay doanh nghi p c a ngân hàng nói chung và ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thăng Long nói riêng cũng s ti n tri n t t hơn. Qua 2 giai o n ó ta có th th y ư c ho t ng m r ng cho vay doanh nghi p c a Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thăng Long ang ngày càng t t hơn. Trong giai o n 2011-2012 v i m c tăng doanh s ch là 134.640 tri u ng, t c tăng doanh s là 12,5% thì sang giai o n 2012-2013 m c tăng doanh s ã là 1.466.979 tri u ng g p g n 11 l n m c tăng doanh s giai o n trư c, t c tăng doanh s là 121,2% hơn giai o n trư c 108,7 %. i u ó cho ta th y các k ho ch, ho t ng nh m m r ng cho vay doanh nghi p c a chi nhánh Thăng Long v doanh s cho vay qu th c r t hi u qu .
 50. 50. 41 2.3.4.2. T tr ng v doanh s cho vay doanh nghi p: B ng 2.7.T tr ng v doanh s cho vay doanh nghi p t i Vietinbank chi nhánh Thăng Long giai o n 2011-2013 ơn v : tri u ng Ch tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 S lư ng T tr ng (%) S lư ng T tr ng (%) S lư ng T tr ng (%) Doanh s cho vay DN 1.075.351 80,36 % 1.209.991 80,92 % 2.676.969 88,35% Doanh s cho vay cá nhân 262.879 19,64 % 285.384 19,08 % 352.981 11,65% T ng doanh s 1.338.230 100 % 1.495.375 100% 3.029.950 100% Ngu n: Báo cáo t ng k t ho t ng kinh doanh Vietinbank chi nhánh Thăng Long Nh n xét: Cơ c u doanh s cho vay c a Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thăng Long trong 3 năm u t p chung vào ho t ông cho vay doanh nghi p. C 3 năm doanh s cho vay doanh nghi p t i chi nhánh u chi m t tr ng hơn 50% t ng doanh s . Năm 2011 doanh s cho vay doanh nghi p chi m 80,36 % t ng doanh s , năm 2012 chi m 80,92 % và năm 2013 chi m 88,35%. Nh ng con s ó cho ta th y chi nhánh trú tr ng vào ho t ng cho vay doanh nghi p hơn nh t. Trong giai o n u 2011-2012, t tr ng doanh s cho vay doanh nghi p c a 2 năm dư ng như không thay i. Năm 2011 t tr ng là 80,36%, năm 2012 là 80,92%. Cơ c u doanh s có chuy n d ch m t chút sang cho vay doanh nghi p tuy nhiên không áng k ch là tăng thêm 0,56%. i u ó ch ng t t i th i i m này chi nhánh v n phân b s chú ý cho ho t ng cho vay doanh nghi p và ho t ng cho vay cá nhân như cũ, không có s thay i nào. Tuy t tr ng cho vay doanh nghi p v n l n hơn cho vay cá nhân r t nhi u t i giai o n này nhưng t tr ng 2 năm 2011 và 2012 dư ng như không thay i cho th y chi nhánh chưa có ho t ng m r ng cho vay doanh nghi p b ng cách chuy n i cơ c u doanh s . Chuy n sang giai o n sau 2012-2013, cơ c u doanh s cho vay ã d n chuy n d ch sang ho t ng cho vay doanh nghi p. T tr ng cho vay doanh nghi p năm 2012 là 80,92%, năm 2013 t trong cho vay doanh nghi p t i chi nhánh tăng lên thành 88,35%. V n chi m t tr ng cao hơn giai o n này tuy nhiên doanh s ho t ng cho vay doanh nghi p ã chi m t tr ng cao hơn, i u ó ch ng t vi c m r ng cho vay doanh nghi p c a chi nhánh giai o n này ã ư c trú tr ng hơn v doanh s cho vay. Thang Long University Library
 51. 51. 42 Nhìn chung c 3 năm chi nhánh u t tr ng tâm vào ho t ng cho vay doanh nghi p. Vi c m r ng cho vay doanh nghi p v t tr ng cho vay giai oan u 2011- 2012 tuy ch chuy n d ch ư c 0,56% nhưng sang giai o n sau 2012-2013 con s ó ã là 7,43%. Nó ch ng t cho ta th y vi c m r ng cho vay doanh nghi p v t tr ng cho vay c a ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thăng Long ang ngày càng hi u qu hơn. M c dù vi c tăng doanh s cho vay doanh nghi p là c n thi t i v i chi nhánh nhưng cho vay cá nhân cũng c n thi t không kém. Không th vì m r ng cho vay doanh nghi p mà lơi là cho vay cá nhân. Ngân hàng c n phân b t tr ng doanh s cho vay làm sao cho h p lý em l i l i nhu n cao cho chi nhánh là t t nh t. 2.3.5. Ch tiêu thu n cho vay doanh nghi p. 2.3.5.1. Tăng trư ng doanh s thu n . B ng 2.8.Doanh s thu n cho vay doanh nghi p t i Vietinbank chi nhánh Thăng Long giai o n 2011-2013 ơn v : tri u ng Ch tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Doanh s cho vay KH doanh nghi p 1.075.351 1.209.991 2.676.969 Doanh s thu n KH doanh nghi p 917.146 1.125.217 1.826.308 Ngu n: Báo cáo t ng k t ho t ng kinh doanh Vietinbank chi nhánh Thăng Long Nh n xét: Nhìn t ng th c 3 năm 2011, 2012, 2013 doanh s thu n c a chi nhánh u tăng . Nó nói lên ư c vi c m r ng ho t ng cho vay doanh nghi p v doanh s thu n c a chi nhánh là khá hi u qu . Năm 2011-2012, năm 2011 doanh s thu n cho vay doanh nghi p là 917.146 tri u ng n năm 2012 doanh s thu n cho vay doanh nghi p là 1.125.217 tri u ng tăng 208.071 tri u ng. T c tăng doanh s thu n giai o n này là 22,69%. Nh ng con s ó ã nói lên ư c s phát tri n c a ho t ng thu n t i chi nhánh Thăng Long. Giai o n sau 2012-2013, doanh s thu n năm 2013 tăng 701.091 tri u ng. T c tăng doanh s thu n là 62,3% . T c tăng doanh s thu n như v y là r t nhanh cho th y vi c m r ng cho vay doanh nghi p v doanh s thu h i n t i giai o n này ư c chi nhánh th c hi n r t hi u qu .
 52. 52. 43 2.3.5.2. H s thu n cho vay doanh nghi p B ng 2.9.H s thu n cho vay doanh nghi p t i Vietinbank chi nhánh Thăng Long giai o n 2011-2013 ơn v : tri u ng Ch tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Doanh s cho vay KH doanh nghi p 1.075.351 1.209.991 2.676.969 Doanh s thu n KH doanh nghi p 917.146 1.125.217 1.826.308 H s thu n (%) 85,29% 92,99% 68,22% Ngu n: Báo cáo t ng k t ho t ng kinh doanh Vietinbank chi nhánh Thăng Long Nh n xét: H s thu n khách hàng doanh nghi p c a ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thăng Long c 3 năm u l n hơn 50%. Năm 2011 h s thu n là 85,29%, năm 2012 là 92,99% và năm 2013 là 68,22%. i u ó cho ta th y kh năng thu h i n c a chi nhánh khá t t m c dù qua các năm h s thu n không ng u. Giai o n 2011-2012, h s thu n ho t ng cho vay doanh nghi p c a chi nhánh tăng t 85,29% lên 92,99%. ó là nh ng con s khá n tư ng cho th y ho t ng thu n c a chi nhánh giai o n này r t t t. Doanh s thu n c a c 2 năm u l n hơn 80%, dư ng như h u h t các kho n n u thu h i ư c. Vi c tăng h s thu n cũng cho ta th y công tác m r ng cho vay doanh nghi p v doanh s thu n giai o n này cũng r t hi u qu . Giai o n 2012-2013, Năm 2013 h s thu n gi m t 92,99% xu ng còn 68,22% . M c dù gi m như v y tuy nhiên v n chưa th nói là ho t ng m r ng cho vay doanh nghi p t i chi nhánh th i kỳ này không hi u qu . H s thu n v n r t cao là 68,22% thêm vào ó doanh s thu n cũng tăng nhi u. Có th các kho n cho vay doanh nghi p trong giai o n này t p trung nhi u vào cho vay dài h n nên chưa n h n chính vì th nó làm cho doanh s cho vay và doanh s thu h i n chênh l ch nhi u d n n h s thu n gi m còn 68,22%. M c dù trong 3 năm h s thu n u lên xu ng th t thư ng tuy nhiên con s v n r t cao, t t c các năm h s thu n u l n hơn 50%. Nó cho th y công tác thu h i n c a ngân hàng khá t t . V vi c m r ng cho vay doanh nghi p v h s thu n chi nhánh cũng có th coi là hi u qu trong giai o n u nhưng ít hi u qu hơn giai o n sau. Thang Long University Library
 53. 53. 44 2.3.5.3. Vòng quay v n cho vay doanh nghi p: B ng 2.10.Vòng quay v n cho vay doanh nghi p t i Vietinbank chi nhánh Thăng Long giai o n 2011-2013 ơn v : tri u ng Ch tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Dư n cho vay doanh nghi p 784.512 1.512.295 1.653.639 Doanh s cho vay doanh nghi p 1.075.351 1.209.991 2.676.969 Dư n bình quân 1.148.403 1.582.976 Vòng quay v n (Vòng) 1,05 1,69 Ngu n: Báo cáo t ng k t ho t ng kinh doanh Vietinbank chi nhánh Thăng Long Nh n xét: Vòng quay v n cho vay doanh nghi p t i ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thăng Long t năm 2012 n năm 2013 ã tăng lên khá áng k , năm 2012 s vòng quay v n cho vay doanh nghi p là 1,05 v y mà sang năm 2013 s vòng quay v n ã lên n 1,69. iêu ó cho ta th y v n s d ng c a chi nhánh càng ngày càng hi u hơn, t ó mà doanh thu t ho t ng cho vay doanh nghi p cũng s nhi u hơn, chi phí qu n lý v n gi m xu ng và c bi t v n huy ng cũng s ư c s d ng m t cách t i ưu. ó chính là b ng ch ng ch ng t s hi u qu c a vi c m r ng cho vay doanh nghi p mà chi nhánh ang th c hi n. 2.3.6. Thu nh p t ho t ng cho vay doanh nghi p: 2.3.6.1. Tăng trư ng l i nhu n t ho t ng cho vay doanh nghi p B ng 2.11.L i nhu n t i Vietinbank chi nhánh Thăng Long giai o n 2011-2013 ơn v : tri u ng Ngu n: Báo cáo t ng k t ho t ng kinh doanh Vietinbank chi nhánh Thăng Long Nh n xét: Trong ba năm 2011,2012,2013 l i nhu n chi nhánh t ư c t ho t ng cho vay doanh nghi p l n lư t là 23.697 tri u ng, 50.121 tri u ng và 55.643 tri u ng. Nhìn chung 3 năm l i nhu n t cho vay doanh nghi p u tăng. Ch tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 S lư ng T tr ng S lư ng T tr ng S lư ng T tr ng L i nhu n ho t ng cho vay doanh nghi p 23.697 76,9% 50.121 84,34% 55.643 89,2% T ng l i nhu n 30.796 100% 59.421 100% 62.345 100%

×