Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
09/11/2016
Nhóm Hội Ngộ
Danh sách nhóm Hội Ngộ :
Võ Văn Huy 11067851
Hoàng Nuyễn Ngọc Hưng 11065151
Nguyên Thị Tố Loan 11070231
Trương Tha...
09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ
Họ là ai?
Trương Đình Tuyển Tôn Nữ Thị Ninh
09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ
09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ
I Đường lối đối ngoại trước thời
kỳ đổi mới (tới năm 1986).
II Đường lối đối ngoạ...
09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ
Lấy nguyên tắc
của hiến chương
Đại Tây Dương
làm nền tảng
Nguyên tắc
09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ
1. Hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành đường lối.
2. Nội dung đường lối.
3....
09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ
 Đặc điểm và xu thế quốc tế: Sự tiến bộ nhanh chóng của
CM KHCN đã thúc đẩy lực lượng sản x...
09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ
• Phong trào độc lập dân tộc và phong trào cách mạng của
công nhân đang trên đà phát triển...
09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ
b) Tình hình trong nước
1. Hoàn cảnh lịch sử
Thuận lợi:
 Miền Nam dành độc lập, Đất nước hoàn
...
09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ
b) Tình hình trong nước
1. Hoàn cảnh lịch sử
Khó khăn:
09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ
 Đất nước vừa thống nhất (1975) nền độc lập phải
đối mặt với nhiều thách thức như:
• Phải...
2. Nội dung đường lối đối ngoại của Đảng
Phương châm đối ngoại của Đảng qua các kì ĐH IV, V:
Nhóm Hội Ngộ
Ra sức tr...
09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ
3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân.
a) Kết quả và ý nghĩa.
Sau 10 năm đổi mới, quan h...
09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ
b) Hạn chế, nguyên nhân.
• Bị bao vây cô lập (giai đoạn 1975-1986)
• Lấy cớ “sự kiện Cam...
09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ
- Tình hình thế giới từ thập kỷ 80, thế kỷ XX đến nay
(đặc điểm thế giới; các xu thế quố...
09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ
- Giai đoạn (1986-1996): xác lập đường lối đối ngoại
độc lập tự chủ, rộng mở, đa dạng h...
Nhóm Hội Ngộ
1. Hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành đường lối
b, Các giai đoạn hình thành, phát triển đường lối
H...
09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ
Đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa
dạng hóa đa phương hóa quan hệ quốc tế...
Nhóm Hội Ngộ09/11/2016
Nhiệm vụ chung của
công tác đói ngoại hiện
nay là: tiếp tục giữ
vững môi trường hòa
bình và tạo...
09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ
1
Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vện lãnh
thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của
...
Nhóm Hội Ngộ09/11/2016
1. Đưa các quan hệ đã được thiết lập vào chiều sâu, ổn định, bền
vững
2. Chủ động và tích cực...
09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ
6. Giải quyết tốt các vấn đề văn hoá, xã hội và môi trường trong quá
trình hội nhập
7. Gi...
 Đại hội X tiếp tục khẳng định:
2. Nội dung đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế
quốc tế
b) Một số chủ trương, c...
09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ
3. Thành tựu, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
a) Thành tựu và ý nghĩa
Phá thế bị bao vây, cấm v...
09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ
3. Thành tựu, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
a) Thành tựu và ý nghĩa
Tham gia các tổ chức ki...
09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ
Những thành tựu trên là trái sai mà Đảng và Nhân dân ta đã thu
hoạch được sau những cố ...
Với Hoa Kỳ
Thúc đẩy quá trình bình thường
hóa quan hệ với Hoa Kỳ
(Văn kiện đại hội VII)
09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ
...
Với Hoa Kỳ
hiệp định thương mại với mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ
09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ
Hiệp định
thương mại
V...
Với Hoa Kỳ
Gặp gỡ cấp cao giữa thủ tướng Phan Văn Khải và TT Mỹ G,Bush nhân chuyến
thăm hoa kỳ của thủ tướng Phan ...
Chính sách đối ngoại với các đối ngoại cụ thể
– Với Lào - Campuchia:
• Không ngừng củng cố
phát triển quan hệ ...
Với Lào - Campuchia
Năm 1991, Việt Nam ký Hiệp định Pari (23/10/1991)
09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ
Thủ tướng
Camphuchia, ô...
Với Lào - Campuchia
09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ
Với Trung Quốc
– Nối lại đàm phán, thúc đẩy bình
thường hóa quan hệ hai nước.
09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ
Bản đồ...
Với Trung Quốc
Xây dựng mối quan hệ hữu nghị.
09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ
Với Trung Quốc
09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ
“Bèn tèt”
09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ
31-01-1995
9-10-2004
09-06-2005
12-06-2005
31-05-2006
26-10-2006
Ban xem xét công tác ra nhập...
Quyết tâm gia nhập WTO
09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ
Sau 11 n¨m nç lùc phÊn ®Êu, cuèi cïng c¸nh cæng WTO ®·
më ra víi ViÖt N...
Tăng cường hoạt động ở liên hợp quốc.
09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ
Cê, trô së cña Liªn
Hîp Quèc t¹i Thôy
SÜ vµ phiªn häp cña...
Tăng cường hoạt động ở liên hợp quốc.
09/11/2016
Nhóm Hội Ngộ
Kofi Anal – Tæng Th ký Liªn
Hîp Quèc ®Õn th¨m ViÖt
Na...
Quan hệ Việt Nam - EU
09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ
10/1990, thiÕt lËp
quan hÖ ngo¹i giao víi
céng ®ång Ch©u ¢u
(EC)
Trô së ...
Với các tổ chức tài chính - tiền tệ thế giới
• Bình thường hóa quan hệ với các tổ chức tài chính tiền tệ
quốc ...
Với các tổ chức tài chính - tiền tệ thế giới
09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ
Các nhà lãnh đại các nước Châu Á¸ - T...
Với các tổ chức tài chính - tiền tệ thế giới
Diễn đàn hợp tác Á -Âu lần thứ 5 được tổ chức ở Hà Nội (2004)....
Với các nước ASEAN
– Khai thông quan hệ và gia
nhập tổ chức ASEAN.
09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ
Khèi
ASEAN
Đ«ng
Dương
Với các nước ASEAN
09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ
1992
1995
1998
Việt Nam gia
nhập ASEAN
Tổ chức HNTĐ
ASEAN lần thứ 5
V...
Với các nước ASEAN
09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ
09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ
 Kết hợp nội lực với ngoại lực, hình thành sức mạnh tổng hợp góp phần
đưa đến những thành ...
09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ
b) Hạn chế và nguyên nhân
- Trong quan hệ với các nước, nhất là các nước lớn chúng ta
còn lúng ...
09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bài thuyết trình đường lối cách mạng đảng cộng sản - đường lối đối ngoại đảng cộng sản việt nam

Giá: 10k thanh toán qua thẻ cào Viettel, inbox facebook để mua tài liệu www.facebook.com/garmentspace
tài liệu miễn phí tài liệu online thư viện tài liệu miễn phí thư viện luận văn giáo trình tổng hợp

 • Login to see the comments

Bài thuyết trình đường lối cách mạng đảng cộng sản - đường lối đối ngoại đảng cộng sản việt nam

 1. 1. 09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ
 2. 2. Danh sách nhóm Hội Ngộ : Võ Văn Huy 11067851 Hoàng Nuyễn Ngọc Hưng 11065151 Nguyên Thị Tố Loan 11070231 Trương Thanh Lương 11205931 Hồ Duy Mạnh 11076811 Đỗ Thị Quỳnh Như 11091181 Hoàng Thị Hồng Ngọc 11089781 Phạm Thị Ngoan 11073291 Phạm Phú Tín 11073681 Nguyễn Thanh Vương 11242971
 3. 3. 09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ Họ là ai? Trương Đình Tuyển Tôn Nữ Thị Ninh
 4. 4. 09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ
 5. 5. 09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ I Đường lối đối ngoại trước thời kỳ đổi mới (tới năm 1986). II Đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế thời kỳ đổi mới.
 6. 6. 09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ Lấy nguyên tắc của hiến chương Đại Tây Dương làm nền tảng Nguyên tắc
 7. 7. 09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ 1. Hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành đường lối. 2. Nội dung đường lối. 3. Kết quả ý nghĩa hạn chế và nguyên nhân. I. Đường lối đối ngoại trước thời đổi mới (1975 – 1986).
 8. 8. 09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ  Đặc điểm và xu thế quốc tế: Sự tiến bộ nhanh chóng của CM KHCN đã thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển.  Tình hình các nước Xã xội Chủ nghĩa và Đông Nam Á: • Hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa lớn mạnh không ngừng. a) Tình hình thế giới 1. Hoàn cảnh lịch sử
 9. 9. 09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ • Phong trào độc lập dân tộc và phong trào cách mạng của công nhân đang trên đà phát triển mãnh liệt. • Giữa thập niên 70 thế kỷ XX, tình hình kinh tế - xã hội ở các nước xã hội xuất hiện sự trì trệ và mất ổn định. • Đông Nam Á sau năm 1975, Mỹ rút quân cùng với đó khối SEATO tan rã. • 2-1976 Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á được ký kết ( Hiệp ước Bali).
 10. 10. 09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ b) Tình hình trong nước 1. Hoàn cảnh lịch sử Thuận lợi:  Miền Nam dành độc lập, Đất nước hoàn toàn giải phóng.  Cả nước tiến lên xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội và bước đầu đạt được một số thành tựu.
 11. 11. 09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ b) Tình hình trong nước 1. Hoàn cảnh lịch sử Khó khăn:
 12. 12. 09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ  Đất nước vừa thống nhất (1975) nền độc lập phải đối mặt với nhiều thách thức như: • Phải khắc phục hậu quả nặng nề của 30 năm chiến tranh. • Đối đầu với chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, cộng với các thế lực phản động trong và ngoài nước luôn chống phá chính quyền. • Ngoài ra, còn do tư tưởng chủ quan, nóng vội, muốn tiến hành chủ nghĩa xã hội trong thời gian ngắn của Đảng và Nhà nước dẫn đến khó khăn về Kinh tế - Xã hội. » Tình thế: “vừa có hòa bình vừa phải đương đầu với một kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt.”
 13. 13. 2. Nội dung đường lối đối ngoại của Đảng Phương châm đối ngoại của Đảng qua các kì ĐH IV, V: Nhóm Hội Ngộ Ra sức tranh thủ những điều kiện quốc tế thuận lợi để nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh Xây dựng vật chất của CNXH ở nước ta. Công tác mặt trận phải trở thành một mặt trận chủ động tích cực trong đấu tranh nhằm làm thất bại chính sách của các thế lực hiếu chiến mưu toan chống phá cách mạng nước ta.
 14. 14. 09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ 3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân. a) Kết quả và ý nghĩa. Sau 10 năm đổi mới, quan hệ Việt Nam với các nước xã hội chủ nghĩa được tăng cường. Các thành tựu như: • 29-06-1978, Gia nhập Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV). • Viện trợ hàng năm và kim ngạch buôn bán giữa Việt Nam với Liên Xô và khối SEV đề tăng. • 31-11-1978, Hiệp ước hữu nghị và hợp tác toàn diện với Liên Xô. • 1975-1977 Việt Nam đặt quan hệ với 23 nước. • 20-9-1977, tiếp nhận ghế thành viên liên hợp quốc. • Năm 1977 một số nước tư bản mở quan hệ hợp tác kinh tế với Việt Nam. Tham gia tích cực các hoạt động ngoài
 15. 15. 09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ b) Hạn chế, nguyên nhân. • Bị bao vây cô lập (giai đoạn 1975-1986) • Lấy cớ “sự kiện Campuchia” các nước ASEAN và một sô nước bao vây cấm vận Việt Nam. » Do chưa nắm bắt được xu thế chuyển từ đối đầu sang hòa hoãn và chạy đua kinh tế trên thế giới. “Do chủ quan duy ý chí, lối suy nghĩ và hành động giản đơn, nóng vội chạy theo nguyện vọng chủ quan (Đại hội VI).”
 16. 16. 09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ - Tình hình thế giới từ thập kỷ 80, thế kỷ XX đến nay (đặc điểm thế giới; các xu thế quốc tế). - Yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam (phá thế bị bao vây, cấm vận; chống tụt hậu về kinh tế). 1. Hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành đường lối a, Hoàn cảnh lịch sử
 17. 17. 09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ - Giai đoạn (1986-1996): xác lập đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa dạng hoá, đa phương hóa quan hệ quốc tế. - Giai đoạn (1996-2008): bổ sung và hoàn chỉnh đường lối đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế 1. Hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành đường lối b, Các giai đoạn hình thành, phát triển đường lối
 18. 18. Nhóm Hội Ngộ 1. Hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành đường lối b, Các giai đoạn hình thành, phát triển đường lối Hợp tác bình đẳng, cùng có lợi Với tất cả các nước không phân biệt chế độ chính trị xã hội khác nhau trên cơ sở các nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển.
 19. 19. 09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ Đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa đa phương hóa quan hệ quốc tế được xác lập trong 10 năm đầu thời kỳ đổi mới (1986-1996) tới đại hội X, được bổ sung phát triển theo phương châm chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đa dạng hóa đa phương hóa quan hệ quốc tế.
 20. 20. Nhóm Hội Ngộ09/11/2016 Nhiệm vụ chung của công tác đói ngoại hiện nay là: tiếp tục giữ vững môi trường hòa bình và tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, bảo đảm độc lập chủ quyền quốc gia, đồng thời góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. a) Tiếp tục giữ vững môi trường hòa bình và tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội,công nghiệp hóa,hiện đại hóa đất nước,xây dựng và bảo vệ tổ quốc b) Bảo đảm chủ quyền độc lập quốc gia d) Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực c) Góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình,độc lập,dân chủ và tiến bộ xã hội 2. Nội dung đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế. a) Mục tiêu, nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo
 21. 21. 09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ 1 Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vện lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau,không dùng vũ lực hoặc đe dọa vũ lực. 2 Bình đẳng cùng có lợi. 3 Giải quyết các bất đồng,tranh chấp bằng thương lượng hòa bình. 4 Làm thất bại mọi âm mưu và hành động gây sức ép,áp đặt và cường quyền. 2. Nội dung đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế a) Mục tiêu, nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo
 22. 22. Nhóm Hội Ngộ09/11/2016 1. Đưa các quan hệ đã được thiết lập vào chiều sâu, ổn định, bền vững 2. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình phù hợp 3. Bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật và thể chế kinh tế phù hợp với các nguyên tắc, quy định của WTO 4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy nhà nước 5. Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm trong hội nhập kinh tế quốc tế. 2. Nội dung đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế b) Một số chủ trương, chính sách lớn về mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế
 23. 23. 09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ 6. Giải quyết tốt các vấn đề văn hoá, xã hội và môi trường trong quá trình hội nhập 7. Giữ vững và tăng cường quốc phòng, an ninh trong quá trình hội nhập 8. Phối hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; chính trị đối ngoại và kinh tế đối ngoại 9. Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại. 2. Nội dung đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế b) Một số chủ trương, chính sách lớn về mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế
 24. 24.  Đại hội X tiếp tục khẳng định: 2. Nội dung đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế b) Một số chủ trương, chính sách lớn về mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế  Đại hội XI tiếp từ đại hội X khẳng định: Triển khai đồng bộ, toàn diện hoạt động đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập Quốc tế.
 25. 25. 09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ 3. Thành tựu, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân a) Thành tựu và ý nghĩa Phá thế bị bao vây, cấm vận của các thế lực thù địch, tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giải quyết hoà bình các vấn đề biên giới, lãnh thổ, biển đảo với các nước liên quan. Mở rộng quan hệ đối ngoại theo hướng đa phương hoá, đa dạng hoá (thiết lập, mở rộng quan hệ với các nước, tham gia tích cực tại Liên hợp quốc...). 1 2 3
 26. 26. 09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ 3. Thành tựu, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân a) Thành tựu và ý nghĩa Tham gia các tổ chức kinh tế quốc tế (tham gia AFTA, APEC, WTO). Thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng thị trường, tiếp thu khoa học công nghệ và kỹ năng quản lý. Từng bước đưa hoạt động của các doanh nghiệp và cả nền kinh tế vào môi trường cạnh tranh. 4 5 6
 27. 27. 09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ Những thành tựu trên là trái sai mà Đảng và Nhân dân ta đã thu hoạch được sau những cố gắng vun trồng. Điều này một mặt là động lực tinh thần to lớn nhưng mặt khác cũng mở những thách thức khó khăn, giúp toàn dân toàn đảng phấn đấu để đất nước Việt Nam ngày càng thay da đổi thịt.
 28. 28. Với Hoa Kỳ Thúc đẩy quá trình bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ (Văn kiện đại hội VII) 09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ 3/2/1994, Mü tuyªn bè b·i bá lÖnh cÊm vËn víi ViÖt Nam
 29. 29. Với Hoa Kỳ hiệp định thương mại với mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ 09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ Hiệp định thương mại Việt-Mỹ  Kû niÖm 10 n¨m b×nh thêng hãa quan hÖ gi÷a hai níc ViÖt Nam - Hoa Kú. (1995 - 2005)
 30. 30. Với Hoa Kỳ Gặp gỡ cấp cao giữa thủ tướng Phan Văn Khải và TT Mỹ G,Bush nhân chuyến thăm hoa kỳ của thủ tướng Phan Văn Khải (2005). 09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ
 31. 31. Chính sách đối ngoại với các đối ngoại cụ thể – Với Lào - Campuchia: • Không ngừng củng cố phát triển quan hệ đoàn kết và hữu nghị đặc biệt giữa ba nước đông dương nhưng chú trọng phấn đấu tìm giải phóng chính trị cho vấn đề Campuchia trên cơ sở tôn trọng chủ quyền Campuchia và hiến chương liên hợp quốc. 09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ Bản đồ nước Lào và Campuchia
 32. 32. Với Lào - Campuchia Năm 1991, Việt Nam ký Hiệp định Pari (23/10/1991) 09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ Thủ tướng Camphuchia, ông Hunsen
 33. 33. Với Lào - Campuchia 09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ
 34. 34. Với Trung Quốc – Nối lại đàm phán, thúc đẩy bình thường hóa quan hệ hai nước. 09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ Bản đồ nước CHND Trung Hoa.
 35. 35. Với Trung Quốc Xây dựng mối quan hệ hữu nghị. 09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ
 36. 36. Với Trung Quốc 09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ “Bèn tèt”
 37. 37. 09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ 31-01-1995 9-10-2004 09-06-2005 12-06-2005 31-05-2006 26-10-2006 Ban xem xét công tác ra nhập WTO của Việt Nam được thành lập. Việt Nam và EU đạt thỏa thuận về việt nam ra nhập WTO. Việt Nam và Nhật bản đạt dược thỏa thuận về vấn đề mở đường ra nhập WTO. Thỏa thuận về đàm phán song phương với Mỹ. Việt Nam hoàn tất đàm phương đa phương tốt đẹp với các nước. Việt Nam cử một phái đoàn đàm phán hùng hậu sang Washington.
 38. 38. Quyết tâm gia nhập WTO 09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ Sau 11 n¨m nç lùc phÊn ®Êu, cuèi cïng c¸nh cæng WTO ®· më ra víi ViÖt Nam, 7/11/2006, ViÖt Nam chÝnh thøc ®îc kÕt n¹p vµo WTO C¸nh cæng WTO ViÖt Nam nç lùc hÕt m×nh ®Ó gia nhËp WTO ViÖt Nam chÝnh thøc ®îc kÕt n¹p vµo WTO
 39. 39. Tăng cường hoạt động ở liên hợp quốc. 09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ Cê, trô së cña Liªn Hîp Quèc t¹i Thôy SÜ vµ phiªn häp cña H§BA Liªn Hîp Quèc
 40. 40. Tăng cường hoạt động ở liên hợp quốc. 09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ Kofi Anal – Tæng Th ký Liªn Hîp Quèc ®Õn th¨m ViÖt Nam, 2006
 41. 41. Quan hệ Việt Nam - EU 09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ 10/1990, thiÕt lËp quan hÖ ngo¹i giao víi céng ®ång Ch©u ¢u (EC) Trô së cña EU t¹i Strasbourg, Ph¸p EURO, ®ång tiÒn chung Ch©u ¢u 7/1995, ViÖt Nam - EU kÝ HiÖp ®Þnh khung.
 42. 42. Với các tổ chức tài chính - tiền tệ thế giới • Bình thường hóa quan hệ với các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế: 09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ AFTA WB IMF ADB
 43. 43. Với các tổ chức tài chính - tiền tệ thế giới 09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ Các nhà lãnh đại các nước Châu Á¸ - TBD tại cuộc họp cấp cao của APEC (Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á¸ - TBD) ở Seattle và Vancouver năm 1993.
 44. 44. Với các tổ chức tài chính - tiền tệ thế giới Diễn đàn hợp tác Á -Âu lần thứ 5 được tổ chức ở Hà Nội (2004). 09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ DiÔn ®µn hîp t¸c Á - ¢u lÇn thø 6 ®îc tæ chøc ë Helsinki, 9/2006
 45. 45. Với các nước ASEAN – Khai thông quan hệ và gia nhập tổ chức ASEAN. 09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ Khèi ASEAN Đ«ng Dương
 46. 46. Với các nước ASEAN 09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ 1992 1995 1998 Việt Nam gia nhập ASEAN Tổ chức HNTĐ ASEAN lần thứ 5 Việt Nam ký HU Bali, làm quan sát viên
 47. 47. Với các nước ASEAN 09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ
 48. 48. 09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ  Kết hợp nội lực với ngoại lực, hình thành sức mạnh tổng hợp góp phần đưa đến những thành tựu kinh tế to lớn  Giữ vững, củng cố độc lập tự chủ, định hướng xã hội chủ nghĩa  Nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế 3. Thành tựu, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân - Ý nghĩa
 49. 49. 09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ b) Hạn chế và nguyên nhân - Trong quan hệ với các nước, nhất là các nước lớn chúng ta còn lúng túng, bị động... - Một số chủ trương, cơ chế, chính sách chậm được đổi mới so với yêu cầu mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế; luật pháp, chính sách quản lý kinh tế - thương mại chưa hoàn chỉnh - Chưa hình thành được một kế hoạch tổng thể và dài hạn về hội nhập kinh tế quốc tế và một lộ trình hợp lý cho việc thực hiện các cam kết - Doanh nghiệp nước ta còn yếu cả về sản xuất, quản lý và khả năng cạnh tranh - Đội ngũ cán bộ công tác đối ngoại còn thiếu và yếu; công tác tổ chức chỉ đạo chưa sát và chưa kịp thời. 3. Thành tựu, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
 50. 50. 09/11/2016 Nhóm Hội Ngộ

×