Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bsc 2

681 views

Published on

ССП

Published in: Business, Education, Technology
  • Be the first to comment

Bsc 2

  1. 1. Կատարել Ստուգել Պլանավորել Ներազդել Վերլուծել
  2. 4. Ռազմավարական նշանակության մասնագիտություններ
  3. 6. Վերլուծություն,պլանավորում և մոնիթորինգ, ռեսուրսների և ժամանակի բաշխում, բյուջեներ : Բոլոր մակարդակների գործընթացների համար դրայվերների Երկարաժամկետ, կարճաժամկետ, գործառնական, նյութական,ոչ նյութական: Միջինժամկետային
  4. 13. Пример измерения: Веса и значения KPI 0,2 0,4 0,4

×