Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cyflwyniad dysgu anffurfiol

671 views

Published on

Cyflwyniad Dysgu Anffurfiol a gafodd ei gyflwyno i diwtoriaid yng Nghynhadledd Cymraeg i Oedolion 2009.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cyflwyniad dysgu anffurfiol

 1. 1. Dysgu Anffurfiol<br />
 2. 2. GÔL = creu siaradwyr Cymraeg rhugl<br />Dydy gwersi yn unig ddim yn ddigon<br />‘Mae dysgu go iawn yn digwydd tu allan i’r dosbarth’<br />Cennard Davies<br />“Bydd dysgu anffurfiol yn cael ei ystyried gan ddysgwyr, tiwtoriaid a darparwyr yn elfen naturiol ac annatod o’r profiad o ddysgu Cymraeg”.<br />Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Dysgwyr Anffurfiol 2009-12 Gweithgor Cenedlaethol Dysgu Anffurfiol<br />
 3. 3. TASG<br />Beth yw Dysgu Anffurfiol?<br />
 4. 4. Beth yw Dysgu Anffurfiol?<br /><ul><li>Trefnu gweithgareddau ar gyfer dysgwyr er mwyn rhoi’r cyfle iddynt siarad Cymraeg tu allan i’r ystafell ddosbarth
 5. 5. Trefnu gweithgareddau ar y cyd gyda Chymry Cymraeg
 6. 6. Helpu’r dysgwyr i “groesi’r bont” pan eu bod nhw’n cyrraedd Lefelau Uwch
 7. 7. Gwireddu’r nod o alluogi dysgwyr i ddod yn siaradwyr rhugl
 8. 8. Mae dysgu go iawn yn digwydd tu allan i’r dosbarth”. Cennard Davies
 9. 9. “Yn y bôn, beth yw’r pwynt o ddysgu Cymraeg i’r holl oedolion yma os nad ŷn nhw’n mynd i gael cyfle i ddefnyddio’r iaith”. Steve Morris (Prifysgol Abertawe)</li></li></ul><li>Hanes a Chefndir<br /><ul><li> Sector gymdeithasol iawn – y norm i fynd i’r dafarn gyda’ch dosbarth ar ôl y wers yn y 70au ac 80au
 10. 10. CYD a fu’n arwain ym maes DA rhwng 1984 a 2006
 11. 11. Digwyddodd dau beth allweddol yn 2006, sef:
 12. 12. Dirwyn grant CYD gan FyIG i ben, ac felly colli’r brif </li></ul> ffynhonnell cyllid;<br /><ul><li> Sefydlu’r 6 chanolfan CiO, gan arwain at y potensial i brif-ffrydio DA fel rhan o faes CiO.
 13. 13. Penderfynodd CYD i ddod i ben fel mudiad cenedlaethol yn 2008. Bydd rhai canghennau lleol yn parhau, yn bennaf yn y Canolbarth. </li></li></ul><li>…parhad<br /><ul><li> Llawer o ymchwil yn dangos bod Dysgu Anffurfiol yr un mor bwysig os nad yn bwysicach na dysgu ffurfiol er mwyn helpu pobl i ddod yn rhugl
 14. 14. Dylai fod pwyslais mawr arno – Cymru yn wahanol i wledydd eraill</li></li></ul><li>Y Gweithgor Dysgu Anffurfiol<br /><ul><li>Cynrychiolwyr o’r 6 Chanolfan yn cwrdd bob tymor
 15. 15. Ysgrifennu Strategaeth Genedlaethol i’w chyflwyno i ABADGOS
 16. 16. Rhannu arfer da
 17. 17. Trafod sut allwn ni wella Dysgu Anffurfiol yn Genedlaethol
 18. 18. Cynllun ar gyfer y 3 blynedd nesaf</li></li></ul><li>‘Mae rôl y tiwtor yn allweddol i Ddysgu Anffurfiol, gan mai ef/hi yw prif ‘borth’ y dysgwyr’Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Dysgwyr Anffurfiol 2009-12Gweithgor Cenedlaethol Dysgu Anffurfiol<br />
 19. 19. Fel tiwtor, sut mae argyhoeddi dysgwyr o bwysigrwydd gweithgareddau Dysgu Anffurfiol?<br />
 20. 20. Arferion da ac argymhellion…<br />Codi bwrlwm yn y dosbarth<br />Pwysleisio pwysigrwydd dysgu anffurfiol o’r dechrau (Cynllun Dysgu unigol ayb)<br />Mynychu’r digwyddiad gyda’r dysgwyr<br />Cyflwyno’r dysgwyr i’ch dosbarthiadau gwahanol i’w gilydd yn ystod y gweithgaredd<br />Dosbarthu’r Rhaglen Weithgareddau yn brydlon a mynd trwy’r cynnwys gyda’r dysgwyr yn frwdfrydig<br />Rota – ymrwymo i un gweithgaredd y tymor<br />
 21. 21. Y Brif Nod<br />Bydd dysgu anffurfiol yn cael ei ystyried gan ddysgwyr, tiwtoriaid a darparwyr yn elfen naturiol ac annatod o’r profiad o ddysgu Cymraeg. Bydd dysgu anffurfiol yn cael ei gynllunio i blethu gyda gwaith cwrs a chaiff disgwyliadau dysgwyr eu codi. Bydd hwn felly yn cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg rhugl, hybu cymunedau o fewn Caerdydd a’r Fro hyfyw ac yn hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol.<br />
 22. 22. Tasg<br />Wrthedrychar y nod hwntrafodwchbethyw’r:<br /><ul><li>Cryfderau
 23. 23. Sutallenniadeiladuar y cryfderauhyn
 24. 24. Gwendidau
 25. 25. Sutallenniddileu’rgwendidauhyn</li></li></ul><li>Cryfderau<br /><ul><li>700 o ddysgwyrynrhan o glwbDysgwyrCaerdydd</li></ul>a’rFro<br /><ul><li>Niferoeddyncodipobtromewnambellinoswaith</li></ul>gymdeithasol<br /><ul><li> Y CyrsiauSadwrnynllwyddiannuserbynhyn
 26. 26. Y we yn help mawrigyrraedd yr hollddysgwyr
 27. 27. Rhaglen y Dysgwyr
 28. 28. 10 pârynrhano’rrhaglenfentoraynbarod
 29. 29. Rhanfwyaf o diwtoriaidynhybu’rdysgwyrifynychu’r</li></ul>gweithgareddau<br />
 30. 30. Adeiladu ar y Cryfderau<br /><ul><li> Mwy o addysgu/codi ymwybyddiaeth y dysgwyr ynglŷn </li></ul> â phwysigrwydd Dysgu Anffurfiol<br /><ul><li> Addysgu/codi ymwybyddiaeth cymunedau Cymraeg
 31. 31. Peilota gweithgareddau newydd
 32. 32. Adeiladu ar y rhaglen fentora
 33. 33. Creu rhaglen fentora arall yn y gweithle
 34. 34. Hyfforddi Tiwtoriaid ar ba mor bwysig yw dysgu </li></ul> anffurfiol<br />
 35. 35. Gwendidau<br /><ul><li>Llawer o ddysgwyrddimyndeallpwysigrwyddDysgu</li></ul>Anffurfiol<br /><ul><li>Saesnegyn lingua franca
 36. 36. Agweddau a diffyghydersiaradwyrCymraeg a </li></ul>Dysgwyr<br /><ul><li>Diffygcymorthganraitiwtoriaidifynychu’r</li></ul>gweithgareddau ac ihybu’rdysgwyrifynychu’r<br />gweithgareddau<br />
 37. 37. Dileu’rGwendidau<br /><ul><li>Gwneudynsiwrbodrhaglen a chanllawiauDysgu</li></ul>Anffurfiolgydaphobpecyncroesofelbod y dysgwyryn<br />ymwybodolo’rpwysigrwyddo’rdechrau<br /><ul><li>Creucyfleoedd a gweithgareddaullemaepawbyn</li></ul>siaradCymraeg<br /><ul><li>Mynd o amgylchmudiadauCymryCymraeg a rhoi</li></ul>cyflwyniadiddynt a chanllawiauarsutisiarad â dysgwyr<br />igeisionewidmeddylfrydCymryCymraeg<br /><ul><li>HyfforddiantDysguAnffurfiolidiwtoriaid
 38. 38. GwneudDysguAnffurfiolynfwyproffesiynol – rhan</li></ul>hanfodol o swyddtiwtor<br />
 39. 39. Y CynllunPontio<br />Pam ydye’nbwysigbodsiaradwyrCymraegynymweld â dosbarthiadau?<br />
 40. 40. Y CynllunPontio<br />Sutmae’rCynllunPontioyngweithio?<br />
 41. 41. Sutmaeparatoidysgwyrymlaenllaw?<br />- Paratoicwestiynauiofyniymwelwyrymlaenllaw?<br /><ul><li>Bwrwgolwgdros y cwestiynauymlaenllawermwyncywirogwallau
 42. 42. Ymarferymadroddiondefnyddiol – “Unwaithetoosgwelwchchi’ndda”
 43. 43. Dweud y byddwchynrhoigeiriauanghyfarwyddar y bwrddgwynarôl yr ymweliad</li></li></ul><li>…parhâd<br /><ul><li>Gweithgaredddosbarth – dysgwyrynparatoirhestri o gwestiynauarthemâu
 44. 44. Y dysgwyriymarferholieigilydd
 45. 45. Defnyddiorhaigweithgareddauo’rcyrsiaugydasiaradwyrCymraege.e. gêmfwrdd
 46. 46. ArlefelUwch– dewispoblsyddiwneud â chymdeithasGymraegleol – annog y dysgwyriddod</li></li></ul><li>Beth yw’r Rhaglen Fentora?<br />- Dysgwyr a ChymryCymraegyncwrddyn<br />rheolaidd<br /><ul><li>CymryCymraegynrhoicymorthi’rdysgwrermwyngwellaeuCymraeg
 47. 47. Cwmni</li></li></ul><li>Beth nad yw’r Rhaglen Fentora?<br />- Dysgu<br />- Tiwtora<br />- DosbarthCymraeg<br />
 48. 48. Pam ydy’rRhaglenFentora<br />ynbwysig?<br />
 49. 49. Pam ydy’r Rhaglen Fentora <br />yn bwysig?<br /><ul><li>Codihyder y dysgwr
 50. 50. Rhoicyflerheolaiddiddyntymarfer
 51. 51. Clywedgwahanoldafodieithau
 52. 52. Croesi’rbonti’rbydCymraeg
 53. 53. Cyfleiddefnyddio’rGymraeg
 54. 54. Rhoirhywbethynôli’rgymuned</li></li></ul><li>Beth allwch wneud pan dych chi’n cwrdd?<br /><ul><li>Myndi weld sioeCymraeg, cwisCymraeggydaChymryCymraegeraill
 55. 55. Cwrddmewncaffi – taflennisgwrsio, posau, chwarae Scrabble
 56. 56. Banc o adnoddau a gemauiaithar y wefan
 57. 57. Help gydagwaithcartref
 58. 58. Sialens bob mis
 59. 59. Siaraddros y ffôn</li></li></ul><li>Sut mae’r Rhaglen Fentora yn gweithio?<br /><ul><li>Sesiynau’rRhaglenFentora
 60. 60. Cyflwyniadau
 61. 61. Sesiynautorri’riâ
 62. 62. Paru
 63. 63. Cysylltu â Gwenllian – 029 20 879318 neuwillisg1@caerdydd.ac.uk</li></li></ul><li>Beth yw’rcamaunesaf?<br /><ul><li>Ydych chi eisiaubodynfentor?
 64. 64. Dywedwchwrtheichffrindiau , teulu, cydweithwyr
 65. 65. RhowchwybodiGwenllianosydychynnabodunrhywunsydd â diddordeb</li></li></ul><li>Croesi’rBonti’rBydCymraeg<br />Beth allech chi wneudiannogdysgwyrigamumewni’rbydCymraeg?<br />

×