Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gjeld og dansk landbruk

390 views

Published on

Presentasjon av AgriAnalyse-rapporten "Slipp bonden fri? Gjeld og dansk landbruk" ved EU-seminaret 5. februar 2013.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gjeld og dansk landbruk

 1. 1. Slipp bonden fri? Gjeld og jordbruk i Danmark Eivind Hageberg, utreder
 2. 2. Hovedpoeng1. Danmark produserer mye, har store enheter, og konsentrert produksjon.2. Frislipp av eiendomsregler gir ikke automatisk god økonomi.3. Stordriftsfordeler kan spises opp av finansieringsomkostninger.
 3. 3. Disposisjon1. Produksjonsvolum2. Struktur3. Økonomi4. Gjeld
 4. 4. Produksjonsvolum - sammenligning 2011 Norsk korn (1000 tonn) 1 039 Dansk korn (1000 tonn) 8 794 Norske slaktesvin (antall) 1 556 883 Danske slaktesvin (antall) 29 399 000 Norsk melk (1000 tonn) 1 476 Dansk melk (1000 tonn) 4 801Grønn = NorgeKvit = Danmark
 5. 5. 2011 2010 2009 2008Produksjonsutvikling - korn 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 12,000 0 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 1000 tonn
 6. 6. Produksjonsutvikling – melk og svin 5,000 4,500 4,000 3,5001000 tonn 3,000 Melk 2,500 Svin og fjørfe 2,000 1,500 1,000 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
 7. 7. Nettoeksportør, 2011 (1000 tonn) NettoeksportKjøtt og kjøttvarer 1 647- derav svin 1 522Melkeprodukter 456- derav ost 201
 8. 8. Produksjon• Dansk produksjon er mye større enn norsk• Dansk produksjon av melk og svinekjøtt stiger.• Danmark er en storeksportør av melk og svin
 9. 9. Struktur – antall gårder60,00055,00050,00045,000 Lalala40,00035,00030,000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 10. 10. Struktur- korn 1,200,000 1,000,000Kornareal (ha) 800,000 600,000 Små (->29,9 ha) Middels (30 ha -99,9 ha) 400,000 Lalala Store (100 ha->) 200,000 0 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009
 11. 11. Struktur - svin 45% 40%Andel av alle slaktegriser 35% 30% 25% 20% 2001 15% Lalala 2011 10% 5% 0% 1-2000 2001-4000 4001-10000 10001- Antall svin på bruket
 12. 12. Struktur• Antallet gårder faller, og heltidsbruk mest• Gårdene er større• Produksjonen konsentreres på de store gårdene
 13. 13. Økonomi 100,000 80,000 Produksjonsinntekter, tjenester, tilskuddMillioner DKK (infl. just.) 60,000 Produksjonskostnader, 40,000 skatter, avgifter, lønns utgifter 20,000 Avskrivninger, forpakt ningsavgift, netto renteutgifter 0 2001 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -20,000
 14. 14. Økonomi – svinegårder 2,000 1,000 01000 DKK (infl. just.) 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 -1,000 Driftsresultat, 1. kvartil Driftsresultat, 4. kvartil -2,000 Driftsresultat etter renter -3,000 -4,000 -5,000
 15. 15. Økonomi• Små muligheter for lønn til eget arbeid• Underskudd i fire år, 2007-2010• Stor variasjon i resultatene
 16. 16. Eiendomsregelverk• Krav til kjøper av landbrukseiendommer • Upersonlig boplikt• Krav til kjøp av mer jord • 200 ha per eiendom • Ingen øvre begrensning på antall eiendommer Lalala • Et beboelseshus per 200 ha eiendom• Husdyrproduksjon • Spredningskrav • Melkekvoter
 17. 17. Stordriftsfordeler? 2008 2011 Lav Snitt Høy Lav Snitt Høy1-3 årsverk -1 216 -192 550 -584 286 1 2163-5 årsverk -3 050 -934 710 -1 489 226 1 9675-10 årsverk -6 672 -2 686 556 -1 988 885 4 02110+ årsverk -18 631 -6 904 -800 -3 228 Lalala 29 2 834(1000 DKK, løpende)
 18. 18. 2011 2009 Lalala 2007Gjeld – total gjeld 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 200 50 400 350 300 250 150 100 0 Milliarder (DKK, infl. Just)
 19. 19. Gjeld –snitt per brukstype 35000 300001000 DKK (infl.just) 25000 20000 Svin - gjeld 15000 Lalala Kyr - gjeld 10000 Planter - gjeld 5000 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
 20. 20. Inntekt i forhold til gjeld400,000350,000300,000250,000200,000 Inntekter150,000 Gjeld100,000 50,000 0 Norge Danmark
 21. 21. Totale renteutgifter20,00018,00016,00014,00012,00010,000 8,000 Lalala 6,000 4,000 2,000 - 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
 22. 22. Hvor mye av inntekter i renter?30%25%20%15% Lalala10%5%0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 23. 23. Gjeld• Gjelden er stor, sett i absolutt beløp• Gjelden utgjorde fra 2006 til 2011 over 420 % av årlige produksjonsinntekter• Renteutgiftene er svært høye, men renta er lav
 24. 24. Hovedpoeng1. Frislipp av eiendomsregler gir ikke automatisk god økonomi.2. Direkte tilskudd er et viktig sikkerhetsnett3. Lønnsomhet i produksjon, ikke eiendomspriser4. Henger struktur sammen med robusthet i økonomiske kriser?5. Kompetanse og rådgivning?
 25. 25. Takk for meg
 26. 26. 2012 2011 2010 2009Bytteforhold? 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 70 105 100 95 90 85 80 75
 27. 27. Struktur - melk 2001 2009 2010 2011Antall bedrifter 8 910 4 311 4 138 3 953Gj. snitt produksjon 496 1098 1167 1214Gj. snitt kvote (tonn) 500 1080 1136 1202Kvoter over 2000 tonn 9 % 11 % 15 % Lalala
 28. 28. Struktur – antall gårder75,00070,00065,00060,00055,00050,000 Lalala45,00040,00035,00030,000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 29. 29. Økonomi - driftsresultater 2006 2007 2008 2009 2010 2011Avskrivninger 8 441 8 607 8 691 8 128 8 384 8 045Forpaktningsavgift 3 525 3 537 3 632 3 493 3 620 3 543Netto renteutgifter 8 664 10 792 18 590 12 989 12 554 7 968Lønnsutgifter 5 654 5 896 6 107 6 231 6 482 6 370= Inntekt etter finansielle poster 2 399 -1 305 -9 494 -5 334 -1 653 4 991 Millioner DKK, inflasjonsjustert til 2011-verdi
 30. 30. Prisindeks (2006=100) 40 60 80 120 140 160 0 20 1001992K11993K31995K11996K31998K11999K32001K12002K32004K12005K32007K12008K32010K12011K3 Gjeld – boligboble? Lalala Landbrug i alt Ejerlejligheder, i alt
 31. 31. 2011 2010 2009 2008Struktur - deltid og heltid 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 0 35,000 25,000 40,000 30,000 20,000 15,000 10,000 5,000
 32. 32. Tvangsauksjoner140012001000800600400200 0
 33. 33. Oppsummering1. Økende produksjon av svin og melk2. Færre og større enheter, konsentrasjon3. Underskudd 2007-2010, stor variasjon4. Stor gjeld, lav rente.5. Økende variasjon i resultater med økende størrelse

×