Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bezbariérový web

1,901 views

Published on

Prezentace shrnuje stav legislativy k přístupnosti webu ve veřejné správě a nároky postižených uživatelů na přístupnost webu. Prezentace z Dnů krajů, měst a obcí, INVEX 2006, Brno.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Bezbariérový web

 1. 1. Bezbariérový web <ul><ul><li>Martin Kopta, Dobrý web </li></ul></ul>
 2. 2. Bezbariérový web <ul><li>Zákon o ISVS </li></ul><ul><li>Statistiky — kdo je postižený </li></ul><ul><li>Nároky na bezbariérový web </li></ul><ul><li>Současný stav webů veřejné správy </li></ul><ul><li>Vyhlídky </li></ul>
 3. 3. Zákon o informačních systémech veřejné správy
 4. 4. Zákon 365/2000 Sb. <ul><li>V § 5 odst. 2 písmeno f) zní: </li></ul><ul><ul><ul><li>„ [Orgány veřejné správy jsou v rámci informačních systémů veřejné správy povinny] postupovat při uveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup tak, aby byly informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány ve formě, která umožňuje, aby se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Formu uveřejnění informací stanoví prováděcí právní předpis;“ </li></ul></ul></ul>
 5. 5. Situace ve světě <ul><li>USA </li></ul><ul><ul><li>American with Disabilities Act (1990) </li></ul></ul><ul><ul><li>Section 508, Rehabilitation Act (1998) </li></ul></ul><ul><li>Velká Británie </li></ul><ul><ul><li>Disability Discrimination Act (1995, 2001) </li></ul></ul><ul><li>Webové standardy </li></ul><ul><ul><li>Web Content Accessibility Guidelines, verze 1.0 (1999) </li></ul></ul>
 6. 6. Situace v EU <ul><li>Information Society for All </li></ul><ul><ul><li>e-Europe 2002 + e-Europe 2005 </li></ul></ul><ul><li>WCAG 2.0 (ve vývoji) </li></ul><ul><ul><li>V roce 2001 se země EU dohodly na respektování WCAG 2.0 </li></ul></ul><ul><li>Přístupnost nespadá do práva EU a řeší ji každá země samostatně </li></ul>
 7. 7. Přístupnost v zemích EU <ul><li>Zákon o přístupnosti </li></ul><ul><ul><li>Respektují WCAG </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Irsko, Německo, Portugalsko, Rakousko, Španělsko, Švédsko </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Interpretují WCAG </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Francie, Itálie, Velká Británie </li></ul></ul></ul><ul><li>Vládní nařízení o přístupnosti </li></ul><ul><ul><li>Interpretují WCAG </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Belgie, Nizozemí </li></ul></ul></ul>
 8. 8. Situace v České republice <ul><li>Zákon 365/2000 Sb., o ISVS </li></ul><ul><ul><li>Novela 81/2006 Sb. požaduje přístupnost informačních systémů s dálkovým přístupem </li></ul></ul><ul><ul><li>Účinnost od 1. ledna 2008 </li></ul></ul><ul><li>Best Practices MIČR </li></ul><ul><ul><li>Doporučení pro weby veřejné správy </li></ul></ul><ul><li>Výzkum v oblasti přístupnosti IS </li></ul><ul><ul><li>Výsledky v červenci 2007 </li></ul></ul>
 9. 9. Statistiky — kdo je postižený?
 10. 10. Statistiky <ul><li>1 200 000 osob v ČR </li></ul><ul><ul><li>Odhadovaný počet zdravotně postižených občanů blíží až k 1,2 mil. osob (ČSÚ) </li></ul></ul><ul><li>10 procent populace </li></ul><ul><ul><li>V evropské populaci se postižení vyskytuje u cca 10 % lidí </li></ul></ul><ul><li>Postižení se vyskytuje v třetině rodin </li></ul><ul><li>Polovina lidí nad 65 let trpí postižením </li></ul>
 11. 11. Kdo jsou postižení <ul><li>Dlouhodobé postižení </li></ul><ul><ul><li>(vrozené versus získané) </li></ul></ul><ul><li>Krátkodobé znevýhodnění </li></ul><ul><ul><li>(například zlomená ruka, vedlejší příznaky léků) </li></ul></ul><ul><li>Problémy vysokého věku </li></ul><ul><li>Technické vybavení </li></ul><ul><ul><li>(notebook bez myši, PDA, mobil) </li></ul></ul><ul><li>Nevhodné okolnosti </li></ul><ul><ul><li>(svítí vám sluníčko do monitoru) </li></ul></ul>
 12. 12. Typy postižení <ul><li>Zrakové postižení </li></ul><ul><ul><li>(slepí, se zbytky zraku, špatně vidí, barvoslepí…) </li></ul></ul><ul><li>Sluchové postižení </li></ul><ul><ul><li>(hluší, se zbytky sluchu, v hlučném prostředí…) </li></ul></ul><ul><li>Pohybové postižení </li></ul><ul><ul><li>(s fyzickým omezením, s motorickou poruchou…) </li></ul></ul><ul><li>Poruchy učení a soustředění </li></ul><ul><ul><li>(dyslektici, mentálně postižení, s nižší inteligencí…) </li></ul></ul><ul><li>Chudoba a technické znevýhodnění </li></ul>
 13. 13. Nároky na bezbariérový web
 14. 14. Nároky na bezbariérový web <ul><li>Zrakové postižení </li></ul><ul><ul><li>Text se dá zvětšovat a zmenšovat </li></ul></ul><ul><ul><li>Lze individuálně upravit barevnost </li></ul></ul><ul><ul><li>Navigace a vzhled je konzistentní </li></ul></ul><ul><ul><li>Text není zarovnaný na střed </li></ul></ul><ul><ul><li>Barvy mají vysoký kontrast </li></ul></ul><ul><ul><li>Text není vepsaný do obrázků </li></ul></ul><ul><ul><li>Obrázky nemají malé rozlišení </li></ul></ul>
 15. 15. Nároky na bezbariérový web <ul><li>Sluchové postižení </li></ul><ul><ul><li>Sluchově postižení mají potíže porozumět přirozenému jazyku, protože jejich mateřštinou je znaková řeč </li></ul></ul><ul><ul><li>Potřebují vysvětlující obrázky, jednoduché vyjadřování a přepisy audiozáznamu do textové podoby a titulky ve videu </li></ul></ul>
 16. 16. Nároky na bezbariérový web <ul><li>Pohybové postižení </li></ul><ul><ul><li>Fyzicky postižení mají problémy s komplexními úkony při navigaci, při nutnosti použít konkrétní vstupní zařízení (například myš) </li></ul></ul>
 17. 17. Nároky na bezbariérový web <ul><li>Poruchy učení a soustředění </li></ul><ul><ul><li>Lidé s kognitivními (poznávacími) potížemi mají problémy s textem zarovnaným do bloku, s textem, který nelze převést na zvukový výstup, a textem, který míchá velikosti, barvy a druhy písma </li></ul></ul>
 18. 18. Nároky na bezbariérový web <ul><li>Poruchy učení a soustředění </li></ul><ul><ul><li>Dyslektikům vznikají problémy při čtení dlouhých souvislých textů, textu psaném VELKÝMI PÍSMENY, a při malých mezerách mezi odstavci </li></ul></ul><ul><ul><li>Lidem s poruchou pozornosti mohou vadit zvuky a obrazové signály (obrázky, video, blikání), které nelze vypnout </li></ul></ul>
 19. 19. Nároky na bezbariérový web <ul><li>Poruchy učení a soustředění </li></ul><ul><ul><li>Pro člověka s poruchou pozornosti hraje velký význam jednoduché a konzistentní uspořádání informací </li></ul></ul><ul><ul><li>Problémem pro lidi s intelektuálním deficitem mže být používání cizích slov, složitých nebo neobvyklých </li></ul></ul><ul><ul><li>větných konstrukcí, složité nebo nekonzistentní uspořádání informací a nedostatek vysvětlujících obrázků </li></ul></ul>
 20. 20. Nároky na bezbariérový web <ul><li>Poruchy učení a soustředění </li></ul><ul><ul><li>Nervově postižení (například epileptici) mají problémy s animacemi a blikajícími prvky — mohou jim přivodit záchvat </li></ul></ul><ul><ul><li>Pro lidi s mentální poruchou bývá těžké udržet pozornost a mívají motorické potíže </li></ul></ul><ul><ul><li>Překážkou je písmo, které nelze zvětšit, nebo video a zvuky, které není možné vypnout </li></ul></ul>
 21. 21. Nároky na bezbariérový web <ul><li>Technické znevýhodnění </li></ul><ul><ul><li>Zpracování webu by nemělo předpokládat nebo vyžadovat konkrétní hardwarovou nebo softwarovou konfiguraci </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Máte vždy klávestnici a myš? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Máte vždy rychlé připojení k internetu? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Máte vždy zvukovou kartu? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Máte tak rychlý počítač, že zvládne video? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Máte nainstalovaný flash nebo video-player? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Máte Microsoft Internet Explorer 7 a vyšší? </li></ul></ul></ul>
 22. 22. Nároky na bezbariérový web <ul><li>Kombinace postižení </li></ul><ul><ul><li>Nároky jednotlivých typů postižení jsou ve vzájemném rozporu, a proto je nutné, aby informační systémy (web) bylo možné upravit a používat při změně nastavení softwaru a změně konfigurace hardwaru </li></ul></ul>
 23. 23. Stav webů veřejné správy
 24. 24. Stav webů veřejné správy <ul><li>Technické zpracování velkých webů se lepší </li></ul><ul><ul><li>Studie Dobrého webu 2004 až 2006 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>www.dobryweb.cz/pristupnost-statni-spravy/ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>www.dobryweb.cz/audit-pvs/ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>www.dobryweb.cz/studie-volby-2006/ </li></ul></ul></ul><ul><li>S přístupností mají potíže weby obcí a jednotlivých úřadů </li></ul>
 25. 25. Co nás čeká v přístupnosti
 26. 26. Co nás čeká v přístupnosti <ul><li>Léto 2007 </li></ul><ul><ul><li>Výsledky výzkumu přístupnosti webu v ČR </li></ul></ul><ul><li>1. ledna 2008 </li></ul><ul><ul><li>Účinnost nových ustanovení zákona 365/2000 Sb. </li></ul></ul><ul><ul><li>Prováděcí předpis </li></ul></ul>
 27. 27. A co dál? <ul><li>Budou potřeba peníze </li></ul><ul><ul><li>Na úpravu webů </li></ul></ul><ul><ul><li>Na úpravu dokumentů </li></ul></ul><ul><li>Měl by vzniknout informační zdroj </li></ul><ul><ul><li>Metodika </li></ul></ul><ul><ul><li>Komentované návody </li></ul></ul><ul><ul><li>Ověřovací nástroje </li></ul></ul><ul><li>Správci a tvůrci webu by se měli školit </li></ul>
 28. 28. Další informace <ul><li>Zákon 365/2000 Sb., o ISVS </li></ul><ul><li>Best Practices MIČR </li></ul><ul><ul><li>www.micr.cz/scripts/detail.php?id=1588 </li></ul></ul><ul><li>Přístupnost </li></ul><ul><ul><li>pristupnost.nawebu.cz </li></ul></ul><ul><li>Dobrý web </li></ul><ul><ul><li>www.dobryweb.cz/verejna-sprava/ </li></ul></ul>
 29. 29. Děkuji za pozornost
 30. 30. Dobrý web <ul><li>Konzultace </li></ul><ul><li>Analýzy </li></ul><ul><li>Testování </li></ul><ul><li>Vzdělávání </li></ul><ul><li>Studie trhu </li></ul>
 31. 31. Přijďte na <ul><li>Czech SIGCHI (www.sigchi.cz) </li></ul><ul><li>WebTop100 (www.webtop100.cz) </li></ul><ul><li>Školení Dobrého webu (www.dobryweb.cz) </li></ul>
 32. 32. Nashledanou! <ul><li>Martin Kopta, Dobrý web </li></ul><ul><li>www.dobryweb.cz, kopta@dobryweb.cz </li></ul><ul><li>Internet Info, s.r.o. — Dobrý web </li></ul><ul><li>Durychova 101, 142 00 Praha 4 </li></ul><ul><li>tel: +420 244 003 110 </li></ul><ul><li>fax: +420 244 003 220 </li></ul>

×