Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

As 3R

300 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

As 3R

  1. 1. Hai que procurar reducir o volume de produtos queconsumimos. Moitas veces adquirimos cousas quenon son necesarias só polo afán de comprar. Nonpensamos que para a súa fabricación se precisanmaterias primas que non podemos desbordar comoo petróleo ou a auga. Tamén hai que ter en conta aenorme cantidade de lixo que se xera polo exceso deenvoltorios en moitas cousas das que compramos.
  2. 2. - Hai que reducir a utilización de produtos de usar etirar, como o papel de cociña ou os pañuelos depapel.- Utilizar fiambreiras en lugar de papel de aluminio.- Utilizar bolsas de tela para un maior uso.- A utilización do transporte público, reducir oconsumo de enerxía, apagar as luces innecesarias, etc.- Reducir o consumo de auga duchándose en lugar debañarse, vixiar que as villas non perdan, etc.
  3. 3. Tratase de reutilizar o maior número posible de obxetos cofin de producir menos lixo e gastar a menor cantidadeposible de recursos en fabricar otros novos. Podese reutilizar:- O papel: As follas escritas só por una cara poden servir paranotas ou para debuxar, o papel de regalo pode serempregado una segunda vez, etc.- Os xoguetes: Os que non se utilizan mandanse a asociaciónsbenéficas para que os entreguen a outros nenos que osnecesiten.- O vidrio: Intenta comprar líquidos en botellas de vidrioretornable.
  4. 4. É un proceso fisicoquímico ou mecánico que consisteen someter a unha materia ou un producto xautilizado a un ciclo de tratamento total ou parcialpara obter unha materia prima ou un novoproducto. Tamén se podría definir como a obtenciónde materias primas a partir de residuos,introducindos de novo no ciclo de vida e produceseante a perspectiva do agotamento de recursosnaturais, macro económico e para eliminar deforma eficaz os residuos.
  5. 5. Para a separación en orixen doméstico usanse contenedores de distintascores ubicados en entornos urbanos ou rurais:- Contenedor amarelo (envases): En éste debense depositar todo tipo deenvases lixeiros como os envases de plásticos (botellas, bolsas, bandexas,etc.), de latas (bebidas, conservas, etc.)- Contenedor azul (papel e cartón): En este contenedor debensedepositar os envases de cartón (caixas, bandexas, etc.), así como osperiódicos, revistas, papeis de envolver, propaganda, etc.- Contenedor verde (vidrio): En este contenedor depositanse envases devidrio.- Contenedor gris (orgánico): Nel depositanse o resto de residuos que nonteñen cabida nos grupos anteriores, fundamentalmente materiabiodegradable.- Contenedor vermello (residuos perigosos): Como insecticidas, pilas oubaterías, aceite comestible ou de coche, xeringas, latas de aerosol, etc.

×