สร้าง Slideshows ได้ง่าย ๆ และรวดเร็ว ถ้ามี slideshow

619 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
619
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สร้าง Slideshows ได้ง่าย ๆ และรวดเร็ว ถ้ามี slideshow

 1. 1. Title : สร้ าง Slideshow ได้ ง่าย ๆ และรวดเร็ว ถ้ ามี Slideshow+ สร้ าง Slideshow ได้ ง่าย ๆ และรวดเร็ว ถ้ ามี Slideshow+ เมื่อเราไปเที่ยวตามที่ตาง ๆ เรามักจะถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามไว้ หลาย ๆ ภาพ ่เมื่อถ่ายได้ หลาย ๆ ภาพ ก็จะนาภาพเหล่านันโพสไว้ ตาม Social Media ต่าง ๆ ไม่วาจะเป็ น Facebook, ้ ่Instram, Pisaca หรือ Flickr ซึ่งจะต้ องเลื่อนดูภาพเองทีละภาพ แต่ในบทความนี ้ขอเสนอโปรแกรมที่สามารถสร้ างสไลด์เพื่อนาเสนอภาพได้ อย่างน่าสนใจด้ วยโปรแกรม Slideshow+ เมื่อดาวน์โหลดและติดตังเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว จะมีไอคอนปรากฏขึ ้นมาดังภาพ ้ผู้เขียนต้ นฉบับ : นายณัฐกร นาคเกิด Tel : 080-574-5042
 2. 2. Title : สร้ าง Slideshow ได้ ง่าย ๆ และรวดเร็ว ถ้ ามี Slideshow+เมื่อใช้ งานโปรแกรมในครังแรก จะปรากฏหน้ าจอว่าง ๆ ดังภาพ ้ หากต้ องการสร้ างสไลด์ให้ เลือกที่เมนู New จากนันให้ เลือกที่ New Slideshow ้จะเข้ าสูหน้ าจอสร้ างสไลด์วาง ๆ ขึ ้นมา ให้ เริ่มนาเข้ าไฟล์รูปภาพที่ต้องการ โดยเลือกที่ Photo ่ ่ผู้เขียนต้ นฉบับ : นายณัฐกร นาคเกิด Tel : 080-574-5042
 3. 3. Title : สร้ าง Slideshow ได้ ง่าย ๆ และรวดเร็ว ถ้ ามี Slideshow+ โปรแกรมนี ้สามารถเลือกนาเข้ าภาพได้ จากหลายช่องทาง ในบทความนี ้จะขอเลือกนาเข้ าภาพจากแหล่ง Camera Roll แล้ วเลือกภาพที่ต้องการ หากภาพใดที่ได้ เลือกไว้ แล้ วจะมีเครื่องหมายถูกอยู่ที่มมของ ุภาพ แล้ วกดปุ่ ม Add หากต้ องการเลือกภาพทังหมดให้ เลือก Add all ้ โปรแกรมจะเริ่มนาเข้ าไฟล์ภาพให้ รอสักครู่ผู้เขียนต้ นฉบับ : นายณัฐกร นาคเกิด Tel : 080-574-5042
 4. 4. Title : สร้ าง Slideshow ได้ ง่าย ๆ และรวดเร็ว ถ้ ามี Slideshow+ เมื่อนาเข้ าภาพเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว จะสามารถเพิ่มเติมและแก้ ไขภาพได้ โดยเลือกที่รูปกระดาน จะปรากฏเมนูย่อย ๆ อีก 5 เมนู ดังนี ้ เมนูที่ 1 ใช้ เพิ่มภาพคันบนสไลด์ สามารถเลือกภาพ แบบอักษรและขนาดตัวอักษรได้ ตามความ ่ต้ องการ เมื่อเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว ให้ กดปุ่ ม + เพื่อเพิ่มภาพคันสไลด์ ่ผู้เขียนต้ นฉบับ : นายณัฐกร นาคเกิด Tel : 080-574-5042
 5. 5. Title : สร้ าง Slideshow ได้ ง่าย ๆ และรวดเร็ว ถ้ ามี Slideshow+ เมนูที่ 2 ใช้ เพิ่มคาบรรยายใต้ ภาพสามารถเลือกแบบอักษร ขนาดตัวอักษรและลักษณะอื่น ๆ ได้ตามความต้ องการ เมื่อเพิ่มคาบรรยายเสร็จแล้ วให้ กดปุ่ ม Doneเมนูที่ 3 ใช้ เรียงลาดับภาพให้ อยู่ในลาดับที่ต้องการเมนูที่ 4 ใช้ ลบรูปภาพบนสไลด์ที่เลือกไว้ผู้เขียนต้ นฉบับ : นายณัฐกร นาคเกิด Tel : 080-574-5042
 6. 6. Title : สร้ าง Slideshow ได้ ง่าย ๆ และรวดเร็ว ถ้ ามี Slideshow+เมนูที่ 5 ใช้ ปรับการดึงและขยายภาพบนสไลด์ เมื่อจัดการในแต่ละภาพเสร็จแล้ ว สามารถเลือกลูกเล่นในช่วงการเปลี่ยนภาพบนสไลด์ได้ โดยเลือกที่รูปลูกเต๋า จะมีลกเล่นให้ เลือกมากมายและสามารถกาหนดได้ วา จะให้ ลกเล่นที่เราได้ เลือกไว้ ู ่ ูสามารถใช้ ได้ กบทุกสไลด์ โดยเลือกที่ Apply to All ัผู้เขียนต้ นฉบับ : นายณัฐกร นาคเกิด Tel : 080-574-5042
 7. 7. Title : สร้ าง Slideshow ได้ ง่าย ๆ และรวดเร็ว ถ้ ามี Slideshow+ เมื่อจัดการรูปภาพและลูกเล่นบนสไลด์เรียบร้ อยแล้ ว ยังสามารถเลือกไฟล์เสียงประกอบสไลด์ที่ต้ องการได้ อีก โดยเลือกที่ Music จากนันให้ เลือกเพลงที่ต้องการให้ เรียบร้ อย รอสักครู่จะมีแถบ ้สัญญาณเสียงปรากฏอยู่ใต้ สไลด์ภาพ หากสไลด์ภาพกับไฟล์เพลงเล่นจบไม่พร้ อมกัน สามารถปรับระยะเวลาแสดงภาพแต่ละภาพและระยะเวลาแสดงลูกเล่นตอนเปลี่ยนภาพได้ โดยเลือกที่เมนู Option แล้ วเลือกส่วนที่ต้องการเพิ่มหรือลดเวลานาเสนอ เมื่อเลือกแล้ วจะสามารถเพิ่มหรือลดเวลาได้ เป็ นวินาทีและมิลลิวินาทีผู้เขียนต้ นฉบับ : นายณัฐกร นาคเกิด Tel : 080-574-5042
 8. 8. Title : สร้ าง Slideshow ได้ ง่าย ๆ และรวดเร็ว ถ้ ามี Slideshow+ เมนู Theme ใช้ ปรับแต่งรูปภาพบนสไลด์ให้ มีลกเล่นเพิ่มมากขึ ้น โดยในแต่ละตัวเลือกจะมี ูคาอธิบายผลหลังจากที่เลือก Theme ที่ต้องการ เมื่อตกแต่งสไลด์เสร็จเรียบร้ อยแล้ วหากต้ องการทดลองเล่นสไลด์เพื่อตรวจสอบก่อน export ไฟล์งานให้ กดปุ่ ม Play หากไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ ให้ เลือกที่ export จากนันให้ เลือกความละเอียดของสไลด์ที่ ้ต้ องการผู้เขียนต้ นฉบับ : นายณัฐกร นาคเกิด Tel : 080-574-5042
 9. 9. Title : สร้ าง Slideshow ได้ ง่าย ๆ และรวดเร็ว ถ้ ามี Slideshow+ จากนันโปรแกรมจะเริ่มเข้ ารหัสสไลด์งานของเราให้ กลายเป็ นวีดิโอให้ รอสักครู่ ้ โปรแกรมกาลังบันทึกไฟล์ที่เข้ ารหัสเรียบร้ อยแล้ วไปที่ Camera Roll โปรแกรมแจ้ งว่าบันทึกไฟล์เสร็จเรียบร้ อยแล้ วผู้เขียนต้ นฉบับ : นายณัฐกร นาคเกิด Tel : 080-574-5042
 10. 10. Title : สร้ าง Slideshow ได้ ง่าย ๆ และรวดเร็ว ถ้ ามี Slideshow+ หลังจากนันก็สามารถชื่นชมไฟล์วีดิโอผลงานตัวเองได้ ที่ Camera Roll ได้ เลยครับ ้ผู้เขียนต้ นฉบับ : นายณัฐกร นาคเกิด Tel : 080-574-5042

×