ส่งไฟล์ภาพระหว่าง I devices ด้วยกันได้ ถ้ามี photoshare

876 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
876
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ส่งไฟล์ภาพระหว่าง I devices ด้วยกันได้ ถ้ามี photoshare

  1. 1. ชื่อเรื่ อง : ส่งไฟล์ภาพระหว่าง iDevices ด้ วยกันได้ ถ้ ามี PhotoShare ส่งไฟล์ภาพระหว่าง iDevices ด้วยกันได้ ถ้ามี PhotoShare เมื่อนานมาแล้วผูเ้ ขียนกับเพื่อนๆได้มีโอกาสไปเที่ยวกัน ต่างคนต่างถ่ายรู ปกันไปหลายภาพ แล้วที่น้ ี ่เพื่อนก็บอกว่า “ภาพนี้สวยดี ไหนส่ งมาให้หน่อยทาง Bluetooth” จากนั้นก็ให้เพื่อนเปิ ด Bluetooh ไว้ รออยูนานมากแล้ว ก็ปรากฎว่า ค้นหาอุปกรณ์ไม่เจอ (เนื่องจากเป็ นมือถือของค่ายอื่นจึงไม่สามารถเชื่อมต่อผ่าน Bluetoothได้) แต่พอดีมีเพื่อนใช้ iPhone เหมือนกันก็เลยบอกให้เพื่อนลง PhotoShare ไว้แล้วเดี๋ยวค่อยแชร์ รูปกันโปรแกรมนี้จะใช้โปรแกรมชื่อ PhtoShare ในการรับส่ งไฟล์ภาพผ่าน Bluetooth สามารถติดตั้งได้ท้ ง ัiPhone, iPod และ iPad แต่ในบทความนี้จะยกตัวอย่างการส่ งไฟล์ภาพจาก iPhone ไปหา iPad นะครับโปรแกรมนี้สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้โดยไม่เสี ยเงินนะครับ เมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งเรี ยบร้อยแล้วให้เปิ ดโปรแกรม PhotoShare ทั้ง iPhone และ iPad เมื่อเปิ ดโปรแกรมขึ้นมา โปรแกรมจะแจ้งว่า ยังไม่ได้เชื่อมต่อ (Not Connected) ให้กดปุ่ ม Connect ทั้งiPhone และ iPad เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ผู้เขียนต้ นฉบับ : นายณัฐกร นาคเกิด Tel : 080-574-5042
  2. 2. ชื่อเรื่ อง : ส่งไฟล์ภาพระหว่าง iDevices ด้ วยกันได้ ถ้ ามี PhotoShareจากนั้นให้กด Connect via Bluetooth ทั้ง iPhone และ iPad โปรแกรมจะมีขอความแจ้งเตือน ให้กดปุ่ ม OK เพื่อเริ่ มค้นหาอุปกรณ์ ทั้ง iPhone และ iPad ้ผู้เขียนต้ นฉบับ : นายณัฐกร นาคเกิด Tel : 080-574-5042
  3. 3. ชื่อเรื่ อง : ส่งไฟล์ภาพระหว่าง iDevices ด้ วยกันได้ ถ้ ามี PhotoShare ระบบจะเริ่ มค้นหาอุปกรณ์ ให้รอสักครู่เมื่อโปรแกรมค้นหาอุปกรณ์พบ จะแสดงรายชื่ออุปกรณ์ที่ตรวจพบ เมื่อ ต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใดให้แตะเลือกที่อุปกรณ์น้ น ัผู้เขียนต้ นฉบับ : นายณัฐกร นาคเกิด Tel : 080-574-5042
  4. 4. ชื่อเรื่ อง : ส่งไฟล์ภาพระหว่าง iDevices ด้ วยกันได้ ถ้ ามี PhotoShare จากนั้นให้รอการยอมรับการเชื่อมต่อจาก iPadมาดูที่ iPad จะพบกับหน้าจอแจ้งเตือนการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์อื่น ในที่น้ ีคือ iPhone ให้กดปุ่ ม Acceptเพื่อยอมรับการเชื่อมต่อผู้เขียนต้ นฉบับ : นายณัฐกร นาคเกิด Tel : 080-574-5042
  5. 5. ชื่อเรื่ อง : ส่งไฟล์ภาพระหว่าง iDevices ด้ วยกันได้ ถ้ ามี PhotoShare เมื่อกดปุ่ ม Accept ที่เครื่ อง iPad แล้ว หน้าจอ iPhone จะขึ้นคาว่า Connected to iPad นันแสดงว่า ได้ ่เชื่อมต่อเรี ยบร้อยแล้วเริ่ มส่ งภาพที่ตองการได้โดยการกดปุ่ ม ้ Send จากนั้นจะมีตวเลือกว่าให้ส่งภาพจาก Album หรื อ ส่ งภาพ ัจากกล้อง (ถ่ายแล้วส่ งไปอีกเครื่ องหนึ่ง) ให้เลือกแหล่งภาพที่ตองการ ในบทความนี้เลือกที่ Choose Photo ้ผู้เขียนต้ นฉบับ : นายณัฐกร นาคเกิด Tel : 080-574-5042
  6. 6. ชื่อเรื่ อง : ส่งไฟล์ภาพระหว่าง iDevices ด้ วยกันได้ ถ้ ามี PhotoShare แล้วเลือกภาพที่ตองการส่ ง ้โปรแกรมจะเริ่ มส่ งภาพจาก iPhone ไปที่เครื่ อง iPad โดยมีแถบสถานะบอกความคืบหน้าการส่ งและการรับข้อมูลจากหน้าจอ iPhone และ iPadผู้เขียนต้ นฉบับ : นายณัฐกร นาคเกิด Tel : 080-574-5042
  7. 7. ชื่อเรื่ อง : ส่งไฟล์ภาพระหว่าง iDevices ด้ วยกันได้ ถ้ ามี PhotoShare เมื่อรับส่ งไฟล์ภาพเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว จะแสดงรายละเอียดขนาดของไฟล์ท่ีส่งมาและที่อยูของไฟล์ภาพ ่ที่ได้รับ หากต้องการส่ งไฟล์ภาพอีกก็ให้กดปุ่ ม Send แล้วเลือกรู ปภาพที่ตองการส่ งอีกครั้ง ทาเช่นนี้จนส่ งภาพ ้ได้ครบตามความต้องการเมื่อต้องการเลือกใช้งานโปรแกรมให้กด Disconnect เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ แต่ Bluetooth จะยังเปิ ดใช้งานอยู่ ผูใช้งานต้องไปปิ ดการใช้งาน Bluetooth เอง โดยมีข้ นตอนดังนี้ ้ ัสาหรับ iPhone และ iPad : Settings  General  Bluetooth Off ก็จบลงไปแล้วสาหรับบทความประจาคอลัมน์ iApple ในวันนี้ สาหรับบทความต่อไปจะเป็ นโปรแกรมอะไรนั้น โปรดติดตามในฉบับต่อไปนะครับผู้เขียนต้ นฉบับ : นายณัฐกร นาคเกิด Tel : 080-574-5042

×