20110202 ใกล้ไกลแค่ไหนก็แก้ไขปัญหาคอมได้ด้วย team viewer

748 views

Published on

คู่มือการใช้งาน TeamViewer

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

20110202 ใกล้ไกลแค่ไหนก็แก้ไขปัญหาคอมได้ด้วย team viewer

  1. 1. ใกลไกลแคไหนก็แกไขปญหาคอมไดดวย TeamViewer ทุกคนที่ใชเครืองคอมพิวเตอร ตางก็เคยประสบปญหาในการใชงานกัน บางปญหานั้นตัว ่ผูใชเองก็สามารถแกไขปญหานั้นไดเอง แตบางครั้งก็มีปญหาที่เราไมสามารถแกไขได จึงตองรบกวนผูรูในเรื่องคอมพิวเตอรมาเปนที่ปรึกษาในการแกไขปญหา โดยสวนใหญแลวจะเปนการแกปญหาผานทางโทรศัพท ซึ่งวิธีนี้ผูประสบปญหาจะตองบอกรายละเอียดของปญหาใหไดมากที่สุด แตในบทความนี้จะเปนการใช Remote Access ในการแกปญหา ซึ่งซอฟทแวรที่นําเสนอในบทความนี้มีชอวา TeamViewer ื่ ภาพที่ 1 TeamViewer มีความสามารถในการควบคุมเครื่องจากระยะไกล มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดและสามารถปรับแตงในการเชื่อมตอใหเหมาะสมกับความเร็วของอินเทอรเน็ตไดโดย ีอัตโนมัติ สามารถดาวนโหลดมาใชงานไดจาก http://www.teamviewer.com/index.aspx ภาพที่ 2
  2. 2. สําหรับเครื่องผูใหความชวยเหลือ เมื่อดาวนโหลดเสร็จเรียบรอยแลว ใหเริ่มการติดตั้งซอฟทแวร จะปรากฏหนาตางใหเลือกวาจะใหติดตั้งแบบใด สําหรับผูอานที่เปนผูชวยเหลือใหเลือกหัวขอ Install จากนั้นคลิกที่ปุม Next ภาพที่ 3 จากนั้นจะใหเลือกรูปแบบการใชงาน ใหเลือกที่หัวขอ personal / non – commercial useจากนั้นคลิกทีปุม Next ่ ภาพที่ 4 จากนั้นใหทําเครื่องหมายถูกทั้ง 2 ชอง เพื่อยอมรับเงื่อนไขการใชงาน จากนั้นคลิกที่ปม ุNext ภาพที่ 5
  3. 3. จากนั้นใหเลือกประเภทการติดตั้งเปนแบบ Normal Installation แลวใหใสรหัสผานพรอมกับยืนยันรหัสผานใหเรียบรอย จากนั้นกดปุม Next ภาพที่ 6 จากนั้นจะใหเลือกประเภทจองการควบคุม ในที่นใหเลือก Full Access จากนั้นกดปุม Next ี้ ภาพที่ 7 จากนั้นใหรอการติดตั้งจนเสร็จสมบูรณ จากนั้นกดปุม Finish ภาพที่ 8 ภาพที่ 9
  4. 4. จะได Icon สําหรับการใชงานโปรแกรม สําหรับเครื่องใหความชวยเหลือดังภาพใหเปดใชงานจะพบหนาตางของโปรแกรมดังภาพ ภาพที่ 11 ในสวนของ Wait for session จะระบุหมายเลข ID และ Password สําหรับผูที่จะเขามาชวยเหลือเรา ซึ่งในกรณีนี้เราจะไปเปนผูใหความชวยเหลือเพื่อนของเราที่อยูปลายทาง จึงไมตองสนใจหมายเลขดังกลาวสําหรับเครื่องที่รอการชวยเหลือ ใหไปดาวนโหลดซอฟทแวรที่ชื่อ TeamViewerQS สามารถดาวนโหลดไดจากhttp://www.teamviewer.com/download/tv5.aspx ใหคลิกที่ปุม Quick Support ภาพที่ 12 เมื่อ Download เสร็จสมบูรณแลว จะไดซอฟทแวรสําหรับเครื่องที่รอการชวยเหลือดังภาพ ใหเปดใชงานซอฟทแวร จะปรากฏหนาตางดังภาพ
  5. 5. ภาพที่ 14 จะปรากฏหมายเลข ID และ Password ซึ่งจะสรางขึ้นใหมทุกครั้งที่เปดใชงาน ใหนํารหัสที่ไดไปบอกใหผูชวยเหลือของเราใหทราบสําหรับเครื่องผูใหความชวยเหลือ เมื่อผูรอความชวยเหลือแจงหมายเลข ID และ Password แลวใหผูชวยเหลือนําไปใสในชองID ในสวนของ Create session จากนั้นใหเลือกที่ตัวเลือก Remote support จากนั้นคลิกที่ปุมConnect to partner เพื่อเชื่อมตอกับเครื่องปลายทาง ภาพที่ 15 จะปรากฏหนาตางใส Password ใหใส Password ที่ไดมาจากเพื่อนของเรา จากนั้นคลิกที่ปุม Log On ภาพที่ 16
  6. 6. เมื่อไมมีขอผิดพลาด ผูอานจะสามารถมองเห็นหนาจอของเครื่องปลายทางที่รอการชวยเหลือ ซึ่งเราสามารถควบคุมเครื่องคอมพิวเตอรไดทนที ั ภาพที่ 17 หากสังเกตที่มมลางขวาของหนาจอเครื่องปลายทาง จะมีหมายเลข ID ที่เชื่อมตอเขามา ซึ่ง ุเปนหมายเลข ID ของเครื่องผูชวยเหลือนั่นเอง ภาพที่ 18 ในหนาจอควบคุมนั้น เราสามารถดําเนินการสิ่งตาง ๆ ไดโดยเริ่มจาก Action – ควบคุมการเปด – ปด เครื่องคอมพิวเตอรของ ภาพที่ 19 View – ควบคุมการแสดงผลของหนาจอในหนาตาง Browser ของซอฟทแวร ภาพที่ 20
  7. 7. Audio/Video ควบคุมการแสดงผลของภาพและเสียง ภาพที่ 21 File Transfer ควบคุมการถายโอนขอมูลระหวางเครื่องผูใหความชวยเหลือกับเครื่องผูรับการชวยเหลือ ภาพที่ 22 Extra - สามารถใชงานการเชือมตอแบบ VPN และ สามารถติดตั้งซอฟทแวรแบบ Full ่Version สําหรับเครื่องที่รับการชวยเหลือได ภาพที่ 23 เมื่อปดใชงาน จะปรากฏหนาตางแจงวาเปน free version ใหเรากดปุม OK เพื่อปดการใชงานไดทันที ภาพที่ 24 เปนซอฟทแวรที่มีขนาดเล็กทั้งแบบ Full Version และแบบ QS – Quick Support ที่สามารถใชงานไดดีและมีประสิทธิภาพจริง ๆ ครับ……………………………………………………………………………………………………….ผูเขียนตนฉบับ : นายณัฐกร นาคเกิด

×