Report for the year 2010 11

648 views

Published on

Mkhitar Sebastatsi Educational Complex

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Report for the year 2010 11

 1. 1. Հաշվետվություն<br />
 2. 2. Թարգմանություններ, սովորողներիստեղծածնյութեր<br />http://www.mskh.am/3850<br />http://www.mskh.am/3306<br />http://www.youtube.com/user/MsGanyan#p/a/u/2/ugZkPrtiM9M<br />Մեդիանյութեր<br />
 3. 3. https://cid-f8965b5bb69e47f7.office.live.com/self.aspx/3-rd%20class%20works/3-rd%20class%20alphabet.notebook<br />https://cid-f8965b5bb69e47f7.office.live.com/self.aspx/3-rd%20class%20works/3-rd%20class%20ABDLMN.notebook<br />https://cid-f8965b5bb69e47f7.office.live.com/self.aspx/3-rd%20class%20works/3-d%20class%20o%5EJp.notebook<br />https://cid-f8965b5bb69e47f7.office.live.com/self.aspx/3-rd%20class%20works/Handwritten%20letters.notebook<br />https://cid-f8965b5bb69e47f7.office.live.com/self.aspx/3-rd%20class%20works/I%20CAN.notebook<br />https://cid-f8965b5bb69e47f7.office<br />Ուսումնականնյութեր Smart Notebook ծրագրով`<br />
 4. 4. https://cid-f8965b5bb69e47f7.office.live.com/self.aspx/3-rd%20class%20works/morning^J%20evening.notebook<br />https://cid-f8965b5bb69e47f7.office.live.com/self.aspx/3-rd%20class%20works/this%20is%20it%20is.notebook<br />https://cid-f8965b5bb69e47f7.office.live.com/self.aspx/3-rd%20class%20works/who%20what.notebook<br />https://cid-f8965b5bb69e47f7.office.live.com/self.aspx/3-rd%20class%20works/plural2.notebook<br />https://cid-f8965b5bb69e47f7.office.live.com/self.aspx/3-rd%20class%20works/plural.notebook<br />https://cid-f8965b5bb69e47f7.office.live.com/self.aspx/3-rd%20class%20works/plural4.notebook<br />
 5. 5. ՄասնակցելեմԲրիտանականԽորհրդիկողմիցանցկացվածվերապատրաստմանը: Այնտևել է երկուամիս, այդընթացքումուսումնասիրելեմբազմաթիվկայքեր, մասնակցելքննարկումների, կատարելառաջադրանքներ: Բոլորհղումնրըգրանցելեմ և օգտագործումեմդասերիընթացքում:<br />http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/<br />http://www.teachingenglish.org.uk/try/activities/writing-activities<br />http://www.shiporsheep.com/<br />http://www.britishcouncil.org/learnenglish-central-poems-pronunciation-poem.htm<br />http://courses.britishcouncil.org/pub/tkt/file.php/36/Practice_activities_1.html<br />http://www.ehow.com/how_13518_play-hangman.html<br />http://www.onestopenglish.com/section.asp?catid=59442&docid=146503<br /> http://www.teachingenglish.org.uk/think/knowledge-wiki/ppp<br />http://courses.britishcouncil.org/pub/tkt/file.php/36/Practice_activities_1.htmlhttp://www.developingteachers.com/newsletterplans/News_warmers_nov1999.htm<br />http://www.onestopenglish.com/teenagers/skills/warmers/<br />www.bbc.co.uk<br />www.kidsfront.com<br />Վերապատրաստում<br />
 6. 6. Ուղարկելեմբազմաթիվնամակներինտերնետայինցանցումգտածէկո-դպրոցների: ԿատարվածաշխատանքիարդյունքումարձագանքեմստացելՄիջազգայինէկո-դպրոցներիհամակարգողմասնագետիկողմից: Ուղարկելեմնրանդպրոցիիրականացրածնախագծերնունկարները: Նրանիցստացելեմանդամագրվելուառաջարկ: Համագործակցությունըընթացքիմեջ է:<br />http://www.fee-international.org/en/Menu/Membership<br />Contact<br />Foundation for Environmental EducationDanish Outdoor CouncilScandiagade 132450 Copenhagen SV ,DenmarkTel:             +45 3328 0411      Fax: +45 3379 0179Mail: secretariat@fee-international.org<br />Միջազգայինէկո-դպրոցներիհետկապիստեղծում<br />
 7. 7. Դասապրոցեսումօգտագործելեմհետևյալկայքերը`<br />Playing<br />http://www.angles365.com/classroom<br />http://www.starfall.com/<br />Listening<br />http://www.bbc.co.uk/cbeebies/stories/<br />http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/<br />http://www.elllo.org/english/0851/T867-Jeff-Truck.htm<br />Lexics<br />http://www.vocabulary.co.il/<br />http://www.onestopenglish.com/skills/vocabulary<br />Translations<br />http://www.kidskonnect.com/<br />http://www.discoveryeducation.com/search/page/9-12/english-language-arts/-/-/index.cfm?campaign=flyout_teachers_912_la<br />Համացանցիինտեգրում<br />
 8. 8. “ Դպիր” էլեկտրոնայինկրթականամսագրիհամարկատարելեմթարգմանություններ, որոնցհղումներըբերումեմստորև`<br />http://dpir.mskh.am/art.php?id=35<br />http://dpir.mskh.am/art.php?id=38<br />http://dpir.mskh.am/art.php?id=70<br />http://dpir.mskh.am/art.php?id=106<br />http://dpir.mskh.am/art.php?id=126<br />http://dpir.mskh.am/art.php?id=206<br />Թարգմանություններ<br />
 9. 9. 6,7,8-րդ դասարանիերեխաներիհետայցելելենք “ԽնկոԱպոր” գրադարանիօտարլեզուներիբաժին, ուրնրանքծանոթացելենգրադարանիծառայություններինուգրքերին, դիտելենանգլերենլեզվովտեսաֆիլմ:<br />http://www.mskh.am/am/7467<br />Ուսումնականճամփորդություններ<br />

×