Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Olympiad

472 views

Published on

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Olympiad

  1. 1. by Robert Frost
  2. 2. Two roads diverged in a yellow wood, And sorry I could not travel bothAnd be one traveler, long I stoodAnd looked down one as far as I couldTo where it bent in the undergrowth;
  3. 3. Then took the other, as just as fair,And having perhaps the better claimBecause it was grassy and wanted wear;Though as for that, the passing thereHad worn them really about the same,
  4. 4. And both that morning equally layIn leaves no step had trodden black.Oh, I marked the first for another day!Yet knowing how way leads on to wayI doubted if I should ever come back.
  5. 5. I shall be telling this with a sighSomewhere ages and ages hence:Two roads diverged in a wood, and I,I took the one less traveled by,And that has made all the difference.
  6. 6. What roads does the author speak about? • a. Freeways • b. Village paths • c. Our future life
  7. 7. 2. Թարգմանեք անհասկանալի բառերը, որպեսզի լիովին հասկանաք այն:• Diverg- բաժանվել• bent- կռացած• undergrowth- մացառուտ• perhaps- գուցե• worn- կրել• equally- հավասարապես• trodden- տրորել• leads- վարել• doubted- կասկածել
  8. 8. Պատրաստեց `Էմմա ԽաչատրյանըՀիմնական դպրոց9-րդ դասարան

×