Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SE2 0 1 - À ã îð è ò ìûí ¿ íä ý ñ
ë
Компьют ерийн прог рам зохиоход суурь
болох мэдлэг , чадвар олгох зорилгот ой

Лекц1:
...
df: Òîîã ä¿ðñýëæ áè÷èõ áîëîí òîîí äýýð ¿éëäýë õèéõ
ä¿ðì¿¿äèéí ñèñòåìèéã ò îîë ë ûí ñè ñò å ì ãýíý.



0, 1, 2, ... , 9

à...
Êîìïüþòåðò ìýäýýëëèéã ä¿ðñëýõ










10-òûí òîîëëûí ñèòåìä
2-òîä
8-òàä
16-òàä
õî¸ðòûí òîîíû òºãñãºëä
àðâàíçóðãà...
Êîìïüþòåðò ìýäýýëëèéã ä¿ðñëýõ

(3)

 1001001B, 111B, 100000B
 01001001, 07777, 0111, 0100000
 1998, 111, 7777
 H1998, ...
Êîìïüþòåðò ìýäýýëëèéã ä¿ðñëýõ

(4)

 Õî¸ðòûí òîîëëûí ñèñòåìä àðèôìåòèêèéí íýìýõ, õàñàõ
¿éëäýë õèéõ ä¿ðýì:

x

y

x+y

x

...
Êîìïüþòåðò ìýäýýëëèéã ä¿ðñëýõ
+

10
1
11

+

101
1
110

+

111
1
1000

1111 1111
+

1
1 0000 0000

-

10
1
1

-

(5)

101
...
10ò

2ò

8ò

16ò

0 0 000

0

0

1 0 001

1

1

2 0 010

2

2

3 0 011

3

3

4 0 100

4

4

5 0 101

5

5

11

1011

13

...
Êîìïüþòåðò ìýäýýëëèéã ä¿ðñëýõ


(7)

õî¸ðûí çýðýãòòýé òýíö¿¿ áàéõ
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048,
4096...
Êîìïüþòåðò ìýäýýëëèéã ä¿ðñëýõ


(8)

Äýýðõ øèíæèéã àøèãëàí ÿìàð÷ òîîã 10-òààñ 2-ò ðóó
õÿëáàðõàí õºðâ¿¿ëæ áîëíî.
291 òîîã ...
Êîìïüþòåðò ìýäýýëëèéã ä¿ðñëýõ

(9)

 áàãàíààð íýìýõ ¿åä íýã áàãàíàä áàéâàë çºâõºí ãàíö 1
áàéõ ó÷ðààñ çàäàðãààíä áàéãàà çý...
Êîìïüþòåðò ìýäýýëëèéã ä¿ðñëýõ

(10)

1015= 512+256+128+64+32+16+8+4+2+1 =
11 1111 0111Â

1015=

1024 – 9 =
-

100 0000 000...
Êîìïüþòåðò ìýäýýëëèéã ä¿ðñëýõ


(11)

Òîîã 2-òîîñ 10-ò ðóó õºðâ¿¿ëýõýä ýíýõ¿¿ àðãûã
óðâóóãààð õýðýãëýæ áàñ áîëíî:

100111...
Êîìïüþòåðò ìýäýýëëèéã ä¿ðñëýõ

(12)

11 1111Â = 26-1 = 64 -1 = 63
1111 1111Â = 28-1 = 256 -1 = 255
1111 1111 1111 1111Â = ...
Êîìïüþòåðò ìýäýýëëèéã ä¿ðñëýõ


(13)

2ò áà 16òûí ñèñòåìèéí ñóóðèóä 16 = 24 øèíæòýé ó÷èð
òýäãýýðèéí õîîðîíä òîîã øóóä õºð...
10ò

2ò

8ò

16ò

0 000

0

0 001

1

0 010

2

0 011

3

0 100

4

0 101

5

1011

B

0 110

6

1100

C

0 111

7

1101

...
Êîìïüþòåðò ìýäýýëëèéã ä¿ðñëýõ


(15)

16òààñ 2ò ðóó øèëæ¿¿ëýõ:


16òûí öèôð á¿ðèéã 2òûí õàðãàëçàõ äºðâºí îðîíòîé òîîãîîð...
Êîìïüþòåðò ìýäýýëëèéã ä¿ðñëýõ


(16)

2ò, 8òûí ñèñòåì¿¿äèéí õîîðîíä òîîã ìºí øóóä õºðâ¿¿ëíý:




2òûí òîîíû öèôð¿¿äèéã ...
10ò

2ò

8ò

16ò

000

0

001

1

010

2

011

3

100

4

101

5

110

6

111

7

18
Êîìïüþòåðò ìýäýýëëèéã ä¿ðñëýõ


(18)

Òîîã ÿíç á¿ðèéí ñèñòåìä áè÷èæ áîëíî:

1995 = 11111001011B = 03713 = H7CB,
1978 = 11...
Êîìïüþòåðò ìýäýýëëèéã ä¿ðñëýõ


Õî¸ðòûí òîîëëûí ñèòåìä òîîã ä¿ðñëýõýä 0 áà 1 ãýñýí
çºâõºí õî¸ð öèôð õýðýãëýíý







...
Êîìïüþòåðò ìýäýýëëèéã ä¿ðñëýõ

(20)



Îð÷èí ¿åèéí ìèêðî-êîìïüþòåðò A I(American
SCI
Standart Codes for Information Inter...
10
ò

32

48

64

80

96

112

16
ò

20

30

40

50

60

70

0

0

SP

0

@

P

`

p

1

1

!

1

A

Q

a

q

2

2

“

2

...
Êîìïüþòåðò ìýäýýëëèéã ä¿ðñëýõ


(22)

ßìàð íýã òýìäýãòèéí êîäûã (àðàâò,àðâàíçóðãààòûí
ñèñòåìä) îëîõûí òóëä óã òýìäýãò áàé...
Êîìïüþòåðò ìýäýýëëèéã ä¿ðñëýõ

(23)

Ì ä ý ý ë ý ë è é ã õ ý ìæ è õ íý ã æ :
ý
 Óòãà íü õî¸ðòûí íýã öèôðýýð èëýðõèéëýãäýõ...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Lecture1 kомпьютерт мэдээлэл_дүрслэх
Next
Upcoming SlideShare
Lecture1 kомпьютерт мэдээлэл_дүрслэх
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Lecture1 kомпьютерт мэдээлэл_дүрслэх

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Lecture1 kомпьютерт мэдээлэл_дүрслэх

 1. 1. SE2 0 1 - À ã îð è ò ìûí ¿ íä ý ñ ë Компьют ерийн прог рам зохиоход суурь болох мэдлэг , чадвар олгох зорилгот ой Лекц1: Ê îìïüþòåðò ìýäýýëëèéã ä¿ðñëýõ
 2. 2. df: Òîîã ä¿ðñýëæ áè÷èõ áîëîí òîîí äýýð ¿éëäýë õèéõ ä¿ðì¿¿äèéí ñèñòåìèéã ò îîë ë ûí ñè ñò å ì ãýíý.  0, 1, 2, ... , 9 àðàâòûí ;  0 áà 1 õî¸ðòûí;  0, 1, 2, ... , 7 íàéìòûí;  0, 1, 2, ... , 9, À, Â, Ñ, D, Å, F àðâàíçóðãààòûí Þ.Íàìñðàé, 2011-2012 îíû õè÷ýýëèéí æèë, ÓÁÄÑ 2
 3. 3. Êîìïüþòåðò ìýäýýëëèéã ä¿ðñëýõ         10-òûí òîîëëûí ñèòåìä 2-òîä 8-òàä 16-òàä õî¸ðòûí òîîíû òºãñãºëä àðâàíçóðãààòûí òîîíû ýõýíä íàéìòûí òîîíû ýõýíä àðàâòûí òîîã (2) 9+1 = 10 1+1 = 10 7+1 = 10 F+1 = 10  (binary) H (hexa) Î (octal) öèôð ÿëãàõ òýìäýãã¿é 3
 4. 4. Êîìïüþòåðò ìýäýýëëèéã ä¿ðñëýõ (3)  1001001B, 111B, 100000B  01001001, 07777, 0111, 0100000  1998, 111, 7777  H1998, H111, H7777, H111, H1ABC, H9F H0A (HA) 4
 5. 5. Êîìïüþòåðò ìýäýýëëèéã ä¿ðñëýõ (4)  Õî¸ðòûí òîîëëûí ñèñòåìä àðèôìåòèêèéí íýìýõ, õàñàõ ¿éëäýë õèéõ ä¿ðýì: x y x+y x y x-y 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 10 10 1 1 5
 6. 6. Êîìïüþòåðò ìýäýýëëèéã ä¿ðñëýõ + 10 1 11 + 101 1 110 + 111 1 1000 1111 1111 + 1 1 0000 0000 - 10 1 1 - (5) 101 1 100 1100 1111 + 1 1101 0000 - 100 1 11 1 0000 0000 - 1 1111 1111 6
 7. 7. 10ò 2ò 8ò 16ò 0 0 000 0 0 1 0 001 1 1 2 0 010 2 2 3 0 011 3 3 4 0 100 4 4 5 0 101 5 5 11 1011 13 B 6 0 110 6 6 12 1100 14 C 7 0 111 7 7 13 1101 15 D 8 1000 10 8 14 1110 16 E 9 1001 11 9 15 1111 17 F 10 1010 12 A 16 10000 20 10 7
 8. 8. Êîìïüþòåðò ìýäýýëëèéã ä¿ðñëýõ  (7) õî¸ðûí çýðýãòòýé òýíö¿¿ áàéõ 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 ãýõ ìýò òîîã 2-òîä øóóä õºðâ¿¿ëýí áè÷èæ áîëäîã: 10ò 2ò 1 = 20 = 1 2 = 21 = 10 4 = 22 = 100 8 = 23 = 100 2n = 100…00 (n òîîíû) 8
 9. 9. Êîìïüþòåðò ìýäýýëëèéã ä¿ðñëýõ  (8) Äýýðõ øèíæèéã àøèãëàí ÿìàð÷ òîîã 10-òààñ 2-ò ðóó õÿëáàðõàí õºðâ¿¿ëæ áîëíî. 291 òîîã õî¸ðòûí ñèñòåìä õºðâ¿¿ëýå: 291= 256+32+2+1= 1 0000 0000 10 0000 10 1 1 0010 0011 291 = 100100011 9
 10. 10. Êîìïüþòåðò ìýäýýëëèéã ä¿ðñëýõ (9)  áàãàíààð íýìýõ ¿åä íýã áàãàíàä áàéâàë çºâõºí ãàíö 1 áàéõ ó÷ðààñ çàäàðãààíä áàéãàà çýðýãòýä õàðãàëçóóëàí 1, õàðèí áàéõã¿é çýðýãòýä õàðãàëçóóëàí 0 áè÷èõ çàìààð áàãàíààð íýìýõ ¿éëäëèéã áè÷èõã¿éãýýð øóóä ¿ð ä¿íã áè÷èõ áîëîìæòîé áàéäàã: 577= 512+256+128+64+32+16+8+4+2+1 = 1001000001Â. 10
 11. 11. Êîìïüþòåðò ìýäýýëëèéã ä¿ðñëýõ (10) 1015= 512+256+128+64+32+16+8+4+2+1 = 11 1111 0111Â 1015= 1024 – 9 = - 100 0000 0000 1001 011 1111 0111 1015 = 11 1111 0111Â 11
 12. 12. Êîìïüþòåðò ìýäýýëëèéã ä¿ðñëýõ  (11) Òîîã 2-òîîñ 10-ò ðóó õºðâ¿¿ëýõýä ýíýõ¿¿ àðãûã óðâóóãààð õýðýãëýæ áàñ áîëíî: 10011110110 = 2+4+16+32+64+128+1024=1270 111111 = 1+2+4+8+16+32 = 63 2òûí ñèñòåìä 111ŢŢŢ1B = 100 ŢŢŢ0B – 1 = n òîîíû 1 10ò 2n - 1 n òîîíû 0 12
 13. 13. Êîìïüþòåðò ìýäýýëëèéã ä¿ðñëýõ (12) 11 1111Â = 26-1 = 64 -1 = 63 1111 1111Â = 28-1 = 256 -1 = 255 1111 1111 1111 1111Â = 216 -1 = 65 536 -1 = 65 535 13
 14. 14. Êîìïüþòåðò ìýäýýëëèéã ä¿ðñëýõ  (13) 2ò áà 16òûí ñèñòåìèéí ñóóðèóä 16 = 24 øèíæòýé ó÷èð òýäãýýðèéí õîîðîíä òîîã øóóä õºðâ¿¿ëæ áîëäîã:   2òûí òîîíû öèôð¿¿äèéã áàðóóí òàëààñ íü ýõëýí äºðºâ äºð⺺ð íü á¿ëýãëý á¿ëýã á¿ðèéã 16òûí õàðãàëçàõ öèôðýýð ñîëüæ áè÷ 100’ 1111 ’0110 = H4F6 11 ’1111 ’0111B = H3F7 14
 15. 15. 10ò 2ò 8ò 16ò 0 000 0 0 001 1 0 010 2 0 011 3 0 100 4 0 101 5 1011 B 0 110 6 1100 C 0 111 7 1101 D 1000 8 1110 E 1001 9 1111 F 15
 16. 16. Êîìïüþòåðò ìýäýýëëèéã ä¿ðñëýõ  (15) 16òààñ 2ò ðóó øèëæ¿¿ëýõ:  16òûí öèôð á¿ðèéã 2òûí õàðãàëçàõ äºðâºí îðîíòîé òîîãîîð ñîëüæ áè÷ H1ABC = 1 1010 1011 1100B H321F = 11 0010 0001 1111B 16
 17. 17. Êîìïüþòåðò ìýäýýëëèéã ä¿ðñëýõ  (16) 2ò, 8òûí ñèñòåì¿¿äèéí õîîðîíä òîîã ìºí øóóä õºðâ¿¿ëíý:   2òûí òîîíû öèôð¿¿äèéã áàðóóí òàëààñ íü ãóðàâ ãóðâààð íü á¿ëýãëýæ á¿ëýã á¿ðèéã 8òûí õàðãàëçàõ öèôðýýð ñîëüæ áè÷íý 8òûí öèôð á¿ðèéã 2òûí õàðãàëçàõ ãóðâàí îðîíòîé òîîãîîð ñîëüæ áè÷íý 10’011’110’110B = 0 2366 1’111’110’111B = 01767 03257 = 11’010’101’111B 17
 18. 18. 10ò 2ò 8ò 16ò 000 0 001 1 010 2 011 3 100 4 101 5 110 6 111 7 18
 19. 19. Êîìïüþòåðò ìýäýýëëèéã ä¿ðñëýõ  (18) Òîîã ÿíç á¿ðèéí ñèñòåìä áè÷èæ áîëíî: 1995 = 11111001011B = 03713 = H7CB, 1978 = 11110111010B = 03672= H7BA 19
 20. 20. Êîìïüþòåðò ìýäýýëëèéã ä¿ðñëýõ  Õî¸ðòûí òîîëëûí ñèòåìä òîîã ä¿ðñëýõýä 0 áà 1 ãýñýí çºâõºí õî¸ð öèôð õýðýãëýíý     (19) ýíý ñèñòåìä òîîã ä¿ðñëýõýä õî¸ð ÿëãààòàé òºëºâò áàéæ ÷àäàõ á¿õ ¿çýãäýë, þìûã àøèãëàæ áîëíî Õî¸ðòûí ñèñòåìä ¿éëäýë õèéõ ä¿ðýì ìàø õÿëáàð áàéäàã Îð÷èí ¿åèéí êîìïüþòåðò òîîã õî¸ðòûí ñèòåìä ä¿ðñýëæ õàäãàëàõ áà ¿éëäýë õèéæ áîëîâñðóóëäàã þì Á¿õ òºðëèéí ìý ä ý ý ë ë è é ã (ãðàôèê, áè÷èã, äóó) ìºí õî¸ðòûí òîî õýëáýðòýé ä¿ðñýëæ õàäãàëàí áîëîâñðóóëäàã 20
 21. 21. Êîìïüþòåðò ìýäýýëëèéã ä¿ðñëýõ (20)  Îð÷èí ¿åèéí ìèêðî-êîìïüþòåðò A I(American SCI Standart Codes for Information Interchange-Ìýäýýëýë ñîëèëöîõîä çîðèóëñàí Àìåðèêèéí ñòàíäàðò êîä) êîäûí ñèñòåìèéã ºðãºí õýðýãëýäýã  Äýëõèéí á¿õ õýëíèé áè÷èã ¿ñýã, á¿õ øèíæëýõ óõààíä õýðýãëýäýã òýìäýã çýðãèéã íýãòãýæ îðóóëñàí Unic o d e (êîäûí íýãäñýí ñèñòåì) ñèñòåìèéã õýðýãëýæ áàéíà 21
 22. 22. 10 ò 32 48 64 80 96 112 16 ò 20 30 40 50 60 70 0 0 SP 0 @ P ` p 1 1 ! 1 A Q a q 2 2 “ 2 B R b r 3 3 # 3 C S c s 4 4 $ 4 D T d t 10 A * : J Z j z 5 5 % 5 E U e u 11 B + ; K [ k { 6 6 & 6 F V f v 12 C , < L l | 7 7 ‘ 7 G W g w 13 D - = M ] m } 8 8 ( 8 H X h x 14 E . > N ^ n 9 9 ) 9 I Y i y 15 F / ? O _ o 22
 23. 23. Êîìïüþòåðò ìýäýýëëèéã ä¿ðñëýõ  (22) ßìàð íýã òýìäýãòèéí êîäûã (àðàâò,àðâàíçóðãààòûí ñèñòåìä) îëîõûí òóëä óã òýìäýãò áàéãàà áàãàíû òîëãîé äýýð áàéãàà òîîí (êîä) äýýð ìºðèéí ýõýíä áàéãàà òîîã íýìæ ãàðãàíà: ‘À’ ¿ñãèéí êîä 16òàä H40+1 = H41, 10-òàä 64+1=65  áàéíà Æèæèã ¿ñãèéí êîä íü òîì ¿ñãèéí êîäíîîñ Í20 áóþó 32 -îîð èõ áàéíà. ‘a’ ¿ñýã Í61 áóþó 97 ãýñýí êîäòîé áàéíà 23
 24. 24. Êîìïüþòåðò ìýäýýëëèéã ä¿ðñëýõ (23) Ì ä ý ý ë ý ë è é ã õ ý ìæ è õ íý ã æ : ý  Óòãà íü õî¸ðòûí íýã öèôðýýð èëýðõèéëýãäýõ ìýäýýëëèéã 1 á è ò (binary digit) ìýäýýëýë ãýíý     8 áèòèéí óðòòàé, º. õ., óòãà íü õî¸ðòûí íàéìàí îðîíòîé òîîãîîð èëýðõèéëýãäýõ ìýäýýëëèéã íýã á à é ò (byteáàãö) ãýíý: 8 áèò =1 áàéò 1024 áàéò =1Ê áàéò (Kèëî áàéò) 1024 Êáàéò =1Ì áàéò (Meãa áàéò) 1024 Máàéò =1Gáàéò (Ãåãà áàéò) ãýñýí íýãæèéã õýðýãëýäýã 24

Views

Total views

414

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

93

Actions

Downloads

10

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×