Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ih emch elselt 2 last

1,976 views

Published on

Mongolia

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Ih emch elselt 2 last

 1. 1. Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тестийн түлхүүр 1. Нэг сонголттой тест ( Зөвхөн 1 хариулт зөв байх ) Энэ хэлбэрийн сорил нь A, B, C, D, E гэсэн дугаартай бөгөөд Зөвхөн 1 зөв хариуг сонгоно. 2. Олон сонголттой тест ( Хэдэн ч хариулт зөв байж болох ) 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол (A.) 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол (B.) 2 ба 4 дүгээр хариултууд зөв бол (C.) Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол (D.) Бүх хариулт зөв бол (E.) 3. Шалтгаан хамаарлын тест (Заагдсан тестүүдийн үнэн зөв хийгээд тэдгээрийн шалтгаан хамаарлыг тодорхойлно.) Зөв, Зөв, Зөв (A.) Зөв, Зөв, Буруу (B.) Зөв, Буруу, Буруу (C.) Буруу, Зөв, Буруу (D.) Буруу, Буруу, Буруу (E.) Сонгогдсон сорил-2 /1./ Цочмог лейкеми эмгэгийн үед захын цусны шинжилгээнд голчлон илэрдэг өвөрмөц өөрчлөлтийг сонгоно уу A. Гумпрехтийн сүүдэр B. Базофиль-эозинофилийн холбоо C. Лейкемийн цонх D. Улаан эс нулимсны дусал хэлбэртэй болох E. Өрсөн зоосны шинж /2./ Глюкоз-6-фосфатдегидрогеназын дутагдал илэрхий хурц явагддаг хэлбэрийг юу гэж нэрлэдэг вэ? A. Фавизм B. Г-6-фосфатдегидрогеназапати C. Вальденстромын өвчин D. Плейхроми E. Маркиав- Микелийн өвчин /3./ Гемоглобины түвшин 58 гр/л байвал цус багадалтын аль зэрэгт оруулах вэ? A. Хөнгөн B. Дунд C. Хүнд D. Маш хүнд E. Хөнгөвтөр /4./ Жинхэнэ полицитеми өвчний үүсэх тромбозын хүндрэлийн эмчилгээнд дараах эмчилгээг сонгоно. A. Аллопуринол B. Анагрилид C. Гидреа D. Аспири E. Бусульфан /5./ Удамшлын микросфероцитоз өвчний үед гарах өвөрмөц шинжүүдээс аль шинж нь орохгүйг дурдана уу? A. Нахиу хамар B. Хүнхэр тагнай C. Хуруугүй төрөх
 2. 2. D. Шүдний хэлбэр өөрчлөгдсөн E. Хөл шилбээрээ майга /6./ Шөнийн шээсэнд гэнэт гемоглобин гарах эмгэгийн үед цус задрал хаана явагдах вэ? A. Эдийн дотор B. Судсан дотор C. Холимог D. Элгэнд E. Чөмгөнд /7./ Түгмэл миеломын аль хэлбэрийн үед сийвэнгийн нийт уураг ихсэхгүй вэ? A. Түгмэл миелома А B. Түгмэл миелома G C. Түгмэл миелома D D. Түгмэл миелома М E. Түгмэл миелома Е /8./ Архаг лимфолейкозын үед эмчилгээний ямар зарчим барих вэ? A. Монохими эмчилгээг гидроксиуреа эмээр хийнэ B. Монохими эмчилгээг хлорбутин эмээр хийнэ C. Полихими эмчилгээг 7+3 хөтөлбөрөөр хийнэ D. Полихими эмчилгээг ТАД-9 хөтөлбөрөөр хийнэ E. Монохими эмчилгээг сарколизинээр хийнэ /9./ Петехи гэдэг нь...... A. 5 см болон түүнээс дээшдиаметр хэмжээтэй, арьсны түвшингээс овойгоогүй B. Хэмжээний хувьд үзэгний үзүүр төдий олон тооны цусархаг тууралт C. Дотор эрхтний гаралтай цус алдалт D. 5 см хүртэлх диаметр хэмжээтэй, ихэвчлэн судас тойрон гардаг тууралт E. Цустай ханиах, цустай цэр гарах зэрэг амьсгалын эрхтэн системээс илрэх өөрчлөлт /10./ Цочмог лимфобластын бус лейкозын үед хийгдэх хамгийн тохиромжтой хими эмчилгээний хөтөлбөрийг уялдуулан сонгоно уу A. Цитозар+6-меркаптопурин B. Винкристин+Рубомицин+Преднизолон+Л-аспарагиназа C. Винкристин+Цитозар+Рубомицин+Преднизолон D. Цитозар+Рубомицин E. Рубомицин+ Циклофосфамид+Метатрексат /11./ Архаг лимфолейкоз эмгэгүүдийн үед захын цусны шинжилгээнд голчлон илэрдэг өвөрмөц өөрчлөлтийг сонгоно уу A. Гумпрехтийн сүүдэр B. Базофиль-эозинофилийн холбоо C. Лейкемийн цонх D. Улаан эс нулимсны дусал хэлбэртэй болох E. Өрсөн зоосны шинж /12./ Ферроплексийн төмрийн агууламжийг сонгоно уу? A. 10мг B. 162мг C. 150мг D. 100мг E. 50мг /13./ Эритропоэтиний үйлдлийн механизмыг сонгоно уу? A. 5 метилтетрагидрофолатаас Тетрагидрофолат үүсгэжэсийн нуклейн хүчлийн нийлэгжилтэнд нөлөөлнө B. Гемийн бүтцэд оржгемоглобины нийлэгжилтийг дэмжинэ C. Улаан эсийн JAK2 ферментийг идэвхжүүлж эсийн хуваагдлыг дэмжинэ D. Тимидилат синтеза ферментийн бүрэлдэхүүнд оржэсийн нуклейн хүчлийн нийлэгжилтэнд оролцоно E. Тимидилат синтеза ферментийн бүрэлдэхүүнд оржэсийн нуклейн хүчлийн нийлэгжилтэнд оролцоно /14./ Хемоптиз гэдэг нь.... A. 5 см болон түүнээс дээшдиаметр хэмжээтэй, арьсны түвшингээс овойгоогүй B. Хэмжээний хувьд үзэгний үзүүр төдий олон тооны цусархаг тууралт
 3. 3. C. Дотор эрхтний гаралтай цус алдалт D. 5 см хүртэлх диаметр хэмжээтэй, ихэвчлэн судас тойрон гардаг тууралт E. Цустай ханиах, цустай цэр гарах зэрэг амьсгалын эрхтэн системээс илрэх өөрчлөлт /15./ Архаг миелолейкозын ид үед цитогенетикийн шинжилгээний хариу гараагүй үед эмчилгээнд аль эмийн бэлдмэлийг хэрэглэх нь зохистой вэ? A. Цитозар B. Гидроксиуреа C. Рубомицин D. Гливек E. Флудара /16./ Төмөр дутагдлын үеийн цус төлжилтийн үеийг сонгоно уу? A. Төмөр дутагдлын цус багадалтын үеийн эмнэлзүй, лабораторын шинж илрэх үе B. Сийвэнгийн Fe багасаж, гемоглобин хэвийн байх C. Сийвэнгийн ферритин багасаж, Fe, гемоглобин хэвийн байх D. Сийвэнгийн ферритин багасаж, төмөр ихсэх E. Сийвэнгийн төмөр ихсэж, ферритин ихсэх /17./ Аутоиммун тромбоцитопенитэй өвчтөнд дэлүү авах заалт: A. Иммунодепрессант эмүүд хэрэглэсэн ч үр дүнгүй байгаа тохиолдолд B. Гормон эмчилгээнд үр дүнгүй, жилд 2-3 удаа сэдрэлөгч байгаа тохиолдолд C. α2- интерферон эмчилгээнд үр дүнгүй байгаа тохиолдолд D. Полихими эмчилгээ үр дүнгүй байгаа тохиолдолд E. Монохими эмчилгээ үр дүнгүй байгаа тохиолдолд /18./ Нугасны усны шинжилгээнд ямар өөрчлөлт илэрвэл Нейролейкеми гэж үзэх вэ? A. 1 мкл нугасны усанд 20-с дээшцитоз илэрвэл B. Нугасны усанд Пандийн урвал эерэг гарвал C. 1 мкл нугасны усанд 10-с дээшцитоз илэрвэл D. Нугасны усанд цусны дүрст элементүүд орж ирсэн байвал E. Нугасны ус даралт ихтэй, өнгөн нь өөрчлөгдсөн байвал /19./ Цочмог миелобластын лейкемийн /ЦМЛ/ оношлогооны гол үзүүлэлт юу вэ? A. Миелограммд илрэх бластын тоо 20%-ис их байх B. Өмнө нь Вит В12 дутагдлын цус багадалт оношлогдож байсан өвчтөн C. Захын цусны түрхэцэнд илрэх бластын тоог 15%-иас их байх D. Цитогенетикт Ph хромосом илэрсэн байх E. Лейкограммд цагаан эсийн зүүний хазайлт илрэх /20./ Өвчтний захын цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээнд хүнд зэргийн нормохромын нормоцитын цус багадалт, лейкоцит 32*109/л, ялтас 1233*109/л захын цусны түрхэцд бөөм агуулсан улаан эс, миелоцит, нулимсны дусал хэлбэрийн эритроцит, аварга тромбоцитууд ба мегакариоцитын хэлтэрхий харагджээ. Та ямар эмгэгийг сэжиглэж байна вэ? A. Хурц миелобластын лейкеми /М5/ B. Архаг миелолейкоз C. Жинхэнэ тромбоцитеми D. Анхдагч миелофиброз E. Цочмог миелофиброз /M7/ /21./ Цусны аль эмгэгийн үед цусан дахь кальци ихсэх вэ?. A. Миелома B. Лимфома C. Вит В12 ЦБ D. Цус задралын ЦБ E. Хурц лимфобластын лейкеми /22./ Архаг миелолейкоз эмгэгийн үед захын цусны шинжилгээнд голчлон илэрдэг өвөрмөц өөрчлөлтийг сонгоно уу A. Гумпрехтийн сүүдэр B. Базофиль-эозинофилийн холбоо C. Лейкемийн цонх D. Улаан эс нулимсны дусал хэлбэртэй болох
 4. 4. E. Өрсөн зоосны шинж /23./ Эритремитэй өвчтөнд цитостатик эмчилгээ хийх заалт аль нь вэ? A. Эритроцит 6.5х1012/л – ээс дээш B. Тромбоцитын тоо 1000х109/л C. Базофиль 3% - иас дээш D. Шээсний хүчлийн диатез бий болох E. Ходоодны хурц улайлт /24./ Ферровитын төмрийн агууламжийг сонгоно уу? A. 10мг B. 162мг C. 150мг D. 100мг E. 50мг /25./ Эмч гемофили А-тай өвчтнийг үзээд YIII хүчин зүйлд ингибитор үүссэн байжболох юм гэж үзжээ. Ингибитор үүссэнийг харуулах шинж юу вэ? A. Гемартроз B. Хэвлийн арын өөхөн эслэг зайд цус хурах C. Гемоторакс D. Десмопрессиныг хэрэглэхэд үр дүнгүй хамрын цус алдалт E. YIII хүчин зүйлийн концентратыг ердийн эмчилгээний тунгаар хэрэглэхэд үр дүн өгөхгүй цус алдалт илрэх /26./ Цочмог лимфобластын лейкозын үед хийгдэх хамгийн тохиромжтой хими эмчилгээний хөтөлбөрийг уялдуулан сонгоно уу A. Цитозар+6-меркаптопурин B. Винкристин+Рубомицин+Преднизолон+Л-аспарагиназа C. Винкристин+Цитозар+Рубомицин+Преднизолон D. Цитозар+Рубомицин E. Рубомицин+ Циклофосфамид+Метатрексат /27./ Миеломын өвчин эмгэгийн үед захын цусны шинжилгээнд голчлон илэрдэг өвөрмөц өөрчлөлтийг сонгоно уу A. Гумпрехтийн сүүдэр B. Базофиль-эозинофилийн холбоо C. Лейкемийн цонх D. Улаан эс нулимсны дусал хэлбэртэй болох E. Өрсөн зоосны шинж /28./ Феньюлсийн төмрийн агууламжийг сонгоно уу? A. 10мг B. 162мг C. 150мг D. 100мг E. 50мг /29./ Колон сөдөөгч факторын үйлдлийн механизмыг сонгоно уу? A. 5 метилтетрагидрофолатаас Тетрагидрофолат үүсгэжэсийн нуклейн хүчлийн нийлэгжилтэнд нөлөөлнө B. Гемийн бүтцэд оржгемоглобины нийлэгжилтийг дэмжинэ C. Улаан эсийн JAK2 ферментийг идэвхжүүлж эсийн хуваагдлыг дэмжинэ D. Тимидилат синтеза ферментийн бүрэлдэхүүнд оржэсийн нуклейн хүчлийн нийлэгжилтэнд оролцоно E. Прогениторыг идэвхжүүлж цагаан эсийн дүрст элементийн хөгжлийг хангана /30./ Пурпура гэдэг нь... A. 5 см болон түүнээс дээшдиаметр хэмжээтэй, арьсны түвшингээс овойгоогүй B. Хэмжээний хувьд үзэгний үзүүр төдий олон тооны цусархаг тууралт C. Дотор эрхтний гаралтай цус алдалт D. 5 см хүртэлх диаметр хэмжээтэй, ихэвчлэн судас тойрон гардаг тууралт E. Цустай ханиах, цустай цэр гарах зэрэг амьсгалын эрхтэн системээс илрэх өөрчлөлт /31./ Архаг миелолейкозтой өвчтөнд ясны чөмөгний эсийн шинжилгээнд бласт 14%-с дээш илэрч, дэлүү эмчилгээнд багасахгүй байгаа нь ажиглагджээ. Энэ өөрчлөлтүүдийг үндэслэн энэ өвчний үе шатыг тавина уу?
 5. 5. A. Эхлэл үе B. Ид үе C. Даамжралын үе D. Бластын кризын үе E. Шинж тэмдэг тогтвортой үргэлжллэх үе /32./ Төмрийн нөөц барагдах үеийг сонгоно уу? A. Төмөр дутагдлын цус багадалтын үеийн эмнэлзүй, лабораторын шинж илрэх үе B. Сийвэнгийн Fe багасаж, гемоглобин хэвийн байх C. Сийвэнгийн ферритин багасаж, Fe, гемоглобин хэвийн байх D. Сийвэнгийн ферритин багасаж, төмөр ихсэх E. Сийвэнгийн төмөр ихсэж, ферритин ихсэх /33./ Гемофили А өвчнийг дараах өвчнөөс ялган оношлоно. A. Виллебрандын өвчин B. Аутоиммуны тромбоцитопени C. V факторын дутагдал D. Хурц лейкоз E. Ревматойдный полиартрит /34./ FAB ангилалын дагуу М3 гэж ямар лейкозыг тэмдэглэдэг вэ? A. Хурц миеломонобластын лейкоз B. Хурц промиелоцитын лейкоз C. Хурц эритробластын лейкоз D. Боловсорсон, хурц миелобластын лейкоз E. Боловсроогүй, хурц миелобластын лейкоз /35./ Төмрийн бэлдмэлийн үйлдлийн механизмыг сонгоно уу? A. 5 метилтетрагидрофолатаас Тетрагидрофолат үүсгэжэсийн нуклейн хүчлийн нийлэгжилтэнд нөлөөлнө B. Гемийн бүтцэд оржгемоглобины нийлэгжилтийг дэмжинэ C. Улаан эсийн JAK2 ферментийг идэвхжүүлж эсийн хуваагдлыг дэмжинэ D. Тимидилат синтеза ферментийн бүрэлдэхүүнд оржэсийн нуклейн хүчлийн нийлэгжилтэнд оролцоно E. Прогениторыг идэвхжүүлж цагаан эсийн дүрст элементийн хөгжлийг хангана /36./ Доорхи цусны шинжилгээг дүгнэнэ үү? ЦДШ: RBC-2.8 x1012 /L, HGB-76 g/L, MCV- 68 fL, MCH- 24pg, PLT- 45x109/L, MPV-9.5 fL, WBC- 6.8x109/L A. Гипохромын, нормоцитын хөнгөн хэлбэрийн анеми, дунд зэргийн тромбоцитопени B. Гипохромын, микроцитын дунд зэргийн анеми, хүнд хэлбэрийн тромбоцитопени C. Нормохромын, нормоцитын дунд зэргийн анеми, хүнд хэлбэрийн тромбоцитопени D. Гиперхромын, микроцитын хүнд хэлбэрийн анеми, хүнд хэлбэрийн тромбоцитопени E. Гиперхромын, макроцитын хүнд хэлбэрийн анеми, дунд зэргийн тромбоцитопени /37./ Архаг миелолейкозын үед дэлүү томролтын эмгэг жамын үндсийг тайлбарлана уу A. Дэлүүнд Гошегийн эсүүд хуримтлагдах B. Дэлүүний венийн тромбоз C. Үүдэн венийн даралт ихсэх D. Дэлүүнд хавдрын эсүүд нэвчижбайрлах E. Эсийн дотор явагдах гемолиз /38./ Витамин В12-ын үйлдлийн механизмыг сонгоно уу? A. 5 метилтетрагидрофолатаас Тетрагидрофолат үүсгэжэсийн нуклейн хүчлийн нийлэгжилтэнд нөлөөлнө B. Гемийн бүтцэд оржгемоглобины нийлэгжилтийг дэмжинэ C. Улаан эсийн JAK2 ферментийг идэвхжүүлж эсийн хуваагдлыг дэмжинэ D. Тимидилат синтеза ферментийн бүрэлдэхүүнд оржэсийн нуклейн хүчлийн нийлэгжилтэнд оролцоно E. Прогениторыг идэвхжүүлж цагаан эсийн дүрст элементийн хөгжлийг хангана /39./ Гемофили өвчний оношийг батлахын тулд ямар шинжилгээг заавал хийх вэ? A. Цусанд VIII, IX факторыг үзүүлэх B. Тархины КТГ
 6. 6. C. Хэвлийн ЭХО D. Цус гоожих хугацаа үзэх E. Д-димерын шинжилгээ /40./ Ямар өвчний үзд сидеропенийн дисфаги шинж илэрдэг вэ? A. Аутоиммун тромбоцитопени B. Шенлейн Генохын өвчин C. Төмөр дутагдлын цус багадалт D. Аплазын цус багадалт E. Хурц лейкоз /41./ Тотемагийн төмрийн агууламжийг сонгоно уу? A. 10мг B. 162мг C. 150мг D. 100мг E. 50мг /42./ Апллазын цус багадалтыг батлахад ямар шинжилгээ хамгийн их ач холбогдолтой вэ ? A. Ясны хэмийн эсийн шинжилгээ B. Ясны хэмийн эдийн шинжилгээ C. Цитологийн шинжилгээ D. Иммунологийн шинжилгээ E. Рентген шинжилгээ /43./ Экхимоз гэдэг нь.... A. 5 см болон түүнээс дээшдиаметр хэмжээтэй, арьсны түвшингээс овойгоогүй B. Хэмжээний хувьд үзэгний үзүүр төдий олон тооны цусархаг тууралт C. Дотор эрхтний гаралтай цус алдалт D. 5 см хүртэлх диаметр хэмжээтэй, ихэвчлэн судас тойрон гардаг тууралт E. Цустай ханиах, цустай цэр гарах зэрэг амьсгалын эрхтэн системээс илрэх өөрчлөлт /44./ Цусны хурц хавдарын ид үедээ оношлогдсон залуу насны хүнд ямар хими эмчилгээ сонгох вэ? A. Засралд хүргэх (индукц) B. Засралыг бэхжүүлэх (консолидац) C. Засралыг барих (поддержание) D. Гидреа өндөр тунгаах өгөх E. Монохими эмчилгээ хийх /45./ Идиопатик тромбоцитопенийн үед дараахь шинжийн аль нь илрэхгүй вэ? A. Дэлүү авах нь үр дүнтэй B. Ясны хэмэнд мегакариоцитын тоо ихсэнэ C. Ig G –н титр ихсэнэ D. Панцитопени илрэнэ E. Тромбоцит хэмжээгээр томорно /46./ Улаан эсийн задрал эрчимтэй явагдаж байгааг илтгэх шинжилгээний үзүүлэлтүүдийг нэрлэнэ үү. A. Улаан эсийн өнгө илтгэгч буурах B. Сийвэнд билирубины хэмжээ ихсэх C. Шээсний өнгө өөрчлөгдөх D. Арьс, шарлах, загатнах E. Захын цусанд ретикулоцитын тоо эрс ихсэх /47./ Фолийн хүчлийн үйлдлийн механизмыг сонгоно уу? A. 5 метилтетрагидрофолатаас Тетрагидрофолат үүсгэжэсийн нуклейн хүчлийн нийлэгжилтэнд нөлөөлнө B. Гемийн бүтцэд оржгемоглобины нийлэгжилтийг дэмжинэ C. Улаан эсийн JAK2 ферментийг идэвхжүүлж эсийн хуваагдлыг дэмжинэ D. Тимидилат синтеза ферментийн бүрэлдэхүүнд оржэсийн нуклейн хүчлийн нийлэгжилтэнд оролцоно E. Прогениторыг идэвхжүүлж цагаан эсийн дүрст элементийн хөгжлийг хангана /48./ Мелена гэдэг нь... A. 5 см болон түүнээс дээшдиаметр хэмжээтэй, арьсны түвшингээс овойгоогүй B. Хэмжээний хувьд үзэгний үзүүр төдий олон тооны цусархаг тууралт
 7. 7. C. Дотор эрхтний гаралтай цус алдалт D. 5 см хүртэлх диаметр хэмжээтэй, ихэвчлэн судас тойрон гардаг тууралт E. Цустай ханиах, цустай цэр гарах зэрэг амьсгалын эрхтэн системээс илрэх өөрчлөлт /49./ Удамшлын микросфероцитоз өвчний үед цус задрал хаана явагдах вэ? A. A. Эдийн доторх цус задрал явагдана B. B. Судсан дотор цус задрал явагдана C. C. Холимог цус задрал явагдана D. D. Ясны чөмөгт явагдана E. E. Аль нь ч биш /50./ Төмөр дутагдлын цус багадалтын үеийг сонгоно уу? A. Төмөр дутагдлын цус багадалтын үеийн эмнэлзүй, лабораторын шинж илрэх үе B. Сийвэнгийн Fe багасаж, гемоглобин хэвийн байх C. Сийвэнгийн ферритин багасаж, Fe, гемоглобин хэвийн байх D. Сийвэнгийн ферритин багасаж, төмөр ихсэх E. Сийвэнгийн төмөр ихсэж, ферритин ихсэх /51./ Ямар эмгэгийн үед ясны хэм холбогч эдээр солигдох вэ? A. Төмөр дутагдлын цус багадалт B. Архаг миелолейкоз C. Удамшлын микросфероцитоз D. Жинхэнэ полицитемия E. Идиопатик миелофиброз /52./ Архаг лимфолейкозын үед миелограммын шинжилгээнд ямар өөрчлөлт гарах вэ ? A. Мегалобластын цус төлжилт B. Бласт 30%-иас их байх C. Ясны чөмөгт үсэрхийлсэн саркомын эсүүд харагдах D. Ходжкиний эсүүд илрэх E. Лимфоцит 30%-иас их болох /53./ Шөнийн пароксизмын гемоглобинури (ШПГУ) ямар генийн мутациас үүсдэг вэ?. A. GPI B. PIG-A C. PNH D. DAF E. HRF /54./ Дараахь байдлын аль нь тромбоцитын үйл ажиллагаанд нөлөөлөхгүй вэ? A. Гемофили B. Тромбоцитопени C. Виллебрандын өвчин D. Элэгний цирроз E. Уреми /55./ Гепарин ямар бүлгийн эм бэ? A. Шууд бус үйлдэлт коагулянт B. Фибринолизиныг дарангуйлагч C. Шууд үйлдэлтэй антикоагулянт D. Антиагрегант E. Фибринолизиниыг идэхжүүлэгч /56./ Ямар өвчний үед сийвэнгийн ферритин багасаж, сийвэнгийн нийт төмөр холбох чадвар ихсэх вэ? A. Фолийн хүчил дутагдлын цус багадалт B. Архаг цус алдалтын улмаас үүссэн төмөр дутлын ЦБ C. Далд хэлбэрийн төмөр дутлын цус багадалт D. Вит В12 дутлын цус багадалт E. Гипоаплазийн цус багадалт /57./ Миелома өвчний үед гардаггүй шинж? A. Сээр нурууны остеопороз B. Протейнури C. Гиперпротейнеми D. Халдварын хүндрэл үүсэх E. Захын цусанд лимфоцит ихсэх
 8. 8. /58./ Миелофиброз эмгэгийн үед захын цусны шинжилгээнд голчлон илэрдэг өвөрмөц өөрчлөлтийг сонгоно уу A. Гумпрехтийн сүүдэр B. Базофиль-эозинофилийн холбоо C. Лейкемийн цонх D. Улаан эс нулимсны дусал хэлбэртэй болох E. Өрсөн зоосны шинж /59./ Судсанд цус түгмэлбүлэгнэх хам шинжийн гиперкоагуляцын шатанд дараах эмчилгээнээс нэг нь эсрэг заалттай A. Шокоос гаргах эмчилгээ B. Уураг задлагч ферментийн ингибитор C. Криоплазм D. Ижил бүлгийн цус E. Фибринолизийн үйл ажиллагааг дэмжих эмүүд /60./ Феррум лекийн төмрийн агууламжийг сонгоно уу? A. 10мг B. 162мг C. 150мг D. 100мг E. 50мг /61./ Ямар эмгэгийн үед ясны хэм өөхөн эдээр солигдох вэ? A. Төмөр дутагдлын цус багадалт B. Архаг цус алдалтын улмаас үүссэн ТДЦБ C. Удамшлын микросфероцитоз D. Вит В12 дутлын цус багадалт E. Аплазийн цус багадалт /62./ Осолдогч хүзүүний нугалам, нурууны гэмтэлтэй байх үед ойр зуур зөөж холдуулахад ямар аргыг сонгох вэ? A. Нэг аврагч сугадаж B. Хоёр аврагч сугадаж C. Нэг аврагч үүрч D. Хоёр аврагч чагталсан гар дээр өргөх E. Хувцасных мөрнөөс зөөлөн чирэх /63./ Хүүхдийн яаралтай тусламжийн үед эмнэлзүйн ямар тохиолдолд аврах амьсгалуулалтыг хийх вэ? A. Ухаантай, амьсгалын дутагдалтай B. Ухаанүй C. Ухаангүй, амьсгалын дутагдалтай D. Ухаагүй, амьсгал зогссон, судасны лугшилт тэмтрэгдэнэ E. Ухаагүй, амьсгал зогссон, судасны лугшилт тэмтрэгдэхгүй /64./ Өвчтөн амь тэнссэн байдалд ороогүй хөнгөвтөр гэмтэл авсан үед анхааран ажиллах хамгийн чухал зүйл юу вэ? A. Гэмтлийн байрнаас зөөж холдуулах B. Ар гэрийнхэнд мэдэгдэх C. Ажлын газарт нь дуулгах D. Өвчтөний биеийн байдлыг хүндрүүлжболох гэмтлийг илрүүлж анхны тусламж үзүүлэх E. Ойрын эмнэлэгт тээвэрлэн хүргэх /65./ Осолдогч хахах шалтгаанд хамаарахгүйг нь заана уу? A. Хоол идэхийн өмнө болон идэж байх үед архи уух B. Хоолны хатуу бүхэлхэсгийг муу зажилж залгихаар оролдох C. Хиймэл шүдээ залгих D. Ухаантай өвчтөн бөөлжих үед E. Амандаа хатуу зүйл хийсэн үедээ инээх, гүйх, тоглох /66./ Гэмтсэн өвчтөнийг гэмтлийн байрнаас яаралтай холдуулах заалтанд хамаарахгүйг нь тэмдэглэнэ үү? A. Галын аюул B. Угаарын хий C. Цус алдах
 9. 9. D. Дэлбэрэх E. Живэх /67./ Өдрийн хоолны үеээр таны найз гэнэт ханиалгаж, дуу нь суларч, хяхнах чимээ сонсогдов. Та ямар тусламж үзүүлэх вэ? A. Шалан дээр хэвтүүлээд, амыг ангайлгаж хуруугаараа гадны биетийг гогдож гаргахыг оролдоно B. Шалан дээр хэвтүүлээд 2 удаа амьсгалуулж, 5 удаа аюулхай дээр нь дэлсэнэ C. Сайн ханиалгаж, уртаар амьсгалахыг зөвлөнө D. Сээрэн дээр дэлсэх, аюулхайг бүслэн шахах ажилбарыг хэрэгжүүлнэ E. Толгойг гэдийлгэж, оочийг өргөж ажибар хийнэ /68./ Осолдсон хүнийг амь тэнссэн байдалд орсон эсэх үнэлгээнд хамаарахгүйг нь тэмдэглэнэ үү? A. Осолдогчтой харилцаж, дуудах B. Ухаангүй байвал тусламж дуудах C. Амьсгалын замыг чөлөөлөх D. Амьсгалалтыг чагнах E. Цус алдаж байгаа эсэхийг шалгах /69./ Гэмтсэн өвчтөнөөс асууж цуглуулдаг өгүүлэмжид хамаарахгүйг нь тодруулна уу? A. Яаж гэмтсэн, юу тохиолдсон бэ B. Биеийн аль хэсэгт өвдөж, хөндүүрлэж байна вэ C. Харшилтай юу D. Архаг өвчний түүх E. Тогтмол хэрэглэдэг эмийн бодис /70./ Амьсгалын дутагдалтай өвчтөн бүрт авч хэрэгжүүлдэг арга хэмжээг нь сонгоно уу? A. Амилуулах амьсгалуулалт хийнэ B. Амны хөндийгээс соруулж цэвэрлэнэ C. Өвчтөнд хүйтэн ус уулгана D. Өвчтөнийг тохиромжтой (суугаа) байрлалд оруулан, амраана E. Аюулхайг бүслэн шахах аргачлал /71./ Амьсгалын дутагдлын эмнэлзүйн шинжүүдийг нэрлэнэ үү? A. Амьсгалын агаарын урсгалын чимээ шуугиж, хяхнаж сонсогдох B. Айж бачимдах, хамрын угалз сарталзах, ам ангайх C. Царай хөхөлбөр, баргар, хөлөрсөн D. Амьсгал давчидсан, олширсон E. Дээрх бїгд /72./ Өвчтөнөөс эмчид халдвар дамжих үйл явцад хамаарахгүй хүчин зүйлийг нэрлэнэ үү? A. 00000000000000Өвчтөн халдвар үүсгэгч нян, вирустай байх B. Өвчтөний цус, шингэн эмчийн биед нэвтрэх зам байх C. Өвчтөн эмгэг өвчнөөр халдварлагдсан өгүүлэмж D. Эмчийн биед халдвар үүсгэхүйц олон тооны нян нэвтэрч орох E. Эмчийн дархлаа сул байх /73./ Өвчтөн осолдон байранд тусламж үзүүлжэхлэхээс өмнө заавал гүйцэтгэх ямар үйлдэл шаардлагатай вэ? A. Өвчтөнийг зөв байрлуулах B. Ослын гэрчээс асуух C. Тусламж дуудах D. Ослын орчныг үнэлэх E. Анхны тусламжийн цүнхээ шалгах /74./ Амилуулах амьсгалуулалт зөв хийж байгааг илтгэх үзүүлэлтийг нэрлэнэ үү? A. Өвчтөний хацар томбойх B. Өвчтөний аюулхай орчим цүрдийх C. Амьсгалуултын үед өвчтөний хамраар агаар урсаж гарах D. Цээж тэлж, өвчүү өргөгдөх E. Хавирга завсрын булчин хонхойж сорогдох /75./ Гэмтсэн өвчтөнийг дуудахад хариулахгүй бол дэслэлийн дагуу хэрэгжүүлэх анхны арга хэмжээг сонгоно уу? A. Осолдогч амь тэнссэн байдалд ороогүй байна гэж үнэлнэ B. Амьсгалын замыг чөлөөлнө C. Амсгалуулна
 10. 10. D. Тусламж дуудна E. Цус эргэлтийн байдлыг үнэлнэ /76./ Гуурсан хоолойн багтраа, гипервентиляци, анафилаксийн шок зэргийн үед бүгдэд нь адилхан илрэх ямар шинж байна вэ? A. Бүгдэд нь амилуулах амьсгалуулалт хийх заалттай B. Зөвхөн хүүхдэд тохиолдоно C. Бүгд амь тэнссэн байдлын илрэл D. Бүгдэд нь амьсгалын дутагдлын шинж илэрнэ E. Бүгдэд нь артерийн даралт нь буурна /77./ Хахаж дугарч, амьсгалж чадахгүй, ухаантай байгаа осолдогчид үзүүлэх тусламжийн удирдамжид хамаарахгүйг нь тэмдэглэнэ үү? A. Сээрэн дээр 5 удаа дэлсэх B. Аюулхайг бүслэн шахах (5 удаа) C. Дээрх ажилбарыг давтан хийх D. Амилуулах амьсгалуулалт хийх E. Амилуулах суурь тусламж эхлэх /78./ 58 настай эрэгтэйн түрүү булчирхайн хавдар нь 5 сарын өмнө оношлогдож, хагалгаа хийлгэсэн боловч нурууны L4-L5 түвшинд үсэрхийлэл өгсөн ба нугас дарагдаж эхэлсэн тул 4 сарын өмнөөс нуруулуу үе үе хатгуулж, хутгалах мэт өвдөх болсон. Нуруу нь байнга чилж өвдөх боловч үе үе хатгуулж өвдөхөд дуу алдах, нойр алдах, хөмсгөө зангидаж ёолох болсон. Өвчтөн Трамадол ууж өвдөлтөө намдаадаг байсан боловч сүүлийн хоногуудад өвдөлт намдахаа больсон. Энэ өвчтөний өвдөлтийг Wong Baker-ийн ангиллаар ангилах. A. Носисептив B. Невропатик C. 7-10 -р зэрэг D. 4-6 –р зэрэг E. 1-3 –р зэрэг /79./ Хэвтрийн цооролтын 4-р шат хэр гүн байдаг вэ? A. Арьсны дарагдсан хэсэг буцаж цайрдаггүй улайлт B. Арьсны улайсан хэсэг дээр хуруугаараа дараад авахад цайрдаг улайлт C. Арьсны эпидермис зулгарсан эсвэлцэврүүтсэн, өнгөж хонхор үүссэн байх D. Арьс ба арьсан доорх өөхөн эд хүртэл шархалсан E. Арьс, арьсан доорх өөхөн эд ба булчингийн хальс нэвт цоорч, булчин, яс үе мөчид хүрсэн /80./ Өрхийн эмч морфин бичих эрхтэй юу? A. Эрхгүй. B. Эрхтэй боловч 10 ширхэгээс илүү бичихгүй. C. Өрхийн эмч хөнгөвчлөх эмчилгээний өвчтөнд опийн эмийг хэрэгцээтэй тунгаар нь 5 хоногийн жор даатгалаар хөнгөлттэй бичиж өгөх эрхтэй. D. Зөвхөн хавдрын эмч опийн эмийн жор бичих эрхтэй. E. Зөвхөн гэмтэл, мэс заслын эмч опийн эмийн жор бичих эрхтэй /81./ Тимома буюу сэрээ булчирхайн хоргүй хавдартай 6 настай хүүхэд амьсгаадаж, амьсгал нь давчидаж, хэвтэх чадваргүй бачуурч, албадмал байдалтай ба суугаагаараа дэр түшиж унтаж байв. Түүнд яаж туслах вэ? A. Гуурсан хоолой тэлэх эмчилгээ B. Сэрээ булчирхайн хоргүй хавдрыг тайрч авах мэс засал хийх C. Антибиотик D. Хими, туяа эмчилгээ E. Тромболитик буюу тромб хайлуулах эмчилгээ /82./ Морфиныг 4 цагаар 10 мг-р булчинд тарьж байсан бол уудаг IRMS морфинд шилжихдээ хэдээр уулгах ёстой вэ? A. 4 цагаар 10 мг-р уулгах B. 12 цагаар 30 мг-р уулгах C. 4 цагаар 30 мг-р уулгах D. 4 цагаар 15 мг-р уулгах E. 12 цагаар 15 мг-р уулгах. /83./ Лактулоза ямар үйлчилгээтэй туулга вэ? A. Гэдэсний гүрвэлзэх хөдөлгөөнийг ихэсгэдэг B. Баасыг гулгамтгай гөлгөр болгодог
 11. 11. C. Осмос даралтаар гэдсэнд шингэнийг татдаг тул баасыг шингэрүүлдэг D. Ходоодонд хөөж өтгөний хэмжээ, эзэлхүүнийг ихэсгэдэг E. Өтгөний наалдамхай , зунгааралдсан чанарыг багасгадаг /84./ 82 настай эмээгийн дунд чөмөг хугарсан тул гэмтэлд очсон байв. Түүний яс хэтэрхий сийрэг тул хадаас тогтохгүй гээд гипс тавиад буцаажээ. Тэр 2 сар гэртээ хэвтэрт маш их өвдөлттэй байсан ба памперс солих үед уйлдаг байв. Түүний өвдөлт 2 сарын турш намдаагүй ба хөлний яс байнга янгинах, хөдлөх үед хатгуулах зэргээр дуу алдам хүчтэй өвддөг, 7-9-р зэрэг гэж өөрөө шугаман үнэлгээнд хариулсан байв. Түүний өвдөлтийг намдаах туслах эм юу вэ? A. ҮЭСБЭ дангаараа B. Морфин ба ҮЭСБЭ хавсарч уулгах C. Трамадол уулгах D. Аледронат (Осталон) ба Кальц, Д аминдэмийн хамт уулгах E. Аледронат дангаар нь уулгах /85./ Өвчтөн А 64 настай, элэгний хорт хавдартай ба хэвлийд асцит хуримтлагдсан нь цалгих шинжээр илэрсэн ба хэт авиан шинжилгээгээр хэвлийд сул шингэн тогтоогдсон тул Спиронолактон 3 сарын турш 100 мг-аар ууж, 2 сарын турш 200 мг-аар буюу 8 шахмалаар өглөө бүр уудаг болсон. Түүний асцит нэг хэсэг буурсан байснаа одоо дахин ихсэж эхлэв. Одоо ямар арга хэмжээ авах вэ? A. Спиронолактоныг 200- 300 мг-аар өглөө бүр уулгах B. 200 мг Спиронолактоныг 40 мг Фуросемидтэй хавсарч уулгах. C. Фуросемид дангаар нь 40 мг-аар уулгах D. Фуросемид дангаар нь 80 мг-аар уулгах E. Парацентез хийх /86./ Өвчтөн С. 64 настай ходоодны хорт хавдар нь элгэнд үсэрхийлсэн ба хавдрын өвдөлтийг дарахаар Морфин уугаад 2 сар гаруй болж байгаа ба сүүлийн үед хэвлийгээр базлуулж өвддөг болсон. Тэр маш их турж эцсэн тул хоногийн ихэнхи цагийг хэвтэрт өнгөрүүлдэг. Өөрөө босоод бие засах чадваргүй. Түүний баас хатаад, гаралгүй 18 хонож байгаа. Түүний дотор нь муухайрч эвгүй үнэртэй хүрэн ногоон зүйлээр бөөлждөг болсон тул хоол идэхээ больсон. Сүүлийн 4 хоног хоол идээгүй. Хэвлийг рентгенд харахад Клойберийн аяга илэрсэн тул “Түгжрэл” гэдэг оноштой мэс заслын эмчид хандсан. Мэс заслын эмч хагалгаа даахгүй гээд буцаасан. Өвчтөн юм идэхгүй байгаа хэрнээ юугаар бөөлжиж байгаа вэ? A. Баасаар B. Ходоод, нойр булчирхай, 12 гэдэсний шүүрлээр C. Бүдүүн гэдсэндхатсан баас түгжирсэн тул буцаад амаар гарч байгаа D. Идсэн уусан хоол хүнсээрээ E. Шээсээр /87./ Хорт хавдартай амьдралын төгсгөлийн шатанд буй өвчтөн сэтгэлзүйн хямарлын хэдэн шатыг туулдаг вэ? A. Түгших, гутрах 2 шат B. Шоконд орох, бухимдах, дасан зохицолт хямрах, тавилангаа хүлээн зөвшөөрөх гэсэн 4 шат C. Бухимдах, түгших, гутрах 3 шат D. Өвчнөө үгүйсгэж, оношоо бататгахыг оролдох, өөр эмч домч хайх бухимдлын шат /88./ Уушгины судсанд эмболи үүссэн өвчтөн амьсгаадаж, бачуурч байвал шалтгааны эсрэг ямар эмчилгээ хийх вэ? A. Антибиотик B. Хими эмчилгээ C. Тромболитик буюу тромб хайлуулах эмчилгээ D. Гуурсан хоолой тэлэх эмчилгээ E. Кардиотоник буюу дигоксин эмчилгээ /89./ Хими эмчилгээний дараа бөөлжиж буй өвчтөнд ямар эмчилгээ илүү үр дүнтэй вэ? A. Омепразол B. Амитриптиллин C. Церукал D. Галоперидол E. Ранитидин /90./ Нас барахын өмнө зарим өвчтөн яагаад халуурдаг вэ? A. Дархлаа эрс муудаж, халдвар авдаг тул
 12. 12. B. Дархлаа эрс муудаж, биеийн хэвийн нянгууд үрждэг тул C. Уртавтар тархинд байрлах амин чухал төвүүд, тэр дотроо дулаан зохицуулгын төв үхэж байгаа тул D. Халдвар тархинд орж, дулаан зохицуулгын төвийг цочроодог тул E. Хоруу бодисууд дулаан зохицуулгын төвийг цочроодог тул /91./ Хорт хавдаргүй өвчтөн бифосфонатын бүлэг эмээс хэрэглэжболох уу? Ямар зорилгоор хэрэглэх вэ? A. Кальц, Д аминдэмийн дутагдлын улмаас яс нь сийрэгжсэн өвчтөн Аледронат буюу Осталоныг Даминдэм, Кальцийн хамт хэрэглэж болно. B. Зөвхөн ясны хавдартай өвчтөн бифосфонатын бүлэг эмээс хэрэглэнэ C. Зөвхөн хорт хавдрын гиперкальциемитэй өвчтөн бифосфонатын бүлэг эмээс хэрэглэнэ D. Зөвхөн хорт хавдрын улмаас үүссэн эмгэг хугаралтай өвчтөн бифосфонатын бүлэг эмээс хэрэглэнэ. E. Зөвхөн ясны өвдөлт намдаах зорилгоор бифосфонатын ыүлэг эмээс хэрэглэнэ. /92./ Цөсөн суулгалтанд ямар эм илүү үр дүнтэй вэ? A. Левомицетин B. Метронидазол C. Ванкомицин D. Холестерамин E. Панзинорм /93./ Тэнцвэрийн төв цочирход ямар нейротрансмитор бөөлжилтийн төвд нөлөөлдөг вэ? A. Допамин B. Серотонин C. Гистамин D. Холинэрг E. Простогландин /94./ Морфиныг уух , тарихын харьцаа ямар байдаг вэ? A. 1:1 B. 2:1 C. 3:1 D. 1:3 E. 1:4 /95./ Амьдралын төгсгөлийн шатанд буй өвчтөн сэтгэлзүйн хариу урвалын хэдэн шатыг туулдаг вэ? A. Үхлийн айдас ба сэтгэлтүгших гэсэн 2 шат B. Бухимдал, нойргүйтэх гэсэн 2 шат C. Гутрах, хурдан үхэхийг хүсэх 2 шат D. Сэтгэлзүйн хариу урвалын 4 шатыг туулдаг E. Бухимдах, гутрах, илаарших гэсэн 3 шатыг туулдаг /96./ Өтгөн хатаж буй өвчтөн 1-р шатны эмчилгээнд үр дүн өгөхгүй байвал 2-р шатанд ямар эмчилгээ хийх вэ? A. Сеннаг 15 мг-аар өдөрт 1-2 удаа уулгах. B. Сеннагийн тунг ихэсгэж, хэрэглэх цагийг ойртуулах. C. Сенна ба Лактулозын сиропыг 15-30 мл-ээр өдөрт 1-2 удаа уулгах. D. Бисакодилын лааг шулуун гэдсэнд хийх. E. Бургуй тавих. /97./ Фентанил нь Морфиноос хэд дахин хүчтэй вэ? A. 2 дахин B. 3 дахин C. 10 дахин D. 100 дахин E. 1000 дахин /98./ Өмөнтэй өвчтөний өвдөлтийг намдаах гурав дах шатанд ямар эмчилгээ хийх вэ? A. Өвдөлт намдаах стероид бус эмүүд /аспирин, анальгин, бруфен, индометацин/ B. Зөөлөн өвдөлт намдаах хар тамхины бэлдмэл/кодеин, трамадол/, туслах эмийг шаардлагатай бол хавсаргана C. Хүчтэй өвдөлт намдаах опийн бэлдмэл /морфин /, стероид бус өвдөлт намдаах эм, туслах эмийг шаардлагатай бол хавсаргана
 13. 13. D. Туслах эмийг хэрэглэнэ E. Тайвшруулах эмчилгээ хамгийн чухал /99./ Өвчтөн А 64 настай, элэгний хорт хавдартай ба хэвлийд асцит хуримтлагдсан нь цалгих шинжээр илэрсэн ба хэт авиан шинжилгээгээр хэвлийд сул шингэн тогтоогдсон тул Спиронолактон 3 сарын турш 100 мг-аар ууж, 2 сарын турш 200 мг-аар буюу 8 шахмалаар ууж, сүүлийн сар 80 мг Фуросемидтэй хавсарч уудаг байсан. Түүний асцит нэг хэсэг буурсан байснаа одоо дахин ихсэж эхлэв. Одоо ямар арга хэмжээ авах вэ? A. Спиронолактоныг дагаар нь 200- 300 мг-аар өглөө бүр уулгах B. 200 мг Спиронолактоныг 80 мг Фуросемидтэй хавсарч уулгах. C. Фуросемид дагаар нь 40 мг-аар уулгах D. Фуросемид дангаар нь 80 мг-аар уулгах E. Өвчтөнд зовиур ихтэй ба зөвшөөрч байвал парацентез хийх /100./ Хиосцин бөөлжилтийн эсрэг ямар үйлчилгээтэй вэ? A. Хеморецепторт үйлчилдэг тул бөөлжилтийг намдаадаг B. Ходоод, 12 хуруу гэдсийг доош нь гөрвөлзүүлдэг гастрокинетик үйлчилгээтэй C. Бөөлжилтийн төвийг дарангуйлах үйлчилгээтэй D. Тэнцвэрийн төвийг дарангуйлах үйлчилгээтэй E. Ходоодны салстыг хамгаалах үйлчилгээтэй /101./ Опиоид эмийг удаан хугацаанд хэрэглэхэд үүсч болох гаж үйлчилгээг нэрлэх: A. Дотор муухайрах, боолжих B. Унтаархах C. Дэмийрэх D. Өтгөн хатах E. Амьсгал дарангуйлах /102./ Амьдралын төгсгөлийн шатанд буй зайлшгүй үхэлд хүргэх өвчин туссан хүнийг сэтгэцийн аль шатанд хурдан оруулах нь чухал вэ ? A. I үе шат. Шоконд орох ба өвчнөө үгүйсгэх B. II үе шат. Бухимдах C. III үе шат. Дасан зохицолт хямрах D. IV үе шат. Тавилангаа хүлээн зөвшөөрөх ба эвлэрэх E. Гутрах /103./ Хэвтрийн цооролтын 3-р шат хэр гүн байдаг вэ? A. Арьсны дарагдсан хэсэг буцаж цайрдаггүй улайлт B. Арьсны улайсан хэсэг дээр хуруугаараа дараад авахад цайрдаг улайлт C. Арьсны эпидермис зулгарсан эсвэлцэврүүтсэн, өнгөц хонхор үүссэн байх D. Арьс ба арьсан доорх өөхөн эд хүртэл шархалсан E. Арьс, арьсан доорх өөхөн эд ба булчингийн хальс нэвт цоорч, булчин, яс үе мөчид хүрнэ /104./ Хөхний хавдартай өвчтөний үнхэлцгэнд шингэн хуримтлагдсан ба амьсгаадаж, амьсгал давчидаж, арьс нь хөхөрч, албадмал байдалтай сууж байвал түүний амьсгаадалтын шалтгааныг яаж эмчлэх вэ? A. Гуурсан хоолой тэлэх эмчилгээ B. Үнхэлцгэнд хатгалт хийж шингэнийг соруулах C. Антибиотик D. Хими, туяа эмчилгээ E. Тромболитик буюу тромб хайлуулах эмчилгээ /105./ Трамадолын жорыг ямар эмч бичих эрхтэй вэ? A. Опийн эм тул хавдрын, мэс заслын, гэмтлийн эмч бичнэ. B. Опийн эм тул зөвхөн хавдрын эмч хортой эмийн жорын маягт нь дээр бичнэ. C. Опийн эм тул хавдрын ба хөнгөвчлөх эмчилгээний эмч бичнэ. D. Ямар ч мэргэжлийн эмч энгийн жорын маягтан дээр бичнэ. E. Ямар ч мэргэжлийн эмч хортой эмийн жорын маянтан дээр бичнэ. /106./ Wong Baker-ийн ангиллаар дунд зэргийн өвдөлтийг ямар эмээр намдаах вэ? A. Трамадол
 14. 14. B. Морфин C. Ибупрофен D. Диклоденк E. Долфорин /107./ Өвчтөн А. 72 настай, бөөрний архаг үрэвсэлтэй ба үе үе ампициллин, амоксациллин, цефазолин, ципрофлоксацин уудаг. Гэтэлүмхий үнэртэй, салсархаг, хөөсөрхөг, заримдаа цусан судалтай суулгаж эхэлсэн ба хэвлийгээр бага зэрэг өвдөх шинж илэрч, энэ нь 10 хоногоос удаан үргэлжилсэн. Тэр ямар шалтгаантай суулгалт вэ? A. Дизентери буюу Клебсиеллын шалтгаантай B. Стафилококкийн шалтгаантай C. Clostridium difficile –ийн шалтгаантай D. Esherichia coli шалтгаантай E. Дисбактериозын шалтгаантай /108./ Өтгөн хатаж буй өвчтөнд хийх эмийн эмчилгээний 5 шатлалын хамгийн нэгдүгээрт ямар эмчилгээ заавал хийгдэх ёстой вэ? A. Сеннаг 15 мг-аар өдөрт 1-2 удаа уулгах B. Сеннаг 22,5 мг-аар 4-12 цаг тутамд уулгах. C. Бисакодилын лааг шулуун гэдсэнд хийх. D. Бургуй тавих. E. Лактулозын сиропыг 15-30 мл-ээр өдөрт 1-2 удаа уулгах. /109./ 82 настай эмээгийн дунд чөмөг хугарсан тул гэмтэлд очсон байв. Түүний яс хэтэрхий сийрэг тул хадаас тогтохгүй гээд гипс тавиад буцаажээ. Тэр 2 сар гэртээ хэвтэрт маш их өвдөлттэй байсан ба памперс солих үед уйлдаг байв. Түүний өвдөлт 2 сарын турш намдаагүй ба хөлний яс байнга янгинах, хөдлөх үед хатгуулах зэргээр дуу алдам хүчтэй өвддөг, 7-9-р зэрэг гэж өөрөө шугаман үнэлгээнд хариулсан байв. Түүний өвдөлтийг намдаах үндсэн эмүүд юу вэ? A. ҮЭСБЭ дангаараа B. Морфин ба ҮЭСБЭ хавсарч уулгах C. Трамадол уулгах D. Аледронат (Осталон) ба Кальц, Д аминдэмийн хамт уулгах E. Аледронат дангаар нь уулгах /110./ Өвчтөн А 64 настай, элэгний хорт хавдартай ба хэвлийд асцит хуримтлагдсан нь цалгих шинжээр илэрсэн ба хэт авиан шинжилгээгээр хэвлийд сул шингэн тогтоогдсон тул Спиронолактон 3 сарын турш 100 мг-аар ууж, одоо 200 мг-аар буюу 8 шахмалаар өглөө бүр уудаг болсон. Түүний хэвлийн тойрог 72 цагийн дараа үзэхэд 3 см-ээр буурсан байв. Одоо ямар арга хэмжээ авах вэ? A. Эмчилгээг үргэлжлүүлэх ба Спиронолактоныг 200- 300 мг-аар өглөө бүр уулгах B. 200 мг Спиронолактоныг 40 мг Фуросемидтэй хавсарч уулгах C. Фуросемид 40 мг-аар уулгах D. Фуросемид 80 мг-аар уулгах E. Парацентез хийх /111./ Тархины бор гадарга цочирход ямар нейротрансмитор бөөлжилтийн төвд нөлөөлдөг вэ? A. Допамин B. Серотонин C. Гистамин D. Холинэрг E. Простогландин /112./ Таагүй мэдээг хүргэх Роберт Бакмены аргын 3-р алхамд эмч яах ёстой вэ? A. Өрөө тасалгаа, сандал, салфетк бэлдэх. B. Өвчтөн өөрийн өвчний талаар юу мэдэжбайгааг асууж лавлах C. Өвчтөн шинжилгээний хариуг тайлбарлуулж, онош, өвчний явцын талаар үнэн зөв мэдээлэл авахыг хүсч байгаа эсэхийг асууж тодруулах. D. Эмч нар шинжилгээний хариуг хараад юу гэж хэлж байсан талаар асууж лавлах. E. Өвчтөнд зориулж ус, цай эсвэлкофе бэлдэх. /113./ Амьдралын төгсгөлийн шатанд буй өвчтөн ба түүний ар гэрт сэтгэлзүйн тусламж үзүүлэх хамгийн сайн арга юу вэ? A. Амитриптиллин уухаар зөвлөх B. Өвчтөн ба ар гэртэй нээлттэй ярилцлагыг цаг гарган болгоомжтой хийх, үнэн зөв мэдээллээр хангах
 15. 15. C. Тайвшруулах зорилгоор валериан уулгах D. Өвчтөний онош ба тавиланг нууцлах E. Эмчилгээг зөвхөн гэр бүлийн гишүүдтэй ярилцаж хийх /114./ Өвчтөн С. 64 настай ходоодны хорт хавдар нь элгэнд үсэрхийлсэн ба хавдрын өвдөлтийг дарахаар Морфин уугаад сар гаруй болж байгаа ба одоогоор өвдөлтгүй байгаа. Тэр ходоод орчмын өвдөлтөөс болж маш зөөлөн зутан, бантан, таташ, нухаш маягийн хоол иддэг. Тэр их турж эцсэн тул хоногийн ихэнхи цагийг хэвтэрт өнгөрүүлдэг. Өөрөө босоод бие засах чадвартай. Түүний баас хатаад, гаралгүй 10 хонож байгаа. Сүүлийн хоногуудад дотор нь муухайрч эвгүй үнэртэй хүрэн ногоон зүйлээр бөөлждөг болсон. Түүний гэдэс түгжирсэн эсэхийг яаж мэдэх вэ? A. Баас шиг хүрэн ногоон зүйлээр бөөлжиж байгаа нь түгжрэлийн шинж B. 10 хоног баагаагүй тул түгжирсэн C. Ердийн рентген шинжилгээгээр хэвлийг харах ба Клойберийн аяга байгаа эсэхийг тогтоох D. Тодруулагч бодистой хэвлийн рентген зураг авах E. Урографин судсаар тарьсны дараа, хэвлийн рентген зураг авах /115./ Өрхийн эмч уудаг Морфиныг хавдрын бус өвчтөнд бичихдээ эрүүлмэндийн даатгалаар хэдэн хувиар хөнгөлөх эрхтэй вэ? A. 10-20% B. 20-30% C. 30-40% D. 50-53% E. 100% /116./ Хивэг ямар үйлчилгээтэй туулга вэ? A. Гэдэсний гүрвэлзэх хөдөлгөөнийг ихэсгэдэг B. Баасыг гулгамтгай гөлгөр болгодог C. Осмос даралтаар гэдсэнд шингэнийг татдаг тул баасыг шингэрүүлдэг D. Ходоодонд хөөж өтгөний хэмжээ, эзэлхүүнийг ихэсгэдэг E. Өтгөний наалдамхай , зунгааралдсан чанарыг багасгадаг /117./ Долфорины үйлчилгээ тууз нааснаас хойш хэзээ дээд хэмжээнд илрэх ба С мах-д хүрэх вэ? A. 1 цагийн дараа B. 6 цагийн C. 12 цагийн дараа D. 30 минутын дараа E. 48 цагийн дараа /118./ Амьдралын төгсгөлийн шатанд буй өвчтөнд сэтгэлзүйн хариу урвалын 1-р шатанд ямар шинжүүд илрэх вэ? A. Шокт орох ба өвчнөө үгүйсгэх B. Бухимдах C. Дасан зохицолт хямрах D. Өвчнөө хүлээн зөвшөөрөх ба эвлэрэх E. Гутрах /119./ Хэвтрийн цооролтын 2-р шат хэр гүн байдаг вэ? A. Арьсны дарагдсан хэсэг буцаж цайрдаггүй улайлт буюу улайсан хэсэг дээр хуруугаараа дараад авахад цайрдаггүй улайлт B. Арьсны улайсан хэсэг дээр хуруугаараа дараад авахад цайрдаг улайлт C. Арьсны эпидермис зулгарсан эсвэлцэврүүтсэн, өнгөц хонхор үүссэн байх D. Арьс ба арьсан доорх өөхөн эд хүртэл шархалсан E. Арьс, арьсан доорх өөхөн эд ба булчингийн хальс нэвт цоорч, булчин, яс үе мөчид хүрнэ /120./ Өмөнтэй өвчтөний өвдөлтийг намдаах хоёр дахь шатанд ямар эмчилгээ хийх вэ? A. Өвдөлт намдаах стероид бус эмүүд /аспирин, анальгин, бруфен, индометацин/, туслах эмийг шаардлагатай бол хавсаргана B. Зөөлөн өвдөлт намдаах хар тамхины бэлдмэл/кодеин, трамадол/, туслах эмийг шаардлагатай бол хавсаргана C. Хүчтэй өвдөлт намдаах хар тамхины бэлдмэл/морфин, метадон, петидин/ D. Туслах эмийг хэрэглэнэ E. Тайвшруулах эмчилгээ хамгийн чухал /121./ Өвчтөн А 64 настай, элэгний хорт хавдартай ба хэвлийд асцит хуримтлагдсан нь цалгих шинжээр илэрсэн ба хэт авиан шинжилгээгээр хэвлийд сул шингэн тогтоогдсон тул
 16. 16. Спиронолактон 3 сарын турш 100 мг-аар ууж, 2 сарын турш 200 мг-аар буюу 8 шахмалаар ууж, сүүлийн сар 40 мг Фуросемидтэй хавсарч уудаг байсан. Түүний асцит нэг хэсэг буурсан байснаа одоо дахин ихсэж эхлэв. Одоо ямар арга хэмжээ авах вэ? A. Спиронолактоныг дагаар нь 200- 300 мг-аар өглөө бүр уулгах B. 200 мг Спиронолактоныг 80 мг Фуросемидтэй хавсарч уулгах. C. Фуросемид дагаар нь 40 мг-аар уулгах D. Фуросемид дангаар нь 80 мг-аар уулгах E. Парацентез хийх /122./ Галоперидол бөөлжилтийн эсрэг ямар үйлчилгээтэй вэ? A. Хеморецепторт үйлчилдэг тул бөөлжилтийг намдаадаг B. Ходоод, 12 хуруу гэдсийг доош нь гөрвөлзүүлдэг гастрокинетик үйлчилгээтэй C. Бөөлжилтийн төвийг дарангуйлах үйлчилгээтэй D. Тэнцвэрийн төвийг дарангуйлах үйлчилгээтэй E. Ходоодны салстыг хамгаалах үйлчилгээтэй /123./ Морфиныг арьсан доор эсвэлбулчинд тарьсны дараа хэзээ С max-д хүрэх вэ? A. 10 минутын дараа B. 30 минутын дараа C. 1 цагийн дараа D. 4 цагийн дараа E. 6 цагийн дараа /124./ Ходоодны хавдартай өвчтөн ходоодноос их хэмжээний цус алдсан, цусны гемоглобин 50 г/л болсон ба өвчтөн амьсгаадаж, бачуурч байгаа тул шалтгааны эсрэг ямар эмчилгээ хийх вэ? A. Гуурсан хоолой тэлэх эмчилгээ B. Цус хийх C. Антибиотик D. Хими, туяа эмчилгээ E. Тромболитик буюу тромб хайлуулах эмчилгээ /125./ Амьдралын төгсгөлийн шатанд буй өвчтөн удаан хугацаагаар хүчил төрөгч хэрэглэх шаардлагатай бол хүчилтөрөгчийг юугаар өгөх нь дээр вэ? A. . Амбугаар B. Маскаар C. Хамрын гуурсаар D. Ам амаар E. Ам хамраар /126./ Wong Baker-ийн ангиллаар ямар өвдөлтийг Морфин намдаадаг вэ? A. Хүчтэй буюу 7-10-р зэргийн өвөдлт B. Дунд зэрэг буюу 4-6-р зэргийн өвдөлт C. Сул буюу 1-3-р зэргийн өвдөлт D. Невропатик E. Носисептив /127./ Лактулоза хэдэн цагийн дараа үйлчлэх ёстой вэ? A. C max нь 2 цаг тул 2 цагийн дараа B. C max нь 4-6 цаг тул 6 цагийн дараа C. C max нь 12 -24 цаг тул 12-24 цагийн дараа D. C max нь 24-32 цаг тул 24-32 цагийн дараа E. C max нь 2-3 хоног тул 2-3 хоногийн дараа /128./ Зүүн хөхний хавдартай 45 настай эмэгтэйн хөхийг 2 сарын өмнө тайрсан ба суганы булчирхайг нь түүсэн , 14 хоногийн өмнөөс туяа эмчилгээнд явуулсан. Түүний хавдрын маркер буурсан боловч, сүүлийн цацраг эмчилгээний дараа зүүн гар хөдлөх болгонд жирвэгнэх, цахилгаан гүйх мэт өвдөх болсон. Цацраг эмчилгээг зүүн хөхний оромт ба зүүн суганд хийсэн байв. Тэр өвдөлтөө 4-6-р зэрэг гэж үнэлсэн. Түүний өвдөлтийн шалтгааныг ангилна уу: A. Хагалгааны дараах өвдөлт B. Хими эмчилгээний дараах өвдөлт C. Цацраг эмчилгээ нь мөрний мэдрэлийг гэмтээснээс үүссэн өвдөлт D. Хөхний хорт хавдрын өвдөлт E. Хавдрын үсэрхийллийн өвдөлт /129./ Өвчтөн А 64 настай, элэгний хорт хавдартай ба хэвлийд асцит хуримтлагдсан нь цалгих шинжээр илэрсэн ба хэт авиан шинжилгээгээр хэвлийд 3 литр орчим сул шингэн
 17. 17. тогтоогдсон. Түүнд одоогоор амьсгаадах, өвдөх шинж илрээгүй байна. Түүнд 100 мг-аар Спиронолактоныг өглөө бүр уулгаж эхэлсэн. 2 сарын турш асцит багасаад бараг бараг байхгүй болсон байсан боловч 3 дах сараас хэвлийд дахин шингэн хуралдаж эхэлсэн. Одоо ямар арга хэмжээ авах вэ? A. Эмчилгээг үргэлжлүүлэх B. Спиронолактоныг 200- 300 мг-аар өглөө бүр уулгах C. Фуросемид 40 мг-аар уулгах D. Фуросемид 80 мг-аар уулгах E. Парацентез хийх /130./ Таагүй мэдээг хүргэх Роберт Бакмены арга хэдэн алхамтай вэ? A. 6 алхам B. 5 алхам C. 4 алхам D. 3 алхам E. 2 алхам /131./ 4 цагаар морфин сульфат ууж буй өвчтөнийг шөнө 2 цагт сэрээжэм уулгахгүй байх боломж бий юу? A. ДЭМБ-ын зөвлөсний дагуу цагийг хатуу барьж 4 цагаар уулгана. B. Боломж бий: өдөр 4 цагаар уулгаж байгаад шөнө 22 цагт морфины тунг 50-100% ихэсгэн өгөхөд өглөө 6 цаг хүртэлсэрэхгүй маш сайн унтуулдаг. C. Шөнө 2 цагт сэрээжэмийг уулгахгүй бол өвдөлт үүрээр дахих болно. D. Өвчтөн өөрөө 2 цагт сэрэхгүй унтаад байвал эмийг нь өгөхгүй байж болно. E. Шөнө сэрсэн цагт нь эмийг нь уулгаж болно. /132./ Ургамлын тос ямар үйлчилгээтэй туулга вэ? A. Гэдэсний гүрвэлзэх хөдөлгөөнийг ихэсгэдэг B. Баасыг гулгамтгай, гөлгөр болгодог C. Осмос даралтаар гэдсэнд шингэнийг татдаг тул баасыг шингэрүүлдэг D. Ходоодонд хөөж өтгөний хэмжээ, эзэлхүүнийг ихэсгэдэг E. Өтгөний наалдамхай , зунгааралдсан чанарыг багасгадаг /133./ Долфорин буюу Фентанилын наалт нь хэдэн цаг өвдөлт намдаадаг вэ? A. 6 цаг B. 12 цаг C. 24 цаг D. 72 цаг E. 7 хоног /134./ Тэнэгч мэдрэлцочирход өвчтөн яагаад бөөлждөг вэ? A. Допамин бөөлжилтийн төвд нөлөөлдөг B. Серотонин бөөлжилтийн төвд нөлөөлдөг C. Ходоод дээшсөрж агшидаг D. Гистамин бөөлжилтийн төвд нөлөөлдөг E. Бөөлжилтийн төв шууд цочирдог /135./ Морфиныг 1% 1 мл тун шилээр 6 цаг тутам тариулж өвдөлтгүй байсан өвчтөнийг удаан үйлчилгээтэй уудаг Морфинд оруулах. A. Удаан үйлчилгээтэй 30 мг Морфиныг 1 шахмалаар 6 цагаар уулгах. B. Удаан үйлчилгээтэй 30 мг-ын Морфиныг 1 шахмалаар 8 цагаар уулгах C. Удаан үйлчилгээтэй 30 мг-ын Морфиныг 1 шахмалаар 12 цагаар уулгах D. Удаан үйлчилгээтэй 30 мг-ын Морфиныг 2 шахмалаар буюу 60 мг-аар 12 цагаар бүтнээр залгиулж уулгах E. Удаан үйлчилгээтэй 30 мг-ын Морфиныг 3 шахмалаар буюу 90 мг-аар 8 цагаар бүтнээр залгиулж уулгах /136./ Хэвтрийн цооролтын 1-р шатанд ямар шинж илэрдэг вэ? A. Арьсны дарагдсан хэсэг буцаж цайрдаггүй улайлт буюу улайсан хэсэг дээр хуруугаараа дараад авахад цайрдаггүй улайлт B. Арьсны улайсан хэсэг дээр хуруугаараа дараад авахад цайрдаг улайлт C. Арьсны эпидермис зулгарсан эсвэлцэврүүтсэн, өнгөц хонхор үүссэн байх D. Арьс ба арьсан доорх өөхөн эд хүртэл шархалсан E. Арьс, арьсан доорх өөхөн эд ба булчингийн хальс нэвт цоорч, булчин, яс үе мөчид хүрнэ /137./ Өмөнтэй өвчтөний өвдөлтийг намдаах эхний шатанд ямар эмчилгээ хийх вэ?
 18. 18. A. Өвдөлт намдаах стероид бус эмүүд /аспирин, анальгин, бруфен, индометацин/, туслах эмийг шаардлагатай бол хавсаргана B. Зөөлөн өвдөлт намдаах хар тамхины бэлдмэл/кодеин, трамадол/ C. Хүчтэй өвдөлт намдаах хар тамхины бэлдмэл/морфин, метадон, петидин/ D. Туслах эмийг хэрэглэнэ E. Тайвшруулах эмчилгээ хамгийн чухал /138./ Өтгөн хатаж буй өвчтөн 4-р шатны эмчилгээнд үр дүн өгөхгүй байвал 5-р шатанд ямар эмчилгээ хийх вэ? A. Сеннаг 15 мг-аар өдөрт 1-2 удаа уулгах. B. Сеннаг 22,5 мг-аар 6-12 цаг тутамд уулгах. C. Сеннаг уулгах ба Лактулозын сиропыг 15-30 мл-ээр өдөрт 1-2 удаа уулгах. D. Бисакодилын лааг шулуун гэдсэнд хийх эсвэлшулуун гэдэс бургуйдах. E. Магнийн гидроксид, лактулозагийн тосон эмульсийг уулгах. /139./ Морфиныг судсанд тарьсаны дараа хэзээ С max-д хүрэх вэ? A. 10 минутын дараа B. 30 минутын дараа C. 1 цагийн дараа D. 4 цагийн дараа E. 6 цагийн дараа /140./ Зүрхний төрөлхийн гажигтай ба зүрхний архаг дутагдалтай өвчтөн амьсгаадаж, бачуурч байвал шалтгааны эсрэг ямар эмчилгээ хийх вэ? A. Гуурсан хоолой тэлэх эмчилгээ B. Дигоксин, панагин, фуросемид C. Антибиотик D. Хими эмчилгээ E. Тромболитик буюу тромб хайлуулах эмчилгээ /141./ Залгих чадвартай боловч өөрөө халбагдах чадваргүй хүнийг яаж хооллох хэрэгтэй вэ? A. Халбагаар ойр ойрхон чанар шим тэжээлсайтай, хоногийн хэрэгцээг хангах чадвартай хоолыг идүүлнэ. B. Халбагаар бага багаар шөл, хярам зэргийг уулгаж тэжээх. C. Хаймсуураар байнга шингэн атлаа шим тэжээлсайтай, хоногийн хэрэгцээ хангах хоол дусааж тэжээх. D. Гастростомоор шингэн атлаа шим тэжээл сайтай, хоногийн хэрэгцээ хангах хоол байнга дусааж тэжээх. /142./ 58 настай эрэгтэйн түрүү булчирхайн хавдар нь 5 сарын өмнө оношлогдож, хагалгаа хийлгэсэн боловч нурууны L4-L5 түвшинд үсэрхийлэл өгсөн ба нугас дарагдаж эхэлсэн тул 4 сарын өмнөөс нуруулуу үе үе хатгуулж, хутгалах мэт өвдөх болсон. Нуруу нь байнга чилж өвдөх боловч үе үе хатгуулж өвдөхөд дуу алдах, нойр алдах, хөмсгөө зангидаж ёолох болсон. Өвчтөн Трамадол ууж өвдөлтөө намдаадаг байсан боловч сүүлийн хоногуудад өвдөлт намдахаа больсон. Энэ өвчтөний өвдөлтийг намдаах үндсэн эм нь юу вэ? A. Диклоденк B. Трамадол C. Кодеин D. Морфин E. Паракоденк /143./ Ямар туулга зөвхөн бүдүүн гэдсийг гүрвэлзүүлдэг вэ? A. Докузат B. Сенна C. Бисакодил D. Лактулоза E. Хивэг /144./ Морфиныг 4 цагаар 20 мг-р булчинд тарьж байсан бол уудаг MS Contin-ыг ямар тунгаар яаж орлуулан өгөх вэ? A. 4 цагаар 20 мг-р уулгах B. 12 цагаар 180 мг-р уулгах C. 12 цагаар 60 мг-р уулгах D. 12 цагаар 20 мг-р уулгах E. 6 цагаар 60 мг-р уулгах
 19. 19. /145./ 60 настай эмэгтэйд умайн хүзүүний хорт хавдар 2 сарын өмнө оношлогдож, мэс засал, хими, туяа эмчилгээ хийлгэсэн ба эмчилгээнд үр дүн сайн өгсөн боловч Herpes Zoster-ийн халдвар авч, биеэр нь олон цэврүүт тууралт гарсан ба маш их өвдөлттэй байсан. Тууралт арилаад сар болж байгаа боловч арьсны өвдөлт намдахгүй сар гаруй зовоож байв. Түүний өвдөлт нь хэвлий, бүсэлхийн арьсанд өнгөц хүрэхэд үүсдэг ба олон жижиг зүүгээр шивэх мэт өвддөг, өвдөлтийг 4-6-р зэрэг гэж өвчтөн өөрөө үнэлсэн байв. Өвчтөний өвдөлтийг шалтгаанаар нь ангилна уу: A. Умайн хүзүүний хорт хавдрын шалтгаантай B. Туяа эмчилгээний шалтгаантай C. Хими эмчилгээний шалтгаантай D. Herpes Zoster-ийн невралгийн шалтгаантай E. Мэс заслын дараах өвдөлт /146./ Өвчтөн А 64 настай, элэгний хорт хавдартай ба хэвлийд асцит хуримтлагдсан нь цалгих шинжээр илэрсэн ба хэт авиан шинжилгээгээр хэвлийд 3 литр орчим сул шингэн тогтоогдсон. Түүнд одоогоор амьсгаадах, өвдөх шинж илрээгүй байна. Түүнд 100 мг-аар Спиронолактоныг өглөө бүр уулгаж эхэлсэн. 72 цагийн дараа хэвлийн тойргийг хэмжиж үзэхэд хэвлийн тойрог 108 см байсан бол 72 цагийн дараа 104 см болсон байв. Цаашид энэ өвчтөнд ямар арга хэмжээ авах вэ? A. Эмчилгээг үргэлжлүүлэх B. Спиронолактоныг 300 мг-аар уулгах C. Фуросемид 40 мг-аар уулгах D. Фуросемид 80 мг-аар уулгах E. Парацентез хийх /147./ Түвэнх хоолойн ургац буюу кандиломтой өвчтөн бачуурч байвал ямар арга хэмжээ авах вэ? A. Гуурсан хоолой тэлэх эмчилгээ B. Түвэнх хоолойн ургацыг мэс засал хийх авах C. Антибиотик D. Хими, туяа эмчилгээ E. Тромболитик буюу тромб хайлуулах эмчилгээ /148./ Бисакодилямар үйлчилгээтэй туулга вэ? A. Гэдэсний гүрвэлзэх хөдөлгөөнийг ихэсгэдэг B. Баасыг гулгамтгай гөлгөр болгодог C. Осмос даралтаар гэдсэнд шингэнийг татдаг тул баасыг шингэрүүлдэг D. Ходоодонд хөөж өтгөний хэмжээ, эзэлхүүнийг ихэсгэдэг E. Өтгөний наалдамхай , зунгааралдсан чанарыг багасгадаг /149./ 82 настай эмээгийн дунд чөмөг хугарсан тул гэмтэлд очсон байв. Түүний яс хэтэрхий сийрэг тул хадаас тогтохгүй гээд гипс тавиад буцаажээ. Тэр 2 сар гэртээ хэвтэрт маш их өвдөлттэй байсан ба памперс солих үед уйлдаг байв. Түүний өвдөлт 2 сарын турш намдаагүй ба хөлний яс байнга янгинах, хөдлөх үед хатгуулах зэргээр дуу алдам хүчтэй өвддөг, 7-9-р зэрэг гэж өөрөө шугаман үнэлгээнд хариулсан байв. Энэ эмээд олон эм уулгахгүйн тулд орлуулаж өгөх 3-р шатны хүчтэй эм Монголд бий юу? A. Тариагаар Морфин хийх нь 3 дахин илүү хүчтэй B. Фентанилын наалтыг (Долфорин 25 мкг/ цагт туузыг) арьсан дээр наах боломжтой C. Трамадол тариагаар хийх нь илүү хүчтэй D. Паракоденк уулгах нь Морфиноос хүчтэй E. Монголд Морфиноос хүчтэй опиоид эм байхгүй /150./ Хеморецептор цочирход ямар нейротрансмитор бөөлжилтийн төвд нөлөөлдөг вэ? A. Допамин B. Серотонин C. Гистамин D. Холинэрг E. Простогландин /151./ Удаан үйлчилгээтэй 30 мг-ын Морфиныг 12 цагаар хоногт 2 удаа ууж байгаад өвдөлтгүй болсон өвчтөний удаан үйлчилгээтэй уудаг Морфин тасарсан тул түүнд богино үйлчилгээтэй 10 мг-ын Морфиныг яаж өгөх вэ? A. Богино үйлчилгээтэй 10 мг-ын Морфиныг 3 шахмалаар 12 цагаар уулгах B. Богино үйлчилгээтэй 10 мг-ын Морфиныг 10 мг-аар 4 цагаар 6 удаа уулгах C. Богино үйлчилгээтэй 10 мг-ын Морфиныг 2 шахмалаар 3 удаа 8 цагаар уулгах D. Богино үйлчилгээтэй 10 мг-ын Морфиныг 2 шахмалаар 12 цагаар уулгах
 20. 20. E. Богино үйлчилгээтэй 10 мг-ын Морфиныг 6 шахмалаар хоногт нэг удаа уулгах /152./ 46 настай эрэгтэй Ж. системний өвчтэй ба үе мөчөөр маш их удаан хугацаагаар өвддөг, өглөөгүүр үе мөчний хөшингө илэрдэг байсан тул Аспирин, Индометацин, Ибупрофен удаан хугацаагаар буюу 4 сарын турш ууж байсан. Сүүлийн үед түүний ходоод их өвддөг болсон ба дурангаар ходоодны шарх илэрсэн. Түүний үе мөчний өвдөлт ҮЭСБЭ (үрэвслийн эсрэгстероид бус эмэнд) сайн дарагддаг байсан тул ҮЭСБЭ атлаа ходоодонд задардаггүй ба ходоодны салстыг гэмтээдэггүй ямар эм зөвлөж болох вэ? A. Дексаметазон B. Ибупрофен C. Олфен СР 100 (Диклоденк 100 мг) D. Баерын Аспирин E. Аспирин 100 /153./ Архаг өвдөлт гэж ямар өвдөлтийг хэлдэг вэ? A. 14 хоногийн дотор намдсан өвдөлт B. 14 хоногоос удаан хэдэн сар, жилээр үргэлжилсэн өвдөлт C. 3 сараас удаан үргэлжилсэн өвдөлт D. 6 сараас дээш үргэлжилсэн өвдөлт E. 1 жилээс дээш үргэлжилсэн өвдөлт /154./ Өтгөн хатаж буй өвчтөн 2-р шатны эмчилгээнд үр дүн өгөхгүй байвал 3-р шатанд ямар эмчилгээ хийх вэ? A. Сеннаг 15 мг-аар өдөрт 1-2 удаа уулгах. B. Сеннаг 22,5 мг-аар 6-12 цаг тутамд уулгах. C. Сеннаг уулгах ба Лактулозын сиропыг 15-30 мл-ээр өдөрт 1-2 удаа уулгах. D. Бисакодилын лааг шулуун гэдсэнд хийх. E. Бургуй тавих. /155./ Морфины сульфатыг уулгасны дараа эсвэллаагаар хэрэглэсний дараа хэзээ С max-д хүрэх вэ? A. 10 минутын дараа B. 30 минутын дараа C. 1 цагийн дараа D. 4 цагийн дараа E. 6 цагийн дараа /156./ Сэтгэлийн хөдөлгөөн тогтворжуулах эмийг нэрлэнэ үү? A. Амитриптиллин B. Галоперидол C. Лити карбонат D. Амисулпирид E. Зуклопентоксил /157./ Өсвөр насны залуу зүүн хөлөө чирж явна, нуруу хазайсан. 2 хөлийн гуя, өгзөгний булчин хатингар, зүүн талдаа илүү шуурсан. Зүүн хөлийн хөгжил хоцорсон. A. Энцефалитын үлдэц B. Полиомиелитын үлдэц C. Нугасны амиотрофи, Вердниг-Гоффманы хэлбэр D. Нугасны амиотрофи, Кугелберг-Ведандерын хэлбэр E. Миелопати /158./ Баруун гар унжсан, мөр бугалганы булчин шуурч хатингиршсан. 2 ба 3 толгойт булчингийн шөрмөсний рефлексүүд үүсэхгүй. Мэдрэхүй хэвийн. A. Нэг мөчний чангарсан саа B. Нэг мөчний сул саа C. Дежерин-Клюмпке-гийн саа D. Эрба-Дюшенны саа E. Сувгийн хамшинж /159./ 2 хөл хөдлөхгүй. Бабинскийн рефлекс тод. Шээс хоригдсон. Өсгий цооролттой. A. нугасны тал гэмтэл th5-7 B. нугасны бүтэн гэмтэлth 5-7 C. адуун сүүлийн хамшинж D. нугасны өмнөд эврийн гэмтэл L3-L5
 21. 21. /160./ 3 настай охин, хоолтой холбоогүй үе үе бөөлжиж, явахдаа гуйвах болсон. Орчны сонирхол тааруу. Нүд дотогш хялар. Өвчин богино хугацаанд даамжирсан A. Энцефалит B. Литтлын хамшинж, хүүхдийн тархины саа C. Марфаны хамшинж D. Бага тархины хавдар E. Лейкодистрофи /161./ Хуурамч бульбар сааны үед гэмтэх бүтцүүд: A. IX,X,XII хосын бөөмс B. IX,X,XII хосын кортико-нуклеар зам C. IX,X хосын мэдрүүл D. Nucleus dorsal E. Nucleus ambigus /162./ Унтаад сэрэхэд баруун гарын сарвуу унжсан. I,Y хурууг ойртуулах боломжгүй. Гэмтэл бэртэлд ойрд өртөөгүй. Үзлэгээр: Сарвуугаа гэдийлгэж чадахгүй. Сарвууны ар тал I-III хурууны харалдаа өвдөлтийн мэдрэхүй буурсан. Таны урьдчилсан онош: A. Мөрний сүлжээний доод салааны эмгэг B. n.radial гэмтсэн C. Мөрний сүлжээний дээд салааны эмгэг D. n.ulnar гэмтсэн E. n.median гэмтсэн /163./ Нэг настай хөхүүл хүүхдийн толгойн тойрог 40см. Нүүр толгойн харьцаа алдагдсан. Байнга уйлагнана. Таны урьдчилсан онош: A. Микроцефали B. Гидроцефали C. Макроцефали D. Дизэмбриогенези E. Гипоксийн энцефалопати /164./ Залуу оройн хоолны дараа гэнэт толгой өвдөж, огьж бөөлжиж, ухаан алдаж, хүлээн авах тасагт хүргэгдсэн. Ходоод цэвэрлэх, хордлого тайлах эмчилгээнд үр дүнгүй. Зайлшгүй илрүүлэх хамшинж: A. Пирамидын B. Сул сааны C. Полиневропатийн D. Ёзоорын E. Мэнэнгийн /165./ Нугасны өмнөд эврийн гэмтлийн шинж тэмдэг A. Захын саа B. Хорнерын шинж C. Төвийн саа D. Хуурамч бульбар саа E. Бульбар саа /166./ Хавирганы нум орчмоор хатгаж өвдөнө. Өвдөлт амьсгал авах, найтаахад ихэснэ. Хэвлийн дээд рефлекс үүсэхгүй. A. Ёзоорын хамшинж B. Хавирга завсрын мэдрэлийн өвдөлт C. Бүслүүр ярын ян D. Уушигны хатгалгаа E. Цээжний өвдөлт /167./ Баруун гар, мөр, цээжний баруун хагаст өвдөлт, t° мэдрэхүй арилсан. Мэдрэхүй алдагдсан хэвшинж: A. Ёзоорын хэвшинж B. дисталь хэвшинж C. Сегментын хэвшинж D. .Дамжих хэвшинж E. Мононеврит хэвшинж /168./ Хөхүүл охин, 6 сартай, толгойн тойрог 47см. Их зулай том, чинэрч лугшина. Грефе-н шинж тод үүснэ.
 22. 22. A. Гавлын даралт ихсэлт-тархи усжилтын хамшинж B. Сульдаа C. Бамбайн хордлого D. Тэжээлийн доройтол E. Мэдрэл хордлогын хамшинж /169./ Сэтгэцийн эмгэгтэй хүнийг харах хандах үүрэгтэй асран хамгаалагч асрах үүргээ умартаж тухайн өвчтөнийг дэр мэдэн эмнэлгээс гарган явуулсан тохиолдолд уг этгээд нийгэмд аюултай үйлдэл хийвэл хариуцлага алдсан этгээд ямар хуулийн зүйл ангиар хариуцлага хүлээлгэх вэ? A. ЭХ-ийн 263 дугаар зүйлд заасан байдаг B. ЭХ-ийн 265 дугаар зүйлд заасан байдаг C. ЭХ-ийн 269 дугаар зүйлд заасан байдаг D. ЭХ-ийн 262 дугаар зүйлд заасан байдаг E. ЭХ-ийн 267 дугаар зүйлд заасан байдаг /170./ Гарын сарвуу, тавхайн хүч буурч, булчингууд хатингиршсан. Тэнцвэр муу, харанхуйд илүү бүдчинэ. Хамшинжийн онош: A. Ёзоорын хамшинж B. Полиневритын хамшинж C. Дөрвөн мөчний сул саа D. Тэнцвэргүйдэл E. Мононеврит хамшинж /171./ Зүүн нүдний ухархай руу цоргиж, хатгаж өвдөнө. Хүчтэй өвдөлтийн дараа нүднээс нулимс гоожиж, гэрэлд гялбасан. Нүдний эвэрлэг, дух, хуйханд цэврүүт тууралт гарч, шархалсан. Баруун нүд гүйцэд анигдахгүй. Баруун хацраар хий алдана. A. Гурвалсан мэдрэлийн ян B. Глаукомын хөдлөл C. Гассер зангилааны өвдөлт D. Мигренийн хөдлөл E. Эвэрлэгийн үрэвсэл /172./ Зүүн гар бугуйн үеэр хөдлөхгүй, бугалга шууны дотор талаар чиг хуруу чиглэж вдөлтийн мэдрэхүй буурсан. Гар янгинаж өвдөнө. A. нугас өмнөд эвэр С5-С7 B. нугасны арын эвэр С 5-С7 C. мөрний сүлжээ C7-Th1 D. мөрний сүлжээ C5-C6 E. нугасны бүтэн огтлол C5-C6 /173./ Өглөө сэрэхэд баруун сарвуу унжсан. Урьд орой нь архи уусан. Таны тавих урьдчилсан онош: A. N.radial невропати B. Тохойн сувгийн хамшинж C. Мөрний сүлжээний эмгэг D. N.medianus невропати E. Полиомиелит /174./ Сегментын хэвшинжийн мэдрэхүйн өөрчлөлт A. Нугасны арын эвэр B. Нугасны өмнөд эвэр C. Нугасны хажуу эвэр D. Ganglion spinal E. Premotor cortex /175./ Баруун үе үе татагнаж булчин татна. Аажмаар суларч, явахад чирэгдэнэ. Бабинскийн рефлекс баруунд тод. Өвдөг, борвины рефлекс өндөр d˃s. A. өмнөд төв атираа зүүнд B. арын төв атираа зүүнд C. нугасны арын эвэр L1-L5 D. нугасны өмнөд эвэр L1-L5 E. нугас талласан L1-L5 /176./ Цээжний баруунд эгмээс хавирганы нум хүртэл өнгөц, t° мэдрэхүй буурсан. Мэдрэхүй алдагдсан хэвшинжийг нэрлэнэ үү. A. Дамжих хэвшинж
 23. 23. B. Хязгаарын хэвшинж C. Ёзоорын хэвшинж D. Сегментын хэвшинж E. Дисталь хэвшинж /177./ Хүний хэлснийг ойлгох боловч, өөрөө ярьж чадахгүй. Залгих рефлекс хэвийн. A. Ойлгохын хэлгүйдэл B. Ярихын хэлгүйдэл C. Анартри D. Дизартри E. Бульбар саа /178./ Баруун гар тохойгоор нугарч, сарвуу дотогш эргэсэн. Баруун хөл явахад чирэгдэж даялна. A. Вернике-Маннын байрлал B. Ромбергийн тэнцвэргүйдэл C. Steppage алхаа D. “Тамгалсан алхаа” E. “Мэлхий байрлал” /179./ Ахмад настай эрэгтэй хүнд юм өргөх үед цээжээр хатгаж, амьсгаа авах, найтах, ханиахад түвэгтэй. Зүрхний бичлэг хэвийн. АД 130/80мм.МУБ. Таны урьдчилсан онош: A. Ёзоор татагдлын өвдөлт B. Зүрхний бах C. Уушигны багтраа D. Бүсэлхийн радикулопати E. Архаг бронхит /180./ Хүний сэтгэхүй хэдээс хэдэн насны хооронд бүрэлдэн тогтдог вэ? A. 20-25 B. 18-22 C. 22-25 D. 20-22 E. 18-25 /181./ Сул сааны үед гэмтэх бүтцүүд A. Нугасны арын эвэр B. Нугасны өмнөд эвэр C. Нугасны хажуу эвэр D. Ganglion spinal E. Premotor cortex /182./ Хэлээ амнаас гүйцэд гарахгүй, хахаж цацна. Хэлний булчин хатингир. A. Бульбар саа B. Хуурамч бульбар саа C. Хэлний дорхи мэдрэлийн саа D. Хэл залгиурын мэдрэлийн ян E. Зажлуурын булчингийн саа /183./ Баруун гар огт хөдлөхгүй, тонус, гүний рефлексүүд арилсан. Мэдрэхүй хэвийн. A. сул саа B. чангарсан саа C. талсаа D. тэнцвэргүйдэл E. анестези /184./ 5 настай охин, 2 настай хөлд орсон. Хүнд ханиад хүрснээс хойш үгийн сан цөөрч, татах болсон. Уур уцаар их. Үе үе хий юм самардах, нойр муутай, татах болсон /185./ 3 настай охин, явахдаа өлмийдэж гишгэнэ. 2 хөл явахад зөрөх хандлагатай. Шөрмөсний рефлексүүд өндөр. Хэл ярианы хөгжил наснаас хоцорсон боловч, хэлж ярьсныг ойлгоно. 2 настайдаа бусдын дэмжлэгтэй явж сурсан. /186./ Улаан бурхан өвчний үед үүсэх хожуу үеийн хүндрэл гэдэг нь нөсөөжилтын үед үүсэх ба түүний гол шалтгаан нь нян бөгөөд уушигны хатгаа, дунд чихний үрэвсэл, бүдүүн гэдэсний үрэвсэлзэргээр хүндэрч болно. /187./ Томуу өвчин нь вирусээр үүсгэгддэг бөгөөд өвчин агаар дуслын замаар дамжин халдварладаг тул эмчилгээнд вирүсийн эсрэг бэлдмэлүүд хэрэглэдэг

×