Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Havdriin himi emchilgee

121 views

Published on

Mongolia

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Havdriin himi emchilgee

 1. 1. Хавдрын хими эмчилгээ судлалаар төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын төгсөлтийн шалгалтын жишиг сорил 1.Нэг сонголттой тест ( Зөвхөн 1 хариулт зөв байх ) Энэ хэлбэрийн сорил нь A, B, C, D, E гэсэн дугаартай бөгөөд Зөвхөн 1 зөв хариуг сонгоно. 2.Олон сонголттой тест ( Хэдэн ч хариулт зөв байж болох ) 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол (A.) 1, 2, 3, 4 дугаар хариултууд зөв бол (B.) 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол (C.) Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол (D.) Бүх хариулт зөв бол (E.) 3.Шалтгаан хамаарлын тест (Заагдсан тестүүдийн үнэн зөв хийгээд тэдгээрийн шалтгаан хамаарлыг тодорхойлно.) Зөв, Зөв, Зөв (A.) Зөв, Зөв, Буруу (B.) Зөв, Буруу, Буруу (C.) Буруу, Зөв, Буруу (D.) Буруу, Буруу, Буруу (E.) /1./ Умайн хүзүүний өмөнгийн урьдал өвчинд аль нь хамаарах вэ? A. Эндоцервикоз B. Эндометриоз C. Эктерпион D. Дисплазия E. Байран өмөн /2./ Хөнгөвчлөх туяа эмчилгээний тун хэд байдаг вэ? A. 60-80 Гр B. 40-50 Гр C. 50-60 Гр D. 35-45 Гр E. 55-65 Гр /3./ Цагаан алтны гаралтай эмийн үйлчлэх механизм ? A. ДНХ ын молекулын шүлтлэг урвал B. Пурин Тимидиний хүчлийн нийлэгжилтийг өөрчлөх C. ДНХ ын матрицын түвшинд нуклейн хүчлийн нийлэгжилтийг дарангуйлах D. микротрубочикын уураг болох тубулины денатураци E. ДНХ ын молекулыг хооронд нь холбох /4./ Улаан хоолойн өмөн аль хүйсд илүү тохиолдох вэ? A. Эр B. Эм C. Ялгаа байхгүй /5./ Умайн хүзүүний өмөнгийн үед дор дурдсан туяа эмчилгээний талбайн сонголт хамгийн зөв. A. шүргүүлсэн талбай B. хоёр угтуулсан талбай C. эгц урд, хоёр хажуугийн, гурван талбай D. урд, арын, хоёр хажуугийн дөрвөн талбай E. тангенциаль талбай /6./ Вирусын кaнцерогенезийн үед хэвийн эрүүл эс хавдарт шилжих зайлшгүй нөхцөл нь A. Эсийн цитоплазмд вирус байрлах B. ДНХ эсвэл РНХ вирус эсийн ДНХ- д интеграци болох C. Аль аль нь байж болно /7./ Хавтгай болон булчирхайлаг эсийн өмөнг хэдэн Гр-ээр шарах вэ? A. 30-35 Гр
 2. 2. B. 60 Гр хүртэл C. 60-65 Гр D. 65-75 Гр E. 80 Грхүртэл /8./ Хавдрын эсрэг антибиотикт аль бэлдмэл хамаарах вэ? A. Адриамицин B. Митрамицин C. Срептозоцин D. Пропидин E. Бүгд зөв /9./ Хөх, уушиг, бөөр, түрүү булчирхайн хорт хавдрын үед аль ясанд илүүтэй үсэрхийлдэг вэ?/C/ A. Дунд чөмөг B. Аарцагны яс C. Нуруу D. Гавлын яс /10./ Жижиг эсийн бус гаралтай уушигны хавдрын IB-II, IIIA үед хими эмчилгээнд ямар зарчим баримтлах вэ? A. Платин суурилсан хими эмчилгээ хийнэ. B. Платин суурилаагүй хими эмчилгээ хийнэ. C. Мэс заслын дараа хийнэ. D. Туяа эмчилгээтэй хавсран хими хийнэ. /11./ Хорт хавдрын үед мэс заслын эмчилгээг ямар зорилгоор туяа эмчилгээтэй хавсарч хэрэглэдэг вэ? A. Хорт хавдрын эмчилгээний үр дүнг дээшлүүлэх B. Хорт хавдрын мэс заслын эмчилгээний үр дүнг дээшлүүлэх C. Хорт хавдар өвчний хүндрэлээс сэргийлэх D. Хорт хавдар өвчний үсэрхийлэл, дахилтаас сэргийлэх E. Дээрх бүгд зөв /12./ Бодисын солилцооны эсрэг эмэнд аль бэлдмэл хамаарах вэ? A. Фторурацил B. Цитозар C. Хлодитан D. Цитембена E. C-ээс бусад нь зөв /13./ Өндгөвчний герм эст хавдруудын талаарх дараах ойлголтуудын аль нь зөв бэ? A. Залуу эмэгтэйчүүдэд ихэвчлэн тохиолдоно B. Ихэвчлэн 3 болон 4 үедээ оношлогддог C. 2 өндгөвчний хамт гистерэктоми хийн мэс заслаар үе шат тогтоон, төмсөгний хавдрын эмчилгээний химийн эмчилгээтэй адил эм, тунгаар химийн эмчилгээ хийх D. 3 ба 4 шатандаа оношлогдвол эдгэрэлт муу. E. Химийн эмчилгээ хийх нь үргүйдэлд хүргэдэг /14./ Өндгөвчний хавдрын эмчилгээнд үр дүн сайн ямар бэлдмэлүүд байдаг вэ? A. Карбоплатин B. Паклитаксел C. Циклофосфамид D. 5-FU E. зөвхөн А ба B /15./ Гадна бэлэг эрхтний хавдар төст үүсгэвэрт дараах үүсгэврүүдээс аль нь ордог вэ? A. Фибром B. Миом C. Ангиом D. Папилом E. Гидроаденом /16./ Өндгөвчний хучуур эдийн гаралтай хавдрын үед өвчтөнийг хянах гол дааврыг нэрлэнэ үү?/A/
 3. 3. A. СА-125 B. αFP C. HCG D. СА-19 /17./ Улаан хоолойн доод хэсгийн Т2N1 аденокарциномын үед аль эмчилгээг сонгох вэ? A. Цээж хэвлийн зүслэгээр мэс засал хийх нь цээжний зүслэгээс илүү үр дүнтэй B. . Цээжний зүслэгээр хийх нь цээжний зүслэгээс илүү тохиромжтой C. Хүзүү, цээж, хэвлийн булчирхай түүх шаардлагатай D. Улаан хоолойн мэс засал олон хийдэг төвүүдэд үр дүн илүү байдаг /18./ Адьювант хими эмчилгээг доорхи тохиолдолд хийнэ. A. Мэс засал болон туяа эмчилгээний дараа хими эмчилгээ хийнэ. B. Анхдагч хавдар мэс заслаар авагдсан боловч хавдар дахих, үлдэх C. өндөр эрсдэлтэй хавдруудад хийнэ. D. Бүгд зөв E. Зөвхөн B хариулт зөв /19./ Өвчнийхөө 4 үед орсон дараах эрхтэнүүдийн өмөнтэй өвчтөнүүдээс алийг нь эмчилгээний дараах эмнэл зүйн 3 р бүлэгт шилжүүлж болох вэ? A. Хөхний өмөн B. Лимфогранулематозтой C. Өндгөвчний өмөнтэй D. Бүгд E. Аль нь ч болохгүй /20./ 76 настай эрэгтэй ханиалгах амьсгаадах зовиуртай. КТГ-ын шинжилгээнд зүүн уганд ойр 6 см үүсгэвэртэй, баруун доод дэлбэнд 3 см үүсгэвэртэй, угийн булчирхайнууд томорсон, элгэнд сэжигтэй үүсгэвэртэй. Уушиг дурандаж эсийн шинжилгээ авахад бага ялгаралтай аденокарцинома илэрсэн. Ямар эмчилгээ хийх вэ? A. Нас болон хавсарсан өвчнийг харгалзан шинж тэмдгийн эмчилгээ хийнэ. B. Эрсдэлийг сайн тооцож ерөнхий хими эмчилгээ C. хавсарсан хими эмчилгээ D. Хөнгөвчлөх туяа эмчилгээ /21./ Эмчилгээний хоорондох зайг яаж тооцох вэ? A. Эмэнд мэдрэг хэвийн эсийн эргэн нөхөн төлжих хугацаанаас хамаарна. B. Ихэвчлэн 21-28 хоног байдаг C. Эсийн аль фазад ямар үйлчилгээ үзүүлж нөлөөлж байгаагаас хамааран хавсран хэрэглэж байгаа эмүүдийн хоорондын зайг тогтооно. D. Бүгд зөв /22./ Хүүхдийн давсагны хорт хавдрын эмчилгээ нь: A. хими + туяа + мэс засал + хими B. хими + мэс засал + туяа C. мэс засал + туяа /23./ Неоадьювант эмчилгээний үр дүнд: A. Хавдрын хэмжээ багасдаг B. Мэс засал хийхэд хялбар дөхөм болдог C. Мэс засал болон туяа эмчилгээний үр дүн сайжирдаг . D. Өвчтөний амьдрах хугацаа уртасна. E. Бүгд зөв /24./ Остеосаркомагийн эмчилгээний үндсэн арга бол: A. Мэс засал B. Туяа C. Хими D. Иж бүрдмэл эмчилгээ E. Мэс засал, хими эмчилгээг хавсруулан хийх /25./ Дараах физикийн хүчин зүйлсийн аль өмөн үүсгэгч вэ? A. Иончлогдсон цацраг B. Хэт яагаан туяа C. Доргио /вибрац/
 4. 4. D. Атмосферын даралт ихсэх E. А ба B зөв /26./ Мультфракцжуулалтын аргыг............................. нд хэрэглэнэ. A. Хурдан ургалттай хавдрын эмчилгээний үр дүнг дээшлүүлэхэд B. Удаан ургалттай хавдрын эмчилгээний үр дүнг дээшлүүлэхэд C. Хурдан ургалттай хавдрын үсэрхийллийг зогсооход D. Удаан ургалттай хавдрын үсэрхийллийг зогсооход E. Дээрх бүгд зөв /27./ Ургамлын гаралтай эмийн үйлчлэх механизм ? A. ДНХ ын молекулын шүлтлэг урвал B. Пурин Тимидиний хүчлийн нийлэгжилтийг өөрчлөх C. ДНХ ын матрицын түвшинд нуклейн хүчлийн нийлэгжилтийг дарангуйлах D. Микротрубочкын уураг болох тубулины денатураци E. ДНХ ын молекулыг хооронд нь холбох /28./ Туяа эмчилгээний канцерцид тун гэж юу вэ? A. Хавдрын явцыг удаашруулах тун B. Хавдрын эсийн тархалтыг зогсоох тун C. Хавдрын тархалтын явцыг зогсоох тун D. Хавдрын эсийг бүрэн устгах тун E. Хавдрын эсийг гэмтээх тун /29./ Өндгөвчний хавдрын гол шалтгаан юу вэ? A. BRCA 1, BRCA 2 мутац ген B. Дотоод шүүрлийн булчирхайн хямрал C. Таргалалт D. Чихрийн шижин E. Бүгд зөв /30./ Шүлтлэг бэлдмэлийн үйлчлэх механизм A. ДНХынмолекулыншүлтлэгурвал B. ПуринТимидинийхүчлийннийлэгжилтийгөөрчлөх C. ДНХынматрицынтүвшинднуклейнхүчлийннийлэгжилтийгдарангуйлах D. Микротрубочикынуурагболохтубулиныденатураци E. .ДНХынмолекулыгхоорондньхолбох /31./ Улаан хоолойн хавдрын TNM ангиллыг тодорхойлоход аль шинжилгээ нь чухал вэ? A. Дурангийн хэт авиа шинжилгээ B. Шохойтой улаан хоолойн рентген шинжилгээ C. Цээж хэвлий КТГ D. МРТ E. РЕТ /32./ Давсагны өмөнгийн биологийн онцлог ? A. Дахилт их өгдөг B. Дахилт өгөх нь бага C. Алсын үсэрхийлэл их өгнө D. Алсын үсэрийлэл нэн бага өгнө E. Олон голомттой байна. /33./ Дараахь бронхуудын алинаас гарсан хавдрыг төвийн гаралтай өмөн гэж үзэх вэ? A. гол бронх B. Долын ба сегментийн бронх C. Субсегментийн ба 5 р дарааллын D. А ба B зөв E. B ба C зөв /34./ Толгой хүзүүний байрлалын хавдрын үед хийгдэх хими эмчилгээнд дараахи бэлдмэлүүд илүү үр дүнтэй. A. Платинууд B. Пиримидины эсрэг нөлөөт эм C. Антибиотикууд D. Таксанууд
 5. 5. E. Ферментүүд /35./ Хавдраар өвчилсөн өвчтөний хэд хуртэл хувьд бие даасан арга болох туяа эмчилгээ буюу хавсарсан эмчилгээ (мэс засал, хими) хийдэг вэ? A. 35-40 хувь B. 50 хувь C. 55 хувь D. 65 хувь E. 70 хувь /36./ TNM ангиллын T ямар шинжийг илэрхийлдэг вэ? A. Анхдагч хавдрын хэмжээг B. Хэсэг газрын тунгалагийн булчирхайн байдал C. Алсын үсэрхийллийг D. Хорт хавдрын онцлог шинж E. Хавдрын гистологи бүтэц /37./ Умайн хүзүүнд крио эмчилгээ хийж болох тохиолдол A. Эсийн шинжилгээнд SCC илэрсэн B. Эдийн шинжилгээнд булчирхайлаг эдийн гаж хувирал илэрсэн C. Шинэ болон жинхэнэ уулзвар хэсгүүд 360 градуст тодорхой, эдийн шинжилгээнд эсийн гаж хувирал илэрсэн D. Хавдрын ургалт 5 см /38./ Эмнэл зүйн 1 Б бүлэг дараах өвчтөнүүдийн аль нь хамаарагдах вэ? A. Хорт хавдарт сэжиг бүхий өвчтөнүүд B. Хавдрын урьдал өвчинтэй өвчтөнүүд C. Хорт хавдар эмчилүүлээд эдгэрсэн хүмүүс D. Зөв хариулт үгүй байна /39./ Эсийн циклын G2 үед ямар процесс болох вэ? A. Эс хэмжээгээрээ томорсон байна.ДНК-ийн синтез болоход аль хэдийн бэлэн болно. B. Энэ үеийн турш ДНК-ийн хуваагдал явагдана C. Цагиргийн зүүн талд буй тайван үед эс хуваагдах нь зогссон байна. D. Митозын үе шатанд орж хуваагдалд ороход бэлэн болсон байна. E. Эс томрохоо больж эсийн энерги 2 охин эс болж эмх цэгцтэй хуваагдахад чиглэгдэнэ. /40./ Дараах хавдруудын аль нь вирусын нөлөөлөлтэй холбоогүй вэ? A. умайн хүзүүний өмөн B. элэгний анхдагч өмөн C. ходоодны өмөн D. хамар залгиурын өмөн E. лейкоз /41./ Дархлааны байдал хавдар үүсэхэд дэм үзүүлэх үү? A. Эсийн дархлаа буурах нь хавдар үүсэхэд нөлөөлнө B. Дархлааны байдал хавдар үүсэхэд нөлөөлнө C. Дархлааны байдал хавдар үүсэхэд нөлөөлөх нь маргаантай /42./ Кобальт-60 үүсгүүрийн энергийн хүчин чадал нь: A. 100 кВ > B. 540 кэВ C. 1,25 МэВ D. 20 МВ E. 660 кэВ /43./ Туяа эмчилгээний тун ба горим ямар байх ёстой вэ? A. Хавдрыг хамгийн бага тунгаар шарах B. Хавдрыг хамгийн их тунгаар шарах C. Хавдрыг оновчтой тунгаар шарах D. Хавдрыг хамгийн оновчтой тунгаар шарах E. Хавдрыг дундаж тунгаар шарах /44./ Шүлтлэгжүүлэх “алкилирующий” бэлдмэл A. Ифосфамид
 6. 6. B. Эмбихим C. Вепезид D. Тио-ТЭФ E. C-ээс бусад нь зөв /45./ 50 настай эрэгтэй гуяндаа өвчингүй том хэмжээний үүсгэвэртэй. МRI-д 14 см хэмжээтэй хавдар, эдийн шинжилгээгээр өндөр ялгаралтай липосаркома илэрсэн. КТГ-ын шинжилгээгээр 2 уушгинд үсэрхийлэл илрээгүй. Ямар эмчилгээ сонгох вэ? A. Хагалгааны өмнөх туяа эмчилгээний дараа эрхтэн хадгалах мэс засал B. Хагалгааны өмнөх хими эмчилгээний дараа эрхтэн хадгалах мэс засал, дараа нь туяа эмчилгээ C. Эрхтэн хадгалах мэс засал, дараа нь туяа эмчилгээ D. Бүгд /46./ Хавдрын эсрэг антибиотикийн үйлчлэх механизм A. ДНХынмолекулыншүлтлэгурвал B. ПуринТимидинийхүчилийннийлэгжилтийнөөрчилөлт C. ДНХынматрицынтүвшинднуклейнхүчлийннийлэгжилтийгдарангуйлах D. Микротрубочикынуурагболохтубулиныденатураци /47./ Адьювант хими эмчилгээнд үр дүнтэй хавдарт: A. Остеосаркома B. Хөхний хавдар C. Бүдүүн, шулуун гэдэсний хавдар D. Ходоодны хавдар E. D-ээс бусад нь зөв /48./ Эмчилгээний хамгийн их үр дүнд хүрч болох туяа эмчилгээний зарчмыг нэрлэнэ үү. A. Хамгийн оновчтой хугацаа ба голомтын нийлбэр тун B. Тунгийн харьцаа ба голомтын нийлбэр тун C. Зөвхөн голомтын нийлбэр тун D. Зөвхөн хамгийн оновчтой хугацаа E. Хамгийн оновчтой хугацаа ба тунгийн харьцаа /49./ Бодисын солилцооны эсрэг үйлчилдэг бэлдмэлийн үйлчлэх механизм ? A. ДНХ ын молекулын шүлтлэг урвал B. Пурин Тимидиний хүчлийн нийлэгжилтийг өөрчлөх C. ДНХ ын матрицын түвшинд нуклейн хүчлийн нийлэгжилтийг дарангуйлах D. Микротрубочикын уураг болох тубулины денатураци E. ДНХ ын молекулыг хооронд нь холбох /50./ Туяа эмчилгээ гэдэг нь....... A. Хорт хавдрын хэсэг газарт үйлчилдэг эмчилгээний арга тогтсон журмыг B. Хорт хавдарт үйлчилдэг эмчилгээний арга C. Хорт хавдарт үйлчилдэг эмчилгээний хязгаарлагдмал арга D. Хорт хавдрын хэсэг газарт үйлчилдэг эмчилгээний хязгаарлагдмал арга /51./ Бүдүүн, шулуун гэдэсний хавдрын шалтгаан юу вэ? A. Архидалт, амьтны гаралтай мах их хэрэглэх, B. Таргалалт, тамхидалт C. Хөдөлгөөний дутагдал D. Кроны өвчин E. Бүгд зөв /52./ Умайн хүзүүний хавдрын хэдэн хувь нь HPV вирусээр үүсгэгддэг вэ? A. 95% B. 80% C. 50% D. 25% /53./ Улаан хоолойн хавдрын үед илрэх эмнэлзүйн шинж тэмдэг юу вэ? A. Цус багадалт B. . Хэвлийн өвдөлт C. Горойх ба турах D. Цустай ханиа
 7. 7. /54./ Дор бичигдсэнээс аль нь эмчилгээний алсын үр дүнд хамгийн бага нөлөөтэй вэ? A. Хавдрын ургалтын хэлбэр B. Хавдрын гистологи бүтэц C. Орчины тунгалгын булчирхайн үсэрхийлэл D. Алсын үсэрхийлэл E. өвчтөний нас /55./ Эсийн циклын S үед ямар процесс болох вэ? A. Эс хэмжээгээрээ томорсон байна.ДНК-ийн синтез болоход аль хэдийн бэлэн болно. B. Энэ үеийн турш ДНК-ийн хуваагдал явагдана C. Цагиргийн зүүн талд буй тайван үед эс хуваагдах нь зогссон байна. D. Митозын үе шатанд орж хуваагдалд ороход бэлэн болсон байна. E. Эс томрохоо больж эсийн энерги 2 охин эс болж эмх цэгцтэй хуваагдахад чиглэгдэнэ. /56./ Хүн амын дунд уушигны өмөнгийн өвчлөл нэмэгдэхэд дараахь хүчин зүйлсийн аль нь гол нөлөөтэй вэ? A. Удамшлын хүчин зүйл B. Мэргэжлийн хордлого C. Тамхи татах D. Агаарын бохирдол /57./ Толгой хүзүүний байрлалын хавдрын үед хийгдэх адьювант болон хавсарсан хими, туяа эмчилгээг ямар үед хийх вэ? A. Мэс заслын ирмэг эерэг /+/ B. Хавдар мэдрэлийн судас руу нэвчсэн, C. Лимфийн булчирхайд үсэрхийлэлтэй D. Бүгд зөв E. Зөвхөн А ба B зөв /58./ Дунд зэргийн энергитэй шугаман хурдасгуурын энерги хэд байдаг вэ? A. 4-6 МВ B. 8 МВ ≤ C. 20-50 МВ D. 8 МВ ≥ E. 20 МВ /59./ TNM ангиллын N ямар шинжийг илэрхийлдэг вэ? A. Анхдагч хавдрын хэмжээг B. Хэсэг газрын тунгалагийн булчирхайн байдал C. Алсын үсэрхийллийг D. Хорт хавдрын онцлог шинж E. .Хавдрын гистологи бүтэц /60./ 55 настай Ази эмэгтэй элэгний В гепатитаар өвдөж байсан. Элэгний хатууралтай, AFP өндөр, элэгний үйл ажиллагааны шинжилгээнд өөрчлөлт илэрсэн. Хэт авиан шинжилгээнд элэгний зүүн дэлбэнд 3 см үүсгэвэр илэрсэн. Чайльд “В” хатууралтай. Хатгалтын шинжилгээнд элэгний анхдагч өмөн тодорхойлогдсон. Аль тодорхойлолт үнэн бэ? A. I-р үеийн хавдар тул элэг тайрах мэс засал хийнэ B. Спирт шахах эмчилгээ хийнэ C. Хавсарсан хими эмчилгээ D. Элэг шилжүүлэн суулгах E. В ба D /61./ Хөхний өмөнгийн 1-р үед цусны шинжилгээнд дараахь өөрчлөлтүүдийн аль нь гарах вэ? A. Цус багадах. B. Цагаан цогцос ихэснэ. C. Зарим дотор эрхтэний үйл ажиллагааны байдалд үнэлэлт өгөх D. А ба B E. Бүх хариулт зөв /62./ Адьювант хими эмчилгээний үр дүн нь: A. Микрометастазыг эрадикаци болгох
 8. 8. B. Хавдар хэмжээгээр багасах C. Дүрслэл оношлогооны шинжилгээнд хавдар багассан. D. Өвчингүйгээр амьдрах хугацаа ба ерөнхий амьдрах хугацаа уртсах. E. Бүгд зөв /63./ Дараах хүчин зүйлсийн аль нь хорт хавдар үүсгэх вэ? A. олон цагирагт үнэрт нүүрстөрөгч B. иончлогдох туяа C. ретровирус D. а ба б зөв E. бүх хариулт зөв /64./ Хавдар үүсэхэд дараах хүчин зүйлсийн аль нь нөлөөлөх вэ? A. Химийн B. Физик C. Биологи D. Бүх хариулт E. A ба B зөв /65./ Хавдрын эсрэг үйлчилгээтэй ионжуулсан туяагаар шарах нөхцөл юу вэ? A. Нарийн тунгаар, насны бүлэглэлээр, цаг хугацааны тодорхой зайтай B. Нарийн тунгаар, тодорхой бүлэглэлээр, цаг хугацааны тодорхой зайтай C. Нарийвчилсан тунгаар, тодорхой бүлэглэлээр, цаг хугацааны тодорхой зайтай D. Нарийвчилсан тунгаар, тодорхой бүлэглэлээр, 24 цагийн хугацаанд E. Нарийн тунгаар, насны бүлэглэлээр, 24 цагийн хугацаанд /66./ Фазаас хамаарахгүй үйлчилгээний цитостатик эмэнд A. Адриамицин B. Пластидиам C. Метотрексат D. Шүлтлэгжүүлэх нөөлт E. Бүх хариулт зөв /67./ Бүдүүн шулуун гэдэсний хавдрын үед голчлон ямар эсийн хавдар тохиолддог вэ? A. Булчирхайлаг эсийн хавдар B. Лимфома C. Хавтгай хучаас эсийн гаралтай D. Жижиг эсийн гаралтай /68./ Эсийн туяа эмчилгээнд мэдрэг байдал нь A. эсийн хүчилтөрөгчийн хангамж B. эсийн ялгаралаас C. эсийн хэлбэрээс D. өвчтөний арьс цэвэр байх /69./ Төмсөгний герминогений бус хавдарт илүү үр дүнтэй химийн бэлдмэлд A. Адриамицин B. Винбластин C. Оливомицин D. ктиномицин E. Платидиам /70./ Туяаны үзүүлэх биологийн харьцангуй үр дүн хэдтэй тэнцэх вэ? A. 1 B. 0,5 C. 2 D. 2,5 E. . 0-1 /71./ Шүлтлэг бэлдмэлийн үйлчлэх механизм ? A. ДНХ ын молекулын шүлтлэг урвал B. Пурин Тимидиний хүчлийн нийлэгжилтийг өөрчлөх C. ДНХ ын матрицын түвшинд нуклейн хүчлийн нийлэгжилтийг дарангуйлах D. Микротрубочикын уураг болох тубулины денатураци E. ДНХ ын молекулыг хооронд нь холбох
 9. 9. /72./ Амны хөндийн хорт хавдарт аль нь багтахгүй вэ? A. Уруул B. Хэл,буйл C. Доод эрүү D. Хатуу, зөөлөн тагнай E. Завьжны салст болон амны салст, үүдэвч /73./ Хөхний өмөн ямар эрхтэнд голчлон үсэрхийлдэг вэ? 1. Уушиг 2. Яс 3. Элэг 4. Тархи 5. Дээрх бүх эрхтэнд /74./ Туяа эмчилгээний эсрэг заалт аль нь вэ? 1. Өвчтөний биеийн байдал маш хүнд, хэт турсан 2. Цус багадалттай, цагаан цогцос багассан 3. Зүрх судас, элэг, бөөрний дутагдалтай 4. Бүх хэлбэрийн сүрьеэ 5. Хавдар задарч болзошгүй үед /75./ Эмнэлгийн мэргэжилтний ѐс зүйн харилцааны хүрээнд аль аль нь хамрагдах вэ? 1. Эмнэлгийн мэргэжилтэн үйлчлүүлэгчтэй харилцах харилцаа 2. Эмнэлгийн мэргэжилтэн үйлчлүүлэгчийн ар гэрийнхэнтэй харилцах харилцаа 3. Эмнэлгийн мэргэжилтэн өөр хоорондоо харилцах харилцаа 4. Эмнэлгийн мэргэжилтэн удирдлагатайгаа харилцах харилцаа 5. Эмнэлгийн мэргэжилтэн албан байгууллагатай харилцах харилцаа /76./ Дор дурдсан шинж тэмдгийг багасгах зорилгоор хөнгөвчлөх туяа эмчилгээг хийдэг. 1. өвдөлт 2. ясны эмгэг хугаралт 3. Цус алдалт 4. Хөлрөх 5. Цус багадах /77./ Хорт хавдрыг эмчлэх туяа эмчилгээний үндсэн зарчмыг нэрлэнэ үү. 1. Хавдрын эсийг бүрэн задалж устгах, орчных нь эрүүл эдийг хамгийн багаар гэмтээх, хамгийн тохирсон тунг сонгох 2. Туяаны хүндрэлээс сэргийлэх зорилгоор бусад эм бэлдмэлийг хамт хэрэглэх 3. Туяаны анхны курс эмчилгээ аль болох нэг хугацаанд төгс байхаар хийгдэх 4. Хорт хавдрын эхэн шатанд туяа эмчилгээг цаг алдалгүй хийх 5. Туяагаар анхдагч хавдар болон түүний үсэрхийлэл явах замыг нэгэн зэрэг эмчлэх /78./ Орчин үеийн туяа эмчилгээнд эмчилгээний хэрэгсэл болгон хоорондоо юугаараа ялгаатай вэ? 1. Биологийн үйлчлэл 2. Нэвтрэх чадвар 3. Туяаны багцуудын энергийн тархалт 4. Туяаны багцуудын энергийн тархалтын хурд 5. Туяаны багцуудын энергийн төрөл /79./ Нэвчдэст хавант хавдрын үед ямар эмчилгээ хийх шаардлагатай вэ? 1. Мэс засал 2. Зөвхөн туяа эмчилгээ 3. Хими эмчилгээ 4. Хавсарсан эмчилгээ 5. Бүрдэл эмчилгээ /80./ Хөхний өмөн ямар замаар үсэрхийлдэг вэ? 1. Гематоген 2. Лимфоген 3. Имплантаци 4. Гематоген болон лимфоген
 10. 10. 5. Дээрх бүх замаар /81./ Туяа эмчилгээний заалтыг нэрлэнэ үү. 1. Гол төлөв мэс заслаар төгс эмчлэх боломжгүй үед 2. Мэс засал хийх эсрэг заалттай үед 3. Өвчтөн мэс засал хийлгэхээс татгалзсан тохиолдолд 4. Өвчтөн болон түүний ар гэрийнхэн мэс засал хийлгэхээс татгалзсан тохиолдолд 5. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнээс татгалзсан үед /82./ Дор дурдсан хавдруудын алинд нь туяа эмчилгээг төгс зорилгоор голчлон хэрэглэдэг вэ? 1. ясны үсэрхийлэл 2. хөхний хавдар 3. уушгины хавдар 4. төвөнхийн хавдар 5. улаан хоолойн хавдар /83./ Ямар байвал стандарт гэж үзэх вэ? 1. Янз бүрийн ионжуулсан туяаны үзүүлэх биологийн нөлөөлөл адил байвал 2. Рентген туяаны үзүүлэх нөлөө 200 кэв энергитэй 3. . Рентген туяаны үзүүлэх нөлөө 150 кэв энергитэй 4. Шугамын дундаж алдагдал 3 кэв/мм байвал 5. Ионжуулсан туяаны үзүүлэх биологийн нөлөөлөл өөр өөр байвал /84./ Туяа эмчилгээний эсрэг заалт аль нь вэ? 1. Том судсанд хавдар нэвчиж ургасан 2. Зүрх судас, элэг, бөөрний дутагдалтай 3. Хөндий эрхтэнлүү хавдар тархсан 4. Хавдар задарсан 5. Цус алдах магадлал өндөртэй /85./ Цитотоксик эмд мэдрэгшил өндөртэй хавдрыг нэрлэ. 1. Герминогенный 2. Умайн хавдар 3. Юинга хавдар 4. Ретинобластома 5. Бэлгийн уруулын /86./ Хөхний өмөн ямар эдээс үүсдэг вэ? 1. Тунгалагийн зангилаа 2. Цусны судас 3. Гөлгөр эсвэл хөндлөн судалт булчингаас 4. Сүүний сувгийн эпителээс 5. Дутуу хөгжсөн холбогч эдээс /87./ Умайн хүзүүний сувгийн булчирхайлаг эсийн байран өмөн оношлогдсон өвчтөнд хийгдэх эмчилгээний аргуудыг нэрлэх 1. Хутгаар конус хэлбэрээр өөлнө 2. Умайн хүзүүг бүхэлд нь тайрч авна 3. Хэвлийн болон үтрээний хүрцээр умайг бүхэлд нь авна 4. Химийн эмчилгээ хийнэ 5. Хөлдөөх эмчилгээ хийнэ /88./ Нойр булчирхайн өмөнгийн үед илүү үр дүнтэй эм аль нь вэ? 1. винкристин 2. 5- фторурацил 3. стриптозотозин 4. гемзар 5. метотрексат /89./ Туяа эмчилгээний үндэс юу вэ? 1. Эсийн амин чухал бүтэц ДНХ-г гэмтээнэ. 2. Репарацийн процессыг гэмтээнэ. 3. Эсийн интерфазыг гэмтээнэ. 4. Эсийн амин чухал бүтэц РНХ-г гэмтээнэ.
 11. 11. 5. Регенерацийг гэмтээнэ. /90./ 35 настай 8н долоо хоногтой жирэмсэн эмэгтэйн баруун хөх хатууран томорч, хөхний толгойноос цусархаг ялгадас гарч улмаар баруун суганы тунгалагийн булчирхай томорсон. Ямар арга хэмжээ авах вэ? 1. Физик эмчилгээ 2. Баруун хөх болон суганы тунгалагийн булчирхайнаас эсийн шинжилгээ авах 3. Антибиотик эмчилгээ хийх 4. Маммографи 5. Дээрх бүгд зөв /91./ Динамик бүлэглэгдсэн гэдэг нь .................... .......................юм. 1. Үндсэн эмчилгээний горим юм. 2. Хавдрыг 7 хоногт 5 удаа өдөрт 1,8-2 Гр тунгаар шардаг. 3. Сонгомол бүлэглэлийн горим юм. 4. Томруулсан бүлэглэлийг сонгодог фракцжилттай ээлжлэх маягаар тунг хувааж шарах дэглэм 5. Динамик бүлэглэгдсэн, томруулсан бүлэглэлийг сонгодог бус фракцжилттай ээлжлэн, тунг хувааж шарахыг хэлнэ. /92./ Цахилгаан гогцоогоор өөлөх заалт 1. Үтрээ умайн хүзүү бага аарцгийн үрэвсэлт өвчингүй байх 2. Эдийн шинжилгээнд CIN I- II оношлогдсон 3. Цөмлөн түрсэн өмөн ба булчирхайлаг эсийн гаж хувирал өөрчлөлтгүй байх 4. Умайн хүзүүнд нүдэнд харагдах халдвартай байх 5. Дээрх заалт бүгд зөв /93./ Дараах хорт хавдрын үед туяаг бие даасан эмчилгээний байдлаар хэрэглэнэ. 1. Арьс, амны хөндий, залгиур, төвөнхийн хорт хавдар 2. Өнчин тархины хорт хавдар 3. Улаан хоолой, уушигны жижиг эст өмөн 4. Умайн хүзүү, умайн их биеийн хорт хавдар 5. Давсаг, шулуун гэдэсний хорт хавдар /94./ Туяа эмчилгээнд хэрэглэгддэг үүсгүүрүүдэд байвал зохих ерөнхий шинж: 1. Арьсны гүнд электрон хуралдсанаар үүсэх арьс цочролт бага байх 2. Нэвтрэх чанар сайтай байх 3. Радиоидэвхжилт хэсгүүд сарнилт багатай байх 4. Нэвтрэх чанар муутай байх 5. Яс, зөөлөн эдэд шингэх чанарын ялгаа байх /95./ Хөхний өмөнгийн ямар үе шатанд Пейтийн аргаар хөх авах төгс мэс засал хийх боломжгүй вэ? 1. Цээжний жижиг булчин 2. Эгэмний доорх өөхөн эд 3. Суганы доорх өөхөн эд 4. Далны доорх өөхөн эд 5. Цээжний том булчинд /96./ Туяа эмчилгээний улмаас үүссэн улаан хоолойн үрэвслийн үед илрэх шинжүүд: 1. зогьсуулах 2. өвчүүний ард хөндүүрлэж өвдөх 3. цустай бөөлжих 4. халуурах 5. хэхрүүлэх /97./ Туяа эмчилгээний заалт аль нь вэ? 1. . Хавдар нь бүтэц зүйгээр нотлогдсон, эмнэл зүйн онош нь бүрэн тохирсон байх 2. Дээд хөндийн вен дарагдсан шинж бүхий голчийн хавдартай үед 3. Мөгөөрсөн хоолой дарагдсан шинж бүхий голчийн хавдартай үед 4. . Дээрх 2,3 тохиолдолд яаралтай журмаар 5. Мэс заслаар авагдах боломжгүй үед /98./ Өндгөвчний үйл ажиллагааг ямар аргаар дарангуйлах вэ? 1. Лапароскопийн тусламжтай өндгөвч авах
 12. 12. 2. Туяа эмчилгээний тусламжтай 3. Гозерелин 4. Тамоксифен 5. . Дээрх бүгд зөв /99./ Туяаны хариу урвалын илрэлийн зэрэг нь дараахаас хамаарна. 1. Нэг удаагийн болон, нийлбэр тун 2. Туяаны хэмжээ 3. Голомтын нийлбэр тунг авсан хугацаа 4. Бие махбодийн хувийн онцлог 5. Дээрх бүгд зөв /100./ Туяа эмчилгээний тунг сонгохдоо юуг харгалздаг вэ? 1. Хавдрын эсийн хуваагдал 2. Хавдрын эсийн өсөлтийн хурд 3. Хавдрын удамшлын байдал 4. Хавдрын эсийн бүтэц 5. Дээрх бүгд Сорилын зөв хариулт 1-D, 2-B, 3-C, 4-A, 5-D, 6-B, 7-D, 8-E, 9-C, 10-A, 11-A, 12-E, 13-A, 14-E, 15-E, 16-A, 17-A, 18-C, 19-A, 20-B, 21-D, 22-B, 23-E, 24-E, 25-E, 26-A, 27-D, 28-D, 29-E, 30-A, 31-A, 32-B, 33-D, 34-C, 35-E, 36-A, 37-A, 38-B, 39-B, 40-C, 41-A, 42-C, 43-A, 44-E, 45-B, 46-C, 47-E, 48-E, 49-B, 50-D, 51-E, 52-A, 53-C, 54-E, 55-B, 56-C, 57-D, 58-B, 59-B, 60-E, 61-B, 62-E, 63-E, 64-D, 65-B, 66-E, 67-A, 68-B, 69-E, 70-A, 71-A, 72-C, 73- E, 74-A, 75-E, 76-A, 77-E, 78-A, 79-D, 80-E, 81-A, 82-C, 83-C, 84-E, 85-A, 86-D, 87-A, 88-C, 89-A, 90-D, 91-D, 92-A, 93-E, 94-A, 95-E, 96-C, 97-B, 98-E, 99-E, 100-C,

×