Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Em zuich

261 views

Published on

Mongolia

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Em zuich

 1. 1. Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтад элсэх ЭМ ЗҮЙЧИД зориулсан шалгалтын жишиг сорил 1. Нэг сонголттой тест ( Зөвхөн 1 хариулт зөв байх ) Энэ хэлбэрийн сорил нь A, B, C, D, E гэсэн дугаартай бөгөөд Зөвхөн 1 зөв хариуг сонгоно. 2. Олон сонголттой тест ( Хэдэн ч хариулт зөв байж болох ) 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол (A.) 1, 2, 3, 4 дугаар хариултууд зөв бол (B.) 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол (C.) Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол (D.) Бүх хариулт зөв бол (E.) 3. Шалтгаан хамаарлын тест (Заагдсан тестүүдийн үнэн зөв хийгээд тэдгээрийн шалтгаан хамаарлыг тодорхойлно.) Зөв, Зөв, Зөв (A.) Зөв, Зөв, Буруу (B.) Зөв, Буруу, Буруу (C.) Буруу, Зөв, Буруу (D.) Буруу, Буруу, Буруу (E.) /1./ Менежментийн ухааны онолын үүднээс “Байгууллага” гэсэн ойлголтод аль нь тохирох вэ? A. Ашиг олох зорилготой системжсэн бүтцийг B. Зохион байгуулалттай, зорилготой бүлэг хүмүүсийг C. Гадаад орчны хүчин зүйлстэй уялдсан, зорилготой бүлэг хүмүүсийг D. Системлэг шинж чанартай зохион байгуулалт, зорилготой бүлэг хүмүүсийн бүтцийг E. Зохион байгуулалт нь зорилгыг бий болгосон системийн шинж чанартай бүлэг хүмүүсийг /2./ Өрсөлдөөний шинжилгээг хийхэд ашигладаг аргуудад аль нь багтах вэ? A. Зах зээлд шинээр орж ирэгчдийг судлах B. Өрсөлдөгчийн үйл ажиллагааг судлах C. Портерийн загвараар судлах D. Орлуулах бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг судлах E. Портер-Лоулерийн загвараар судлах /3./ Удирдлагын хяналт шалгалтыг дараахи дэс дарааллаар явуулна. A. Стандарт гаргаж, ололт, дутагдлыг илрүүлэн, авах арга хэмжээг шийдэх B. Ажлын үр дүнг тогтоон, шалгуур стандартаар харьцуулан үзэж, ололттой дутагдалтай талуудыг гарган, түүний мөрөөр ажиллах. C. Шалгуур стандарт тогтоож, ажлын үр дүнг түүнтэй харьцуулан үзэж, ололт дутагдалыг илрүүлэн , түүний мөрөөр авах арга хэмжээг шийдэх. D. Ажлын үр дүнг тогтоон, ололт дутагдалыг гарган стандарт тогтоох E. Ололт дутагдалыг илрүүлэн, стандарт гаргаж, авах арга хэмжээг шийдэх /4./ Гадаад хүчин зүйлсийн микро орчинд аль нь багтах вэ? A. Хүн ам зүйн орчин B. Эдийн засгийн орчин C. Өрсөлдөгчид D. Улс төр, эрх зүйн орчин E. Байгаль, экологийн орчин /5./ Удирдлагын шийдвэр гаргах явцад менежерт мэдээлэл хангалтгүй байх нь юу гэсэн үг вэ? A. Аз туршилт хийх B. Асуудлын шинж байдлын бүрдэлт муу C. Тодорхойгүй байдал D. Асуудлын мэдээллийн хомсдол E. Удирдлагын шийдвэрийн онцлог /6./ Байгууллагын төлөвлөлтийг боловсруулсан хэмжээнд хэрэгжүүлэх явдлыг баталгаажуулах ба байгууллагын хэтийн үйл ажиллагааг тодорхойлох, төлөвлөлтөнд хүчтэй нөлөөлөх орчны гол хүчин зүйлсийг хянах үйл ажиллагааг юу гэдэг вэ?
 2. 2. A. Тактикийн хяналт B. Стратегийн хяналт C. Үйл ажиллагааны хяналт D. Хэтийн болон дунд хугацааны хяналт E. Ойрын болон дунд хугацааны хяналт /7./ Аливаа байгууллагыг зорилгод нь хүргэхийн тулд бусдыг удирдан чиглүүлж, тэдэнд нөлөөлөл үзүүлж буй хүнийг менежментийн ойлголтоор хэн гэх вэ? A. Удирдагч B. Менежер C. Дарга D. Чиглүүлэгч E. Манлайлагч /8./ Хяналтын төрлүүдийг сонгоно уу? A. Буцах холбооны хяналт B. Явцын хяналт C. Урьдчилсан хяналт D. Тактикийн хяналт E. Удирдлагын хяналт /9./ Байгууллагын стратегийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх үндсэн аргын шат дарааллыг зөв тогтоо A. Дэс дарааллаа тогтоон, тактикаа сонгож, бодлогоо B. Тактикаа сонгож, бодлогоо боловсруулж, хэрэгжүүлэх дэс дарааллаа тогтоож, дүрэм журам гарган мөрдөх. C. Бодлогоо боловсруулж, тактикаа сонгон, дүрэм журмаа гарган, дэс дарааллаа хэрэгжүүлэх D. Дэс дарааллаа тогтоон, бодлогоо боловсруулж, дүрэм журмаа гарган, тактиктай хэрэгжүүлэх E. Дүрэм журмаа гарган, дарааллаа тогтоон, бодлого боловсруулж, тактикаа сонгох /10./ Байгууллагын ажилчид нь өөрсдийгөө илэрхийлэх, нийгмийн болон аюулгүй байдлын хэрэгцээгээ хангахын тулд бүлэг байгуулах шалтгаантд аль нь орох вэ? A. Эдийн засгийн шалтгаан B. Нийгэм, сэтгэл зүйн шалтгаан C. Бодит шалтгаан D. Нийгмийн шалтгаан E. Сэтгэл зүйн шалтгаан /11./ Удирдлагын үйл ажиллагаанд хослуулан хэрэглэх үндсэн арга нь юу бэ? 1. Шаардах 2. Захиргаадах 3. Албадах 4. Нөлөөлөх 5. Удирдах /12./ Байгууллагын ажлын амжилтыг илэрхийлэх хүчин зүйлүүдэд аль нь орох вэ? 1. Үйлчилгээний цагийн уртсалт 2. Амьдрах чадварын дээшлэлт 3. Гаргасан шийдвэрийн хэрэгжилт 4. Хөдөлмөрийн бүтээмжийн дээшлэлт 5. Материаллаг баазын нэмэгдэлт /13./ Төлөвлөлтийг дараах шалтгаануудын улмаас хийдэг. 1. Тодорхой бус байдлыг багасгах 2. Зорилтыг нарийн тодруулан гаргаж ирэх 3. Үйл ажиллагааг оновчтой зохион байгуулах 4. Удирдлагыг оновчтой болгох 5. Нөхцөл байдлыг шинжлэх /14./ Эмийн сангийн эм үйлдвэрлэлийн байрны хэм, агаарын хөдөлгөөний хурд хэд байх ёстой вэ? A. 16-18 хэм, аг.хөд, 0.1 м.с
 3. 3. B. 18-26 хэм, аг.хөд, 0.1 м.с C. 18-20 хэм, аг.хөд, 0.3 м.с D. 18-22 хэм, аг.хөд, 0.4 м.с E. 18-22 хэм, аг.хөд, 0.5 м.с /15./ Эмийн сангийн үйлдвэрлэлийн өрөөний цонх талбайн хэмжээ харьцаа хэд байх ёстой вэ? A. 1:3 B. 1:4 C. 1:5 D. 1:6 E. 1:8 /16./ Эмчилгээний тохиолдол гэж юу вэ? A. Амбулаторийн үзлэгээр тохиолдсон өвчин B. Оношийн дагуу эмчлэх өвчтөн C. Онош тогтоогдож эмчлэгдсэн өвчтөн D. Тавьсан онош, эмчлэгдэх өвчтөн E. Тавьсан онош, бүртгэгдсэн өвчин /17./ Эмийн санд гар угаагуурыг хэрхэн тооцож байрлуулах вэ? A. 5 хүнд нэг байхаар B. 8 хүнд нэг байхаар C. 14 хүнд нэг байхаар D. 7 хүнд нэг байхаар E. 10 хүнд нэг байхаар /18./ Хүчтэй үйлчлэх эмийг амбулаторийн жороор олгох тохиолдолд хэний гарын үсэгтэй жороор олгох вэ? A. Эмчлэгч эмч B. Эмч C. Эмчилгээ эрхэлсэн орлогч D. Амбулаторийн эрхлэгч E. Эмийн сангийн эрхлэгч /19./ Эмчийн бичсэн жор, бичсэнээс хойш хэд хоногийн хүчинтэй байх вэ? A. 7 хоног B. 10 хоног C. 14 хоног D. 15 хоног E. 21 хоног /20./ Эмийн санд ашиглагдаж байгаа бюреткийн системийг хэрхэн цэвэрлэх вэ? A. 7 хоног бүр гичийн 2.5% уусмалаар угааж, нэрмэл усаар зайлна B. 7 хоног бүр гичийн 5% уусмалаар угааж, нэрмэл усаар зайлна C. 7 хоногт нэг удаа гичийн 10% уусмалаар угааж, нэрмэл усаар зайлна D. 7 хоног тутамд гичийн 5-10% уусмалаар угааж, нэрмэл усаар зайлна E. 7 хоног бүр гичийн1-5% уусмалаар угааж, нэрмэл усаар зайлна /21./ Эмийн санд “эмийн жорын хуудсыг” хэдий хугацааны дараа устгаж болох вэ? (1) – Мансууруулах сэтгэц нөлөөт эмийн жор (11) – Энгийн эмийн жор A. (1) 2 жил – (11) 5 жил B. (1) 1 жил – (11) 2 жил C. (1) 5 жил – (11) 2 жил D. (1) 2 жил – (11) 1 жил E. (1) 3 жил – (11) 2 жил /22./ Хандив, тусламжийн эм, эмнэлгийн хэрэгслийг хэрхэн зарцуулах вэ? 1. Хандив, тусламжийн эм, эмнэлгийн хэрэгслийг зориулалтаар хэрэглэхийг эрхэмлэнэ. 2. Хандив, тусламж хүлээн авагч байгууллага нь эм, эмнэлгийн хэрэгслийн эргэлтийн хөрөнгөдөө бүртгэн авч ашиглалтад хяналт тавьж байна. 3. Хандив, тусламжийн эм, эмнэлгийн хэрэгслийг зарж борлуулахгүй.
 4. 4. 4. Хандив, тусламжийн эм, эмнэлгийн хэрэгслийг зөвхөн эмнэлгийн өвчтөний хэрэгцээнд зарцуулна 5. Хандив, тусламжийн эм, эмнэлгийн хэрэгслийг мэргэжлийн хяналтын байгууллага хянаж байна. /23./ Үндэсний зайлшгүй шаардлагатай эмэнд хийдэг шинжилгээний аргыг сонгоно уу? 1. АВG шинжилгээ 2. АВC шинжилгээ 3. VEН шинжилгээ 4. VEN шинжилгээ 5. VYN шинжилгээ /24./ Аливаа эмийн сангуудын барааны эргэлтийн хурд нь барааны нөөцөөс ихээхэн хамаарах ба борлуулалтын хэмжээтэй ямар хамааралтай байх вэ? A. Бага зэрэг хамааралтай B. Нилээд хамааралтай C. Урвуу хамааралтай D. Шууд хамааралтай E. Хамааралгүй /25./ Балансын томъёоны аль нь зөв бэ? A. Эхний Үлдэгдэл - Орлого = Зарлага – Эцсийн Үлдэгдэл B. Эхний Үлдэгдэл– +Зарлага = Орлого–+ Эцсийн Үлдэгдэл C. Эхний Үлдэгдэл + Орлого = Зарлага + Эцсийн Үлдэгдэл D. Эхний Үлдэгдэл + Зарлага =Орлого – Эцсийн Үлдэгдэл E. Орлого – Эхний Үлдэгдэл = Зарлага - Эцсийн Үлдэгдэл /26./ Эмийн үйлдвэрийн барилга, капсул эм үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмж зэрэг нь хөрөнгийн аль ангилалд орох вэ? A. Эргэлтийн бус хөрөнгө B. Эргэлтийн - биет хөрөнгө C. Эргэлтийн – биет бус хөрөнгө D. Эргэлтийн бус – биет бус хөрөнгө E. Эргэлтийн бус - биет хөрөнгө /27./ Эмийн сангийн хөрөнгө хариуцдаг, ямар эд хариуцагч хөрөнгийнхөө тооцоог нэр төрлөөр бодуулах вэ? A. Жор баригч нар B. Аж ахуйн нярав C. Мөнгөний нярав D. Дефектар E. Салбар эмийн сангийн жор баригч /28./ “Х” эмийн сан жорын төлөвлөлтийг хийхдээ амбулаторийн жорын тоог амбулаторийн үзлэгийн тоонд харьцуулж ямар үзүүлэлтийг тодорхойлж болох вэ? A. Амбулаторийн үзлэгийг тооцох коэффициент B. Амбулаторийн жорын төлөвлөлтийн коэффициент C. Амбулаторийн үзлэгийн төлөвлөлтийн коэффициент D. Амбулаторийн жор ба төлөвлөлтийг тооцох коэффициент E. Амбулаторийн жорыг тооцох коэффициент /29./ Эмийн сангийн ажил эхлэх, дуусах, өдрийн завсарлагааны амралтын цагийг хэрхэн шийдэх вэ? A. Эмийн сангийн эрхлэгч шийднэ B. Байгууллагын дотоод журмаар шийднэ C. Хурлаар шийднэ D. Ээлжийн ахлагч шийднэ E. Мэргэжлийн байгууллагын журмаар шийдвэрлэнэ /30./ Тооллогоор эд хариуцагчийн эм бараанаас хагарч хэмхэрсэн, ширгэсэн, чанар байдал нь муудсан, хугацаа дууссан эм бараа гарвал ямар шийдвэр гаргах вэ? A. Тоологдсон зүйлийн ерөнхий дүнгээс хасна B. Тоологдсон зүйлийн ерөнхий дүнгээс хасаж, тусгай бүлгээр бүртгэл үйлдэнэ. C. Тоологдсон зүйлийн ерөнхий дүнд оруулан тусгай бүлгээр бүртгэл үйлдэнэ
 5. 5. D. Тоологдсон зүйлийн ерөнхий дүнгээс хасаж, оруулан тусгай бүлгээр бүртгэл үйлдэн актална. E. Тоологдсон зүйлийн ерөнхий дүнд оруулан актална. /31./ Хүчтэй үйлдэлтэй /хорт/ эмийн штанглас нь: A. Хар фонон дээр цагаанаар B. Цагаан фонон дээр хараар C. Цагаан фонон дээр улаанаар D. Улаан фонон дээр цагаанаар E. Улаан фонон дээр хараар бичигдэнэ /32./ Хувьсах зардлыг тодорхойлно уу? A. Түүхий эд B. Даатгалын хураамж C. Фирмийн хөлслөн авсан конторын тоног төхөөрөмжийн зардал D. Зээлийн хүү E. Цалин /33./ Хугацаат эмийг захиалсан байгууллагад нь мэдэгдэлгүй дарагдуулан хугацааг дуусгасан бол материалын ба моралын хариуцлагыг хэнд хүлээлгэх вэ? A. Нийлүүлэгч эмийн бааз B. Эмийн сангийн эрхлэгч C. Эд хариуцагч D. Худалдааны менежер E. Хангамжийн мэргэжилтэн /34./ Эмийн санд нягтлан бодох бүртгэлийн доорх хэлбэрүүд байна A. Энгийн данс хөтлөлтийн, баланс гаргах хэлбэр B. Статистик бүртгэлийн баланс гаргах хэлбэр C. Дебет , кредит гүйлгээний D. Дебет , кредит , баланс E. Дебетийн орлого ,зарлага , баланс /35./ Эмийн сангийн үнийн дүнгээр тооцоо бодуулдаг жор баригчийн эм бараа материал, сав боодол, туслах материалын ээлжит тооллогыг хэзээ хийх вэ? A. Улиралд нэг удаа B. Эмийн сангийн эрхлэгчийн тушаалаар C. Өөрийн хүсэлтээр D. Сар тутам, сар бүрийн эцэст E. Хагас жилд /36./ Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын хураамжийг хэдийд цалингаас суутгах вэ? A. Улиралд B. Жилд C. Сар бүрийн урьдчилгаа цалингаас D. Сар бүрийн эцсийн цалингаас E. хагас жилд /37./ Клиникийн эмнэлгийн эмийн сан нь стационарын жорын төлөвлөгөөг хийжээ. Дараах хувилбаруудын аль сонголтыг ашиглах вэ? A. Стационарын жорын борлуулалт = Стационарын жорын тоо х 1 орны тоо B. Стационарын жорын борлуулалт = Стационарын жорын тоо х 1 стационарын жорын үнэ C. Стационарын жорын борлуулалт = Стационарын жорын тоо х Жилд ашиглах орны тоо D. Стационарын жорын борлуулалт = Стационарын орны тоо х 1 стационарын жорын үнэ E. Стационарын жорын борлуулалт = Ор хоног х хэвтэн эмчлүүлэгсэдийн тоо /38./ Буруу найруулсан жорын бүртгэлийг хэн хөтлөх ёстой бэ? A. Эм найруулагч B. Олгогч шалгагч C. Жор хүлээн авагч D. Шинжлэгч E. Дефектар /39./ Баланс дахь хөрөнгийн нийлбэрийн багасалт нь пассив, актив хэсэгт яаж бичигдэх вэ? A. Пассивын дебетед, активын кредитэд
 6. 6. B. Пассивын кредитэд, активын дебетед C. Активын дебетэд , пассивын кредитэд D. Активын кредитэд, пассивын кредитэд E. Пассивын кредитэд, пассивын дебетед /40./ Амбулаторийн жорын тоог, дэвсгэр нутгийн хүн амын тоонд харьцуулбал ямар үзүүлэлтийг гарган авч болох вэ? A. Нийт хүн амд ноогдох амбулаторийн жорын тоо B. Хүн амд ноогдох амбулаторийн үзлэгийн тоо C. Нэг хүнд ноогдох амбулаторийн жорын тоо D. Нэг хүнд ноогдох стационарын жорын тоо E. Стационарт байх хоногийн тоо /41./ “Х” эмийн сан амбулаторийн жорын борлуулалтыг тооцжээ. Дараах хувилбаруудын аль нь зөв вэ? A. Амбулаторийн жорын тоог 1 амбулаторийн жорын үнээр үржүүлж B. Амбулаторийн жорын тоог 1 амбулаторийн жорын үнэд харьцуулж C. Амбулаторийн жорын тоог амбулаторийн үзлэгийн тоогоор үржүүлж D. Амбулаторийн жорын тоог амбулаторын үзлэгээр үржүүлж, 1 амбулаторийн жорын үнэд харьцуулж E. Амбулаторийн жорын тоог 1 амбулаторийн жорын үнээр үржүүлж, үзлэгийн тоонд харьцуулж /42./ Эм хангамжийн байгууллагуудын нэхэмжлэх, гэрээ, төлөгдсөн чекүүд, бараа материалын биет тооллого зэрэг баримтад тулгуурлан ня-бо дансны бичилтийг гүйцэтгэнэ. Энэ нь нягтлан бодохын ямар зарчим бэ? A. Бодитой байх зарчим B. Өртгийн зарчим C. Материаллаг байх зарчим D. Бие даасан зарчим E. Жинхэнэ хэрэгжилтийн зарчим /43./ Бусад байгууллага, хүмүүстэй ямар нэг өглөг авлагын тооцоо байхгүй, тоолуулахад бэлэн болох тухай эд хариуцагч баталгаа гарган гарын үсгээ зурж хэнд өгөх вэ? A. Эрхлэгчид өгнө. B. Тооллогын комисст өгнө. C. Нягтлан бодоход өгнө D. Байгууллагын удирдлагад өгнө E. Ээлжийн ахлагчид өгнө. /44./ Ерөнхий журналыг дараах зориулалтаар ашиглана. Зөв хувилбаруудыг сонгоно уу? 1. Жижиг аж ахуй нэгжүүд үйл ажиллагааны бүх ажил гүйлгээг дансанд бүртгэх үндсэн журналын хэлбэрээр бүртгэх 2. Дэлгэрэнгүй бүртгэлээс ажил гүйлгээг ерөнхий дансанд бүртгэх 3. Ямар ч журналд бүртгэх боломжгүй, эсвэл бүртгэгдээгүй орхигдсон ажил гүйлгээг бүртгэлд тусгах 4. Бүртгэгдсэн ажил гүйлгээг залруулах, тохируулах 5. Ямар нэг хаалтын бичилт хийх /45./ Эмийн сангийн үйл ажиллагааны зардлыг бууруулахад ямар хүчин зүйлсүүд нөлөөлөл үзүүлдэг вэ? 1. Эм бараа борлуулалтын бууралт 2. Аж ахуйн тооцооны боловсронгуй бололт, хөрөнгийн хяналтын тогтолцооны сайжралт 3. Бэлэн хэлбэрийн эмийн эзлэх хувийн багасалт 4. Ажиллагсадыг зөв байршуулах 5. Эм барааны өөрийн өртгийн өсөлт /46./ Эмийн сангийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг статистик аргаар төлөвлөнө гэдэгт дараах аргуудыг оруулна 1. Дундаж хэмжигдэхүүнээр 2. Өсөлтийн темпээр 3. Динамик эгнээний үзүүлэлтээр 4. Тогтоосон нормативаар
 7. 7. 5. Үзүүлэлтүүдээр уялдуулж баланслуулах /47./ Эм бараа борлуулалтыг төлөвлөхийн тулд дараах ажлуудыг хийх шаардлага гарна. Зөв хувилбаруудыг сонгоно уу? 1. Эмийн сангийн эм бараа борлуулалтын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, түүний бүтцийг олон жилээр судлах 2. Эм бараа борлуулалтын өсөлтийн темп, түүний хандлагыг тодорхойлох 3. Эм бараа борлуулалтын бүтцийг хүн амд, эмнэлгийн байгууллагад, бусад газарт худалдсан эм барааны бүлэг, нэр төрлийг судлах 4. Эм бараа борлуулалтанд нөлөөлж буй эм барааны нөөц, нэр төрөл бүрдүүлэлт, захиалалт, нийлүүлэлт, татан авалт, хувиарлалт, тээвэрлэлт, эмийн эрэлт, хэрэглээ, ажлын зохион байгуулалт зэрэг хүчин зүйлүүдийг судлах 5. Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх дотоод нөөц бололцоо, үйлчилгээний хүрээ, салбар цэгийг нэмэгдүүлэх боломжийг судлах. /48./ Эмийн сангийн үйл ажиллагааны бүртгэл тооцооны гол зорилт нь юу вэ? 1. Эмийн сангийн үндсэн үзүүлэлтүүд, төлөвлөгөөт зорилтуудын биелэлтэнд мэргэжлийн болоод эдийн засгийн хяналт тавих 2. Өмч хөрөнгийн хамгаалалтыг хянах 3. Үргүй зардлыг багасгах 4. Үйл ажиллагаа, хөрөнгө мөнгөний ойрын болон хэтийн төлөвлөлтийг зөв хийх 5. Ашиг орлоготой ажиллах боломжийн мэдээллийг гаргаж, удирдлагын зүгээс анхаарч хийх асуудлын цаашдын чиглэлийг өгөх /49./ Эмийн сангийн эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтэнд аль аль үзүүлэлтүүд хамрагдах вэ? 1. Цэвэр ашиг 2. Худалдааны орлого 3. Эм бараа борлуулалт 4. Жор хүлээн авалт 5. Үйлчилсэн хүний тоо /50./ Дараах тохиолдолд ээлжит бус ба гэнэтийн, хяналтын тооллого хийгдэнэ. 1. Хууль хяналтын байгууллага ба дээд байгууллагаас шалгах үед 2. Санхүүгийн байгууллагаас баримтын шалгалт хийх үед 3. Эм барааны үнэ өөрчлөгдөх үед 4. Үнийн дүнгээр (мөнгөн дүнгээр) тооцоо бодуулдаг эд хариуцагчид (жор баригч) - ийн эм бараа материал, сав боодол, туслах материалын тооллогын үед 5. Нэр төрлөөр тооцоогоо бодуулдаг эмийн агуулах буюу дефектарын хариуцсан эм барааны тооллогын үед /51./ Эмийн сангийн худалдааны орлого, түүний түвшинд ямар үзүүлэлтүүд нөлөөлөх вэ? 1. Эм барааны жижиглэнгийн болон бөөний үнийн өөрчлөлт 2. Эм бараа борлуулалтын хэмжээний өөрчлөлт 3. Борлуулалтын бүлгийн бүтэц, бүлэг доторхи эм барааны бүтэц 4. Үйлчилгээний зорилт 5. Эм барааны ангилал /52./ Эмийн сангийн ажилчдын орон тоог төлөвлөхдөө мэргэжлийн үйл ажиллагааны үндсэн үзүүлэлт болох жор хүлээн авалт ба эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт болох эм бараа борлуулалт болон нөлөөлөл үзүүлэх дараах хүчин зүйлүүдийг харгалзан үзэх шаардлагатай байдаг Зөв хувилбарыг сонгоно уу? 1. Эмийн сангийн хэлбэр 2. Эмийн сангийн үйлчилгээний хүрээ 3. Эмийн сангийн бүтэц, үйлчилгээний нэр төрөл 4. Эмийн сангийн үйлчилгээний цаг 5. Эмийн сангийн салбарын тоо /53./ Эмийн сангийн эдийн засаг, санхүүгийн үйл ажиллагааны тайлан балансын ,,Пассив,, талд дараах асуудлууд тусгагдана. 1. Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл 2. Дүрмийн сан 3. Үндсэн хөрөнгө 4. Ашиг
 8. 8. 5. Туслах материал /54./ Зах зээлд гарч үүрэг зорилтоо гүйцэтгэх, таних тэмдэгтэй барааны тооцоолсон чадварыг юу гэж ойлгох вэ? A. Уг барааны хүч чадал B. Уг барааны тодорхойлолт C. Уг барааны чанар D. Уг барааны таних тэмдэг E. Уг барааны хөдөлгөөн /55./ Ханамжийн коэффициент нь 0,5-аас бага байвал хурд ямар байна гэж үзэх вэ? A. Хурд удаан B. Хурд тогтвортой C. Хурд туйлын удаан D. Хурд өсөх хандлагатай E. Хурд маш түргэн /56./ Үйлчилгээний бүрэн мөчлөгтэй бөөний худалдаачид нь өөр хоорондоо юугаараа ялгагдах вэ? A. барааны нэр төрлийн олон цөөнөөр B. барааны чанараар C. барааны хувиарлалтаар D. барааны үйлдвэрлэлээр E. барааны хуваарилалтаар /57./ Зах зээл дэх хэрэглэгчдийг эмээр хангах ажлын схемийн аль нь зөв вэ? A. Эмийн сонголт-нийлүүлэлт- хэрэглээ-түгээлт B. Эмийн хэрэглээ-сонголт-нийлүүлэлт-түгээлт C. Эмийн сонголт-түгээлт-эмийн хэрэглээ-нийлүүлэлт D. Нийлүүлэлт - түгээлт - хэрэглээ - сонголт E. Нийлүүлэлт - сонголт - хэрэглээ - түгээлт /58./ Барааны үнийн бууралтын шалтгаан нь: A. Татварын өсөлт B. Хэрэглэгчийн орлогын өсөлт C. үйлдвэрлэлийн нөөцийн үнийн бууралт D. дагалдах барааны үнэ цэнийн бууралт E. Экспортын татварын бууралт /59./ Бүртгэгдсэн өөрийн нэрээр хэрэглээнд гарч буй эмийг ямар эм гэх вэ? A. Женерик эм B. Оригиналь эм C. Оюуны өмчийн эрхийн хамгаалалттай эм D. А ангилалд багтах эм E. В ангилалд багтах эм /60./ Монгол улсын Үндсэн хуулийн 2-р бүлгийн 16-р зүйлийн 2-д иргэний эрүүл мэндийн талаар юу гэж заасан бэ? A. Монгол улсын иргэн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол, байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах эрхтэй B. Хүн амын эрүүл мэнд нь төрийн онцгой анхаарал ивээлд байна. C. Иргэдэд эрүүл мэндийн анхан шатны тусламжийг ялгаварлаж гадуурхахгүйгээр тэгш, хүртээмжтэй үзүүлнэ. D. Өмчийн төрөл хэлбэрийг харгалзахгүйгээр эрүүл мэндийн байгууллагад адил тэгш хандана. E. Хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих үйл ажиллагаа нь хүмүүнлэг, энэрэнгүй ёс, ШУ-ны мэдлэг, ололт, орчин үеийн болон уламжлалт анагаах ухааны аргад тулгуурлана. /61./ Татвар төлөхгүйгээр бизнес эрхлэх, сул орлого олох, орлого нуун дарагдуулах г.м үйл ажиллагааг A. үндэсний орлого B. сүүдэр эдийн засаг C. дотоодын нийт бүтээгдэхүүн D. үндэсний нийт бүтээгдэхүүн
 9. 9. E. үндэсний цэвэр бүтээгдэхүүн /62./ Худалдагч олон янзын шинж чанартай, янз бүрийн чимэглэлтэй, өөр өөр чанартай, олон янзаар савлагдсан гэх мэт хоёр буюу хэд хэдэн барааг худалдан борлуулах үйл ажиллагааг A. нийтийн маркетинг B. барааны ялгавартай маркетинг C. зорилтот маркетинг D. ирээдүйн эрэлттэй маркетинг E. ганцаарчилсан маркетинг гэнэ. /63./ Эрэлтийн мэдрэмж сайн бол: A. Эрэлт буурахад нийт орлого өснө B. Үнэ өсөхөд нийт орлого өснө C. Үнэ буурахад нийт орлого өснө D. Үнэ буурахад нийт орлого буурна E. Эрэлт өсөхөд нийт орлого өснө /64./ Хүмүүсийн хэрэгцээг хангахуйц олон төрлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хийхэд шаардлагатай төрөл бүрийн хүчин зүйлсийг хооронд нэгтгэх үйл явцыг A. хөдөлмөр B. капитал C. бүтээгдэхүүн D. үйлдвэрлэл E. үйлчилгээ гэнэ. /65./ Үр ашигтай болох нь болон эрүүл мэндэд хор учруулах эрсдэлгүй гэдэг нь шинжилгээний үндсэн дээр нотлогдсон тодорхойлолтыг юу гэж ойлгох вэ? A. Эмийн үр ашиг B. Эмчилгээний идэвхи C. Эмчилгээний хүч чадал D. Эмийн аюулгүй байдал E. Эмийн тохирсон тунлал /66./ Үйлчилдэг эмнэлгүүдэд эмийг хуваарилах коэффициентыг хэрхэн тооцох вэ? A. Үйлчилж буй эмнэлгийн орны тоог үйлчилж буй хүрээний эмнэлгийн орны тоонд харьцуулж B. Үйлчилж буй хүрээний эмнэлгийн орны тоог үйлчилж буй эмнэлгийн орны тоогнд харьцуулж C. Үйлчилж буй хүрээний хүн амын тоог эмнэлгийн орны тоонд харьцуулж D. Үйлчилж буй өвчтөний тоог эмчилгээ хийлгэх хүний тоонд харьцуулж E. Үйлчилж буй өвчтөний тоог курс эмчилгээний эмийн тоонд харьцуулж /67./ Эдийн засгийн мөн чанарыг тодорхойлох үг A. Нөөц B. Хэрэгцээ C. Ховор хомс нөөц D. Капитал E. Байгалийн нөөц /68./ Эм биобэлдмэлийн улсын хяналтыг аймагт явуулах улсын байцаагчийг хэн томилох бэ? A. Засгийн газар B. ЭМЯам C. Хяналтын нэгдсэн алба D. Аймгийн засаг дарга E. Орон нутгийн засаг дарга /69./ Мансууруулах сэтгэц нөлөөт эмээр үйлчлэх зөвшөөрөл бүхий эм ханган нийлүүлэх байгууллага, эмийн сангийн үйл ажиллагаанд юуг хориглох вэ? 1. захиалгын дагуу бусад эмийн санд олгох 2. уг эмийг өөр мансууруулах эмээр солилцох 3. нэг удаагийн тунгаас дээш хэмжээгээр олгох 4. үйлдэл төсөөтөй бусад эмээр орлуулан өгөх 5. жоргүйгээр үйлчлэх
 10. 10. /70./ Эмийг хэрэглээний онцлогоор нь дараах байдлаар ангилан хэрэгцээ эрэлтийг тодорхойлж болно. 1. Өргөн хэрэглээний 2. Өвөрмэц үйлчилгээтэй 3. Хэрэглээг нь нормчилсон 4. Удаан үйлчилгээтэй 5. Өргөн хэрэглээний хязгаарлагдмал үйлдэлтэй /71./ Даатгуулагч гэдэг нь……………………...юм. 1. Монгол улсын нутаг давсгэрт хууль тогтоомжийн дагуу эрүүл мэндийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийг хэлнэ. 2. Эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулах зорилгоор иргэний болон түүний нэрийн өмнөөс даатгагчид тогтмол хугацаанд заавал төлбөр төлөх этгээдийг хэлнэ. 3. Даатгагчаас эрүүл мэндийн байгуллагад санхүүжилт олгоход баримтлах тооцооны хэлбэрийг хэлнэ. 4. Хууль болон гэрээний үндсэн дээр даатгагчид шимтгэл тогтмол төлж эрүүл мэндээ хамгаалах, учирч болох эрсдлийн зардлыг нөхөн төлүүлэхээр даатгуулсан иргэнийг хэлнэ. 5. Даатгуулагч нь сайн дураараа 2 буюу хэд хэдэн даатгалд зэрэг даатгуулахыг хэлнэ. /72./ Эм ханган нийлүүлэх байгууллагын сүлжээг дараах байдлаар бүрдүүлж болно. 1. Барааны бүлгээр 2. Барааны нэр төрлөөр 3. Импортлосон нэр төрлөөр 4. Байршлаар 5. Хэрэглэгчийн төрлөөр /73./ Зах зээлийн эдийн засгийн давуу тал нь дараах чиглэлийн үйл ажиллагаагаар хэрэгжинэ. 1. Эрэлт нийлүүлэлтийн тэнцвэрийн механизмд үндэслэгдсэн үнэ бүрдэлтээр 2. Өрсөлдөөний механизмд үндэслэсэн зохицуулалтаар 3. Үйлдвэрлэл, хэрэглээний хүрээний нэгдмэл үйл явц интеграцчиллаар 4. Төвлөрсөн төлөвлөгөөт тогтоцын механизмаар 5. Аж ахуй эрхлэгчдийн монополи тогтоох механизмаар /74./ Эмчилгээний зориулалттай хийг хэрэглэж дуусахад баллон даралтгүй болдог. Ийм учраас тээвэрлэх үед цэнэгтэй баллон тээвэрлэхтэй адил нөхцөл шаардлагагүй бөгөөд хамгаалах таг, хажуугийн бөглөө заавал байх албагүй. /75./ Даатгуулагчид олгох эм нь тухайн эмийн санд ерөнхий нэршлээр байхгүй үед худалдааны нэрээр орлуулан олгож болно. Энэ тохиолдолд Эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөлийн тогтоолын нэгдүгээр хавсралтаар баталсан үнийг даатгалын сангаас нөхөн төлөхгүй. /76./ Тээвэрлэлт хадгалалтын онцгой горим шаардагдах вакцин, биобэлдмэл, оношлуур байдаг бөгөөд тэдгээрээс бусад барааг гаалийн агуулахаас татан авах үүргийг Эмимпэкс концерн хариуцах ба харин вакцин, биобэлдмэл, оношлуурын татан авалт, хадгалалт, тээвэрлэлтийг ХӨСҮТ гүйцэтгэнэ /77./ Хууль болон гэрээний үндсэн дээр даатгагчид шимтгэл тогтмол төлж эрүүл мэндээ хамгаалах, учирч болох эрсдлийн зардлыг нөхөн төлүүлхээр даатгуулсан иргэнийг хэлнэ. /78./ Нэгж бүтээгдэхүүний үнийг багасгахад нийт орлого буурна, яагаад гэвэл үнийг ихэсгэхэд нийт орлого буурч эрэлтийн мэдрэмж муу байна гэж үзнэ. /79./ Лааны желатин глицеринэн суурийн бүрэлдэхүүнд желатин, ус, глицерин ямар харьцаатай байдаг вэ? A. 1:2:5 B. 1:3:5 C. 1:3:4
 11. 11. D. 2:2:5 E. 1:2:6 /80./ Тарилгын зориулалттай уусгагчид тавих шаардлага ямар байх вэ? Зөв хариултыг сонгоно уу? A. Уусгагч нь маш сайн уусгах чадвартай, хадгалах явцад тогтвор сайтай, физик-химийн хувьд эмийн бодистой харилцан үйлчлэлд ордоггүй, фармакологийн хувьд идэвхгүй, хэрэглэхэд тохиромжтой байхаас гадна үнэ хямдтай байвал тохиромжтой B. Уусгагч нь уусгах чадвар сайтай, хадгалах явцад тогтвор сайтай, физик- химийн хувьд эмийн бодистой харилцан үйлчлэлд ордоггүй, фармакологийн хувьд идэвхгүй, амархан хөлддөг, хэрэглэхэд тохиромжтой үнэ хямд байх шаардлагатай. C. Уусгагч нь маш сайн уусгах чадвартай, хадгалах явцад тогтвор сайтай физмк- химийн хувьд эмийн бодистой харилцан үйлчлэлд ордоггүй, фармакологийн хувьд идэвхгүй, хэрэглэхэд тохиромжтой өндөр үнэтэй байх шаардлагатай. D. Уусгагч нь маш сайн уусгах чадвартай, хадгалах явцад тогтвор сайтай физмк- химийн хувьд эмийн бодистой харилцан үйлчлэлд ордог, фармакологийн хувьд идэвхгүй, хэрэглэхэд тохиромжтой үнэ хямд байх хэрэгтэй. E. Уусгагч нь маш сайн уусгах чадвартай, хадгалах явцад тогтвортой, физмк- химийн хувьд эмийн бодистой харилцан үйлчлэлд ордоггүй, фармакологийн хувьд идэвхгүй, өндөр температурт хайлдаг, хэрэглэхэд тохиромжтой үнэ хямд байх хэрэгтэй. /81./ Өндөр молекулт нэгдлийн жинхэнэ уусмалын дисперсийн фаз/ молекул/-ын жижиг хэсгийн хэмжээ хэд вэ? A. 1 нм B. 1 - 100 нм C. 0,1 – 5 мкм D. 1 – 150 мкм E. 150-300 мкм /82./ Тун шилний дотор талыг ямар аргаар угаах вэ? Зөв хариултыг сонгоно уу? A. Химийн B. Физикийн C. Тариурын D. Конденсацын E. Биологийн /83./ Тарилгын нэрмэл усанд ямар нэмэлт шаардлага тавигдах вэ? A. РН=5.0-6.8 B. Хлорид, сульфат, кальцийн ион, хунд металл байхгүй байх ёстой. C. Хуурай үлдэгдэл 0.001%-с ихгүй D. халууруулах бодис байхгүй байх ёстой. E. Хадгалах хугацаа 3 өдрөөс ихгүй /84./ №1 уур нүдүүрийн диаметр ( мм) -ийг заана уу? A. 40 мм B. 50 мм C. 55 мм D. 60 мм E. 65 мм /85./ Цардуулын цавуу бэлтгэхэд цардуулыг ямар байдлаар халуун усанд оруулах вэ? A. хуурай байдлаар B. суспенз байдлаар C. эмульс байдлаар D. комплекс байдлаар E. тосон уусмалаар /86./ Хүний цус, нулимс, нугасны шингэний осмос даралт хэдтэй тэнцүү байдаг вэ? A. 7.0 атм B. 7.2 атм C. 7.4 атм D. 7.6 атм E. 7.8 атм
 12. 12. /87./ Ариутгалын дараа туншилний бүрэн бүтэн байдлыг шалгахдаа тун шилтэй уусмалыг ямар уусмалд хийж шалгах вэ? Зөв хариултыг сонгоно уу? A. Савангийн уусмал B. Нэрмэл ус C. 0.0005% метилен хөхийн уусмал D. 0.9% натрийн хлоридын уусмал E. Спиртийн уусмал /88./ Дараах холимог шингэн эмийн нийт эзэлхүүнийг олно уу? Кодейн 0.12 Натрийн бромид 4.0 Натрийн гидрокарбонат 4.0 Гуа хатны хандмал 5 мл Бамбайн хандмал 20 мл Нэрмэл ус 200 мл A. 200 мл B. 205 мл C. 220 мл D. 225 мл E. 233.12 мл /89./ Дамжин бохирдох гэж юу вэ? Зөв хариултыг сонгоно уу? A. Нэг бүтээгдэхүүний эхлэл материал, дамжлагын бүтээгдэхүүн эсвэл бэлэн бүтээгдэхүүн нь өөр бүтээгдэхүүний эхлэл материал болон үйлдвэрлэлийн явцын материалаар бохирдохыг хэлдэг B. Үйлдвэрлэлийн явцад завсрын ба эцсийн бүтээгдэхүүн нь өөр бусад эхний материал ба эцсийн бүтээгдэхүүнээр бохирдохыг хэлнэ C. Эцсийн савлалт, хаяглалтыг оруулан үйлдвэрлэлийн бүх шатны бохирдолтыг хэлнэ. D. Эмийн бүтээгдэхүүний чанарын өөрчлөлтийн шалтгаан нь болдог процесс юм E. эхний материал, эцсийн савлалт, хаяглалт зэрэг нь үйлдвэрлэлийн бүх бүтээгдэхүүнийг бохирдуулахыг хэлнэ /90./ Холимог шингэн эм бэлтгэхэд усыг ямар зорилгоор эхлээд хийдэг вэ? A. Сулруулсан уусмал гарган авах зорилгоор B. Нэгэн төрлийн уусмал болгох зорилгоор C. Ингредиентүүдийн харилцан үйлчлэлээс сэргийлэх D. уусгагчийн алдагдлыг багасгах E. Уусах бодис, уусмалын хэмжээг алдагдуулахгүйн тулд /91./ Дараах холимог шингэн эмийн нийт эзэлхүүнийг олно уу? Натрийн бромид 5.0 Адонизид 10 мл Бамбайн хандмал 5 мл Нэрмэл ус 200 мл хүртэл A. 200 мл B. 205 мл C. 215 мл D. 220 мл E. 185 мл /92./ Тосон түрхэцийн найрлаганд дэгдэмхий бодис болох ментол, камфор, тимол, фенол зэрэг бодис орсон байвал сууриндаа яаж оруулах вэ? A. Сууриа халааж хайлуулаад нэмнэ. B. Сууриндаа шууд нэмж хийгээд сайтар хутгана. C. Хайлуулж хагас хөргөсөн сууриндаа уусгана D. Эмийн бодисоо усанд уусгаж уусмал байдалд оруулаад нэмнэ E. Эмийн бодисоо спиртэнд уусгана. /93./ Шахмал эмийн үйлдвэрлэлд хэрэглэгддэг туслах бодисын нийт хэмжээ ямар байх ёстой бэ? Зөв хариултыг сонгоно уу? A. 5%-иас ихгүй B. 7% иас ихгүй
 13. 13. C. 10% иас ихгүй D. 20% иас ихгүй E. 25% иас ихгүй /94./ Нунтгийн асгарах жин гэдэг тодорхойлолтын хамгийн зөвийг сонгоно уу? A. Чөлөөтэй асгарах нунтгийн нэгж эзэлхүүн дэх жинг хэлнэ. B. Нунтаг бодисын хүндийн жинг хэлнэ. C. Нунтаг бодисын хувийн жинг хэлнэ. D. Чөлөөтэй асгарах нунтгийн жинг хэлнэ. E. Нунтаг бодисын нягтыг хэлнэ. /95./ Хэрэв тусгайлсан заалт байхгүй бол бүрхүүлтэй шахмал эм ямар хугацаанд задрах вэ? Зөв хариултыг сонгоно уу? A. 15мин-с ихгүй B. 30мин-с ихгүй C. 5мин-с ихгүй D. 10мин-с ихгүй E. 3 мин-с ихгүй /96./ Шулуун гэдэсний капсулын бүрхүүлийг бэлтгэхдээ дараах бодисуудыг ямар харьцаагаар бэлтгэдэг вэ? Зөв хариултыг сонгоно уу? A. Желатин 20% ,глицерин 10% B. Желатин 1 хэсэг, глицерин 3хэсэг, ус 5 хэсэг C. Желатин 3 хэсэг, глицерин 1 хэсэг, ус 5 хэсэг D. Желатин 70% ,глицерин 30% E. Желатин 1хэсэг,глицерин 5 хэсэг,ус 4 хэсэг /97./ Хөвмөлийн дисперсийн фазын жижиг хэсгийн хэмжээ хэд вэ? A. 1 нм B. 1 - 100 нм C. 0,1 – 5 мкм D. 1 – 150 мкм E. 150-300 мкм /98./ Цийдмэгийн дисперсийн фазын жижиг хэсгийн хэмжээ хэд вэ? A. 1 нм B. 1 - 100 нм C. 0,1 – 5 мкм D. 1 – 150 мкм E. 150-300 мкм /99./ Хүчтэй суурь, сул хүчлийн үлдэгдлээс тогтсон эмийн бодисыг тогтворжуулахад хэрэглэгддэг бодисыг заах 1. Давсны хүчил 2. Натрийн шүлт 3. Вейбелийн тогтворжуулагч 4. Натрийн гидрокарбонат 5. Этилендиаминтетра-цууны хүчил /100./ Усыг нэрэхэд бэлтгэх үйл явцыг заана уу. 1. усыг тунгаах 2. усыг зөөлрүүлэх 3. коллойд хольцыг бүлэгнүүлж ялгах 4. аммиакийг холбож цэвэрлэх 5. органик хольцыг задалж цэвэрлэх /101./ Цийдмэгийн тогтвортой чанарыг шалгахад: 1. 3 хоног хадгалахад үелж салах ёсгүй 2. Минутанд 1500 удаа эргэх центрифугт хийхэд үелж салах ёсгүй. 3. Минутанд 1000 удаа эргэх центрифугт хийхэд үелж салах ёсгүй. 4. 50 С хүртэл халаахад үелж салах ёсгүй. 5. 30 С хүртэл халаахад үелж салах ёсгүй /102./ Хөвмөл хэлбэрийн тосон түрхцэн дэх эмийн бодисын жижиглэлтийн хэмжээг микроскопын тусламжтайгаар тодорхойлоход дараах шаардлагыг хангасан байх ёстой.
 14. 14. 1. Германы фармакопейд тосон түрхцэн дэх эмийн бодисын жижиг хэсгийн хэмжээ 60 мкм- ээс томгүй, нүдний тосон түрхцэнд-50 мкм-ээс томгүй байх ёстой. 2.АНУ-д нүдний тосон түрхцэн дэх эмийн бодисын хэмжээ 50 мкм-ээс томгүй байх ёстой. 3. ОХУ-д тосон түрхцэнд 50 мкм-ээс томгүй хэсгүүд 5%-иас хэтрэхгүй байна 4. Босины аргаар тодорхойлоход 60 мкм- ээс томгүй хэсгүүд 5%-иас хэтрэхгүй байна. 5. Чулковын аргаар тодорхойлоход 60 мкм- ээс томгүй хэсгүүд 3%-иас хэтрэхгүй байна /103./ Үл нийцлийг засах ямар арга замууд байж болох вэ? 1. Эмийн бодисыг тохирох фармакологийн аналогоор нь орлуулах 2. Технологийн онцгой үйлдлийг хэрэглэх 3. Нэг эмийн хэлбэрийг нөгөөгөөр нь солих 4. Үл нийцэл үүсгэж байгаа бодисыг хасах 5. Жорноос А ба Б дансны бодисыг тусад нь олгох /104./ Усан ба спиртэн уусмал бэлтгэх ерөнхий технологийн дүрмэнд аль арга нь хамаарах вэ? 1. Жин эзэлхүүний арга 2. Халаах, шүүх 3. Уусгагчийг эзэлхүүнээр хэмжиж авах арга 4. Эмийн бодисыг жигнэж авсныхаа дараа уусгагчийг нэмэх 5. Хуурай ариутгасан шилэнд уусгах процессыг явуулна. /105./ Гомоген тосон түрхэцэд ямар тосон түрхэцүүд хамаарагдах вэ? 1. эмульс хэлбэрийн тосон түрхэц 2. хайлш хэлбэрийн тосон түрхэц 3. экстракционы тосон түрхэц 4. уусмал хэлбэрийн тосон түрхэц 5. хосолсон хэлбэрийн тосон түрхэц /106./ Ургамлын түүхий эдээс усан ялгамал бэлтгэхэд ямар шинж чанарыг тооцох ёстой вэ? 1. Түүхий эдийн эсийн бүтэц 2. Үйлчлэгч бодисын физик химийн шинж чанар 3. Дагалдагч болон балласт бодисын физик химийн шинж чанар 4. Шүүх арга 5. Экстрагентын эзэлхүүн /107./ Хийн ариутгалын аргад хэрэглэгддэг хиинүүдэд аль нь хамаарагдах вэ ? 1. Этилений оксид 2. пропилений оксид 3. b-пропиолактон 4. полиэтиленоксид 5. пропиленгликоль /108./ Үрэлд ямар зорилгоор туслах бодисуудыг нэмдэг вэ? 1. үрэл эмэнд жин багтаамж олгох зорилгоор 2. үрэлд уян хатан байдал олгох зорилгоор 3. үрэлд хэлбэр дүрс олгох зорилгоор 4. үрэл эмийн бүрэлдэхүүнд орж байгаа эмийн бодисын үйлчилгээг ихэсгэх зорилгоор 5. үрэл эмийн бүрэлдэхүүнд орж байгаа эмийн бодисын үйлчилгээг хурдасгах зорилгоор /109./ Нунтгийн шахагдах чадвар гэдэг тодорхойлолтын хамгийн зөвийг сонгоно уу? A. Нунтаг эмийн бодисын бат бэх бүтэцтэй систем үүсгэх чадварыг хэлнэ. B. Нунтаг бодисын нягтрах чадварыг хэлнэ C. Нунтаг эмийн бодисын бат бэх бүтэцтэй, холбоот дисперсийн систем үүсгэх чадварыг хэлнэ. D. Нунтаг бодисын янз бүрийн нөхцөлд шахагдах чадварыг хэлнэ. E. Нунтаг бодисын янз бүрийн бодистой хамт шахагдах чадварыг хэлнэ. /110./ Дамжин бохирдох гэж юу вэ? Зөв хариултыг сонгоно уу? A. Нэг бүтээгдэхүүний эхлэл материал, дамжлагын бүтээгдэхүүн эсвэл бэлэн бүтээгдэхүүн нь өөр бүтээгдэхүүний эхлэл материал болон үйлдвэрлэлийн явцын материалаар бохирдохыг хэлдэг B. Үйлдвэрлэлийн явцад завсрын ба эцсийн бүтээгдэхүүн нь өөр бусад эхний материал ба эцсийн бүтээгдэхүүнээр бохирдохыг хэлнэ
 15. 15. C. Эцсийн савлалт, хаяглалтыг оруулан үйлдвэрлэлийн бүх шатны бохирдолтыг хэлнэ. D. Эмийн бүтээгдэхүүний чанарын өөрчлөлтийн шалтгаан нь болдог процесс юм E. Eэхний материал, эцсийн савлалт, хаяглалт зэрэг нь үйлдвэрлэлийн бүх бүтээгдэхүүнийг бохирдуулахыг хэлнэ /111./ Хатуу капсулд глицерин хэдэн хувь агуулагдах вэ? Зөв хариултыг сонгоно уу? A. 0,2-0,25% B. 0,3% хүртэл C. 20-25% D. 2-5% E. 0,5% хүртэл /112./ Ариун эмийн үйлдвэрлэлийн “Д” зэрэглэлд ажилчдад ямар шаардлага тавих вэ? Зөв хариултыг сонгоно уу? A. Үсийг, боломжтой бол сахлыг ил гаргахгүй битүү далдалсан, хамгаалалтын хувцас тэдгээрт тохирсон гутал өмссөн байх B. Үсийг, боломжтой бол сахлыг ил гаргахгүй битүү далдалсан, өмд цамцны хослол 1 эсвэл 2 ширхэг байх C. Толгойн өмсгөл нь үсийг бүрэн далдалсан байх D. Өдөр бүр ариутгасан шинэ хувцас өмсөх E. Усанд орсон байх /113./ Контактны хатаагчид аль нь хамаарах вэ? A. Вакуум хатаагч шүүгээ B. Шүүгээт хатаагч C. Вакуум булт хатаагч D. Туузан хатаагч E. Өндөр давтамжит цахилгаан гүйдлээр хатаагч /114./ Новокайнд тогтворжуулагчийг ямар зорилгоор хэрэглэх вэ? Зөв хариултыг сонгоно уу? A. Исэлдэхээс сэргийлж B. Тунадасжихаас сэргийлж C. Ангижрахаас сэргийлж D. Хадгалах хугацааг нь уртасгах E. Чанарыг нь хэвээр хадгалах /115./ Линимент гэж юу вэ? Зөв хариултыг сонгоно уу? A. Тасалгааны температурт өөрийнхөө хэлбэрийг хадгалж чаддаг, биеийн температурт хайлдаг тосон эмийн хэлбэр юм B. Арьс салст бүрхэвчинд түрхэж хэрэглэдэг, унжралдсан өтгөвтөр консистенцтэй, гадуур хэрэглэдэг, нийлмэл тосон эмийн хэлбэр юм. C. Харилцан уусдаггүй нарийн жижиглэгдсэн шингэнүүдээс тогтох бөгөөд гадаад байдлаараа нэгэн төрлийн, гадуур, дотуур болон тарилгаар хэрэглэгддэг тосон эмийн хэлбэр юм. D. Харилцан уусдаггүй нарийн жижиглэгдсэн шингэнүүдээс тогтох бөгөөд гадаад байдлаараа нэгэн төрлийн, гадуур, дотуур болон тарилгаар хэрэглэгддэг тосон эмийн хэлбэр юм. E. Арьс салст бүрхэвчинд шингээн түрхдэг, унжралдсан өтгөвтөр байдалтай, дотуур хэрэглэдэг, туналагдсан тосон эмийн хэлбэр юм. /116./ Тун шилний дотор талыг ямар аргаар угаах вэ? Зөв хариултыг сонгоно уу? A. Химийн B. Физикийн C. Тариурын D. Конденсацын E. Биологийн /117./ Зээрэнцэгт жигдрүүлэгч цагт хэдэн кг тосон түрхэц жигдрүүлдэг вэ? Зөв хариултыг сонгоно уу? A. 100-150кг/цаг B. 80-120кг/цаг C. 50-60кг/цаг D. 60-90кг/цаг
 16. 16. E. 60-80кг/цаг /118./ Д зэрэглэлийн өрөөнд дараах ажлуудын алийг нь хийх вэ? Зөв хариултыг сонгоно уу? A. Уусмал найруулах B. Туншил угаах C. Дрот угаах D. Туншил дүүргэх E. Хувцас солих /119./ Дротыг ямар аргаар угаадаг вэ? Зөв хариултыг сонгоно уу? 1. Вакуумын арга 2. Тасалгаат угаагчаар угаах 3. Параконденсацын арга 4. Хэт авианы тусламжтайгаар угаах 5. Шприцын арга /120./ Үрэл эмийн хэлбэрийг өнгөлөхөд ямар бодис ордог вэ? Зөв хариултыг сонгоно уу? 1. Тальк 2. Лав 3. Ургамлын тос 4. Сахарын пудр 5. Метилцеллюлоз /121./ Хурилтуурдах арга нь ямар зарчимд үндэслэгддэг вэ? Зөв хариултыг сонгоно уу? 1. Хагас нэвтрүүлэгч мембраны үйлчлэлээр 2. Хүндийн хүч болон инерцийн хүчний үйлчлэлээр 3. Даралтын хүчний нөлөөгөөр 4. Төвөөс зугтах хүчний үйлчлэлээр 5. Төв үү чиглэлтэй хүчний нөлөөгөөр /122./ Гоюу хийх үндсэн түүхий эд нь юу вэ? Зөв хариултыг сонгоно уу? 1. Давирхай 2. парафин ланолин вазелин 3. өөх тос өөхний дээд хүчлийн давснууд 4. каучук 5. дэгдэмтгий уусгагчид /123./ Хатаах процессыг явуулахад сүүлийн үед ямар аргуудыг хэрэглэж байна вэ? Зөв хариултыг сонгоно уу? 1. Хатаах шүүгээнд 2. Өндөр давтамжтай цахилгаан гүйдэл 3. Тасалгааны температурт хатаах 4. Гүн ваакуумын дор хөлдөөх 5. Өндөр даралтын дор хатаах /124./ Аэрозоль эмийн хэлбэрийг тээвэрлэх, хадгалахад онцгой нөхцөл шаарддаг. Учир нь цохилтийн хүч, нарны туяаны шууд нөлөө, температурын огцом өсөлт зэрэг хүчин зүйлийн нөлөөгөөр эмийн бодисын үйлдэл буурдаг. /125./ Зарим тарилгын уусмалыг ариутгах үед температурын нөлөөгөөр хими-физикийн өөрчлөлтөнд ордог. Ийм учраас түүнийг тогтворжуулах зорилгоор антиоксидант бодис нэмдэг. /126./ Урьдчилан тооцоолж жижиглэсэн түүхий эдийг хандлагч саванд хийж хандлагч нэмж үе үе хутган тасалгааны температурт хандлана. Энэ ямар арга вэ? A. Мацерац B. Перколяц C. Ремацерац D. Реперколяци E. Хурдавчилсан хэсэгчилсэн мацерац /127./ Тарилгын зориулалттай амьтны гаралтай бэлдмэлд дараах бэлдмэлүүдийн аль нь хамаарагдах вэ?
 17. 17. A. Адреналины гидрохлорид B. Адиурекрин C. Аиреодин D. Синафлан E. Преднизолон /128./ 100 мл бадааны шингэн хандыг (1:1) АНУ-ын фармакопейн реперколяцийн аргаар, 30% этанолоор хандлан гарган авах тооцоо хийнэ үү, K= 2.0 A. Түүхий эд 100 г-ыг авч 20:30:50 харьцаагаар 3 хувааж перколяторт хийгээд 290 мл 30% этанолоор хандална. B. Түүхий эд 50 г-ыг авч 50:30:20 харьцаагаар хувааж 3 перколяторт хийгээд 30% этанол 175 мл-ийг бэлтгэн I перколятораас эхлэн хандална. C. Түүхий эд 50 г-ыг авч 20:30:50 харьцаагаар хувааж 3 перколяторт хийгээд 300 мл 30% этанолоор I перколятораас эхлэн хандална. D. Түүхий эд 100 г-ыг авч 50:30:20 харьцаагаар хувааж 3 перколяторт хийгээд 30% этанол 300 мл-ийг бэлтгэн I перколятораас эхлэн хандална. E. Түүхий эд 100 г-ыг авч 50:32,5:17,5 харьцаагаар 3 хувааж перколяторт хийгээд 300 мл 30% этанолоор хандална. /129./ Дааврын гаралтай бэлдмэлийг заана уу A. Тиреодин B. Пепсин C. Панкипсин D. Панкреатин E. Гумизоль /130./ Эфирийн тос бүхий бэлдмэлийг хадгалах хамгийн дээд температурыг заана уу A. +50 -с дээшгүй B. +100 -с дээшгүй C. +150 -с дээшгүй D. +200 -с дээшгүй E. 00 -с дээшгүй /131./ Хандыг тунгаахад хамгийн тохиромжтой температурыг заана уу A. +8+100 B. +10+120 C. -8-100 D. -10-120 E. +6+80 /132./ Өсгөвөрлөх орчинг бэлтгэхдээ хяналтын дээжийг ямар учраас авах вэ? A. Орчны ариун чанарыг шалгах B. Орчны өнгийг тогтоох C. Орчны цэвэршилтийг хянах D. Орчны рН-ийг шалгах E. Орчны тунгалагжилтийг шалгах /133./ Дотуур хэрэглэхэд зориулсан ялгамал хэлбэрийн бэлдмэлийг гарган авахад өөх тос, балласт бодисоос цэвэрлэхдээ ямар температурт тунгаах вэ? A. . 0+40 B. 0-40 C. 0-150 D. 0-100 E. +2+40 /134./ Ялгамлыг ямар зарчмаар өтгөрүүлэх вэ? A. Ялгамлыг ууршуулагчид хийж 80-90°С-т 4-5 цаг байлгаж өтгөрүүлнэ. B. Ялгамлыг хатаах шүүгээнд нийж 40-60°С-т 25% чийгтэй болтол нь өтгөрүүлнэ. C. Ялгамлыг 600-650 мм.м.у.б.д-ын агаарын сийрэгжилтэнд 50-60°С температурт вакуум ууршуулах аппаратанд өтгөрүүлнэ. D. Ялгамлыг 600-650 мм.м.у.б.д-ын агаарын сийрэгжилтэнд 80-90°С температурт вакуум ууршуулах аппаратанд өтгөрүүлнэ. E. Ялгамлыг ууршуулагчид хийж 50-60°С температурт өтгөрүүлнэ.
 18. 18. /135./ АНУ-ын фармакопеин аргаар ханд гарган авахад түүхий эдийг ямар харьцаагаар перколяторт хувааж хийх вэ? A. 5:3:2 B. 5:1.75:2.25 C. 2:3:5 D. 5:3.25:1.75 E. 5:2.25:1.75 /136./ Хуурай ханд гаргаж авах технологийн схемд аль нь хамаарагдах вэ? 1. Хатаах ба хуурай ханд гаргаж авах 2. Стандартчилах 3. Ялгамлыг цэвэрлэх 4. Савлаж, хадгалах 5. Ялгамал гаргаж авах /137./ Хандлах процессийн үед ямар үзэгдэлүүд явагдах вэ? 1. Диффузи 2. Уусах 3. Десорбц 4. Диализ 5. Талсжих /138./ Эсрэг урсгалаар хандлах аргын түүхий эд экстракт 2 нь өөд өөдөөсөө хөдөлж хандлалт явуулдаг аппаратанд ямар аппарат хамаарах вэ? 1. Батарей перколятор 2. Зээрэнцэг диффузийн аппарат 3. Бөөрөнцөгт диффузийн аппарат 4. Пүрштэй сэлүүр бүхий аппарат 5. Ротор цохилтын аппарат /139./ Биомассаас эх уусмал болон жижиг хэсгүүдийг ямар аргаар салгадаг вэ? 1. Хроматографийн 2. Шүүх 3. Талсжуулах 4. Хурилтуурдах 5. Нэрэх /140./ Өтгөн ханд бэлтгэхэд ялгамлыг ямар аргаар гарган авдаг вэ? 1. Эсрэг урсгалаар хандлах 2. Циркуляц 3. Перколяц 4. Хэсэгчилсэн мацерац 5. Идээшүүлэх /141./ Эмийн бодисыг тогтмол хурдтайгаар чөлөөлдөг шахмалаас эмийн хэлбэрээр хэрэглэх эмийн бодисууд ямар шинжийг агуулсан байх вэ? A. Эмийн бодисын хагас задралын хугацаа 8 цагаас бага B. Хоногийн тун 500 мг-с их C. Эмчилгээний индекс багатай D. Усанд муу уусдаг E. Дотуур ууж хэрэглэхэд муу шимэгддэг /142./ Ямар антибиотикийг дотуур ууж хэрэглэхэд цусан дахь концентраци өндөр байдаг вэ? A. Тетрациклин B. Хлортетрациклин C. Окситетрациклин D. Пенициллин E. Гентамицин /143./ Эм гэдэг ойлголтонд юуг авч үзэх вэ? A. Бага тунгаар эмчилгээний дээд зэргийн нөлөө үзүүлэх эмийн бодисыг B. Эмийн бодис ба туслах бодис бодисоос тогтох ба хамгийн бага тунгаар эмчилгээний дээд зэргийн нөлөө үзүүлэхийг
 19. 19. C. Эмийн бодис ба туслах бодис бодисоос тогтсон физик химийн нийлмэл систем бөгөөд хамгийн бага тунгаар эмчилгээний дээд зэргийн нөлөө үзүүлж, гаж нөлөөгүй байхыг D. Эмийн бодис, эм зүйн хүчин зүйл хоёроос тогтсон физик химийн нийлмэл систем бөгөөд бага тунгаар эмчилгээний дээд зэргийн нөлөө үзүүлэх ба гаж нөлөөгүй байхыг E. Эмийн бодис, эм зүйн хүчин зүйл хоёроос тогтох ба бага тунгаар эмчилгээний дээд зэргийн нөлөө үзүүлэхийг /144./ Фармакодинамик юу судлах вэ? A. Эмийн бодисын шимэгдэлт B. Эмийн бодисын үйлчлэх механизм C. Эмийн бодисын тархалт D. Эмийн бодисын метаболизм E. Эмийн бодисын ялгаралт /145./ Биофармацийн шинжлэх ухааныг үндэслэгчдийг нэрлэнэ үү. A. Малек, Херсей B. Шроете, Макдональд C. Джон Вагнер, Генрик Леви D. Малек, Макдональд E. Шроете, Херсей /146./ Хандлах аргаар ургамлаас эфирийн тосыг ялгах үед ямар хандлагчийг хэрэглэх вэ? 1. Этанол 2. Нүүрстөрөгчийн диоксид 3. Ургамлын тос 4. Цэцгийн тос 5. Парафин /147./ Ходоод гэдэсний замд эмийн бодис шимэгдэхэд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд юу вэ? 1. Эм зүйн хүчин зүйлүүд 2. Хоол хүнсний зүйл, тэдгээрийг боловсруулах замын бүрэлдэхүүн хэсэг 3. Эмийг даруулж уухад хэрэглэх шингэний хэмжээ 4. Нас хүйс 5. Өдрийн дэглэм /148./ Хагас задралын үед нөлөөлөх хүчин зүйлийг нэрлэнэ үү 1. Эмийн бодисын тун 2. Шээсний рН 3. Өөр эм хослуулж хэрэглэсэн байдал 4. Өвчтөний нас 5. Өвчний шинж тэмдэг /149./ Ямар эмийг жижиглэхэд эмчилгээний үйлдэл нь нэмэгдэх вэ? 1. Альдактон 2. Гризеофульвин 3. Ацетилсалицилийн хүчил 4. Эритромицин 5. Пенициллин G /150./ Эмийн бодисын уусалтыг абсорбцын зарчим дээр үндэслэсэн багажаар тодорхойлоход липидны мембран болгож ямар уусгагчийг хэрэглэх вэ? 1. Хлороформ 2. Гексан 3. Бензол 4. Толуол 5. Этилийн спирт /151./ Өгөгдсөн химийн нэр ямар эмнийх вэ? 1,2 дифенил-4-бутил пиразолидиндион-3,5 A. Антипирин B. Амидопирин C. Бутадион D. анальгин E. Пиразолын уламжлалын бэлдмэл
 20. 20. /152./ Нитрит ба нитратын уусмал нь дифениламинтай хөх өнгө өгнө. Ямар урвалаар эдгээр анионыг таних вэ? A. Нитрит ион нь сулруулсан Н2SO4 -тэй бор шар өнгөтэй хий ялгаруулна. B. Нитрат ион нь сулруулсан Н2SO4 -тэй бор шар өнгөтэй хий ялгаруулна. C. Нитрит ион нь натрийн шүлттэй бор шар өнгөтэй хий ялгаруулна D. Нитрит ион нь натрийн фосфаттай бор шар өнгөтэй хий ялгаруулна E. Нитрит ион нь NaOH –тай бор шар өнгөтэй хий ялгаруулна /153./ Диазоны давстай азобудаг үүсгэх алкалоидыг нэрлэнэ үү? A. Кодеин B. Морфин C. Этилморфин D. Метилформин E. Промедол /154./ Эмийн бэлдмэлийг усанд уусган, 1 мл мөнгөний нитратын аммиакийн уусмал нэмэхэд шаравтар өнгийн тунадас үүсч, халаахад бараан өнгөнд шилжин, хуруун шилний хананд” мөнгөн толь” үүсэв. Энэ ямар бэлдмэл байсан бэ? A. Амидопирин B. Антипирин C. Изониазид D. кордиамин E. Никотинамид /155./ Дараах витаминуудаас алифатик эгнээний витаминыг сонгоно уу. A. токоферол B. кальцийн пангамат C. эргокальциферол D. ретинол E. Рибофлавин /156./ 10%-ийн 200 г кальцийн хлоридын уусмал бэлтгэхэд 40%-ийн /d=1.15г/см3/ уусмалаас нь хэдэн мл авах вэ? A. 43,48 B. 52,26 C. 54,45 D. 60,26 E. 80,55 /157./ Фурациллины /Е=499.7/ уусмалаас 2мл авч 10мл хүртэл сулруулаад 227нм-т спектрофотометрдэхэд D`=0.345 байсан бол процентийн конц-г тодорхойл A. 0.00036 B. 0.0034 C. 0.00144 D. . 0.0072 E. 0.00034 /158./ ГФХ-ын дагуу Борын хүчлийн тооны тодорхойлолтыг ямар аргаар хийх вэ? A. Алкалиметр (саармагжуулсан спиртийн оролцоотой) B. алкалиметр (саармагжуулсан глицериний оролцоотой) C. Саармагжуулах D. спектрофотометр E. перманганатометр /159./ Мөнгөний нитратын 0.1 н. 500 мл уусмал бэлтгэхэд хэдэн грамм бодис авах вэ? A. 10,67 B. 9,46 C. 8,49 D. 7,94 E. 6,32 /160./ Пиразолон-5 уламжлалын эмийн уусмал руу мөнгөний нитрат нэмэхэд эхлээд хөх ягаан өнгө үүсч, дараа нь саарал өнгийн тунадас буусан бол энэ нь ямар эм байсан бэ? A. анальгин
 21. 21. B. антипирин C. Амидопирин D. Бутадион E. Фенилбутазон /161./ Алкалоидын ерөнхий тунадасжуулах урвалжид хамаарагдах урвалжийг заана уу? 1. Драгендорфийн урвалж 2. Вагнерийн урвалж 3. Драгендорфийн урвалж, 4. Толленсийн урвалж 5. Несслерийн урвалж /162./ Гидролизийн үр дүнд үүсэх хүчлийн улмаас Витали-Морены урвал өгөх эмийн бодисыг нэрлэнэ үү 1. Нафазолины гидробромид 2. Папаверины гидрохлорид 3.Пилокарпины гидрохлорид 4. Скополамины гидробромид 5. Пиридоксины гидробромид /163./ Ямар хэлбэрийн эфедриныг эмнэлгийн практикт хэрэглэдэг вэ? 1. Эритро-трео хэлбэр 2. L- Эритро хэлбэр 3. D- Эритро хэлбэр 4. D- Трео хэлбэр 5. L- Трео хэлбэр /164./ Рибофлавин гэрлийн нөлөөгөөр амархан задрах ба энэ нь орчны pH-аас хамаарна.Хүчиллэг ба шүлтлэг орчинд үүсэх бодисыг заана уу. 1. Хүчиллэг орчинд шар өнгөтэй, флуоресценци бүхий люмифлавин 2. Хүчиллэг буюу саармаг орчинд шар өнгөтэй, флуоресценцгүй люмихром 3. Хүчиллэг буюу саармаг орчинд шар өнгөгүй люмихром 4. Шүлтлэг орчинд шар өнгөтэй, флуоресценци бүхий люмифлавин. 5. Аль нь ч биш /165./ Строфантын бүлгийн зүрхний гликозид бүхий эмүүдийг нэрлэнэ үү? 1. Цимарин 2. Строфантин 3. Конваллятоксин 4. Кордигит 5. Лантозид /166./ “Игля лигатурный”- багажийг ямар зориулалтаар хэрэглэдэг вэ? A. зөөлөн эдийг оёоход B. эрхтэний хөндийг сэтгэхэд C. хавирганы ясыг хусахад D. судсыг түр бооход E. шарх тэлэхэд /167./ Формальдегидийн метаболизмийн дүнд үүсэх нэгдлийг нэрлэнэ үү. A. Хурган чихний хүчил B. Цууны хүчил C. Нүүрсхүчлийн хий D. Метаболизмд оролгүй гадагшилна E. Шоргоолжны хүчил /168./ Биоматериалд гадны аммиак байгааг яаж мэдэх вэ? A. Лакмусын цаас ба CuSO4 бүхий цаас хөхөрч, Pb(CH3COO)2 бүхий цаас харлана. B. Лакмусын цаас ба CuSO4 бүхий цаас хөхөрч, Pb(CH3COO)2 бүхий цаас өөрчлөгдөхгүй C. Лакмусын цаас ба CuSO4 бүхий цаас өөрчлөгдөхгүй, Pb(CH3COO)2 бүхий цаас харлавал D. Лакмусын цаас хөхөрч,CuSO4 ба Pb(CH3COO)2 бүхий цаас харлавал E. Лакмусын цаас өөрчлөгдөхгүй, CuSO4 ба Pb(CH3COO)2 бүхий цаас харлавал /169./ Угаарын хий организмд ороод цусны ямар элементтэй нэгддэг вэ?
 22. 22. A. Цагаан эс B. Бөөм C. Гемоглобин D. Уураг E. Макрофаг эс /170./ Биоматериалд карбоксигемоглобиныг тодорхойлох нь юугаар хордсоныг илтгэх вэ? A. Карбон хүчил B. Кальцийн карбонат C. Хүнд металлийн давс D. Угаарын хий E. Хортой хий /171./ Никотины хүчлийн хордлогын үед ямар шинж тэмдэг илрэх вэ? 1. ТМС дарангуйлагдана 2. Толгой эргэх 3. Бөөлжих, гүйлгэх 4. Амьсгалын төв дарангуйлагдана 5. Хүүхэн хараа нарийсах /172./ Атропины тунг хэтрүүлэн хэрэглэсний улмаас бие махбодид үүсэх шинж тэмдэгийг нэрлэнэ үү. 1. Хий юм харах 2. Хөдөлгөөн ихсэх 3. Чанга ярих 4. Хамар, ам хатах 5. Хүүхэн хараа нарийсах /173./ Хоёрдогч меристем ямар эдээс үүсч бий болох вэ?. A. прозенхим B. паренхим C. колленхим D. дерматоген E. периблем /174./ Фотосинтезийн процессд идэвхтэй оролцдог эдийг нэрлэ. A. нөөцлөгч паренхим B. аэронхим C. ассимляцийн паренхим D. колленхим E. склеренхим /175./ Ямар эсүүдээс илчүүт давхраа бий болох вэ? A. феллоген B. феллем C. феллодерм D. эпиблем E. эпидерм /176./ Фотосинтезийн процессд ямар бодисууд гол үүргийг гүйцэтгэх вэ? 1. хүчилтөрөгч 2. ус 3. нүүрстөрөгч 4. нүүрсхүчлийн хий 5. цардуул /177./ Төвдөөр Дүмдаг гэж нэрлэдэг эмийн ургамлын нэрийг сонго. A. Хужир B. Вүлдог C. Хүнцэл D. Хилэнц хорхой E. Донрог /178./ Эрдэс амьтны дун хавтасны зүйл болон чанараар хэврэг, эмт бодисыг номхотгоход тохирно. Зөв хариултыг сонгоно уу.
 23. 23. A. Шатаах B. Шаргаах C. Хайлуулах D. Хуйхлах E. Нурамлах /179./ Эмийг нухах үед бургихгүй эмт бодист холилдож байсан зүйл нь уусаж гарсанаар эмийн чанар нь сайжирдаг тул номхотгосон эм бол туйлын нарийлаг байхаас гадна шингээлтэнд сайнаар барахгүй гадуур хэрэглэхэд элдэв харш нөлөөгүй. A. Жигнэх B. Дэвтээх C. Нухах D. Чанах E. Тунгаах /180./ Эмийн халууны хэмжээ нь нилээд бага, эмийн сүмс нь тунгалаг бус бөгөөд үнэр нь сул, амт нь их байдаг ямар тан бэ? A. Ширгээх B. Дэвтээх C. Бүрмэл D. Чанах E. Аль нь ч биш /181./ Сэмбэрүү-5 талхан эмэнд хөл болж ордог Гаварын хальсны төвд нэрийг сонгоно уу. A. Шингүн B. Шунх C. Шинц D. Шинца E. Шинар /182./ Эрдэнийн эм нь өөрийнхөө найрлагаас хамаарч өөр өөр нэртэй байдаг нь өөр өөр зориулттайг илэрхийлдэг. Манай улсын зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалтанд орсон эрдэнийн эмийг сонгоно уу. 1. Ринчэн манжор чимо 2. Ринчэн раднаа сампил 3. Ринчэн юнин ранила оюут -25 4. Ринчэн дашил 5. Ринчэн сампил норов /183./ Архин эмийг найруулахад ямар аргуудыг хэрэглэдэг вэ? 1. Дэвтээх 2. Исгэх 3. Нэрэх 4. Удаан хугацаагаар дарах 5. Тунгаах /184./ Нейролептикууд ямар үйлдэл үзүүлдэг вэ? A. Сэтгэл хөдлөлийг намдаана B. Сэтгэц тайвшруулах, солиорлын эсрэг C. Сэрэл, саатлыг тохируулах D. Сэтгэл уналтын эсрэг E. Сэтгэл засах /185./ Шээлгэх эмийн бүрэн зөв тодорхойлолтыг олно уу? A. Давсагны шээсээ хөөн гаргах үйл ажиллагааг сайжруулах эм B. Бөөрний шээс ялгаруулах ажиллагааг ихэсгэх эм. C. Бөөрний түүдгэнцэрийн шээс шүүрүүлэх ажиллагааг идэвхжүүлэх. D. Эрдэс усны солилцоонд нөлөөлж бөөрөөр гадагшлах шээсний хэмжээг ихэсгэх үйлдэлтэй эм. E. Альдостероныг дарангуйлах эм. /186./ Мерказолилын үйлдлийн механизмыг олно уу? A. Тиреотропны даавар ялгаралтыг багасгана. B. Цусан дахь сахарын хэмжээг багасгана.
 24. 24. C. Инсулины ялгаралтыг ихэсгэнэ. D. Бамбай булчирхайн дааварын нийлэгжилтийг дарангуйлна. E. Бамбайн булчирхайн йод шингээлтийг өөрчилнө. /187./ Дараах бэлдмэлүүдийн аль аль нь хамгийн удаан ялгарч биед хуримтлагдах вэ? A. Стропантин B. Коргликон C. Дигоксин D. Дигитоксин E. Адонисын бэлдмэүүд /188./ Энтеробиозын үед ямар эмийн бэлдмэлийг хэрэглэх вэ? A. Фенасал B. Метронидазол C. Мебендазол D. Интерферон E. Бүгдийг /189./ Фурацилиныг ууж хэрэглэхгүй. Яагаад гэвэл антисептик. /190./ Фурацилиныг ариутгалд / дезинфекци / хэрэглэнэ. Яагаад гэвэл микробын эсрэг нөлөөлнө. /191./ Өндөр настай өвчтөнд усанд уусамхай /гидрофиль/ эмүүдийн тархалтын эзлэхүүн /Vd/ хэрхэн өөрчлөгддөг вэ? A. Багасна B. Багасах буюу өөрчлөгдөхгүй C. өөрчлөгдөхгүй D. өөрчлөгдөхгүй буюу ихэснэ E. Ихэснэ /192./ Ямар өвчний үед пропранололыг хэрэглэж болохгүй вэ? A. Элэгний циррозтой өвчтөнд B. Бөөрний архаг дутагдалтай өвчтөнд C. Гуурсан хоолойн багтраа D. Чихрийн шижин E. Ходоод гэдэсний шархлаатай бол /193./ Дараах эмүүдийн алинаас бусад нь теофиллины цусан дахь концентрацийг бууруулах вэ? A. Фенобарбитал B. Рифампицин C. Карбамазепин D. Нифедипин E. Фенитоин /194./ Эмийг ямар аргаар хэрэглэхэд системийн өмнөх элиминаци хамгийн их байх вэ? A. Венийн судсаар тарих B. Хэлэн дор тавих C. Булчинд тарих D. Уух E. Шулуун гэдсээр хэрэглэх /195./ Доорхи эмүүдээс хамгийн удаан үйлдэлтэй үрэвслийн эсрэг нөлөөт эмийг нэрлэнэ үү? A. Аспирин B. Анальгин C. Пироксикам D. Индометацин E. Ортофен /196./ Атровентийг ингаляцаар хэрэглэхэд ямар гаж нөлөө олонтаа илрэх вэ? A. Остеопороз үүсэх B. Ханиалгах C. Амны хөндий ба залгиурын кандидоз үүсэх
 25. 25. D. Өтгөн хатах /197./ Нярай хүүхдийн эмийн кинетик ба динамикийн тухай дараах мэдээллүүдийн аль нь буруу вэ? A. Тархалтын эзлэхүүн /Vd/ бага байна B. Эмийн хагас элиминацийн хугацаа /t1/2/ удаан байна C. Элгэн дэх эмийн хувиралын эрчим сул байна D. Адренорецепторууд бүрэн ялгаран хөгжиж чадаагүй байдаг E. Эмийн клиренс удаан байна. /198./ Эмийн зохистой хэрэглээтэй холбоотой дараах мэдээллүүдийн аль нь буруу вэ? A. Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн бүх эмийг тус улсын нутагт зарж борлуулж болно. B. Жоргүй олгож болох эмийг тус улсын нутгийн аль ч хэсэгт зарж борлуулж болно. C. Зайлшгүй шаардлагатай эмийг хэрэглэх эмнэлгийн шатлалаар нь 4 зэрэг болгодог. D. Хорт мансууруулах нөлөөт эмийг зөвхөн тусгай хяналтаар зарцуулна. E. Уламжлалт эмийг категорчилалын дагуу хэрэглэх ёстой. /199./ М1-холинорецепторыг сонгомолоор хоpиглон ходоодны секрецийг дарангуйлах нөлөөтэй бэлдмэлийг нэрлэнэ үү? A. Омепразол B. Циметидин C. Фамотидин D. Сукральфат E. Пиренципин /200./ Антибиотик хэрэглэсний улмаас хүүхдийн ясжилт өөрчлөгдөн шүдний өнгө нь шарлажээ. Дараах антибиотикуудаас алийг нь хэрэглэж байсан байж болох вэ A. Ампициллин B. Гентамицин C. Цефоперазон D. Эритромицин E. Тетрациклин Сорилын зөв хариулт 1-D, 2-C, 3-C, 4-C, 5-A, 6-B, 7-E, 8-A, 9-C, 10-B, 11-C, 12-C, 13-A, 14-B, 15-B, 16-C, 17-B, 18-D, 19-D, 20-B, 21-D, 22-C, 23-C, 24-C, 25-C, 26-E, 27-D, 28-E, 29-B, 30-C, 31- A, 32-A, 33-B, 34-A, 35-D, 36-D, 37-B, 38-B, 39-A, 40-C, 41-A, 42-A, 43-B, 44-E, 45-C, 46-A, 47-E, 48-E, 49-A, 50-A, 51-A, 52-E, 53-C, 54-C, 55-B, 56-A, 57-B, 58-C, 59-B, 60-A, 61-B, 62-B, 63-C, 64-D, 65-D, 66-A, 67-C, 68-D, 69-E, 70-A, 71-D, 72-E, 73-A, 74-E, 75- B, 76-A, 77-B, 78-E, 79-E, 80-A, 81-B, 82-C, 83-D, 84-B, 85-B, 86-C, 87-C, 88-D, 89-A, 90-C, 91-A, 92-C, 93-D, 94-A, 95-B, 96-D, 97-C, 98-D, 99-C, 100-E, 101-C, 102-A, 103-A, 104-B, 105-A, 106-A, 107-B, 108-A, 109-C, 110-A, 111-B, 112-A, 113-E, 114-B, 115-B, 116-C, 117-E, 118-C, 119-C, 120-A, 121-D, 122-E, 123-C, 124-C, 125-A, 126-A, 127-A, 128-D, 129-A, 130-C, 131-E, 132-D, 133-B, 134-C, 135-D, 136-E, 137-B, 138-C, 139-C, 140-A, 141-A, 142-A, 143-D, 144-B, 145-C, 146-E, 147-E, 148-E, 149-A, 150-B, 151-C, 152-A, 153-B, 154-C, 155-B, 156-A, 157-B, 158-B, 159-C, 160-C, 161-A, 162-D, 163-C, 164-C, 165-A, 166-D, 167-E, 168-B, 169-C, 170-D, 171-E, 172-B, 173-B, 174-C, 175-B, 176-C, 177-C, 178-A, 179-E, 180-E, 181-D, 182-B, 183-A, 184-B, 185-D, 186-D, 187-D, 188-C, 189-D, 190-D, 191-A, 192-C, 193-D, 194-D, 195-C, 196-B, 197-A, 198-A, 199-E, 200-E,

×