Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biohimiin laborant 2018-12-15

143 views

Published on

Mongolia

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Biohimiin laborant 2018-12-15

 1. 1. 1 Клиник биохимийн лаборантын мэргэшүүлэх сургалтын төгсөлтийн шалгалтын жишиг сорил Сорил хариулах заавар: Нэг. А- хэлбэрийн сорил / Хамгийн зөв ганц хариултыг сонгох тест / Энэ хэлбэрийн сорил нь А, В, С, D, Е гэсэн үсгэн дугаартай. Эдгээрээс хамгийн зөв нэг хариуг сонгоно. Хоёр. К-хэлбэрийн / комплекс / сорил буюу олон хариулттай сорилын хариулт нь 1-5 хүртэл тоогоор дугаарласан байна. 1,2,3-р хариултууд зөв бол А 1,2,3,4 -р хариултууд зөв бол В 2 ба 4-р хариултууд зөв бол С Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол D Бүх хариулт зөв бол Е Гурав. B-хэлбэрийн сорил /Асуулт, хариулт хосолсон тестийг уялдуулан, оноон тохируулна/. Дөрөв. Е-хэлбэрийн сорил. Энэ хэлбэрийн сорил нь шалтгаан хамаарлын сорил юм. Дараах кодоор хариулна. I баталгаа II баталгаа Холбоо хамаарал Хариулт Зөв зөв зөв A Зөв зөв буруу B Зөв буруу буруу С Буруу зөв буруу D Буруу буруу буруу E 1. Дараахаас аль нь баримт бичигт (document) хамаарах вэ ? A. Тасгийн шуурхай зөвлөлгөөний журнал B. Өвчтөний шинжилгээний хариуны журнал C. Хөргөгчийн температурын дэвтэр D. Чанарын гарын авлага E. Чанарын хяналтын хариуны график 2. Шинжилгээний аргачлалын тодорхойлолт нь 1. “Юу хийх вэ?” гэдгийг зааж өгдөг ба байгууллагын ерөнхий зорилго, чиглэлийг тодорхойлж өгдөг. 2. “Хэзээ хийх вэ?” гэдгийг зааж өгдөг ба цагийн хуваарийг тодорхойлж өгдөг 3. “Яагаад ийм болов?” гэдгийг зааж өгдөг ба түүнийг өдөр тутмын тэмдэглэл дээр хөтөлдөг тул уг үйл явдал хэдийд тохиолдсоныг заадаг 4. “Яаж хийх вэ?” гэдгийг зааж өгдөг ба лабораторийн ажилтан алдаагүй үнэн зөв хариу гаргаж авахын тулд ягштал мөрдөх шаардлагатай ажилбарыг шат болгоноор нь дэс дараатай харуулдаг 5. “Хэн хийх вэ?” гэдгийг зааж өгдөг ба ажлын байрны зорилго, чиглэлийг тодорхойлж өгдөг 3. Бичмэл бодлого, үйл ажиллагаа, аргачлал нь дараах бүх үндэслэлээр чухал шаардлагатай байдаг. Үүнд: 1. Аман зааварчлагыг буруу ойлгож болдог. 2. Хяналтын байцаагч нар түүнийг шаарддаг. 3. Тэдгээрт өдөрт болсон явдлын тухай мэдээлэл, өгөгдлийг, тэмдэглэдэг учраас засварлаж шинэчилж болдоггүй 4. Ажилтнуудын баримтлах заавар болдог 5. Шинжилгээний давтал чанар сайжирдаг 4. Өвчтөний мэдээлэл зүйг хөтлөн явуулахад компьютерийн систем ашиглах нь цаасан дээр тэмдэглэж хөтлөн явуулахаас давуу талтай. Учир нь: 1. Илүү алдаагүй байдаг
 2. 2. 2 2. Цаг мөнгө хэмнэнэ 3. Өвчтөний тухай мэдээлэл бага шаардана 4. Мэдээллийг сэргээхэд хялбар 5. Ажилтнаас чадвар бага шаардана 5. Цаасан дээр тэмдэглэж мэдээлэл зүйг хөтлөн явуулдаг бол дараах хариултын аль нь зөв бэ? 1. Мэдээллийг архивт хадгалах, хайж олоход хялбар. 2. Чанарын хяналтын хариунд анализ хийхэд хялбар, тооцооллыг автоматаар хийдэг. 3. Өвчтөний тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл бага шаардана. 4. Зөв боловсруулсан маягт, журнал нь ашиглахад хялбар, мэдээллийг бүрэн агуулсан байдаг 5. Үргэлж хуулбар хувь хийх шаардлагатай. 6. Дараах хариултын аль нь зөв бэ? 1. Өвчтөний мэдээллийн нууцыг хадгалах нь чанарын удирдлагын хөтлөл зүйн зорилго мөн. 2. Лабораторийн мэдээлэл зүйг хөтлөн явуулахад заавал компьютерийн систем систем ашиглах ёстой. 3. Цаасан систем ашиглан өвчтөний мэдээлэлзүйг хөтлөн явуулах нь компьютерийн систем ашиглахаас давуу талтай 4. Компьютерийн систем ашиглан өвчтөний мэдээллийг хөтлөн явуулахад үргэлж хуулбар хувь хийх шаардлагатай 5. Сорьцын чанар муу байсан тухай тусгай мэдээллийг шинжилгээний хариунд оруулна. 7. Чанарын менежерийн үүрэгт дараах ажил орно. Үүнд: 1. Чанарын хяналтын сорьцыг өвчтөний сорьцтой адил шинжилнэ. 2. Чанарын системийн бүх асуудалд байнгын ажиглалт хийнэ 3. Чанарын хяналтын ажиллагаа, ажилбарт шаардлагатай нөөцийг бүрдүүлнэ 4. Чанарын удирдлагын тогтолцооны сургалт явуулна 5. Лабораторит өндөр чадавхитай чанарын сургагч багш урина. 8. Лабораторит чанарын систем нэвтрүүлэх ажлыг төлөвлөхдөө: 1. Төлөвлөгөөний бүх үе шатыг богино хугацаанд хэрэгжүүлэх бэлтгэлийг хангасан байна. 2. Больницын захиргаатай зөвшилцөнө 3. Хэрэгжилтийг хянах компьютерийн систем ашиглана. 4. Төлөвлөгөөнд чанарын стандартын бүх арван нэгэн элементийг оруулна 5. Анхны төлөвлөгөөгөө боловсруулсны дараа лабораторийн бүх ажилтанд мэдээлнэ. 9. Чанарын гарын авлага (ЧГА): 1. ЧГА нь чанарын системийн үндсийг бүрдүүлдэг учраас түүнийг өөрчилж болохгүй 2. ЧГА-д шинжилгээний бүх аргачлал байх ёстой 3. ЧГА-ыг олон хувиар хэвлэж тараана 4. ЧГА нь лабораторит баримтлах чанарын бодлогыг тогтооно 5. ЧГА нь ажилтнуудын ширээний ном мөн 10. Чанарын гадаад үнэлгээ бол чанарын удирдлагын тогтолцооны чухал бүрэлдэхүүн мөн. Учир нь: 1. Өдөр тутам өвчтөний шинжилгээний хариуны үнэн зөвийн баталгаа болж өгдөг 2. Лабораторийн шинжилгээний өмнөх үе, шинжилгээний үе, шинжилгээний дараах үеийн үйл ажиллагааг байнга хянаж байдаг 3. Чанарын гадаад хяналтын сорьцын аль нэг шинжилгээний чанарын тухай мэдээллийг хэрэглэгчид өгөх боломж олгоно 4. Лабораторийн шинжилгээний чанарыг хэмжих бодитой боломж олгоно 5. Лабораториудын хооронд мэдээлэл солилцох тогтолцоог сайжруулдаг 11. Ямар уураг хүчилтөрөгчийг өөртөө амархан нэгдүүлж авчихаад буцааж алдах нь бага байдаг вэ ? A. Миоглобин B. Гемоглобин
 3. 3. 3 C. Метаглобин D. Оксигемоглобин E. Карбооксигемоглобин 12. Уураг аминхүчлийн ялзралын процесс хаана, юуны нөлөөгөөр явагдах вэ ? A. Ходоодонд давсны хүчлийн нөлөөгөөр B. 12 нугалаа гэдсэнд булчирхайн шүүсний нөлөөгөөр C. Нарийн гэдсэнд цөсний оролцоотойгоор D. Бүдүүн гэдсэнд бичил биетний ферментүүдийн нөлөөгөөр E. Эсэд анаэроб исэлдэлтээр 13. Нүүрс ус организмд шаардлагатай энергийн хэдэн хувийг үүсгэх вэ ? A. 60% B. 50% C. 40% D. 30% E. 20%-оос доош 14. Нүүрс усны боловсруулалтанд оролцдог ферментийг нэрлэнэ үү? 1. Пепсин 2. Амилаза, сахароз 3. Трипсин 4. Мальтаза, лактоз 5. Липаза 15. Мэдрэлийн систем дэх саатлын процесст ямар амин хүчлүүд оролцдог вэ? A. Фенилаланин B. Аспарагиний хүчил C. Тирозин D. L-триптопан E. 𝛾-амин тосны хүчил 16. Биохимийн урвалын явцад ферментын бүтэц яаж өөрчлөгддөг вэ ? A. Бүтцэд өөрчлөлт явагдахгүй B. Буцалтгүй өөрчлөгдөнө C. Урвалын явцад өөрчлөгдөөд,урвал дуусахад буцаж анхны байдалдаа орно D. Изофермент үүсгэнэ E. Ионжино 17. Бие мах бод дотор ферментийн үйлчлэх зохистой температурыг заанауу? A. 37 – 38 С B. 45 – 50 С C. 28 – 23 С D. 18 – 20 С E. 21 - 25 С 18. Цусны ийлдсэн дэх ALAT ихсэх нь ямар өвчний үед их тохиолдох вэ? 1. Хурц шар 2. Механик шар 3. Элэгний хатуурал 4. Зүрхний шигдээс 5. Элэгний хордлогот үхжил 19. Цусанд агуулагдах нийт билирубин ямар хэмжээнээс хэтэрвэл хүний бие шарлах вэ? / A. 8,5 - 20,5 мкм/л B. 0,5 - 4,3 мкм/л C. 6,4 - 17,1 мкм/л D. 17,1- 20,5 мкм/л E. 27,0 - 34 мкм/л
 4. 4. 4 20. Хоол хүнсний хамт гаднаас авсан нүүрс ус бие махбодийн дотор боловсорч задраад голдуу глюкоз болдог. Яагаад гэвэл бусад моносахарууд ч глюкозад шилжээд шимэгдэх тул цус болон бүхий л биологийн шингэнүүдэд нүүрс ус нь голдуу глюкоз байдлаар оршдог. 21.Гематологийн анализаторыг цагаан эсийг ангилан тоолж буй байдлаар нь хэрхэн ангилдаг вэ? 1. Цагаан эсийг 2 ангилдаг 2. Цагаан эсийг 3 ангилдаг 3. Цагаан эсийг 4 ангилдаг 4. Цагаан эсийг 5 ангилдаг 5. Цагаан эсийг 6 ангилдаг 22.WBC –ийн Гистограм дээр ямар эсүүд дүрслэгддэг вэ? 1. Лимфоцит 2. Эозинофил, базофил, моноцит (Дунд эс-Middle cell) 3. Нейтрофил 4. Савхан бөөмт нейтрофил 5. Тасархай бөөмт нейтрофил 23. Судас хатгахад зүүний ташуу ирмэгийг хааш нь харуулах вэ? А. Хажуу тийш нь В. Эгц дээш нь С. Доош нь D. В, С –гийн аль нь ч биш Е. Хааш нь ч харуулж болно 24. Чанарын хяналтын сорьцыг гематологийн анализаторын цэс дэх аль горимоор шинжилдэг вэ? A. Main menu B. Calibration C. Maintenance D. Quality control E. Prime cycle 25. Цусны түрхцэнд эсүүдийг ялгаж таних шалгуур бол 1. Эсийн хэмжээ 2. Бөөм, цитоплазмын харьцаа 3. Хроматин бүтэц 4. Бөөмийн доторх бөөмхөн 5. Цитоплазмын мөхлөг 26. Антикоагулянттай хуруу шилэнд цус авсан даруйд хэрхэн холих вэ? А. 1-2 удаа зөөлөн хөмөрч холино В. 2-4 удаа зөөлөн хөмөрч холино С. 4-6 удаа зөөлөн хөмөрч холино D. 6-8 удаа зөөлөн хөмөрч холино Е. 8-10 удаа зөөлөн хөмөрч холино 27. Хэвийн үед насанд хүрсэн хүний захын цусанд бие гүйцсэн гранулоцитын ямар төрлүүд байдаг вэ? 1. Савхан бөөмт нейтрофил 2. Тасархай бөөмт нейтрофил 3. Эозинофил 4. Базофил 5. Моноцит 28-29-р асуулт: Антикоагулянтыг шинжилгээний зориулалттай нь тохируулна уу? 28. ЭДТА А. Гематологи 29. Цитрат натри В.Коагулограмм C Биохими D Хувийн тохироо Е Иммунологи
 5. 5. 5 30.Дараах хуванцаруудын /хуванцаруудаар хийсэн хэрэгслийг/ алийг автоклавдаж болохгүй вэ? А. Полиэтилен В. Полипропилен С. Тефлон D. Поликорбонат Е. Полиметилпентин 31. 24 цагийн шээсний шинжилгээнд аль үзүүлэлтийг тодорхойлох боломжтой вэ? А. Мочевин B. Креатинин C.Уураг D. Na+, K+,Ca2+ E. Бүгд 32. Тархи нугасны шинжилгээний сорьц авахад дараах зүйлд анхаарах ёстой. А. Өвчтөний өвчний түүх, онош В. Сорьц авсан цаг С. Ариутгасан 3 хуруу шилэнд сорьц авах ба 1 дэх сав- иммунологи биохими, 2 дах сав – бактериологи, 3 дах ЕДТА хуруу шил-эс ялгах, цитоз тоолох шинжилгээ хийхээр тус тусдараалуулан авах D.Цитоз тоолоход шилэн хуруу шилэнд авахгүй Е.Бүгд зөв 33. Шээсний сорьцыг хүлээж авахдаа дараах зүйлсийг зайлшгүй анхаарах ёстой. А. Өвчтөний овог, нэр, нас, хүйс В. Сорьц авсан сар, өдөр, цаг С. Онош D. Сорьц цуглуулсан сав Е. Бүгд 34. Хүчиллэг шээсэнд дараах бодисууд тунадасжиж, булингар үүсгэнэ. А.Шээсний хүчил В.Карбонат С.Урат D.Аль нь ч биш Е.A баC зөв 35. Дараах зүйлс шээсийг тунгалаг бус,булингартай болгоно. А.Лейкоцит, улаан эс, эпител В.Бактери С.Простатын шингэн, үрийн шингэн D.Салс Е.Бүгд нөхцөлдүүлнэ 36. Эрүүл насанд хүрсэн хүний тархи нугасны шингэний цагаан эсийн хэвийн хэмжээ А. 0-5 эс/харах талбай В. 0-5 эс/мкл С. 0-5 эс/мл D. 0-5 эс/л Е. Аль нь ч биш 37. Насанд хүрсэн эрүүл хүний тархи нугасны шингэнд агуулагдах моноцитын хэвийн тоо А.62 ± 34% В.36 ± 20% С.2 ± 5% D.цөөн тоотой Е. 75 ± 20% 38. Сүрьеэгийн менингитийн үед тархи нугасны шингэнд дараах шинж тэмдгүүдээс аль нь илрэхгүй вэ? А. Мононуклеар эс давамгай
 6. 6. 6 В. Фибрин утаслаг үүснэ. С.Уураг=1-5g/L D. Глюкоз <2/3 plasma Е. Полиморфонуклеар эс давамгай 39. Үений шингэний хэвийн үзүүлэлтэнд дараах үзүүлэлтээс аль нь илрэхгүй вэ? А. Өнгөгүй тунгалаг В. WBC-0-150/ml C. PMNs%<25 D. PMNs%>25 Е. RBC=0 40. Шээсний туузан оношлуураар аль үзүүлэлтийг тодорхойлох боломжтой вэ? А. Цагаан эс B. Креатинин C. Альбумин D. Альбумин: креатинины харьцаа E. Бүгд 41. Транссудатын микроскоп шинжилгээнд ямар эс давамгайлж байдаг вэ? A. Лимфоцит B. Нейтрофил C. Эозинофил D. Моноцит E. Плазмоцит 42. Халдварт өвчний үүсгэгч илрүүлэх нүклейн хүчилд суурилсан шинжилгээний аргуудыг нэрлэ 1. Бодит хугацааны полимеразийн гинжин урвал(ПГУ) 2. Уламжлалт ПГУ 3. Микроаррай 4. Иммуноблотинг 5. ELISA 43. Төмөр дутлын анемийн үед ямар өөрчлөлт гарах вэ? A. Гипохромия B. Гематокрит ихсэнэ C. Макроцитоз D. Гиперхромия E. Нормохромия 44. Эрүүл хүний өдөр шөнийн шээсний харьцаа ямар байдаг вэ? A. 1:1 B. 2:1 C. 3:1 D.4:1 E. 5:1 45. Эмнэл зүйн сорьцонд үүсгэгчийн нуклейн хүчил илрүүлэх шинжилгээний үр дүнд нөлөөлж болох хүчин зүйлүүдийг нэрлэнэ үү 1. Сорьц цуглуулах техник 2. Сорьцын хадгалалт, тээвэрлэлтийн горим 3. Сорьцноос нуклейн хүчил ялгах ажилбар 4. Лабораторийн өрөө тасалгааны зохион байгуулалт 5. Лабораторийн мэргэжилтний ур чадвар 46. Цэрэнд илэрдэг элементүүдийг заана уу? 1. Шарко-Лейдений талст 2. Куршманы утаслаг 3. Лейкоцит 4. Эритроцит 5. Хучуур эс
 7. 7. 7 47. Гликолизын замаар нүүрс ус исэлдэхэд оролцдог ферментүүд 1. Альдолоза 2. Сукцинилдегидрогенеза 3. Фосфофруктоизомераза 4. Амилаза 5. Глицерофосфоизомераза 48. Кофермент гэж юу вэ? A. Энгийн ферментийн металлтай хэсэг B. Нийлмэл ферментийн липидийн хэсэг C.Нийлмэл ферментийн уургийн бус хэсэг D.Фермент протейдын уургийн хэсэг E. Нүүрс ус – протейдын нийлмэл 49. Цусны ийлдсэнд АлАТ-ын идэвхи өндөрсдөг эмгэгүүд 1. Цочмог гепатит 2. Механик шаргалтах 3. Элэгний хатуурал 4. Зүрхний шигдээс 5. Бронхийн багтраа 50. Бөөрний ажиллагааг ямар сорилоор тодорхойлох вэ? А. Нечипоренко В.Амбурже С.Земницкий D.Аддис-Каковский Е.Преднизолоны сорил 51. Энзимологи гэж юу судалдаг салбар вэ? A. Ферментийг B. Эсийг C.Уургийн бүтцийг D.Дааврыг E. Эдийг 52. Амилазын идэвхийг тогтоох нь ямар өвчний үед оношийн ач холбогдол өндөр вэ? A. Түгжрэл B. Нойр булчирхайн цочмог үрэвсэл C.Мухар олгойн үрэвсэл D.Ходоодны шархлаа E. Түлэгдэлт 53.Лабораторийн шинжилгээний хариуг үнэлэхэд тухайн эмгэгээр өвчлөөгүй хүнд хийсэн шинжилгээний хариу сөрөг гарах давтамжаар илэрхийлэгддэг шалгуур үзүүлэлтийг нэрлэнэ үү? A. Давтал чанар B. Өвөрмөц чанар C.Зөв байдал D.Мэдрэг чанар E. Шугаман чанар 54.Лабораторийн шинжилгээний хариуг үнэлэхэд тухайн эмгэгээр өвчөлсөн хүнд хийсэн шинжилгээний хариу эерэг гарах давтамжаар илэрхийлэгддэг шалгуур үзүүлэлтийг нэрлэнэ үү? A. Давтал чанар B. Өвөрмөц чанар C.Зөв байдал D.Мэдрэг чанар E. Шугаман чанар 55. Булчингийн гэмтлийг илэрхийлдэг хамгийн түгээмэл маркер аль нь вэ? A. Шүлтлэг фосфатаза
 8. 8. 8 B. Креатинкиназа C.Альфа амилаза D.Са-125 E. Миоглобин 56. Аль нь бодисын солилцооны удмын эмгэг биш вэ? A. Дубин-Жонсоны хам шинж B. Душёны хам шинж C.Леч-Нихоны хам шинж D.Жилберьтийн хам шинж E. Золлингер-Эллисоны хам шинж 57. Эдгээр дааврын аль нь бамбай булчирхайнаас шүүрдэггүй вэ? A. Тироксин B. Трииодтиронин C.Кальцитонин D.Дииодтирозин E. Тиреод сэдээгч даавар 58. Глюкозын солилцоонд оролцдоггүй дааврыг нэрлэнэ үү? A. Инсулин B. Пролактин C.Глюкагон D.Адреналин E. Кортизол 59. Гаптоглобин гэж юу вэ? A. Липид B. Уураг C.Даавар D.Вирус E. Нүүрс ус 60. Сийвэнгийн уургуудаас хамгийн том молекул жинтэй уураг аль нь вэ A. Преальбумин B. α2- макроглобулин C.β-липопротейн D.Иммуноглобулин А E. Трансферрин 61. Ийлдсэнд хамгийн өндөр агууламжтай иммуноглобулин нь A. Иммуноглобулин A B. Иммуноглобулин D C.Иммуноглобулин E D.Иммуноглобулин G E. Иммуноглобулин M 62. Идэвхи нь бага бол сколины апноэ гэж нэрлэгддэг аймшигт эмгэгт хүргэдэг ферментийг нэрлэ A. Липаза B. Лактатдегидрогенеза C.Холинэстераза D.Креатинкиназа E. Карбоксилаза 63. Гэр бүлийн дисбеталипопротенемийн үед липидийг фракцлахад маш өргөн ветта зурвас үүсгэдэг липидийн хослолыг сонго A. БНЛП ба ЗНЛП B. МБНЛП ба БНЛП C.ЗНЛП ба ИНЛП D.Хиломикрон ба ЗНЛП E. ИНЛП ба БНЛП
 9. 9. 9 64. Биед төмрийн агууламж хэвийн хэмжээнээс өндөр (илүүдэл) болсноос үүсэх эмгэг аль нь вэ A. Гемахроматоз B. Бантугийн сидероз C.Ревматойд артрит D.Арьс элэгний порфири E. Пернициоз анеми 65. Цусан дахь АСТ-ийн хэмжээ ямар үйлдлийн дараа огцом ихэсдэг вэ? A. Тамхи татасны дараа B. Суугаа байдалд удаан байсны дараа C. Өөхтэй хоол идэсний дараа D. Архи уусны дараа E. Их хэмжээний ус уусны дараа 66. Амилазын идэвхийг тогтоох нь ямар өвчний үед оношийн ач холбогдол өндөр вэ? A. Түгжрэл B. Нойр булчирхайн цочмог үрэвсэл C. Мухар олгойн үрэвсэл D. Ходоодны шархлаа E. Түлэгдэлт 67. Ийлдсийн уургийн лавлах хэмжээ A. 60-80 г/л B. 35-55 г/л C. 60-80 ммоль/л D. 0.6-0.8 г/л E. 45-94 г/л 68. Гликоген гэж юу вэ? A. Уураг B. Липид C. Нүүрс ус D. Гормон E. Эсгэг 69. Төмрийг нөөцлөгч, эсийн бүрдэл хэсэг юу вэ? A. Гликоген B. Усан бөмбөлөг C. Хийн бөмбөлөг D. Ферритин E. Липид 70. Хурц үрэвслийн уургуудыг заана уу? A. С урвалжийн уураг B. Альфа 1 антитрипсин C. Альфа 2 макроглобулин D. Фибриноген E. Церулоплазмин 71. Организмд уургийн биологийн үүрэг юу вэ? 1. Нөхөн төлжүүлэх ба осмос даралтыг зохицуулах 2. Энергийн 3. Фермент ба дааврын идэвх 4. Цусны биелэг чанарыг барьж байх 5. Яс, шүдний ургалтыг эрчимжүүлэх 72. Гипогликеми болох шалтгаан аль нь вэ? 1. Хүнс тэжээлийн нүүрс усны хангамж муугаас 2. Шээсээр глюкоз их ялгарснаас 3. Гликогенийн хуримтлал ихэссэнээс 4. Инсулины ялгаралт ихэссэнээс 5. Бамбай, бөөрний дээд булирхай, өнчин тархины дааврын ялгаралт багассанаас
 10. 10. 10 73. Цусны ийлдсэнд АлАТ ферментийн идэвх өндөрсдөг эмгэгүүд 1. Цочмог гепатит 2. Механик шарлалт 3. Элэгний хатуурал 4. Зүрхний шигдээс 5. Бронхийн багтраа 74. Төмөртэй холбогдон нэгдэл үүсгэгч уураг аль нь вэ? A. Альбумин B. Альфа 2 макроглобулин C. Фибриноген D. Трансферрин E. Гаптоглобин 75. Тулай өвчний оношлогоонд хамгийн өндөр ач холбогдолтой шинжлэгдэхүүн аль нь вэ? A. Трансаминазууд B. Шээсний хүчил C. Магни D. Иммуноглобулинууд E. Гликолжсон гемоглобин 76.Зүрх судасны өвчний эрсдлийг багасгадаг липид аль нь вэ? A. Хиломикрон B. МБНЛП C. БНЛП D. ИНЛП E. Триглицерид 77.Нийт билирубины түвшин ямар эмгэгийн үед ихэсдэг вэ? A. Элэгний эмгэг B. Бөөрний үрэвсэл C. Ясны гэмтэл D. Мэдрэлийн эмгэг E. Үе мөчний үрэвсэл 78.Цусан дахь кальцийн түвшин ямар эмгэгийн үед ихэсдэг вэ? A. Мэдрэлийн эмгэг B. Чихрийн шижин C. Бөөрний үрэвсэл D. Гиперпаратироидизм E. Ходоодны шарх 79.Цусан дахь креатинины түвшинг ямар өвчний оношлогоонд ашигладаг вэ? A. Зүрх судасны өвчин B. Чихрийн шижин C. Бөөрний эмгэг D. Хорт хавдар E. Ясны эмгэг 80.Холестерины түвшинг тодорхойлох шинжилгээний сорьцыг ямар хуруу шилэнд авах вэ? A. Тромбинтой хуруу шил B. Хоосон хуруу шил C. EDTA-тай хуруу шил D. Гепаринтай хуруу шил E. Натрийн цитраттай хуруу шил 81.Ямар эмгэгийн үед шүлтлэг фосфотазийн түвшин ихэсдэг вэ? A. Зүрх судасны өвчин B. Мэдрэлийн өвчин C. Ясны эмгэг D. Цус багадалт E. Жирэмсний үед
 11. 11. 11 82.Бага нягтралтай липопротейны түвшин ямар эмгэгийн эрсдэлт хүчин зүйл вэ? A. Зүрх судасны эмгэг B. Бөөрний эмгэг C. Мэдрэлийн эмгэг D. Хоол боловсруулах эрхтэний эмгэг E. Үе мөчний эмгэг 83.Миоглобин тодорхойлох шинжилгээг ямар өвчний оношлогоонд ашигладаг вэ? A. Кушингийн хам шинж B. Чихрийн хам шинж C. Миокардын хам шинж D. Элэгний цирроз E. Цус багадалт 84.Цэрийг шинжлүүлэхийн тулд хэдийд авах ёстой вэ? A. Өглөөний цайгаа уусны дараа B. Унтахын өмнө C. Өдрийн 12 цагт D. Оройн 19 цагт E. Өглөө өлөн үед 85.Гуурсан хоолойн багтраа өвчний үед цэрэнд өвөрмөц илэрдэг эс бол A. Стрептококк B. Стафилакокк C. Эозинофиль D. Базофиль E. Лимфоцит 86.Цэрэнд эозинофиль олон илрэх нь A. Харшлын шинж B. Хавдрын шинж C. Үрэвслийн шинж D. Халдварын шинж E. Эрүүлийн шинж 87.Турбидиметрийн болон туузан оношлуураар шээсэнд уураг тодорхойлох арга ялгаатай байдгийн учир? A. Колориметрийн аргаар глобулин илрүүлдэг B. Колориметр арга шүлтлэг шээсэнд хуурамч эерэг дүн гаргадаг C. Колориметр арга турбидметрийн аргаас мэдрэг D. Энэ аргууд нь ялгаагүй E. Турбидиметрийн арга нь колориметрийн аргаас мэдрэг 88.Гематури болон эритроцитийн цилиндр аль эмгэгийн үед илэрдэг вэ? A. Архаг пиелонефрит B. Нефроз хам шинж C. Цочмог пиелонефрит D. Шээсний замын саатал E. Архаг гломерулонефрит 89.Протеинури гэдэг нь A. Шээсэнд уураг илрэх B. Хоногт шээсээр 150 мг-с их уураг алдагдах эмгэг байдал C. Хоногт 3.5 г-с их уураг алдагдах D. Шээсэнд уураг илрэхгүй байх E. Шээсэнд уль мөр төдий илрэх 90.Баасанд далд цусыг илрүүлэхийн тулд аль аргыг өргөн ашигладаг вэ? A. Нүдээрээ харах B. Микроскопоор харах C. Өтгөнд далд цус тестээр илрүүлэх D. 0.9% хлорт натри холих
 12. 12. 12 E. Тимолын буферээс дусаах 91.Бөөрний үйл ажиллагааг аль сорилоор дүгнэх вэ? A. Амбуржийн сорил B. Нечипоренкийн сорил C. Аддис-Каковскийн сорил D. Зимницкийн сорил E. Преднизолоны сорил 92.Шээсийг иж бүрэн шинжлэх түргэвчилсэн арга аль нь вэ? A. ФЭК-т хэмжих B. Роберт-Стольниковын арга C. 20%-ийн сульфасалицилийн хүчлийн арга D. Фушийн арга E. Туузан оношлуур ашиглах 93.Нэг мл шээсэн дэхь дүрст элементийн тоог ямар сорилоор тодорхойлох вэ? A. Нечипоренко B. Амбурже C. Зимницский D. Аддис-Каковский E. Преднизолоны сорил 94.Тархи нугасны шаргал өнгө юутай холбоотой вэ? A. Сахар B. Уураг C. Улаан эс D. Гемоглобин E. Цагаан эс 95.Тархи нугасны шингэн дэхь хатгалтын явцад орсон замын цусыг яаж ялгах вэ? A. Центрифугт эргүүлнэ. B. Центрифугт эргүүлэхгүй C. Шууд шинжилгээг хийнэ D. Шинжилгээг хийхгүй буцаана E. 24 цаг байлгаж ажиглана. 96.Шээсний шинжилгээг хийлгэхийн тулд хоногийн аль цагт авах вэ? A. Өдрийн 12 цагт B. Өглөө өлөн үед C. Орой 18 цагт D. Шөнө унтахын өмнө E. Үдээс хойш 15 цагт 97.Шээсэнд сахар тодорхойлохын тулд шээсийг хэдийд авах нь зүйтэй вэ? A. Хоол идсэний дараа B. Өдрийн 12 цагт C. Өлөн үед D. Шөнийн үед E. Хоногийн аль ч цагт болно 98.Зимницкийн сорилоор шинжлэхийн тулд аль шээсийг авах вэ? A. Өлөн шээс B. Өглөөний 4-7 цагийн шээс C. Хоногийн шээс D. Өдрийн 12 цагийн шээс E. Оройн 17-20 цагийн шээс 99.Аль сорилоор экссудат, транссдутыг ялгах вэ? A. Тимолын B. Пандын урвал C. Ривальтын сорил D. Грегерсений урвал
 13. 13. 13 E. Сулемат сорил 100. Билирубин шээсэнд илрэх нь ямар өвчний шинж болох вэ? A. Элэгний үрэвсэл B. Нойр булчирхайн үрэвсэл C. Зүрхний дутагдал D. Бөөрний эмгэг E. Чихрийн шижин
 14. 14. 14 1 D 21 C 41 А 61 D 81 C 2 D 22 A 42 A 62 C 82 A 3 D 23 B 43 A 63 E 83 C 4 B 24 D 44 D 64 A 84 E 5 D 25 E 45 E 65 D 85 C 6 D 26 E 46 E 66 B 86 A 7 B 27 B 47 A 67 A 87 C 8 C 28 A 48 C 68 C 88 E 9 C 29 B 49 B 69 D 89 A 10 D 30 A 50 A 70 A 90 C 11 A 31 Е 51 A 71 B 91 D 12 D 32 E 52 B 72 B 92 E 13 A 33 E 53 B 73 B 93 A 14 C 34 E 54 D 74 D 94 D 15 E 35 E 55 E 75 B 95 A 16 C 36 B 56 E 76 D 96 B 17 A 37 B 57 E 77 A 97 C 18 E 38 E 58 B 78 D 98 C 19 E 39 D 59 B 79 C 99 C 20 A 40 E 60 B 80 B 100 A

×