Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

6 soril

201 views

Published on

Mongolia

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

6 soril

 1. 1. Сэтгэцийн эмгэг судлалын сувилагчийн мэргэшүүлэх сургалтын төгсөлтийн шалгалтын жишиг сорил Сорил хариулах заавар Нэг. Хариултыг А.В.C.D үсгээр кодолсон бол аль зөв гэсэн нэг үсгийн кодыг сонгоно. Хоёр. Хариултыг 1-5 гэсэн тоогоор илэрхийлсэн сорилуудад дараах түлхүүрийг ашиглана. Хэрэв 1,2,3, зөв бол А 1,2,3,4 зөв бол В 2,4 зөв бол С 4 зөв бол D Бүгд зав бол Е үсгээр тус тус тэмдэглэнэ. Гурав. Уялдуулан сонгох сорил Бүлэг асуулт бүрт тохирох хариуг бүлэг хариултаас сонгоно. Нэг хариулт заримдаа хэд хэдэн асуултын хариулт болж болно, мөн ашиглагдахгүй үлдэж болно. НЭГ: Нэг сонголттой тест 1. Невроз эмгэгийн үед аль шинж тэмдэг олонтой илрэх вэ? А. Гиперстезия В. Харааны хий үзэгдэл С. Харааны дэмийрэл D. Тэнэгрэл Е. Сэтгэл түгших 2. Сэхээн амьдруулах өрөөнд эмчлүүлэгч нойрмог байдалтай хэвтэнэ. Эмчлүүлэгчийн нэрийг асуухад хариулахгүй. Бүр чангаар асуухад аяархан нэрээ хэлнэ. Зүүгээр өнгөц мэдрэхүйг үзэхэд мэдрэхгүй. Гүн мэдрэхүйг үзэхэд мэдрэнэ. Эмчлүүлэгчид ямар шинж тэмдэг илэрсэн вэ? А. Сэтгэл гутрал В. Гипостезия С. Кататоник догширол D. Хүртэхүйн хий үзэгдэл Е. Оюуны хомсдол 3. Хий үзэгдлийн шинж тэмдэг ямар эмгэгийн үед тохиолддог вэ? А. Оюуны хомсдол В. Невроз С. Шизофрени D. Сэтгэл гутрал Е. Эпилепси 4. Эмчлүүлэгч 19 настай боловч 10 настай хүүхдийн түвшинд сэтгэнэ. Хүүхдэд ямар онош тавих вэ? А. F -70 В. F-71 С. F-72 D. F-73 Е. F-74 5. Сэтгэл гутралын үед ямар шинж тэмдэг илэрдэг вэ? А. Сэтгэл хөөрөл В. Ухамсарт ухаан балартах С. Ямар ч шалтгаангүй сэтгэл гутрал D. Хий үзэгдэл дэмийрлийн хамшинж E. Харааны хий үзэгдэл 6. Долгор гэрээсээ гарахдаа үүдээ шалгасан, усаа хаасан эсэхээ байнга шалгана. Гадагшаа гарсанаа ахин эргэлзэж, дахин орж шалгана. Үүнийгээ мэднэ, гэвч байнга эргэлзэнэ. Долгорт сэтгэц эмгэгийн ямар шинж байна вэ? А. Дэмийрэл В. Ялимгүй зовлонт байдал С. Хий үзэгдэл D. Хэт үнэлсэн бодол санааа
 2. 2. Е. Хүрээлэн буй орчиныг өөрөөр тусгах эмгэг 7. Шизофрени эмгэгийн үед огт тохиолддоггүй ямар шинж байдаг вэ? А. Хий үзэгдэл В. Дэмийрэл С. Уналт таталтын хамшинж D. Кататони хамшинж Е. Баримжаа алдах шинж 8. Аль нь солиорол, зан төрхийн өөрчлөлтийг хэвийн болгох удаан хугацааны үйлчлэл бүхий эм бэ? А. Левомепромазин В. Галоперидол С. Флуфеназин деконат D. Литий карбонат Е. Хлорпромазин 9. Аль нь сэтгэц хөдөлгөөний догширолыг намжаах үйлчилгээтэй эм бэ? А. Галоперидол В. Тегретол С. Левомепромазин D. Хлорпромазин Е. Литий карбонат 10. Аль эмийг өндөр тунгаар, эсвэл удаан хугацаагаар хэрэглэхэд сэтгэл гутралд оруулдаг вэ? А. Тегретол В. Амитриптиллин С. Хлорпромазин D. Левомепромазин Е. Литий карбонат 11. Сэтгэцийг тогтворжуулахад аль эмийг урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэглэдэг вэ? А. Левомепромазин В. Галоперидол С. Флуфеназин деконат D. Литий карбонат Е. Хлорпромазин 12. Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудал гэж юуг хэлэх вэ? А. Нийгмийн шалтгааны улмаас сэтгэл хөдлөл, зан үйл түр хямарсан байдлыг хэлнэ. В. Нийгэм сэтгэл зүйн шалтгааны улмаас хүний сэтгэхүй, сэтгэл хөдлөл, зан үйл түр хямарсан байдлыг хэлнэ С. Нийгэм сэтгэл зүйн шалтгааны улмаас сэтгэл хөдлөл, түр хямарсан байдлыг хэлнэ D.Нийгэм сэтгэл зүйн шалтгааны улмаас хүний зан үйл түр хямарсан байдлыг хэлнэ Е.Сэтгэл зүйн шалтгааны улмаас хүний сэтгэхүй, сэтгэл хөдлөл, зан үйл түр алдагдсан байдлыг хэлнэ 13. Эмнэлзүйн ярилцлага гэж юуг хэлэх вэ? А. Эмч эмчлүүлэгчээр түүний эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудлыг буюу зовиур шаналгааг өвчинтэй холбоотой үүсэж байгаа бодол санаа, сэрэл мэдрэмжийг, сэтгэл хөдөлөлийг болон төрх үйлийг нь амаар хэлүүлэх ярилцлагыг эмнэлзүйн ярилцлага гэнэ. В. Эмч эмчлүүлэгчээр түүний эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудлыг зовиур шаналгааг өвчинтэй холбоотой үүсэж байгаа бодол санаа, сэрэл мэдрэмжийг нь амаар хэлүүлэх ярилцлагыг эмнэлзүйн ярилцлага гэнэ. С. Эмч эмчлүүлэгчээр түүний эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудлыг буюу зовиуыг өвчинтэй холбоотой үүсэж байгаа бодол санаа, сэрэл мэдрэмж, сэтгэл хөдөлөлийг амаар хэлүүлэх ярилцлагыг эмнэлзүйн ярилцлага гэнэ. D. Эмч эмчлүүлэгчээр түүний эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудлыг буюу зовиурыг, бодол санаа, сэрэл мэдрэмж, сэтгэл хөдөлөлийг амаар хэлүүлэх ярилцлагыг эмнэлзүйн ярилцлага гэнэ.
 3. 3. E. Эмч эмчлүүлэгчээр түүний эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудлыг буюу сэтгэл хөдөлөлийг амаар хэлүүлэх ярилцлагыг эмнэлзүйн ярилцлага гэнэ. 14. Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай хууль хэдэн онд анх батлагдсан вэ ? А. 1999 он В. 2000 он С. 2001 он D. 2002 он Е. 2003 он 15. Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний “Хоёр” дахь хөтөлбөрийн хэрэгжих хугацааг заана уу ? А. 2008-2012 В. 2009-2015 С. 2009-2019 D. 2010-2019 Е. 2010 - 2015 16. Эмчлүүлэгчийн санаа зоригоос хамаарахгүй өөрөө хар аяндаа үүсэж байгаа ерийн биш этгээд хачин чамин шинж чанартай хөдөлгөөн хийхийг юу гэж нэрлэх вэ? А. Солиоролийн хам шинж В. Сэтгэл хөөрлийн хам шинж С. Кататоник догширол D. Кататони Е. Дэмийрэлийн хам шинж 17. “Сэтгэцийн эрүүл мэнд” үндэсний анхны хөтөлбөр Монгол Улсын Засгийн Газрын хэдэн оны, хэдэн сарын, хэдний өдөр, хэддүгээр тогтоолоор батлагдсан вэ? А. “Сэтгэцийн эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөр Монгол Улсын Засгийн Газрын 2004 оны 03 сарын 03 –ны өдрийн 49 –р тогтоол В. “Сэтгэцийн эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөр Монгол Улсын Засгийн Газрын 2002 оны 04 сарын 03 –ны өдрийн 59 –р тогтоол С.“Сэтгэцийн эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөр Монгол Улсын Засгийн Газрын 2001 оны 05 сарын 03 –ны өдрийн 39 –р тогтоол D. .“Сэтгэцийн эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөр Монгол Улсын Засгийн Газрын 2003 оны 05 сарын 03 –ны өдрийн 39 –р тогтоол E. .“Сэтгэцийн эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөр Монгол Улсын Засгийн Газрын 2005 оны 05 сарын 03 –ны өдрийн 39 –р тогтоол 18. Сэтгэцийн органик эмгэг үүсэх шалтгаан юу вэ? А. Тархины цусан хангамжийн дутагдал В. Удам С. Сэтгэл зүйн нөлөө D. Хүүхэд насанд авсан сэтгэл зүйн гэмтэл E. Хүүхэд насанд авсан тархины гэмтэл 19. Ерөнхий сэтгэцийн эмгэг судлал юуг судалдаг вэ? А. Сэтгэцийн эмгэгийн шинж тэмдгүүдийг В. Сэтгэцийн эмгэгийн хамшинжүүдийг С. Биеэ даасан сэтгэцийн эмгэг нэг бүрийн үүсэх шалтгаан, эмнэлзүй, эмгэг жам, эмчилгээ болон урьдчилан сэргийлэлтийг судлана. D. Сэтгэцийн болон төрх үйлийн эмгэгтэй холбогдсон нийтлэг асуудлууд тухайлбал шинж тэмдэг ба хамшинжүүд сэтгэцийн эмгэгтэй өвчтөнүүдийг үзэх, шинжлэх, оношлох болон эмчлэх аргуудыг судлана. Е. Сэтгэцийн эмгэгийг судлана. 20. Тусгай сэтгэцийн эмгэг судлал юуг судалдаг вэ? А. Сэтгэцийн эмгэгийн шинж тэмдгүүдийг В. Сэтгэцийн эмгэгийн хамшинжүүдийг С. Биеэ даасан сэтгэцийн эмгэг нэг бүрийн үүсэх шалтгаан, эмнэлзүй,эмгэг жам, эмчилгээ болон урьдчилан сэргийлэлтийг судлана. D. Сэтгэцийн болон төрх үйлийн эмгэгтэй холбогдсон нийтлэг асуудлууд тухайлбал шинж тэмдэг ба хамшинжүүд сэтгэцийн эмгэгтэй өвчтөнүүдийг үзэх, шинжлэх, оношлох болон эмчлэх аргуудыг судлана.
 4. 4. Е. Сэтгэцийн өвчнийг судлана 21. Хүн амд сэтгэцийн эрүүл мэндийн боловсрол олгох хоёрдугаар түвшний сургалтыг ямар хүмүүст олгодог вэ? А. Бүх хүн амд олгоно В. Сэтгэцийн тулгамдсан асуудалтай хүмүүст олгоно С.Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудалтай болон сэтгэцийн эмгэгтэй бүх хүмүүст олгоно D. Хүн амд хэсэгчилэн олгоно Е. Сэтгэцийн эмгэгтэй хүмүүст олгоно 22. Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай хуулийг хэдэн онд шинэчилэн баталсан вэ ? А. 2011 он В. 2013 он С. 2010 он D. 2012 он Е. 2014 он 23. Ñóâèëàã÷ ýì÷ë¿¿ëýã÷òýé õàðèëöàõ õàðèëöààíä àëü íü õàìãèéí ÷óõàë âý? А. ¯çëýã õèéæ îíîøëîõ В. Òàéâøðóóëàõ С. Ñîíñîõ D. Ярилцах Е. Асрах сувилах 24. F10 гэсэн онош тавигдсан бол ямар сэтгэцийн эмгэг гэж ойлгох вэ? А. Оюуны хомсдол В. Сэтгэлийн хөдөлгөөн цочирдлын эмгэг С. Архинд донтох өвчин D. Невроз Е. Солиорох эмгэг 25. Эмчлүүлэгч 20 настай 9 настай хүүхдийн түвшинд сэтгэнэ. Хулгай хийнэ. Дэмий тэнэнэ. Хөрш айлынхаа эд зүйлийг эвдэн сүйтгэнэ. Танихгүй хүнтэй уулзахаас зайлсхийнэ. Аль түвшний оюуны коэффиценттэй вэ? A. 0-19 B. 20-34 C.35-49 D.50-69 Е. 70-79 26. Солиорлын эсрэг сонгомол үйлчилгээтэй эмэнд ямар эм орох вэ? A.Модитен депо B.Карбомазепин C.Димедрол D.Галоперидол E.Диазепам 27. Сэтгэц нөлөөт эмийг удаан хугацаагаар эсвэл өндөр тунгаар хэрэглэхэд илэрдэг шинж тэмдгийг юу гэж нэрлэдэг вэ? А. Уналт таталтын хамшинж В. Ухамсарт ухаан балартах хамшинж С. Нейролептик хамшинж D. Хий үзэгдэл дэмийрлийн хамшинж Е. Сэтгэц нөлөөт эмийн харшлах хам шинж 28. Кататоник хамшинжийн үндсэн илрэлийг нэрлэнэ үү? 1.Дуугүй дошгирол 2.Кататоник дошгирол 3.Эсрэгшилтэй дошгиорл 4.Кататоник хөшил 5.Хөшинг хөшил 29. Гиноцид гэж юуг хэлдэг вэ? А. Эмчлүүлэгчийн хүсэлтээр амийг нь егүүтгэх В. Хүмүүсийг үй олноор нь хомроглон устгах
 5. 5. С. Эмчлүүлэгчийн амийг санаатай егүүтгэх D. Муу нэрийн шошги зүүх Е. Нэр хүндийг гутаах 30. Сэрэхүйн эмгэгт аль нь орох вэ? А. Хий үзэгдэл В. Сенестопатия С. Хэт үнэлсэн бодол D. Сэтгэцийн автоматичлал Е. Гажуу тусгал 31. Бэлгийн эмгэгийг эмчлэхэд сэтгэл засал эмчилгээний аль нь үр дүнтэй вэ? A. Гэр бүлийн сэтгэл засал B. Хосын сэтгэл засал C. Ганцаарчилсан сэтгэл засал D. Бүлгийн сэтгэл засал E. Өөрийгөө ятгах арга 32. Идэвхижүүлэх эмчилгээг нэг удаад ямар хугацаатай хийдэг вэ? А. 60 минут В. 90 минут /дундаа завсарлагатай/ С. 4 цаг D. 30 минут Е. 40 минут 33. Шөнийн хяналт явуулдаг цагийг заана уу? А. 21-05 цаг В. 22-06 цаг С. 23-07 цаг D. 24-06 цаг Е. 20- 06 цаг 34. Реабилитаци эмчилгээний зорилго юу вэ? А. Өвчтөнд эдгэнэ гэсэн итгэл төрүүлэх В. Алдагдсан чадварыг нөхөн сэргээх С. Өвчтөнд хүнлэг хандах D. Эмийн бус эмчилгээ 35. Дам тамхидалт гэж юуг хэлдэг вэ? А. Нэг тамхийг ээлжлэн татах В. Дүнсэн тамхи татах С. Тамхийг хагас татаад орхих D. Тамхийг хольж татах Е. Тамхи татаж байгаа хүний дэргэд байх 36. Мэргэшсэн чадварлаг сувилагч гэж хэнийг хэлэх вэ? А.Онолын өндөр мэдлэгтэй, аливаа юманд чин сэтгэлээсээ ханддаг, өөрөөр хэлбэл мэдлэг, чадвар, хандлагыг төгс эзэмшсэн хүнийг мэргэшсэн чадварлаг сувилагч гэнэ. В. Онолын өндөр мэдлэгтэй, ур чадвартай аливаа юманд чин сэтгэлээсээ ханддаг, өөрөөр хэлбэл мэдлэг, чадвар, хандлагыг төгс эзэмшсэн хүнийг мэргэшсэн чадварлаг сувилагч гэнэ. С. Онолын өндөр мэдлэгтэй аливаа юманд чин сэтгэлээсээ ханддаг, өөрөөр хэлбэл мэдлэг, чадвар, хандлагыг төгс эзэмшсэн хүнийг мэргэшсэн чадварлаг сувилагч гэнэ. D. Онолын өндөр мэдлэгтэй, ур чадвартай аливаа юманд чин сэтгэлээсээ ханддаг, өөрөөр хэлбэл хандлагыг төгс эзэмшсэн хүнийг мэргэшсэн чадварлаг сувилагч гэнэ. Е. Онолын өндөр мэдлэгтэй аливаа юманд чин сэтгэлээсээ ханддаг, өөрөөр хэлбэл чадвар, хандлагыг төгс эзэмшсэн хүнийг мэргэшсэн чадварлаг сувилагч гэнэ. 37. Эмчлүүлэгч Г 45 настай эрэгтэй тасагт ирэхдээ хэдэн цаг болж байгаа, хаана байгаа, орчинд нь ямар үйл явдал болж буйг ухаарах чадваргүй байсан энэ нь ухаан балартахын ямар шинж вэ? А. Мэдрэхүйн эмгэг В. Орчноос тусгаарлах шинж С. Нойр сэрүүн байдлын мөчлөг хямрах
 6. 6. D. Баримжаа алдагдах Е. Сэрэхүйн эмгэг 38. Эмчлүүлэгч хажууд байгаа хүмүүсийн ярилцаж байгааг сонсоод өөрийг нь хорлох гэж үгсэн хуйвалдаад байна гэж сонсоно. А. Сонсголын хий үзэгдэл В. Хуурамч хий үзэгдэл С. Хорлохын дэмийрэл D. Сонсголын гажуу тусгал 39. Эмчлүүлэгч шизофрени гэж оношлогдов. Өвчний олон улсын ангилалын аль бүлэгт хамрагдах вэ? А. F-1 В. F-2 С. F-3 D. F-4 Е. F-7 40. Эмчлүүлэгчийн сэтгэцийн байдалд хий үзэгдэл, мөрдөхийн дэмийрэл илрэв. Өвчтөний одоогийн сэтгэцийн байдалд ямар статус тавих вэ? А. Жинхэнэ хий үзэгдэл В. Хий үзэгдэл дэмийрлийн хам шинж С. Тогтонгишсон хий үзэгдэл D. Системчлэгдсэн дэмийрэл Е. Сэтгэл гутрал 41. F10 гэсэн онош тавигдсан бол ямар сэтгэцийн өвчин гэж ойлгох вэ? А. Оюуны хомсдол В. Сэтгэлийн хөдөлгөөн цочирдлын эмгэг С. Архинд донтох өвчин D. Невроз Е. Сэтгэл гутрал 42. Аль хамгийн өртөг зардал багатай эмчилгээ вэ? А. Инсулин В. Сэтгэц нөлөөлт эм С. Хоол сойх засал D. Цахилгаанаар таталт үүсгэх эмчилгээ Е. Халууруулах эмчилгээ 43. Реабилитацийн үр дүнг хэрхэн үнэлэх вэ? А. Өвчтөн эддгэрсэнээр В. Ар гэрийнхэний сэтгэл ханамжаар С. Өвчтөн нийгэм хамт олны дунд дасан зохицож амьдарч чадах болсноор D. Хөдөлмөрийн чадамж сайжирснаар Е. Эмчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжаар 44. Хандлага гэж юуг хэлэх вэ? А. Аливаа юманд болон хүмүүст хандахад үйл хөдлөл, нүдний харц, дууны өнгөөрөө илэрхийлэгддэг илэрхийлэл В. Аливаа юманд болон хүмүүст хандахад үйл хөдлөл, нүдний харц, дууны өнгө, гадаад байдлаараа илэрхийлж буй сэтгэлийн дотоод илэрхийлэл С. Аливаа юманд болон хүмүүст хандахад үйл хөдлөл, нүдний харц, дууны өнгөөрөө илэрхийлж буй сэтгэлийн дотоод илэрхийлэл D. Аливаа юманд болон хүмүүст хандахад үйл хөдлөл, нүдний харц, дууны өнгөөрөө ялгараж буй сэтгэлийн дотоод илэрхийлэл Е. Аливаа юманд болон хүмүүст хандахад үйл хөдлөл, үг яриа, дууны өнгөөрөө ялгараж буй сэтгэлийн дотоод илэрхийлэл 45. Үйлчлүүлэгчидэд хамгийн тод тусгагддаг эмч,эмнэлгийн ажилчдын сөрөг чанарыг нэрлэнэ үү А.Ажлын эмх цэгц муу В.Дадлага туршлага бага байх C.Мэргэжил мэдлэг хангалтгүй байх
 7. 7. D.Харьцааны ур чадварын хомсдол Е Зан чанар 46. Сэтгэцийн эрүүлмэндийн хөгжлийн түүхийг хэдэн үе болгон хуваадаг вэ? А. 6 В. 9 С.7 D.8 Е. 9 47. 4 шингэнийг нэгийг нь нөгөөтэй нь харьцуулахад их багийн хувьд тэнцүү хэмжээтэй холилдон оршвол юу гэдэг вэ? А. Мелинхолик В. Караза С.Мания D.Дискаразия Е. Димания 48. Нэг талаас жаргах, цэнгэх, баярлах, инээх нөгөө талаас гомдох, уйлах, гашуудах, сэтгэлэс ханах нь тархинаас гаралтай гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Сэтгэцийн эмгэг нь уураг тархины эмгэг гэж хэн хэлсэн бэ? А. Гиппократ В. Соран С.Демокрит D.Геродит E.Мэргэжлийн ур чадвар хомсдол 49. Хавчлаггүй байлгах Коннолийн гэрээсийг хамгийн түрүүнд “Нээлттэй хаалганы систем /Open door system/ буюу Шотландын систем гэдэг шинэ үйлчилгээг хэн хэдэн онд нэвтрүүлсэн бэ? А. 1786 он Крепелин, Корсаков В. 1832 он Пифагор С.1799 он Цеьс D. 1872 он Джон Батти Тъюк Е 1874 он Демокрит 50. СЭМҮТөв хэдэн оны хэдэн сарын өдөр хэдэн тоот тушаалаар байгуулагдсан бэ? А. 2006.10.15-ны 321тоот тушаал В. 2006.10.20-ны 312 тоот тушаал С. 2006.10.26-ны 195 тот тушаал D. 2006.10.16-ны 331 тоот тушаал Е. 2006.10.25-ны 132 тоот тушаал 51. Хүмүүсийг арьс өнгөөр, үндэс угсаа, шашин шүтлэгээр ялгаварлан аймаглан буюу хомроглон устгах аллагыг юу гэж нэрлэдэг вэ? А. Геноцид В. Эвтанази С. Евгеник D. Дискриминация Е. Стигма Олон сонголттой тест 52. Шизофрени эмгэгийн үед илэрдэг негатив өөрчлөлтүүдийг нэрлэнэ үү ? 1. Сэтгэцийн нэгдэл алдагдах шинж 2. Бие хүн ганцаардах шинж 3. Сэтгэл зориггүйдэлийн хамшинж 4. Бие хүний шизофренийн өөрчлөлт
 8. 8. 5. Байнга дэмийрэх эмгэг 53. Сэтгэцийн эмгэгтэй хүмүүсийн эдлэх үндсэн эрхийг дурьдана уу? 1. Хөдөлгөөнийг хамгийн бага хязгаарласан эмнэлгийн орчинд эмчлүүлэх эрхтэй 2. Гэр бүл болох эрхтэй 3. Оршин суух газраа сонгох эрхтэй 4. Гэрээ хэлэлцээр хийх эрхтэй 5. Эмчилгээ хийлгэхгүй байх эрхтэй 54. Өтлөлтийн өмнөх үеийн солиролыг дотор нь хэд хуваадаг вэ? 1. Өтлөлтийн өмнөх сэтгэл уналт 2. Өтлөлтийн өмнөх дэмийрэл 3. Өтлөлтийн үеийн катотони 4. Өтлөлтийн үеийн сэтгэл уналт 5. Өтлөлтийн сэтгэл уналт 55. Ухаан балартахын эмнэлзүйн өвөрмөц шинж тэмдэгүүдэд аль нь орох вэ? 1. Ухаан дэмийрэн балартах байдал 2. Ухаан зүүдэлчилэн балартах байдал 3. Ухаан будангуйран балартах байдал 4. Ухаан бүрийтэн балартах байдал 5. Ухаан нойрмоглон балартах байдал 56. Сэтгэл хөөрөх шинжид аль нь хамаарах вэ? 1. Инээх 2. Баясах 3. Баярлах 4. Гутрах 5. Гуниглах 57. Дараах шинжүүдээс аль нь сэтгэл гутрах шинж болох вэ? 1. Сэтгэл хөөрөх хөдлөл 2. Сэтгэлээр унах 3. Баясгалантай зан ааш гаргах 4. Уйтгарлах 5. Инээж баясах 58. Эмчлүүлэгч Д байнга орондоо хэвтэн хоол цайнаас татгалзан хааяа ганц нэг үгээр асуултанд хариулт өгнө. Үе үе уртаар санаа алдан үхмээр байна гэж хэлнэ. Энэ өвчтөнд юуг анхаарах вэ? 1. Онцгой анхаарах өрөөнд байлгах 2. Өвчтөний ор дэр, хувцасыг сайн нэгжиж үзэж байх 3. Бие засах, хоол цайнд ороход байнга дагаж явах 4. Хоол цайг гардан өгөх 5. Жижүүр эмчид үзүүлэх 59. Үйлчлүүлэгч С ямар ч шалтгаангүй гэнэт уурлана. Энэ үедээ ойр орчмын хүмүүсээс өө сэв хайна, дайран давшилна, эд зүйлсээ эвдэж сүйтгэнэ. Энэ ямар шинж вэ? 1. Сэтгэл хөөрөх 2. Сэтгэл гутрах 3. Сэтгэлгүйтэх 4. Дисфория 5. Сэтгэлээр унах 60. Сэтгэл гутралын үед илрэх гол шинж тэмдэг нь юу вэ? 1. Сэтгэл хөдлөл аажмаар буурах 2. Идэвхи сонирхолгүй болох 3. Үг яриа нь удаашрах 4. Зүрх дэлсэх 5. Өтгөн хатах 61. Стресс тайлах энгийн аргуудад аль аль нь орох вэ? 1. Архи уух 2. Амьсгалын дасгал хийх 3. Сэтгэл засал эмчилгээ 4. Дуртай зүйлээ хийх
 9. 9. 5. Сэтгэц нөлөөт эм уух 62. “Сэтгэцийн эрүүл мэнд” гэсэн ойлголтонд аль нь багтах вэ? 1. Сэтгэцийн эрүүл байдал 2. Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудал 3. Сэтгэцийн өвчин 4. Сэтгэцийн эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих 5. Сэтгэцийн сэргийлэлт 63. Албадан эмчлэх өвчний жагсаалтанд аль нь орохгүй вэ? 1. Ухаан балартах хамшинж 2. Хий үзэгдэл дэмийрэлийн хамшинж 3. Кататони 4. Невроастения 5. Сэтгэл гутрал 64. Анхдагч урьдчилан сэргийлэлтийн арга хэмжээнд юу юу хамаарагдах вэ? 1. Нийгмийн сэргийлэлт 2. Удмын сэргийлэлт 3. Үр хөврөлийн сэргийлэлт 4. Төрсний дараах сэргийлэлт 5. Сэтгэцийн анхдагч, хоёрдогч, гуравдагч сэргийлэлт 65. Сэтгэцийн тасагт шөнийн цагт хяналт явуулахад баримтлах зарчим 1. Эмчлүүлэгчийн толгой дээгүүр хөнжил нөмрүүлэхгүй байх 2. Өрөөний үүдийг онгорхой байлгах 3. Эмчлүүлэгчийг байнга хянаж, унтаж буй эсэхийг шалгах 4 Ерөнхий гэрэлтүүлэгтэй байх 5 Өрөөний гэрлийг асаалттай байлгах 66. Сэтгэцийн эрүүл мэндийн байдлаар нь хүн амыг хэд хуваадаг вэ? 1.Сэтгэцийн хувьд эрүүл хүмүүс 2.Сэтгэцийн тулгамдсан асуудалтай хүмүүс 3.Сэтгэцийн эмгэгтэй хүмүүс 4. Сэтгэцийн хувьд асуудалтай хүмүүс 5.Сэтгэцийн хувьд өөрчлөлтгүй хүмүүс 67. Архинд донтох эмгэгийн үед илрэх сэтгэц эмгэгийн шинжүүдийг нэрлэнэ үү? 1. Архидах эмгэг дур 2. Согтолттой холбогдон үүсэх хамшинж 3. Шартах хамшинж 4. Бие хүний өөрчлөлт 5. Архины солиорол 68. Сэтгэцийн эмгэгтэй хүнд эм уулгахад заавал баримтлах зарчмуудыг нэрлэнэ үү? 1. Эмийг нухаж бэлтгэнэ 2. Эмийг сувилагч заавал өөрийн гараар аманд нь хийнэ 3. Буцалсан бүлээн усаар даруулж уулгана 4. .Эм уулгасаны дараа өвчтөний амыг заавал шалгана 5. Эм уусанаас хойш 30 минут өвчтөнд хяналт тавина 69. Архины шалтгаант солиорол хэдий хугацаанд илэрдэг вэ? 1. Согтуу байх үед эхэлнэ 2. Харааны хий үзэгдэл нь дэлгэц нь дээр кино маягаар илэрнэ 3. Ухаан зүүдчилэн балартана 4. Архи уухаа зогсоосоноос хойш 24-48 цагийн дотор илрээд 3-5 хоног үргэлжилээд алга болно 5. Сэтгэц хөдөлгөөний дошгирол бий болно 70. Архи согтууруулах ундааг хэтрүүлэн хэрэглэсний улмаас ямар эрхтний үйл ажиллагаа өөрчлөгдөх вэ? 1.Зүрх 2.Элэг 3.Нойр булчирхай 4.Ходоод 5.Бөөр
 10. 10. 71. Тамхинд донтох эмгэгтэй эмчлүүлэгчид өгөх зөвлөгөөний аль нь зөв бэ? 1. Тамхиа шууд хаябал илүү ашигтай 2. Тамхи татмааргүй байна гэж хэлж, өөртөө итгэлтэй байх 3. Найз нөхөд гэр бүлийнхэндээ тамхинаас гарсан гэдгээ зарлах 4. .Никотин орлуулах эмчилгээг санал тавих 5. Тамхи орлуулан амттан идэхийг зөвлөх 72. Донтох эмгэгийн талаарх баримталдаг хөтөлбөр хууль тогтоомжуудыг нэрлэнэ үү? 1.Архидан согтуурахаас сэргийлэх хяналт тавих үндэсний хөтөлбөр 2.Архидан согтуурахтай тэмцэх хууль 3.Тамхинд хяналт тавих олон улсын конвенци 4.Тамхитай тэмцэх тухай хууль 5.Сэтгэц идэвхит болон мансуурах эмийн бодисын эргэлтэнд хяналт тавих хууль 73. Хүний нийгмийн ба сэтгэцийн энх тунх байхад зайлшгүй шаардлагатай хэрэгцээнүүдийг нэрлэнэ үү? 1.Оюун санааны хэрэгцээ 2.Ёс суртахуунй хэрэгцээ 3.Гоо сайханы хэрэгцээ 4.Хөдөлмөрийн хэрэгцээ 5.Харилцааны хэрэгцээ 74. Аль нь механик хавчлагын залхаан шийтгэх арга вэ? 1. Эмчлүүлэгчид номхотгох цамц өмсгөх 2. Эмчлүүлэгчийг түгжээтэй өрөөнд тусгаарлах 3. Эмчлүүлэгчийг зодох 4. Эмчлүүлэгчид гав гинж хэрэглэх 5. Эмчлүүлэгчийг оронд нь хүлэх 75. Ямар арга, эмчилгээ хавчлагагүй байлгах системийн бүрэлдэхүүн хэсэг вэ? 1. Эмчлүүлэгчийг солиролын эсрэг эмээр эмчлэх 2. Эмчлүүлэгчийг цонхыг торлоогүй өрөөнд байлгах 3. Төрх үйлийн сэтгэл засал 4. Эмчлүүлэгчид гав гинж хэрэглэхгүй байх 5. Эмчлүүлэгчид нөхөн сэргээх эмчилгээ хийх 76. Ëèòèé êàðáîíàò íü äàðààõ òîõèîëäîëóóäààñ àëèíä íü ýì÷èëãýýíèé¿ð ä¿í ºãºõ âý? 1. Ñýòãýë óíàëтûí áàéäëûí äàõèëòóóäààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõýä 2. Ñýòãýëèéí áàÿñàí õººðºõ õóðö áàéäëûã ýì÷ëýõýä 3. Сэтгэцийн хурц солиорлын үед 4. Ñýòãýë õîîñîí áàÿñàõ õººðºõ áàéäëûí äàõèëòóóäààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõýä 5. Ñýòãýë óíàëòûí õóðö ¿åèéã ýì÷ëýõýä 77. Сэтгэл засал эмчилгээний үндсэн нөхцөлийг тоочино уу. 1. Эмпати хандлага, хүндэтгэл үзүүлэх 2. Үргэлж эерэг дэмжлэг үзүүлэх 3. Бодит байдал буй болгох 4. Чин сэтгэлээсээ сонсох 5. Эмнэлзүйн зохистой харилцааг бий болгох 78. Тэнэгрэл үүсгэх шалтгаануудаас нэрлэнэ үү. 1. Альцгеймерийн өвчин 2. Бодисын солилцооны өөрчлөлтүүд 3. Витамины дутмагшил 4. Хордлогууд 5. Мэдрэл нөлөөт халдварууд 79. Экстраверт хэв шинжийн хандлагыг тайлбарлана уу? 1. Хувийн бодол санаа мэдрэмж дотоод ертөнцөө сонирхдог 2. Гадаад ертөнцөд төвлөрдөг, өөрийн дотоод ертөнцөд болж байгаа үйл явцыг төдийлөн хайхардаггүй 3. Байнга өөрийгөө ажигладаг
 11. 11. 4.Илүү их нийгэмшсэн, эргэн тойрондоо юу болж байгааг маш сайн ухамсарладаг 5. Хүмүүстэй харилцдаггүй 80. Интраверт хэв шинжийн хандлагыг тайлбарлана уу? 1.Хувийн бодол санаа мэдрэмж дотоод ертөнцөө сонирхдог 2.Хүмүүстэй харилцдаггүй 3. Байнга өөрийгөө ажигладаг 4.Илүү их нийгэмшсэн, эргэн тойрондоо юу болж байгааг маш сайн ухамсарладаг 5.Гадаад ертөнцөд төвлөрдөг, өөрийн дотоод ертөнцөд болж байгаа үйл явцыг төдийлөн хайхардаггүй 81. Альцгеймерийн өвчний шалтгаан юу вэ? 1. Удамшил 2. Халдвар 3. Гэмтэл 4. Хоол тэжээлийн дутагдал 5. Бодисын солилцооны хямрал 82. Реабилитаци буюу сэтгэцийн нөхөн сэргээлт гэж юу вэ? 1. Хууль зүйд цагаатгалын буюу эрхийг сэргээх 2. Ёс зүйд сайн нэрийг буюу хуучин нэр алдарыг дахин олж авах 3.Анагаах ухаанд тахир дутуу хүмүүсийн хөдөлмөрийн чадварыг нөхөн сэргээх 4. Сэтгэцийн өвчний улмаас алдаж гээсэн амьдрах ухааны ур чадваруудыг нөхөн сэргээнэ. 5. Сэтгэц оюуны бусад чадваруудыг нөхөн сэргээх буюу шинээр эзэмшүүлэх 83. Хэт хөдөлгөөнтөх эмгэгтэй хүүхдүүдэд ямар эмнэлзүйн шинжүүд илэрдэг вэ? 1. Байнга хөдөлгөөнтэй байдаг 2. Гэнэт ухасхийн хөдөлөн бодлогогүй үйлдэл хийнэ 3. Хүрээлэн байгаа эд юмсыг мөргөнө, хатгана, хөдөлгөнө 4. Анхаарал төвлөрүүлэх чадваргүй 5. Үймүүлдэг үгэнд ордоггүй учир бусад хүүхэд өөртэй нь үерхдэггүй 84. Ухаан дөжирөн баларталтын шинж тэмдгийг нэрлэнэ үү? 1. Сэтгэцийн үйл ажиллагааны идэвхи буурах 2. Цочролд удаан хариулах 3. Орон зай, цаг хугацааны баримжаалал алдагдах 4. Командыг олон давтсаны дараа биелүүлэх 5. Өөрийн баримжаалал алдагдах 85. Уналт таталтын эмгэг үүсэх шалтгааныг нэрлэнэ үү? 1. Биеэ даасан унаж татах өвчин 2. Гавал тархины гэмтэл 3. Электролитийн баланс алдагдах 4. Тархины хавдар 5. Архи болон эмийн хордлого электролитын баланс алдагдах 86. Уналт таталтын эмгэгтэй эмчлүүлэгчийн орчинг ямар байлгах ёстой вэ? 1. Өрөө нь аюулгүй түүнд гэмтэл учруулахгүй байх 2. Ор дэр нь нам дор байх 3. Өрөөнд тамхи татахыг хориглох 4. Эмчлүүлэгчийг ганцаар орхиж болохгүй 5. Уналтыг сэдрээх хүчин зүйлсээс зайлсхийх 87. Кататоник хамшинжийн үндсэн илрэлийг нэрлэнэ үү? 1.Дуугүй дошгирол 2.Кататоник дошгирол 3.Эсрэгшилтэй дошгиорл 4.Кататоник хөшил 5.Хөшинг хөшил 88. Шизофренийн позитив шинжүүдийг нэрлэнэ үү? 1. Хий үзэгдэл 2. Дэмийрэл 3. Кататони
 12. 12. 4. Гебефрени 5. Бие хүн ганцаардах шинж 89. Сэтгэцийн эмгэгтэй хүмүүс ямар нөхцөлд нийгэмд аюултай үйлдэл хийх магдлал өндөр байлаг вэ? 1. Өвчин дахих хөдлөх үед 2. Өвчин хурцдах буюу сэдрэх үед 3. Сэтгэцийн нэг болон хэд хэдэн шинж нөгөөгөөр солигдох үед 4. Өвчиний хурц үе намжих үед 5. Харьцангуй сайжрал авсан үед 90. Сэтгэцийн эмнэлгийн тасгуудын “Тусгаарлах өрөө” ямар нөхцлүүдийг хангасан байх ёстой вэ? 1. Хангалттай гэрэлтүүлэг, агааржуулалттай 2. Дулаахан, саруулхан 3. Чөлөөтэй үйлчилгээ хийх зайтай 4. Тумбочик, толь гэх мэт өвчтөний энгийн хэрэгцээг хангасан эд зүйлстэй 5. Дуу чимээ багатай байх 91. Ямар арга эмчилгээ хавчлагагүй байлгах сиситемийн бүрэлдэхүүн хэсэг вэ? 1.Өвчтөнийг солиролын эсрэг эмээр эмчлэх 2.Өвчтөний цонхыг торлоогүй өрөөнд байлгах 3.Төрх үйлийн сэтгэл засал 4.Өвчтөнд гав гинж хэрэглэхгүй байх 5.Өвчтөнд нөхөн сэргээх эмчилгээ хийх 92. Сэтгэл засал эмчилгээний зорилгыг тодорхойлно уу. 1. Үйлчлүүлэгчийн хэвийн үйл ажиллагаа буюу хэвийн хөгжилд саад болж буй эмгэг процессыг дарах 2. Эмгэг процессыг зогсоох 3. Эмгэг процесст эсрэг үйлдэл үзүүлэх 4. Эмгэг процессын үр дагаварыг засч залруулах 5. Эмнэлзүйн зохистой харилцааг бий болгох 93. Левомепромазиныг эмчлүүлэгчид тарихдаа анхаарах зүйлсийг нэрлэнэ үү? 1. Булчинд хийхдээ новокайнтай хольж хийх 2. Судсаар хийхдээ глюкозтой хольж хийх 3. Артерийн даралтыг тогтмол хянах 4. Тарьсанаас хойш 30 минутаас цагийн турш өвчтөнийг тайван хэвтүүлэх 5. Хэрэглэсэн эм тариандаа хяналт тавих 94. Эмчлүүлэгчид эмнэлгээс оргох хандлага гаргах шалтгаануудыг нэрлэнэ үү? 1. Ухамсарт ухааны өөрчлөлттэй өвчтөнүүд ямарч зорилгогүйгээр 2. Сэтгэцийн өвчтэй хүмүүс өөртөө болон өвчиндөө шүүмжлэлтэй хандаж чадахгүйн улмаас 3. Амиа егүүтгэх зорилгоор 4. Эмч эмнэлгийн ажилтаны буруу харьцаанаас өвчтөн санаатай оргох 5. Өвчтөн сэтгэл зүйн дарамтын улмаас 95. Сэтгэцийн эмгэгтэй хүмүүс ямар нөхцөлд нийгэмд аюултай үйлдэл хийх магдлал өндөр байлаг вэ? 1. Өвчин дахих хөдлөх үед 2. Өвчин хурцдах буюу сэдрэх үед 3. Сэтгэцийн нэг болон хэд хэдэн шинж нөгөөгөөр солигдох үед 4. Өвчний хурц үе намжих үед 5. Харьцангуй сайжрал авсан үед 96. Ой тогтоолтын чанарын өөрчлөлтүүдийг нэрлэнэ үү? 1. Хуурамч дурсамж 2. Зохиомол дурсамж 3. Андуурах дурсамж 4. Даамжрах ойгүйдэл 5. Марталт 97. Хуурамч дурсамжийг өөрөөр юу гэж нэрэлдэг вэ? 1. Андуурах дурсамж
 13. 13. 2. Ойгүйдэл 3. Ойн гажуу тусгал 4. Зохиомол дурсамж 5. Ойн эндүүрэл 98. Оюун санааны автоматизмын хэлбэрүүдийг нэрлэнэ үү? 1. Тархинд хүчээр бодол оруулах 2. Өөрийн бодол санаа хөндлөнгийн хүмүүст ил тод болох 3. Зориудаар зүүд зүүдлүүлэх 4. Өөрийн бодол санаа өөрт нь сонсогдох 5. Тархи бодол санаагүй хоосрох 99. Уналт таталтай өвчтөнд үзүүлэх сувилахуйн тусламжинд үзүүлж болохгүй үйлчилгээг нэрлэнэ үү? 1. Уналтын үед хэл хазахаас сэргийлэх 2. Өвчтөний аманд хуруугаа хэрхэвч хийж болохгүй 3. Уналтын үед бэртэж гэмтэхээс хамгаалах 4. Өвчтөнг ганцааранг нь орхиж болохгүй 5. Өвчтөний ор дэр, нам дор байх 100.Сэтгэцийн өвчтэй гэдэг нь бүрэн батлагдсан өвчтөнд ямар арга хэмжээ авах вэ? 1. Нийгэм хамт олны дунд эмчлэхийг эрмэлзэнэ 2. Сэтгэцийн эмчийн хяналтанд байлгана 3. Шаардлагатай үед сэтгэцийн эмнэлэгт хэвтүүлнэ 4. Нийгмээс тусгаарлана 5. Байнгын эмнэлэгт байлгах Сорилын хариу 1-А 11-D 21-B 31-B 41-C 51-A 61-C 71-E 81-A 91-E 2-В 12-B 22-B 32-B 42-C 52-B 62-A 72-E 82-A 92-A 3-C 13-A 23-C 33-B 43-C 53-A 63-D 73-E 83-B 93- E 4-A 14-B 24-C 34-B 44-B 54-A 64-B 74-E 84-B 94- E 5-C 15-D 25-C 35-E 45-D 55-E 65-B 75-E 85-E 95- E 6-В 16-D 26-D 36-B 46-C 56-A 66-A 76-B 86-E 96-А 7-C 17-B 27-C 37-D 47-B 57-C 67-E 77-E 87-C 97-D 8-C 18-A 28-C 38-D 48-A 58-E 68-E 78-E 88-B 98-A 9-D 19-D 29-B 39-B 49-D 59-D 69-D 79-C 89-A 99-D 10-C 20-C 30-B 40-B 50-D 60-A 70-E 80-A 90-A 100-A

×