Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3

174 views

Published on

Mongolia

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

3

  1. 1. Мэс заслын сувилахуйн төрөлжсөн мэргэшүүлэх сургалтын төгсөлтийн шалгалтын жишиг сорил 1.A-1.2.3, B-1.2.3.4, C-2.4, E- бүгд 2.Үсгээр дугаарласан бол нэг зөв хариултыг сонгоно уу 1.Мэс заслын халдварыг хэд ангилах вэ? A. 3 B. 4 C. 2 D. 5 2. Мэс заслын архаг халдварын ангилалыг нэрлэнэ үү? 1. Энгийн 2. Өвөрмөц 3. Идээт 4. Өвөрмөц бус 5. Агааргүйтний 3. Антисептик аргуудыг нэрлэнэ үү 1. Химийн 2. Биологийн 3. Физикийн 4. Механик 5. Энгийн 4. Мэс заслын шарханд гадна эх үүсвэрээс халдвар дамжих замуудыг нэрлэнэ үү 1. Хүрэлцэх 2. Агаар дуслаар 3. Шилжвэрийн 4. 4 Тунгалагаар 5. Цусаар 5.Мэс заслын идээт халдварын үрэвслийн үед дараах шинж тэмдгүүд илэрдэг 1. Бие сулрах 2. Улайх 3. Чичрүүлэх 4. Хавдах 6. ЭМБ- ын хог хаягдлын ерөнхий нэршлийг сонгоно уу? 1. Халдвартай 2. Ердийн 3. Хурц ирмэгтэй 4. Тусгай 5. Эмийн 7.Тусгай хог хаягдлыг нэрлэнэ үү 1. Халдвартай 2. Эмгэг 3. Хурц ирмэгтэй 4. Эмийн 5. Хими, цацраг идэвхитэй 8.Эрүүл мэндийн хог хаягдлын менежмент гэж юуг хэлэх вэ A. Хаягдал үүссэн цэгээс эхлээд түүнийг ангилах, ялгах, савлах, урьдчилан боловсруулах, хадгалах, тээвэрлэх устгах үйл ажиллагааг ЭМБ- ын хог хаягдлын менежмент гэнэ. B. Хаягдал үүссэн цэгээс эхлээд түүнийг ангилах, ялгах, савлах, урьдчилан боловсруулах, цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, түр байршуулах, устгах үйл ажиллагааг ЭМБ- ын хог хаягдлын менежмент гэнэ C. Хаягдал үүссэн цэгээс эхлээд түүнийг савлах, урьдчилан боловсруулах, цуглуулах, тээвэрлэх, түр байршуулах, устгах үйл ажиллагааг ЭМБ- ын хог хаягдлын менежмент гэнэ D. Хаягдал үүссэн цэгээс эхлээд түүнийг савлах, урьдчилан боловсруулах, цуглуулах, тээвэрлэх, түр байршуулах, устгах, шатаах булах үйл ажиллагааг ЭМБ- ын хог хаягдлын менежмент гэнэ. 9. Альфельдийн арга гэж гарыг механик аргаар угаасны дараа ямар уусмалаар 5 минутын турш арчих вэ? A. Тамедины 7,5%- ийн уусмалаар B. Этилын спиртын 96 %- ийн уусмалаар C. Нашатирын спиртын 0,5%- ийн уусмалаар D. Тамедины 5%-ийн уусмал
  2. 2. 10.Хагалгааны хэсгийн үжилгүй байдлыг сайтар хангахын тулд хэд хэдэн бүс болгон хуваадаг. 1. Үнэмлэхүй дэглэмтэй ариун бүс 2. Харьцангуй дэглэмтэй ариун бүс 3. Хязгаарлагдмал дэглэмтэй ариун бүс 4. Жирийн дэглэмтэй ариун бүс 5. Өндөр дэглэмтэй ариун бүс 11. Хагалгааны өрөөнд хэдэн шатны цэвэрлэгээ хийдэг вэ? 1. Явц дундах 2. Хагалгаа хоорондын 3. Өдөр тутмын 4. Их цэвэрлэгээ 5. Байнгын цэвэрлэгээ 12. Хөхний идээт үрэвслийн нэршлийг тэмдэглэнэ үү A. Липома B. Флегмона C. Мастит D. Гигрома 13. Төлөвлөсөн мэс заслыг зорилгоор нь хэд ангилах вэ? 1. Эмчилгээний 2. Оношлогооны 3. Гоо заслын 4. Тусгай буюу онцгой нөхцлийн 5. Төлөвлөгөөт гэж ангилна 14. Хагалгааны дараах үеийн үндсэн зорилго нь 1. Хүндрэлээс сэргийлэх 2. Эд эрхтний нөхөн төлжилтийг хурдасгах 3. Хөдөлмөрийн чадварыг сэргээх 4. Шархны эдгэрэлтийг түргэсгэх 5. Биеийн эсэргүүцэл сайжирах 15. Шарх эдгэрэх үе шат 1. Үрэвслийн үе шат 2. Төлжилтийн үе шат 3. Хөрсжих сорвижих үе 4. Эдгэрэх үе 5. Орчны эдийн цусан хангамж сайжрах үе 16. Боолт хийх үе шатуудыг нэрлэнэ үү 1. Хуучин боолтыг авах үе 2. Шарх түүний эргэн тойрныг ажиглах үе 3. Шархыг арчиж цэвэрлэх үе 4. Боолт хийх үе 5. Боолтыг тогтоох үе 17. Мэс заслын оёдлын утаснуудыг уусдаг чанараар нь уусдаг, уусдаггүй гэж ангилдаг бол бүтэцээр нь юу гэж ангилдаг вэ 1. Дан 2. Эрчилсэн 3. Сүлжмэл 4. Нийтэгмэл 5. Нийлэг 18. Мэс заслын зүүг юу юу гэх ангилдаг вэ 1. Хурц- бөөрөнхий 2. Гурвалжин- зүсдэг 3. Хурц- гурвалжин 4. 2 иртэй хутга хэлбэрийн 5. Мухар үзүүртэй 19. Уусдаг утаснуудыг нэрлэнэ үү 1. Кеткут 2. Дексон 3. Викрил 4. Торгон утас 5. Пролен
  3. 3. 20. Уусдаггүй утаснуудыг нэрлэнэ үү 1. РДS 2. Этилон 3. Максон 4. Мерсилк 5. Окиелон 21. Мэс заслын утасны зангилааг нэрлэнэ үү 1. Далайчны 2. Академик 3. Энгийн 4. Мэс заслын 5. Сүлжмэл 22. Мэс заслын багажнуудыг зориулалтаар нь юу гэж ангилдаг вэ 1. Зүсэх, огтлох зориулалттай багаж 2. Ерөнхий зориулалтттай багаж 3. Оёх холбох зориулалттай багаж 4. Тусгай зориулалттай багаж 5. Хэвлийн хагалгааны зориулалттай багаж 23. Цус гоожилтын ангилалыг дугуйлна уу 1. Тараагуур судасны гоожилт 2. Хураагуур судасны гоожилт 3. Цуллаг эрхтэний гоожилт 4. Гадуур цус гоожилт 5. Дотуур цус гоожилт 24. Шархыг үүссэн шалтгаанаар нь зөв ангилна уу 1. Өнгөц буюу арьс салстыг хамарсан 2. Санаатай буюу зориуд үүсгэсэн 3. Гүн буюу булчин шөрмөс, яс хүртэл гэмтсэн 4. Санамсаргүй буюу тохиолдлын шарх 5. Нэвтэрсэн буюу биеийн аль 1 хөндийрүү нэвтэрч орсон. 25-28. Тохирох хариуг сонгоно уу 25.Энгийн зөөлөн боолт А. Хугарсан ясыг эвэнд оруулах, үений татанхайгаас у/с, арилгах 26.Дарах буюу даралттай боолт В. Хугарсан хавирга, цус гоожилтыг тогтоох, түлэгдсэн шарх 27.Татлагатай боолт С. Үе мөчний гэмтэл, яс хугарах, зөөлөн эд их хэмжээгээр гэмтэх 28.Хөдөлгөөнгүй боолт D. М/з- ын дараа шарх, үрэвссэн хэсэг, зөөлөн эдийн гэмтэл 29. Мэдээгүйжүүлэх аргын үндсэн хэлбэрүүд: 1. Хэсгийн мэдээгүйжүүлэг 2. Орчны мэдээгүйжүүлэг 3. Ерөнхий мэдээгүйжүүлэг 4. Нугасны мэдээгүйжүүлэг 5. Бүсчилсэн хориг 30. Хэсгийн мэдээ алдуулалтын төрлийг сонгоно уу? 1. Түрхэж мэдээ алдуулах 2. Нэвчүүлж мэдээ алдуулах 3. Дамжуулж мэдээ алдуулах 4. Ясанд мэдээ алдуулах 5. Хөлдөөж мэдээ алдуулах 31.Зүрх зогссон үед илрэх шинж тэмдгийг олно уу 1. Гүрээний судсанд лугшилт мэдэгдэхгүй 2. Хүүхэн хараа өргөсөж гэрлийн урвал байхгүй 3. Амьсгал зогсон арьс цайж хөхөрсөн 4. Артерийн даралт тодорхойлогдохгүй 5. Зүрх цохилтгүй болох 32.Амь тэнссэн байдлыг үе шатыг юу юу гэж хуваадаг вэ 1. Үхлийн өмнөх үе 2. Үхлийн үе
  4. 4. 3. Клиникийн үхлийн үе 4. Биологийн үхлийн үе 5. Реанимацийн үе 6. 33.Шархны үндсэн шинж тэмдгүүд 1. Өвдөх 2. Шарх ангайх 3. Цус гоожих 4. Улайх 5. Хавдах 34.Цус гоожилтын аюул хүндрэлүүд 1. Амин чухал эрхтэн цусаар дутагдах 2. Идээт халдвар үүсэх нөхцөл болно 3. Доод мөчинд үхжил үүснэ 4. Цохиулалт /шок/ 5. Хийн бөглөө үүсэх А.1,2,3 В.1,2,3,4 С.2,4 D. 4 E. 1,2,3,4,5 бүгд зөв 35.Боолтыг тавьж байгаа зорилгоор нь ангил 1. Энгийн зөөлөн боолт 2. Даралттай боолт 3. Татлагатай боолт 4. Эмтэй боолт 5. Хөдөлгөөнтэй боолт А.1,2,3 В.1,2,3,4 С.2,4 D. 4 E. 1,2,3,4,5 бүгд зөв 36.Мушгиа болон түрүү хэлбэрийн боолт хийх боолтын материал A. Гурвалжин алчуур B. Самбай алчуур C. Бинт D. Гоюу E. Даавуу 37.Боолт хийсэн мөчний цусан хангамжийг шалгах арга A. Эмчлүүлэгчээс асуух B. Хумсан дээр дарж үзэх C. Үеэр нь хөдөлгөж үзэх D. Боолтоо хөдөлгөж үзэх 38.Хагалгааны өмнөх үеийн бэлтгэлийн гол зорилго A. Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийг сайжруулах B. Өвдөлтийг намдааж илаашруулах C. Тавигдсан оношийг бататгах D. Хагалгааны үед болон дараа гарах хүндрэлээс сэргийлэх 39 - 43 Мэс заслын шинжлэх ухаанаас бие даан хөгжиж байгаа салбаруудын нэршилийг тохируул 39.Зүрхний мэс засал А.Микрохирургия 40.Гэмтэл согог судлал В.Нейрохирургия 41.Хавдар судлал С. Кардиохирургия 42.Мэдрэлийн мэс засал D.Травматологи-ортепедия 43.Бичил мэс засал Е.Онкологи 44.Нийтлэг хэрэглэдэг багаж нь: 1. Хайч 2. Мэс заслын хутга 3. Хямсаа 4. Зүү 5. Хавчаар 45.Шарх үүсгээгүй гэмтлийг юу гэж нэрлэх вэ? A. Түлэгдэлт B. Битүү гэмтэл C. Ясны хугарал D. Үений мултрал 46-49.Доорхи мэс заслын нэршилийг тохируулна уу 46.Эктомия А. Мэс засал хийх талбайн зүслэг 47.Ампутация В. Авах 48.Анастмозия С.Тайрах 49.Доступ D. Залгах
  5. 5. 50-53.Үжил эсэргүүцлийн аргуудыг хэрэглэгддэг зүйлтэй нь тохируулна уу 50.Механик үжил эсэргүүцэл А. Фурациллины уусмал хэрэглэх 51.Физикийн үжил эсэргүүцэл В. Шархны зах ирмэгийг өөлөх 52.Химийн үжил эсэргүүцэл С. Антибиотекийг хавсран хэрэглэх 53.Биологийн үжил эсэргүүцэл D. Шархыг лазерын туяагаар шарах 54.Хэсгийн мэдээгүйжүүлгийн эмийн бодисыг сонгох 1.Бупивакайн 2.Прокайн 3.Лигнокайн 4.Эфир 5.Атракриум 55. Хэсгийн мэдээгүйжүүлэг хийхэд хориглох заалт 1.Сэтгэхүйн хөөрөл хөдөлгөөн ихтэй хүмүүс 2.10 наснаас бага хүүхэд 3.70 дээш насныханд 4.Мэдээгүйжүүлэх хэсэгт сорвижилт ихтэй 5.Дээд доод мөчний эмгэг өвчинд 56.Нугасны мэдээгүйжүүлэг хийхэд хориглох заалт 1.Нуруу баганын хэлбэр алдагдалт 2.Даралт багатай хүн 3.Цус алдалтын шокын байдал 4.Доод мөчдийн хагалгаа 5.Кесаровын зүслэг 57-59.Дараах мэс заслын багажууд ямар ангилалд тохирохыг сонгоно уу 57.Зүсэх огтлох багаж А. Кохорын хавчуур 58.Цус тогтоох багаж В. Парабефийн дэгээ 59.Шарх тэлэх багаж С. Зүү баригч 60.Оёж нийлүүлэх багаж D. Куперийн хайч 61-65.Хавдрын нэршилийг тохируулан тэмдэглэнэ үү 61.Гемангиома А.Мөгөөрсөн эдийн хоргүй хавдар 62.Липома В.Өөхөн эдийн хоргүй хавдар 63.Остеома С.Холбох эдийн хортой хавдар 64.Саркома D.Судасны хоргүй хавдар 65.Хондрома Е.Ясны хоргүй хавдар 66.Үсний олон уут, ойролцоох тос, хөлсний булчирхайг хамарсан үрэвслийг нэрлэнэ үү А. Буглаа В. Хатиг С. Мундас D. Үрэвдэс 67.Яаралтай мэс заслыг хэдэн цагийн дотор шийдвэрлэх вэ? A. 2 цаг B. 1 цаг C. 3 цаг D. 4 цаг 68.Мухар олгойн үрэвслийн үед өвдөлт ихэвчлэн хаанаас эхлэх вэ? А.Аюулхай хүйс орчмоос В.Хэвлийн зүүн хэсгээс С.Хэвлийн доод хэсгээс D. Бүсэлхий нуруунаас 69.Хугарсан мөчинд чиг тавихдаа ямар зарчим баримтлах вэ? А.Хугацаа алдалгүй боолт хийх В.Гөлтгөнөн боолт яаралтай тавих С.Хоёр талын үеийг оролцуулах D.Өвдөлтийг хурдан намдаах 70-74.Цус гоожилтын үед илрэх шинж тэмдгийг тохируулан тэмдэглэнэ үү 70.Артерийн цус гоожилт А. Цус шүүрч, нэвчиж гоожих 71.Венийн цус гоожилт В. Тод улаан цус олгойдож гоожих 72.Цуллаг эрхтний цус гоожилт С. Шээсний шинжилгээнд Еr илрэх 73.Далд цус гоожилт D. АД буурч, цус багадалтын шинж 74.Дотуур цус алдалт Е. Хүрэн улаан цус урсаж гоожих илрэх 75.Ямар бодис хэрэглэн ариутгалын чанарыг шалгах вэ?
  6. 6. А.Натри хлорид В.Кальци хлорид С.Нунтаг хүхэр D.Магни сульфат Е.Идэмхий кали 76.Мухар олгойн цочмог үрэвслийн үед ямар үйлдэл хийхийг хориглох вэ? 1.Туулгах эм уулгах 2.Цэвэрлэх бургуй тавих 3.Өвдөлт намдаах эм уулгах 4.Хэвлийд бүлээн жин тавих 5.Хэвлийг гүн тэмтэрч үзэх 77. Мэс заслын дараах үед ямар зорилгоор эмчилгээ, сувилгаа хийх вэ 1. Хүндрэлээс урьдчилан сэргийлэх 2. Шархны эдгэрэлтийг түргэсгэх 3. Бие махбодид гарах хямралыг багасгах 4. Алдагдсан болон зарцуулагдсан энергийг нөхөх 5. Бодисын солоилцоог өөрчлөх 78-81.Хийх гэж буй мэс заслаас хамааруулан эмчлүүлэгчийг мэс заслын орон дээрхи байрлалыг зөв тохируулан сонгоно уу? 78.Бамбайн мэс засал А.Нуруугаар нь хэвтүүлэх 79.Бөөрниймэс засал В.Хажуу талаар нь хэвтүүлэх 80.Мухар олгойн мэс засал С.Дээш нь харуулж хүзүүн дор жинтүү тавих 81.Шамбарамын мэс засал D.Эмэгтэйчүүдийн үзлэгийн байрлалд хэвтүүлэх 82.Арьсны бүрэн бүтэн байдал алдагдаж шархадсан хүн бүрт хийх тарилга A. Татрангийн эсрэг ийлдэс B. Галзуугийн эсрэг вакцин C. Хүний иммуноглобулин D. Стафилакоккын хоргүйсүүр E. Гаммаглобулин 83.Мэс заслын хагалгаа зорилго, үр дүн, хугацааны байдлаас нь хамаарч ангилна 1. Хөнгөвчлөх мэс засал 2. Онош тодруулах мэс засал 3. Төгс мэс засал 4. Төлөлвлөгөөт мэс засал 5. Яаралтай мэс засал 84-87.Мэс засал хийсэн нэршлийг тохируулан сонгоно уу? 84.Холецистоэктомия А. Хавдар тайрч авах 85.Аппендэктомия В. Буйлсан булчирхай авах 86.Тонзилэктомия С. Мухар олгой авах 87.Удаление опухоль D. Цөсний хүүдий авах 88. Цээжний хөндийн мэс заслын үед ямар мэдээгүйжүүлгийг санал болгох вэ? A. Судас унтуулга B. Хэсгийн мэдээгүйжүүлэг C. Ерөнхий мэдээгүйжүүлэг D. Үечилсэн мэдээгүйжүүлэг 89.Өнгөц түлэгдлийг тэмдэглэ A. Арьсны өнгөн түлэгдэх давхарга B. Арьс, арьсан доорх өөхөн эд түлэгдэх C. Булчин шөрмөс түлэгдэх D. Яс түлэгдэх 90.Биеийн гадаргуугийн 9%-ийг эзлэх нь A. Ууц нурууны хэсэг B. Доод мөч тус бүрдэээ C. Их биеийн урд хэсэг D. Толгой хүзүүний хэсэг E. Гарын алганы хэсэг 91.Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй гэдэг нь A. Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 3.1.5 заалтын дагуу B. Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаатай холбоотой итгэл үнэмшил, чиг хандлага, зан үйл, дадал, тогтсон дэг жаяг,
  7. 7. хэвшсэн соёл, болон харилцааны тухай цогц ойлголт C. Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаатай холбоогүй итгэл үнэмшил, чиг хандлага, зан үйл, дадал, тогтсон дэг жаяг, хэвшсэн соёл, болон харилцааны тухай цогц ойлголт D. Эмнэлгийн мэргэжилтний хувийн харилцааг зохицуулах 92. Бодол санаа таны юуг өөрчлөх вэ? А. Гэр бүл В. Ажил C. Хамт олон D. Хувь тавилан 93.Харилцаа тогтоохын тулд та юуг анхаарах вэ? 1. Эерэг хандлага 2. Бодол 3. Биеийн хэлэмж 4. Хувцаслалт 5. Харц 94.Аливаа зөрчил алдааны шалтгаан нь юу вэ? 1. Хувь хүн 2. Сөрөг хандлага 3. Хариуцлага 4. Чин сэтгэл 5. Эерэг хандлага 95.Харилцааны эрүүл саруул уур амьсгал гэж юуг хэлэх вэ? 1. Илэн далангүй байж 2. Өөрийгөө зөв илэрхийлж 3. Тэвчээртэй сонсож 4. Шүүн бодож байж 5. Эцэст хариулж байвал 96.Эмнэлгийн мэргэжилтэн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэхээс ямар тохиолдолд татгалзаж болох вэ? 1. Эмнэлгийн мэргэжилтэнтэй ёс бусаар харилцах 2. Эмнэлгийн мэрэгжилтэний бие махбодид халдах,заналхийлэх 3. Эмнэлгийн мэргэжилтнийг айлган сүрдүүлснээс тусламж үйлчилгээг цаашид хэвийн үргэжлүүлэх боломжгүй болсон үед 4. Эмнэлгийн мэргэжилтэн нь үйлчлүүлэгчийн эцэг эх,асран хамгаалагчын шаардсан тусламж үйлчилгээг үндэслэлгүй нотолгоогүй гэж үзвэл 5. Эмнэлгийн мэргэжилтэнд хээл хахууль өгөх 97. Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй дараах цогц ойлголтыг хэлнэ 1 Итгэл үнэмшил 2 Хандлага, зан үйл, дадал, 3 Тогтсон дэг жаяг 4 Хэвшсэн соёл 5 Харилцаа 98. Алдааг хэнээс хайх вэ? A. Алдаа хийсэн хүнээс B. Хариуцлага алдсан хүнээс C. Өөрөөсөө D. Хоёулангаас нь 99. Эмнэлгийн мэргэжилтэн бид ямар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг вэ? A. Чанар B. Хүн C. Сэтгэгдэл D. Тусламж 100.Орчин үед яагаад атравматик зүү утас хэрэглэх болсон вэ? A. Хямдхан B. Олдоц элбэг C. Эдийг бага гэмтээдэг D. Эдэд урагдал үүсгэдэг
  8. 8. Сорилын хариу 1. A 2. C 3. B 4. A 5. C 6. C 7. E 8. B 9. B 10. B 11. B 12. C 13. A 14. C 15. A 16. E 17. A 18. Е 19. A 20. C 21. B 22. C 23. A 24. C 25. D 26. B 27. A 28. C 29. E 30. E 31. E 32. A 33. A 34. E 35. B 36. C 37. B 38. D 39. C 40. D 41. E 42. B 43. A 44. A 45. B 46. B 47. C 48. D 49. A 50. B 51. D 52. A 53. C 54. A 55. A 56. A 57. D 58. A 59. B 60. C 61. D 62. B 63. E 64. C 65. A 66. C 67. D 68. A 69. C 70. B 71. E 72. A 73. C 74. D 75. C 76. C 77. B 78. C 79. B 80. A 81. D 82. A 83. E 84. D 85. C 86. B 87. A 88. C 89. A 90. D 91. B 92. D 93. E 94. A 95. E 96. E 97. E 98. C 99. C 100.C

×