Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Эрүүл мэндийн тухай хууль - 129

4,600 views

Published on

монгол

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Эрүүл мэндийн тухай хууль - 129

 1. 1. 1. Нэг сонголттой тест ( Зөвхөн 1 хариулт зөв байх ) Энэ хэлбэрийн сорил нь A, B, C, D, E гэсэн дугаартай бөгөөд Зөвхөн 1 зөв хариуг сонгоно. 2. Олон сонголттой тест ( Хэдэн ч хариулт зөв байж болох ) 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол (A.) 1, 2, 3, 4 дугаар хариултууд зөв бол (B.) 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол (C.) Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол (D.) Бүх хариулт зөв бол (E.) 3. Шалтгаан хамаарлын тест(Заагдсантестүүдийнүнэнзөвхийгээд тэдгээрийншалтгаан хамаарлыг тодорхойлно.) Зөв, Зөв, Зөв (A.) Зөв, Зөв, Буруу (B.) Зөв, Буруу, Буруу (C.) Буруу, Зөв, Буруу (D.) Буруу, Буруу, Буруу (E.) Сонгогдсон сорил /1./ Өвчнийг оношлох, эдгэрүүлэх, өвчтөнийг сэргээн засах, өвчлөхөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн цогц үйл ажиллагааг нэрлэнэ үү A. Эмчлэх B. Идэвхжсэн голомтыг цомхотгох C. Сувилах D. Асрах E. Бүгд зөв /2./ Эмнэлгийн мэргэжилтэн иргэнд нарийн төвөгтэй оношлогоо, мэс засал хийх, анагаах ухааны судалгаа, туршилтад оруулахдаа зөвшөөрлийн бичгийг хэнээс авах вэ? A. Эцэг, эхээс B. Асран хамгаалагчаас C. Харгалзан дэмжигчээс D. Ерөнхий эмчээс E. Иргэнээс /3./ Төлбөрийг нь төрөөс санхүүжүүлэх тусламж үйлчилгээнүүдийг сонгоно уу 1. Хөнгөвчлөх эмчилгээний зарим эмийн зардал 2. Сэтгэцийн эмгэгийн эмчилгээ/ оношийн бүлгээр/ 3. Бэлгийн хүчирхийллийн улмаас хохирогчдын сэтгэцийн нөхөн сэргээх тусламж үйлчилгээ 4. Нөхөх эмчилгээ шаардах эмгэгийн эмчилгээ 5. Төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагаас оюутнуудад үзүүлэх тусламж үйлчилгээ /4./ Эмнэлгийн мэргэжилтэн дараах нийгмийн баталгаагаар хангагдана 1. Гэнэтийн өвчин, осол, гэмтлээс амь насанд нь аюултай байдалд ажилласан үедээ нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмжийг авна 2. Өрхийн эрүүл мэндийн төв, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, сум дундын эмнэлэгт 10 болон түүнээс дээш жил ажиллан нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмжийг авна 3. Өрх, сумын эрүүл мэндийн төвд ажиллаж байгаа мэргэжилтэн 5 жил тутамд нэг удаа үндсэн цалинтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн тэтгэмжийг авна 4. Төрийн өмчийн эрүүлмэндийнбайгууллагад 25 түүнээс дээш жил ажиллан нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмжийг авна 5. Нийгэмд учирсан онцгой байдлын үед ажиллан нэг удаагийн тэтгэмжийг авна /5./ Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай эрх гэдэгт аль нь хамаарах вэ? 1. Иргэн болон байгууллагын буруутай үйлдлээс болсон осолгэмтэл, хордлого зэргээс үүдэнэрүүл мэндийн байгууллагаас гарсан гэнэтийн зардлыг Иргэний хуульд нийцүүлэн буруутай этгээдээр нөхөн төлүүлэх 2. Эхийн хэвлий дэх ураг удамшлын болон бие эрхтний гаж хөгжилтэй болох нь тогтоогдсон үед жирэмсэн эх, шаардлагатай гэж үзвэл түүний нөхөр буюу гэр бүлийн гишүүнээс бичгээр зөвшөөрөл авч , жирэмслэлтийг эмнэлгийн аргаар тасалж болно.
 2. 2. 3. Мэргэжлийн онцлог асуудлаар төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэнд шаардлага тавих 4. Жирэмслэлт нь эх, ургийн амь насанд ноцтой аюул учруулж болох онцгой нөхцөлд жирэмсэн эх, шаардлагатай гэж үзвэл түүний нөхөр буюу гэр бүлийн гишүүнээс бичгээр зөвшөөрөл авч , жирэмслэлтийг эмнэлгийн аргаар тасалж болно 5. Хүн амын эрүүл мэндтэй холбогдсон асуудлыг мэргэжлийн дээд шатны байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх /6./ Аль тохиолдолд эмнэлгийн мэргэжилтэн үйлчлүүлэгчийн зөвшөөрөлгүйгээр эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний талаар шийдвэр гаргаж болох вэ? A. Үйлчлүүлэгч сэтгэцийн хувьд чадамжгүй бол B. Хамтран ажилладаг эмчийн зөвлөснөөр C. Хамаатан садных нь хүсэлтээр D. Эмнэлгийн удирдлагуудын шаардлагаар E. Хууль хяналтын ажилтнуудын шаардлагаар /7./ Даатгуулагч ямар тусламж үйлчилгээний зардлын төлбөрийг өөрөө хариуцах вэ? 1. Гоо сайхны үйлчилгээ 2. Өөрийн хүсэлтээр хийлгэсэн нэмэлт тусламж үйлчилгээ 3. Гадаад улсын засгийн газрын тэтгэлгээр суралцахад эрүүл мэндийн дүгнэлт гаргуулахад шаардагдах шинжилгээ, үйлчилгээ 4. Аялал жуулчлал, хувийн болон албаны ажлаар гадаад улсад зорчих иргэдэд хийх урьдчилан сэргийлэх тарилга 5. Даатгуулагчийн хүсэлтээр нийслэл хот болон аймгийн төвийн онгоц, галт тэрэгний буудал, ар гэрт нь хүргэх эмнэлгийн түргэн тусламжийн үйлчилгээ /8./ Хэрэв та ёс зүйн ноцтой зөрчил гаргасан нь нотлогдвол хуулийн дагуу эмчлэх , сувилах эрхээ ямар хугацаагаар хасуулах вэ? A. 1-3 жил B. 5 жил хүртэл C. 2 жил D. 6 сараас 1 жил хүртэл E. 1 жилээс 5 жил хүртэл /9./ Нийгмийн эрүүлмэндийн тусламж үйлчилгээнд эрүүлмэндийн байгууллагын дангаар болон төр, олон нийт, байгууллага, аж ахуйн нэгжтэй хамтран явуулах ямар үйл ажиллагаанууд хамаарах вэ? 1. Хүн амын эрүүл мэндийн байдлыг тандах, хянах, хамгаалах 2. Өвчин эмгэгээс сэргийлэх 3. Эрүүл мэндийн боловсрол олгох 4. Анагаах ухааны сургалт, эрдэм шинжилгээний ажил явуулах 5. Эрүүл мэндэд нөлөөлөх сөрөг хүчин зүйлийг судлах, арилгах /10./ Үйлчлүүлэгчид үзүүлэхтусламж үйлчилгээний талаар шийдвэр гаргах явцадэмч нарын хооронд санал зөрөөтэй асуудал гарвал эцсийн шийдвэрийг хэн гаргах вэ ? A. Эмч нарын зөвлөлгөөний шийдвэр B. Зөвлөх эмч C. Үйлчлүүлэгч D. Тасгийн эрхлэгч E. Эмчлэгч эмч /11./ Утаат тамхийг хаана татахыг хориглох вэ? 1. Стандартаар тогтоосон газарт 2. Олон нийтийн үзвэр, үйлчилгээний газар 3. Утаат тамхи татах зөвшөөрөгдсөн цэгт 4. Бүх төрлийн нийтийн тээврийн хэрэгсэлд 5. Цэцэрлэгт хүлээнгийн хажууд /12./ Эрүүл мэнд спортын сайд нь дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ. 1. Эмчлүүлэх иргэнд санхүүжилт олгох 2. Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн хөгжлийн бодлогыг тодорхойлон хэрэгжүүлэх 3. Хүн амд тусламж үйлчилгээ үзүүлэх 4. Эмийг бүртгэх,баталгаажуулах үйлажиллагааг зохион байгуулж, эмийн чанар, аюулгүй байдлын талаар нийтэд мэдээлэх 5. Үндэсний хөтөлбөр баталж, санхүүжүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих /13./ “Эм” гэдэг нэр томъёог хуулинд хэрхэн заасан бэ 1. Хүний болон мал, амьтныөвчнийг эмчлэх, оношлох, өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зориулалтаар амьд бие, бие махбодь, түүний эд, эсээс болон лабораторийн аргаар гаргаж авсан бүтээгдэхүүн 2. Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, өвчнийг оношлох, эмчлэх зорилгоор тодорхой тун, хэмжээгээр хэрэглэдэг, уламжлалт анагаах ухааны жорын дагуу ургамал, амьтан, эрдсийн гаралтай бодис болон
 3. 3. үнэт эрдэнэс оруулан уламжлалт болон үйлдвэрийн аргаар бэлдсэн байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүн 3. Эмийн тухай хууль болон олон улсын нэгдсэн конвенцийн жагсаалтад орсон эм бэлдмэл 4. Хүний болон мал, амьтны өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, өвчнийг оношлох, эмчлэх, дархлаажуулах зориулалттай, үйлчлэл нь эм судлал, эмнэлзүйн сорилт туршилтаар нотлогдсон, нийлэг буюу амьтан, ургамал, эрдсийн гаралтай бодисыг тодорхой хэлбэрт оруулсан, зохих тун, хэмжээгээр хэрэглэдэг бэлдмэл 5. Хүний болон мал, амьтны өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, өвчнийг оношлох, эмчлэх, сувилах болон бие махбодийн бүтэц, үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор ашигладаг туслах зориулалттай бүтээгдэхүүн /14./ Заавал хийх дархлаажуулалтанд аль нь хамрагдах вэ? A. Халдварт өвчнөөс сэргийлэх, түүний тархалтыг хязгаарлах, өвчнийг устгах зорилгоор дархлаажуулах бэлдмэл B. Хүн амд халдварт өвчний эсрэг өвөрмөц дархлалыг бий болгохын тулд хэрэглэж буй дархлаажуулах бэлдмэл C. Сүрьеэ, халдварт саа /полиомиелит/, В вируст гепатит, сахуу, хөхүүл ханиад, татран, улаанбурхан, В хэв шинжийн хемофилюс инфлюенза нянгийн халдвар, гахай хавдар, улаануудын эсрэг сэргийлэх тарилга D. Хүн амын дархлалын ерөнхий түвшин буурахаас сэргийлж, урьд нь заавал хийх дархлаажуулалтад хамрагдсан эсэхийг үл харгалзан дархлаажуулах бэлдмэл E. Сэргийлэх тарилгын үндэснийтовлолд орсон болон тархвар судлалын заалтаар хийх сэргийлэх тарилга /15./ Тамхины хяналтын хуульд “Дам тамхидалт” гэсэн нэр томьёог хэрхэн тайлбарласан бэ? A. Бусдын татсан тамхины утаагаар амьсгалах B. Өөрийн хүсэл зорилгоос үл хамааран татсан тамхины утаагаар амьсгалах C. Өөрийн хүсэл зорилгоос үл хамааран бусдын татсан тамхины утаагаар амьсгалах D. Өөрийн болон бусдын татсан тамхины утаагаар амьсгалах E. Өөрийн татсан тамхины утаагаар амьсгалах /16./ Эмнэлгийн мэргэжилтэн ямар тохиолдолд тусламж үйлчилгээ үзүүлэхийн өмнө үйлчлүүлэгчээс шийдвэрийг бичгээр авах вэ? A. Тусламж үйлчилгээнээс үйлчлүүлэгч, түүний хууль ёсны төлөөлөгч татгалзсан, мэс ажилбар, мэс засал, үр хөндөлт, донорын эд, эрхтэн шилжүүлэн суулгах ажилбар хийх B. Тусламж үйлчилгээнээс үйлчлүүлэгч, түүний хууль ёсны төлөөлөгч татгалзсан, амь нас, эрүүл мэндэд эрсдэлтэй үйлчилгээ үзүүлэх, мэс ажилбар, мэс засал, донорын эд, эрхтэн шилжүүлэн суулгах ажилбар хийх C. Тусламж үйлчилгээнээс үйлчлүүлэгч, түүний хууль ёсны төлөөлөгч татгалзсан, амь нас, эрүүл мэндэд эрсдэлтэй үйлчилгээ үзүүлэх, үр хөндөлт, донорын эд, эрхтэн шилжүүлэн суулгах ажилбар хийх D. Тусламж үйлчилгээнээс үйлчлүүлэгч, түүний хууль ёсны төлөөлөгч татгалзсан, амь нас, эрүүл мэндэд эрсдэлтэй үйлчилгээ үзүүлэх, мэс ажилбар, мэс засал, үр хөндөлт, донорын эд, эрхтэн шилжүүлэн суулгах ажилбар хийх E. Үйлчлүүлэгчид сэтгэцийн хувьд эрүүл бус байх /17./ Эрүүл мэндийн хуульд “эрүүл мэнд” хэмээх нэр томъёог ямар утгаар тайлбарласан байдаг вэ ? A. Хүн өвчин эмгэггүй байх төдийгүй бие бялдар, оюун санаа, нийгмийн амьдралын хувьд сайн сайхан байхыг B. Хүн өвчин эмгэггүй төдийгүй нийгмийн амьдралын хувьд сайн сайхан байх C. Хүн өвчин эмгэггүй төдийгүй оюун санаа, нийгмийн амьдралын хувьд сайн сайхан байх D. Хүн өвчин эмгэггүй төдийгүй бие бялдар, нийгмийн амьдралын хувьд сайн сайхан байх E. Хүн өвчин эмгэггүй , оюун санаа, нийгмийн амьдралын хувьд сайн сайхан байх /18./ Заавал хийх дархлаажуулалтад ямар тарилга орох талаар дархлаажуулалтын тухай хуулинд дурьдсан бэ? A. Сүрьеэ, халдварт саа (полимиелит), В вируст гепатит, сахуу, хөхүүл ханиад, татран, улаан бурханы эсрэг сэргийлэх тарилгууд B. Сүрьеэ, халдварт саа (полимиелит), сахуу, хөхүүл ханиад, татран, улаан бурханы эсрэг сэргийлэх тарилгууд C. Сүрьеэ, халдварт саа (полимиелит), В вируст гепатит, сахуу, хөхүүл ханиад, татран, галзуу, улаан бурханы эсрэг сэргийлэх тарилгууд
 4. 4. D. Сүрьеэ, халдварт саа (полимиелит), В вируст гепатит, сахуу, хөхүүл ханиад, татрангийн эсрэг сэргийлэх тарилгууд E. Сүрьеэ, халдварт саа (полимиелит), А вируст гепатит, сахуу, хөхүүл ханиад, татран, улаан бурханы эсрэг сэргийлэх тарилгууд /19./ "Эрүүл мэндийн байгууллага" гэсэн тодорхойлолтыг сонгоно уу A. Хүн амд эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх зорилго, үндсэн чиг үүрэг бүхий хуулийн этгээдийг; B. Хүн амд эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх зорилго, үндсэн чиг үүрэг бүхий төрийн байгууллагыг C. Хүн амд эрүүлмэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх зорилго, үндсэн чиг үүрэг бүхий аж ахуйн нэгжийг; D. Хүн амд эрүүлмэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх зорилго, үндсэн чиг үүрэг бүхий хувьцаат компанийг; E. Хүн амд эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх зорилго, үндсэн чиг үүрэг бүхий нөхөрлөлийг; /20./ "Эмнэлгийн мэргэжилтэн" тодорхойлолтыг сонгоно уу A. Хүний их, бага эмч, нүүр-амны их эмч, сувилагч, эм зүйч, эх баригч, эм найруулагч, нийгмийн эрүүлмэндийн болон анагаах ухааны боловсрол олгох их, дээд сургууль, коллеж төгссөн эмнэлгийн бусад ажилтныг B. Хүний их, бага эмч, нүүр-амны их эмч, уламжлалтын их эмч, сувилагч, эм зүйч, эх баригч, эм найруулагч, нийгмийн эрүүл мэндийн болон анагаах ухааны боловсрол олгох их, дээд сургууль, коллеж төгссөн эмнэлгийн бусад ажилтныг C. Хүний их, бага эмч, сувилагч, эм зүйч, эх баригч, эм найруулагч, нийгмийн эрүүлмэндийн болон анагаах ухааны боловсрол олгох их, дээд сургууль, коллеж төгссөн эмнэлгийн бусад ажилтныг D. Хүний их, бага эмч, нүүр-амны их эмч, сувилагч, эх баригч, эм найруулагч, нийгмийн эрүүл мэндийн болон анагаах ухааны боловсрол олгох дээд сургууль, коллеж төгссөн эмнэлгийн бусад ажилтныг E. Хүний их, бага эмч, нүүр-амны их эмч, сувилагч, эм зүйч, эх баригч, эм найруулагч, анагаах ухааны боловсрол олгох их, дээд сургууль төгссөн эмнэлгийн бусад ажилтныг /21./ “Эрүүл мэндийн ажилтан" тодорхойлолтыг заана уу A. Хүний их, бага эмч, нүүр-амны их эмч, сувилагч, эм зүйч, эх баригч, эм найруулагч болон эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллаж байгаа бусад ажилтныг B. Их эмч, сувилагч, эх баригч, эм найруулагч болон эрүүлмэндийн байгууллагад ажиллаж байгаа бусад ажилтныг C. Эмнэлгийн мэргэжилтэн болон эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа бусад ажилтныг D. Эмнэлгийн мэргэжилтэн болон эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллаж байгаа бусад мэргэжилтнийг E. Эмнэлгийн мэргэжилтэн болон эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллаж байгаа бусад ажилтныг /22./ "Эмчлэх" гэж A. Аливаа эмгэгийг оношлох, эдгэрүүлэх, өвчтөнийг сэргээн засах, өвчлөхөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн эмчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааг B. Өвчнийг оношлох, эдгэрүүлэх,үйлчлүүлэгчийг сэргээнзасах, өвчлөхөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн эмчийн мэргэжлийн цогц үйл ажиллагааг C. Өвчнийг оношлох, эдгэрүүлэх, өвчтөнийг сэргээн засах, өвчлөхөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн эмчийн мэргэжлийн цогц үйл ажиллагааг D. Өвчин эмгэгийг оношлох, эдгэрүүлэх, өвчтөнийг сэргээн засах, өвчлөхөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн эмчийн үйл ажиллагааг E. Оношлох, эдгэрүүлэх, өвчтөнийг сэргээн засах, өвчлөхөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн эмчийн мэргэжлийн цогц үйл ажиллагааг /23./ “Сувилах” гэж A. Өвчнийг эдгэрүүлэх, өвчтөнийг сэргээн засахад чиглэсэн сувилагчийн мэргэжлийн цогц үйл ажиллагааг B. Өвчлөхөөс урьдчилан сэргийлэх, өвчнийг эдгэрүүлэх, өвчтөнийг сэргээн засахад чиглэсэн сувилагчийн мэргэжлийн цогц үйл ажиллагааг C. Өвчлөхөөс урьдчилан сэргийлэх, өвчнийг эдгэрүүлэх, эмчлүүлэгчийг сэргээн засахад чиглэсэн сувилагчийн мэргэжлийн цогц үйл ажиллагааг D. Өвчлөхөөс урьдчилан сэргийлэх, өвчнийг эдгэрүүлэх, сэргээн засахад чиглэсэн сувилагчийн мэргэжлийн цогц үйл ажиллагааг E. Өвчин эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх, өвчнийг эдгэрүүлэх, өвчтөнийг сэргээн засахад чиглэсэн сувилагчийн мэргэжлийн цогц үйл ажиллагааг /24./ “Эх барих” гэж
 5. 5. A. Харьяалах нутаг дэвсгэрт жирэмсний, төрөх, төрсний дараах үед эх, ураг, нярайг оношлох, хянах, төрөлтийг удирдах, эмчлэх, өвчлөхөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн мэргэжлийн цогц үйл ажиллагааг B. Монгол улсад жирэмсний, төрөх, төрсний дараах үедэх, ураг, нярайг оношлох, хянах, төрөлтийг удирдах, эмчлэх, өвчлөхөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн мэргэжлийн цогц үйл ажиллагааг C. Жирэмсний, төрөх, төрсний дараах үед эх, ураг, нярайг оношлох, хянах, төрөлтийг удирдах, эмчлэх, өвчлөхөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн эмнэлгийн мэргэжилтний цогц үйл ажиллагааг D. Жирэмсний, төрөх, төрсний дараах үед эх, ураг, нярайг оношлох, хянах, төрөлтийг удирдах, эмчлэх, өвчлөхөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн мэргэжлийн цогц үйл ажиллагааг E. Жирэмсний, төрөх, төрсний дараах үед эх, ураг, нярайн өвчин эмгэгийг оношлох, хянах, төрөлтийг удирдах, эмчлэх, өвчлөхөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн мэргэжлийн цогц үйл ажиллагааг /25./ ”Эм барих” гэж A. Эм судлалын шинжлэх ухааны дагуу эмийг найруулах, савлан бэлтгэх, шалгаж олгох үйл ажиллагааг B. Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны дагуу эмийг найруулах, савлан бэлтгэх, шалгаж олгох үйл ажиллагааг C. Анагаах ухааны дагуу эмийг найруулах, савлан бэлтгэх, шалгаж олгох үйл ажиллагааг D. Эм зүйн стандартын дагуу эмийг найруулах, савлан бэлтгэх, шалгаж олгох үйл ажиллагааг E. Эм зүйн шинжлэх ухааны дагуу эмийг найруулах, савлан бэлтгэх, шалгаж олгох үйл ажиллагааг /26./ “Эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэл” гэж A. Эрүүл мэндийн байгууллагын бүтэц, үйл ажиллагаа, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний технологи, чанарт хөндлөнгийн үнэлгээ хийж, дүгнэлт гаргахыг B. Эрүүл мэндийн байгууллагын бүтэц, үйл ажиллагаа, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний технологи зэрэгт чанарын үнэлгээ хийж, дүгнэлт гаргахыг C. Эрүүл мэндийн байгууллагын бүтэц, үйл ажиллагаа, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний технологи, чанарт аудитийн үнэлгээ хийж, дүгнэлт гаргахыг D. Эрүүл мэндийн байгууллагын бүтэц, үйл ажиллагаа, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний технологи, чанарт ижил мэргэжилтний хөндлөнгийн үзлэг хийж, дүгнэлт гаргахыг E. Эрүүл мэндийн байгууллагын бүтэц, үйл ажиллагаа, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний технологи, чанарт хөндлөнгийн үнэлгээ хийж, магадлан итгэмжлэхийг /27./ Эрүүл мэндийн удирдлагын тогтолцоо нь A. Монгол Улсын эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлагаас бүрдэнэ. B. Монгол Улсын Их Хурал, Засгийн газар, эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлагаас бүрдэнэ. C. Монгол Улсын Засгийн газар, эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлагаас бүрдэнэ. D. Монгол Улсын Их Хурал, Засгийн газар, эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлагаас бүрдэнэ. E. Монгол Улсын Их Хурал, Засгийн газар, эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, нутгийн захиргааны байгууллага, эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлагаас бүрдэнэ. /28./ Монгол Улсын Их Хурал эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 1. Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогыг тодорхойлох; 2. Эрүүл мэндийн тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх талаар Засгийн газраас зохион байгуулж байгаа ажилд хяналт тавих; 3. Онц байдлын үед хүн амын эрүүл мэнд, амь насыг хамгаалах асуудлаар эрүүл мэндийн байгууллага, иргэн, бусад байгууллагын үүргийг тодорхойлох; 4. Эрүүл мэндийн асуудлаар олон улсын гэрээнд Монгол Улс нэгдэн орох, цуцлах асуудлыг шийдвэрлэх 5. Хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх /29./ Монгол Улсын Засгийн газар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 1. Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах; 2. Эрүүл мэндийн тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийг зохион байгуулах; 3. Эрүүл мэндийн талаар үндэсний хөтөлбөр баталж, санхүүжүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих;
 6. 6. 4. Эрүүл мэндийн салбар дахь хамтын ажиллагааны асуудлаар өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд бусад улсын Засгийн газар, олон улсын байгууллагатай гэрээ, хэлэлцээр хийх; 5. Зайлшгүй шаардлагаар гадаад улсад эмчлүүлэх иргэнд санхүүжилт олгох журмыг батлах; /30./ Эрүүлмэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 1. Эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох ажлыг зохион байгуулах; 2. Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанарын бодлогын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, эрүүл мэндийн байгууллагад магадлан итгэмжлэл олгох үйл ажиллагааг зохион байгуулах; 3. Эрүүл мэндийн статистик мэдээллийг нэгтгэн гаргах, мэдээлэх; 4. Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил, эрүүл мэндийн ажилтны хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийг хангах, судалгаа хийх; 5. Иргэний эрүүл мэндээ хамгаалах, өвчлөхөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт, сурталчилгаа хийх, эрүүл мэндийг дэмжих арга хэмжээг зохион байгуулах; /31./ Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 1. Эрүүл мэндийн тухай хууль тогтоомж, түүнийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан гаргасан Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлтийг харьяалах нутаг дэвсгэртээ зохион байгуулах; 2. Харьяалах нутаг дэвсгэрийн хүн амын эрүүл мэндийн асуудлаар Засаг даргын тайлан, мэдээллийг хэлэлцэн дүгнэлт өгөх; 3. Харьяалах нутаг дэвсгэрийн хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих талаар хөтөлбөр, шийдвэр гаргаж, хэрэгжилтэд хяналт тавих; 4. Харьяалах нутаг дэвсгэрийн хүн амын эрүүлмэндийг хамгаалах, дэмжих арга хэмжээнд төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэний хамтын оролцоог хангаж, үйл ажиллагааг нь уялдуулан зохицуулах; 5. Хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх /32./ Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 1. Аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын даргыг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнтэй зөвшилцөн Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу томилох, чөлөөлөх; 2. Харьяалах нутаг дэвсгэрийн эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллаж байгаа эмнэлгийн мэргэжилтний нийгмийн баталгааг хангах, тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэхажлыг зохион байгуулах; 3. Харьяалах нутаг дэвсгэрийн эрүүл мэндийн байгууллагад нэмэлт санхүүжилт олгох; 4. Тухайн шатны эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлагыг томилох, чөлөөлөх асуудлаар эрүүл мэндийн газрын даргатай зөвшилцөх; 5. Хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх /33./ Сум, дүүрэг, баг, хорооны Засаг дарга эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 1. Эрүүл мэндийн тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Засгийн газар, нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, дээд шатны Засаг даргаас гаргасан шийдвэрийн биелэлтийг харьяалах нутаг дэвсгэртээ зохион байгуулах; 2. Харьяалах нутаг дэвсгэрийн хүн амд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний тэгш, хүртээмжтэй байдлыг хангах; 3. Эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих чиглэлээр нийтийг хамарсан арга хэмжээнд аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнийг татан оролцуулах ажлыг зохион байгуулах; 4. Харьяалах нутаг дэвсгэрийн эрүүл мэндийн байгууллагыг шаардлагатай боловсон хүчин, материаллаг бааз, санхүүгийн хувьд бэхжүүлэх; 5. Хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх /34./ Aймаг, нийслэлийн эрүүлмэндийн газар эрүүлмэндийг хамгаалах, дэмжих талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ 1. Эрүүл мэндийн тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Засгийн газар, нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, Засаг даргаас гаргасан шийдвэрийн биелэлтийг харьяалах нутаг дэвсгэртээ зохион байгуулах; 2. Улсын хэмжээний үйлчилгээтэй болон гадаадын хөрөнгө оруулалттайгаас бусад эрүүлмэндийн байгууллага байгуулах, түүнд тусгай зөвшөөрөл олгох эсэх асуудлаар санал, дүгнэлт гаргаж, тухайн шатны Засаг даргад танилцуулах; 3. Эмнэлгийн орыг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас тогтоосон хязгаарт багтаан зохицуулах; 4. Харьяалах нутаг дэвсгэрийн эрүүл мэндийн байгууллагын үйл ажиллагааг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж, хяналт тавих
 7. 7. 5. Харьяалах нутаг дэвсгэрийн хүн амын эрүүл мэндийн статистик мэдээлэл, эрүүл мэндийн байгууллагын тайлан, мэдээ, мэдээллийг нэгтгэн холбогдох байгууллагад өгөх /35./ Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ дараах төрөлтэй байна: 1. Чанар, нөөц нь тогтоогдсон рашаан ус, шавар, байгалийн бусад хүчин зүйлийг ашиглаж сэргээн засах тусламж, үйлчилгээ 2. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ; 3. Хүн амыг олноор хамарсан халдварт өвчний дэгдэлт болон аюулт үзэгдлийн үед голомтыг хязгаарлах, цомхотгох, хохирлыг багасгахад чиглэсэн үйлчилгээ; 4. Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ; 5. Эрүүл мэндийн байгууллагын дангаар болон төр, олон нийт, аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдтэй хамтран үзүүлэх гамшгийн үеийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ; /36./ Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээнд дараах үйл ажиллагаа хамаарна: 1. Үйлчлүүлэгчийн эрүүлмэндийн байдалд үнэлгээ өгөх, оношлогоо, эмчилгээний үйлдэл, ажилбар хийх, мэргэжлийн дүгнэлт гаргах, хянах, сэргээн засах, сэхээн амьдруулах тусламж үзүүлэх цогц үйл ажиллагаа; 2. Цочмог өвчин, эмгэг, осол, гэмтэл, хордлого, төрөх үед эмнэлгийн яаралтай анхны тусламжийг газар дээр нь болон тээвэрлэх явцад үзүүлэн, эмнэлэгт хүргэх түргэн тусламжийн үйлчилгээ; 3. Гэнэтийн өвчин, осол, гэмтэл, хордлого болон төрөх үед хамгийн ойр байрлах эрүүл мэндийн байгууллагаас үзүүлэх эмнэлгийн яаралтай тусламж, үйлчилгээ; 4. Эмнэлгийн яаралтай тусламж, үйлчилгээ шаардлагатай иргэнийг эрүүлмэндийн байгууллагад зориулалтын унаагаар тээвэрлэн хүргэх түргэн тусламжийн үйлчилгээ; 5. өвчин, эмгэг, гэмтэл бэртлийн улмаас үүссэн үр дагаврыг арилган хэвийн байдалд оруулахад чиглэсэн сэргээн засах тусламж, үйлчилгээ; /37./ Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээнд дараах үйл ажиллагаа хамаарна: 1. Хүн амын эрүүл мэндийн байдал, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлийг тандах, судлах, хянах, эрүүл мэндийг дэмжих, хамгаалах, хүн амд эрүүл мэндийн боловсрол олгох үйл ажиллагаа хамаарна. 2. Хүн амын эрүүлмэндийн байдал, эрүүлмэндийг дэмжих, хамгаалах, өвчин, эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх, хүн амд эрүүл мэндийн боловсрол олгох үйл ажиллагаа хамаарна 3. Эрүүлмэндийг дэмжих, хамгаалах, өвчин, эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх, хүн амд эрүүлмэндийн боловсрол олгох үйл ажиллагаа хамаарна. 4. Хүн амын эрүүл мэндийн байдал, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлийг тандах, судлах, хянах, эрүүл мэндийг дэмжих, хамгаалах, өвчин, эмгэгээс урьдчилансэргийлэх, хүн амд эрүүлмэндийн боловсрол олгох үйл ажиллагаа хамаарна. 5. Хүн амын эрүүл мэндийн байдал, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлийг тандах, судлах, хянах, эрүүл мэндийг дэмжих, хамгаалах, өвчин, эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа хамаарна. /38./ Өрхийн эрүүл мэндийн төв нь 1. Хот, суурин газрын хүн амд төрөөс үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгэх үндсэн чиг үүрэг бүхий сайн дурын үндсэн дээр бүртгүүлсэн хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллага байна. 2. Өрхийн эрүүл мэндийн нэг төвд ногдох иргэний тоог Засгийн газар тогтооно. 3. Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн үлгэрчилсэн дүрмийг Засгийн газар батална. 4. Өрхийн эрүүл мэндийн төв эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгэхэд төрийн болон орон нутгийн өмч, хөрөнгийг төлбөргүйгээр ашиглах журмыг хуулиар тогтооно. 5. Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн удирдлага, зохион байгуулалтын асуудлыг Иргэний хууль[4] болон холбогдох бусад хууль тогтоомжоор зохицуулна /39./ Эрүүл мэндийн тухай хууль тогтоомж нь ... болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ. 1. Үндсэн хууль 2. Монгол Улсын Үндсэн хууль 3. Эрүүл мэндийн тухай хууль 4. Энэ хууль 5. Монгол Улсын олон улсын гэрээ /40./ Эрүүл мэндийн тухай хуульд зааснаар "эрүүл мэнд" гэх нэр томъёог ойлгох зөв утга аль нь вэ? 1. Хүн өвчин, эмгэггүй, бие бялдар, оюун санаа , нийгмийн амьдралын хувьд сайн сайхан, сэтгэл ханамжтай байхыг 2. Өвчин, эмгэггүй, оюун санаа , нийгмийн амьдралын хувьд сайн сайхан байхыг 3. Өвчин, эмгэггүй, бие бялдар, оюун санаа , нийгмийн амьдралын хувьд сайн сайхан байхыг 4. Хүн өвчин, эмгэггүй, бие бялдар, оюун санаа , нийгмийн амьдралын хувьд сайн сайхан байхыг 5. Бүх утга буруу /41./ Эрүүл мэндийн тухай хуульд зааснаар "эмнэлгийн мэргэжилтэн" гэдэгт дараахь этгээдүүдээс аль нь багтах вэ? 1. Гуравдугаар эмнэлэгийн сувилагч Дулам
 8. 8. 2. Сум дундын эмнэлэгийн хүний их эмч 3. Монгол эм импексийн эм зүйч 4. Нийгмийн эрүүлмэндийн боловсрол олгох их, дээдсургууль, коллеж төгссөнэмнэлгийн ажилтан 5. Анагаахын их, дээд сургуулийн оюутан /42./ Аль нь эрүүл мэндийн талаар төрөөс баримтлах бодлогод багтах вэ? 1. Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасны дагуу иргэдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн зарим төрлийн тусламж, үйлчилгээний төлбөрийг төр хариуцах 2. Хүн амд эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг ялгаварлан гадуурхахгүйгээр тэгш, хүртээмжтэй үзүүлэх 3. Өмчийн хэлбэр харгалзахгүйгээр эрүүл мэндийн байгууллагад адил тэгш хандах 4. Хүн амын эрүүл мэндийг төрийн онцгой анхаарал, ивээлд авах; 5. Хүмүүнлэг, энэрэнгүй ёс, шинжлэх ухааны мэдлэг, ололт, нотолгоо, орчин үеийн болон уламжлалт анагаах ухааны дэвшилтэт аргад тулгуурлан хүн амд эрүүлмэндийн тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх; /43./ Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний үйл ажиллагаанд дараах үйл ажиллагаануудаас аль нь хамаарах вэ? 1. Үйлчлүүлэгчийн эрүүлмэндийн байдалд үнэлгээ өгөх, оношлогоо, эмчилгээний үйлдэл, ажилбар хийх, мэргэжлийн дүгнэлт гаргах, хянах, сэргээн засах, сэхээн амьдруулах тусламж үзүүлэх цогц үйл ажиллагаа 2. Цочмог өвчин, эмгэг, осол, гэмтэл, хордлого, төрөх үед эмнэлгийн яаралтай анхны тусламжийг газар дээр нь болон тээвэрлэх явцад үзүүлэн, эмнэлэгт хүргэх түргэн тусламжийн үйлчилгээ 3. Гэнэтийн өвчин, осол, гэмтэл, хордлого болон төрөх үед хамгийн ойр байрлах эрүүл мэндийн байгууллагаас үзүүлэх эмнэлгийн яаралтай тусламж, үйлчилгээ 4. Эмнэлгийн яаралтай тусламж, үйлчилгээ шаардлагатай иргэнийг эрүүлмэндийн байгууллагад зориулалтын унаагаар тээвэрлэн хүргэх түргэн тусламжийн үйлчилгээ 5. Өвчин, эмгэг, гэмтэл бэртлийн улмаас үүссэн үр дагаврыг арилган хэвийн байдалд оруулахад чиглэсэн сэргээн засах тусламж, үйлчилгээ /44./ Эрүүл мэндийн байгууллагын эрхэд аль нь багтахгүй вэ? 1. Аж ахуйн нэгж, байгууллага, гэр бүл, хувь хүнд мэргэжлийн зөвлөгөө, зааварчилга өгөх 2. Эрүүл мэндийн тухай хууль тогтоомжийг нийтэд сурталчлах 3. Байгууллагын зорилго, эрх, үүрэгт харш үйлдэл хийлгэхээр шаардсан тохиолдолд тухайн тусламж, үйлчилгээг үзүүлэхээс татгалзах 4. Эрүүлмэндийн байгуулага хүн амын эрүүлмэндтэй холбогдсон асуудлыг Засгийн газарт тавьж шийдвэрлүүлэх 5. Мэргэжлийн онцлог асуудлаар төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэнд шаардлага тавих /45./ Эрүүл мэндийн байгууллагын үүрэгт аль нь багтахгүй вэ? 1. Үйл ажиллагаандаа чанарын стандартын шаардлагыг хангах 2. Хувь хүн, гэр бүл, хамт олонд эрүүл мэндийн боловсрол олгох, хүн амын дунд эрүүл мэндийг дэмжих орчныг бүрдүүлэх талаар бусад байгууллагатай хамтран ажиллах 3. Эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх, ажилтны нийгмийн баталгааг хангах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх 4. Иргэн болон байгууллагын буруутай үйлдлээс болсон осолгэмтэл, хордлого зэргээс үүдэнэрүүл мэндийн байгууллагаас гарсан гэнэтийн зардлыг Иргэний хуульд нийцүүлэн буруутай этгээдээр нөхөн төлүүлж, төсөвт заавал төвлөрүүлэх 5. Эрүүл мэндийн тухай хууль тогтоомж, мэргэжлийн дээд шатны байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны байгууллагын шийдвэр, улсын байцаагчийн шаардлагыг биелүүлэх /46./ Эрүүл мэндийн байгууллагын дүрэмд дараах зүйлсээс алийг нь тусгах ёстой байдаг вэ? 1. Хөрөнгийн зарцуулалт 2. Удирдах бүрэлдэхүүн, түүний эрх хэмжээ 3. Санхүүжилтийн эх үүсвэр 4. Эмч, ажилчидийн ур чадварыг үнэлэх, урамшуулах арга зүй 5. Ажилчдын баримтлавал зохих ёс зүйн хэм хэмжээ /47./ Төлбөрийг нь төр хариуцахаар зохицуулсан иргэний эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээнд хамаарах нь аль нь вэ? 1. Төрсний дараах 45 хоногт эмнэлгийн заалтаар хийлгэсэн үзлэг 2. Сэтгэцийн эмгэгийн зарим эмчилгээ 3. Гамшигийн үеийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ 4. Удаанхугацааны нөхөх эмчилгээ шаардах эмгэгийн болон хөнгөвчлөх эмчилгээний зарим эмийн зардал 5. Бэлгийн хүчирхийлэл, мөлжлөгийн хохирогчид үзүүлэх сэтгэцийн нөхөн сэргээх тусламж, үйлчилгээ.
 9. 9. /48./ Эмч, эмнэлгийн байгууллага магадлагаа гаргах асуудалд аль нь хамаарах вэ? 1. Хүн өвчлөх, осол, гэмтэлд өртөх, нас барах, төрөх, хиймэл эрхтэн хийлгэх, сувилуулах, хөл хоригдох, өвчтөн асрах 2. Цогцост задлан шинжилгээ хийсэн тухай дүгнэлт гаргах 3. Хөдөлмөрийн чадвараа хагас болон бүрэн алдах 4. Эмнэлэгийн байгуулага өөрийн эмч, ажилтанд цалин, урамшуулалын талаар 5. Бүгд хамаарна /49./ Эрүүлмэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих талаар аль бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх вэ? 1. Эрүүлмэндийн ажилтныг төгсөлтийн дараах сургалтад хамруулах, мэргэшлийн зэрэг олгох үйл ажиллагааг зохион байгуулах 2. Эрүүл мэндийн статистик мэдээллийг нэгтгэн гаргах, мэдээлэх 3. Иргэний эрүүл мэндээ хамгаалах, өвчлөхөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт, сурталчилгаа хийх, эрүүл мэндийг дэмжих арга хэмжээг зохион байгуулах 4. Аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагын үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх, хянах 5. Эрүүл мэндийн асуудлаар төрийн бус байгууллагатай харилцах /50./ Эрүүл мэндийн тухай хуульд “эх барих” гэдгийг аль утгаар ойлгох вэ? A. Төрөх, төрсний дараах үед эх, ураг, нярайг оношлох, хянах, төрөлтийг удирдах, эмчлэх, өвчлөхөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн мэргэжлийн цогц үйл ажиллагааг B. Төрөх, төрсний дараах үед эх, ураг, нярайг оношлох, төрөлтийг удирдах, эмчлэх, өвчлөхөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн мэргэжлийн цогц үйл ажиллагааг C. Төрөх, төрсний дараах үед эх, ураг, нярайг оношлох, хянах, төрөлтийг удирдах, өвчлөхөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн мэргэжлийн цогц үйл ажиллагааг D. Жирэмсний, төрөх, төрсний дараах үед эх, ураг, нярайг оношлох, хянах, төрөлтийг удирдах, эмчлэх, өвчлөхөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн мэргэжлийн цогц үйл ажиллагааг E. Жирэмсний, төрөх, төрсний дараах үед эх, ураг, нярайг оношлох, хянах, төрөлтийг удирдах, эмчлэхэд чиглэсэн мэргэжлийн цогц үйл ажиллагааг /51./ Эрүүлмэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагын төрөлд дараах хариултуудаас аль нь хамаарахгүй вэ? A. Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв B. Амаржих газар C. Түргэн тусламжийн төв D. Эм, эмнэлэгийн хэрэгсэл худалдан борлуулах газар E. Төв эмнэлэг /52./ Эмнэлгийн мэргэжилтэний хүлээх үүрэгт эдгээрийн аль нь хамаарахгүй вэ? A. Мэргэжлийн ур чадвараа байнга дээшлүүлэх B. Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг биелүүлж, хүнлэг, энэрэнгүй үзлийг эрхэмлэн, мэргэжлээ хүний эрүүл мэндийн эсрэг ашиглахгүй байх; C. Хүн амд эрүүл мэндийн боловсрол олгох чиглэлээр сургалт, сурталчилгаа явуулах, эрүүл аж төрөх ёсыг хэвшүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх D. Нийгмийн эрүүл мэндийг сахин хамгаалж, өргөсөн тангарагтаа үнэнчээр, өөрийн үүргээ ёс төртэй сахин биелүүлэх E. Гэнэтийн өвчин, осол, гэмтлээс амь насанд нь аюултай байдал бий болсон иргэн, төрөх гэж байгаа эхэд хууль заасан тохиолдолд эмнэлгийн тусламжийг ямар ч нөхцөлд үзүүлэх /53./ Эрүүл мэндийн ажилтныг жилд хэдэн удаа эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээнд төлбөргүй хамруулах вэ? A. Нэг удаа B. Хоёр удаа C. Улиралд нэг удаа D. Зохих хөнгөлөлттэйгээр нэг удаа E. Аль нь биш /54./ Эмнэлгийн мэргэжилтэнд урамшуулал олгох, нийгмийн баталгааг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээ авах субьектэд хамаарахгүйг ол. A. Эрүүл мэнд, спортын яам B. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага C. Аж ахуйн нэгж, байгууллага D. Бүх шатны Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал E. Нутгийн захиргааны байгуулага /55./ Олон улсын хөл хориот халдварт өвчний голомтод дайчлагдан ажилласан иргэнд нөхөн төлбөр, цалин хөлсний зөрүүг эрүүл мэндийн ажилтантай харьцуулахад ямар байдлаар олгох вэ? A. Олон улсын гэрээнд заасны дагуу олгоно B. Гэрээ байгуулж ажилласан тохиолдолд олгоно
 10. 10. C. Нэгэн адилаар ялгаваргүй олгоно D. Үүргээ биелүүлсэн тул олгохгүй E. Хил дамнасан хөл хорио тул иргэдийг дайчлах боломжгүй /56./ Эрүүл мэндийн ажилтанд хууль тогтоомжид заасны дагуу цалин хөлсний нэмэгдэл, мөнгөн урамшуулал олгох бөгөөд тэдгээрийн төрөл, хэмжээ, олгох журмыг ямар субьект батлах вэ? A. Эрүүл мэнд, спортын яам B. Монгол Улсын Засгийн газар C. Эрүүл мэнд, спортын яамны сайд D. Тухайн эрүүл мэндийн байгуулага E. Батлах шаардлагагүй, эрүүл мэндийн ажилтаны ур чадвараас хамаарна. /57./ Нарийн төвөгтэй оношлогооны арга хэрэглэх, мэс засал хийх хугацааг хойшлуулах нь ямар тохиолдолд тухайн асуудлыг эмч, эмнэлгийн байгууллага шууд шийдвэрлэж болох вэ? A. Онц болон дайны байдал зарласан тохиолдолд B. Дээд шатны байгууллагаас бүрэн эрх олгосон тохиолдолд C. Тусгай субьектийн хувьд учирсан D. Өвчтөний амь насанд аюул учруулж болзошгүй тохиолдолд E. Дээрх бүгд зөв /58./ Эрүүл мэндийн байгууллагыг ямар хуульд заасан журмын дагуу бүртгэх вэ? A. Аж ахуйн үйл ажиллгааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль B. Харъяаллын тухай хууль C. Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай бүртгэлийн тухай хууль D. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль E. Аль нь биш /59./ Эрүүл мэндийн тухай хуулийн зорилтод үл нийцэх ойлголт аль нь вэ? A. Эрүүл мэндийн даатгал, сан, олголт, зохицуулалт B. Эрүүл мэндийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, үндсэн зарчмыг тодорхойлох C. Аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтан, иргэний гүйцэтгэх үүрэг D. Иргэний эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ авах эрхийг хангах E. Эрүүл мэндийн байгууллага, ажилтны үйл ажиллагаа /60./ Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын эрх,үүрэг 1. Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагатай гэрээ байгуулж , хэрэгжилтийг хангах 2. Даатгуулагчид үзүүлсэн эрүүлмэндийн тусламж,үйлчилгээний нэр, төрөл, хэлбэр ,тоо хэмжээ, зардал болон бусад мэдээллийг бүртгэх, хадгалах,эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагад мэдээлэх 3. Даатгуулагчид эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг тэгш, хүртээмжтэй , чанартай, түргэн, шуурхай үзүүлэх, даатгуулагчийг холбогдох мэдээллээр хангах 4. Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах 5. Эрүүл мэндийн даатгалын сан бүрдүүлэх , орлого , зарлагын тэнцвэрийг ханган ажиллах, үйл ажиллагааг тайлагнах /61./ Хүн амыг эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлөх байдлаас нь хамааруулан ангилдаг аль нь зөв вэ? 1. Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэн 2. Малчин 3. 0-18 насны хүүхэд 4. Тэтгэврээс өөр мөнгөн орлогогүй иргэн 5. Ял эдэлж байгаа ялтан /62./ Даатгуулагчийн эрх, үүрэг 1. Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагатай гэрээ байгуулсан өмчийн бүх хэлбэрийн эрүүл мэндийн тусламж ,үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудаас сонгож үйлчлүүлэх 2. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд өөрөө шууд төлсөн төлбөрийн баримтыг эрүүл мэндийн тусламж,үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагаас гаргуулах 3. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, зардлын төлбөр, төлбөрийн хөнгөлөлтөд хяналт тавих 4. Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага, улсын байцаагчийн тавьсан хууль ёсны шаардлагыг биелүүлэх 5. Хугацаат цэргийн албан хаагчид үнэгүй даатгалд хамрагдах /63./ Даатгуулагчид үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд хамаарахыг заана уу 1. Нийгмийн халамжийн дэмжлэг хүссэн хүн бүрт тусламж үйлчилгээ үзүүлэх 2. Хэвтүүлэн эмчлэх тусламж үйлчилгээ 3. Орон гэргүй хүмүүст үзүүлэх тусламж үйлчилгээ 4. Хорт хавдрын химийн болон туяаны өдрийн эмчилгээ 5. Зөвхөн ялтнуудад үзүүлэх тусламж үйлчилгээ /64./ Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль хэзээ шинэчлэгдсэн бэ?
 11. 11. A. 2014.1.30 B. 2015.1.30 C. 2014.1.29 D. 2015.1.29 E. 2015.1.28 /65./ Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын чиг үүрэг аль нь вэ? 1. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн орлого, зарлагын гүйцэтгэлд санхүүгийн хяналт тавих 2. Эрүүл мэндийн даатгалын мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлэх, мэдээллийн дэвшилтэт, техинологийг нэвтрүүлэх 3. Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль тогтоомж , эрүүл мэндийн даатгалын үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах , даатгуулагчийг шаардлагатай мэдээллээр хангах 4. Эрүүлмэндийн даатгалын сангаас жороор олгох эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх журмыг батлах 5. Эрүүл мэндийн даатгалын асуудлаар журам, аргачлал, заавар гаргах /66./ Эрүүл мэндийн даатгалын улсын байцаагчийн эрх ,үүрэг 1. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлөх эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний зардлын төлбөрийн хэмжээгээр даатгуулагчийн төлөх төлбөрөөс хасч тооцох 2. Эрүүлмэндийн даатгалын хяналт шалгалтад шаардагдах баримт бичгийн хуулбарыг холбогдох байгууллагаас үнэ төлбөргүй гаргуулах 3. Даатгуулагчийг хэвтүүлэнэмчлэх үед өвчний түүхэндбичигдсэнэм, тариа, материалын зардлыг өөрөөр нь гаргуулсан тохиолдолд зах зээлийн жишиг үнээр тооцон даатгууллагчид буцаан олгох 4. Эрүүлмэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, зардлын төлбөр, үр дүнд хяналт тавих, дүгнэлт гаргах, зөвлөмж өгөх 5. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын ажилтны буруугаас даатгуулагчид учирсан хохиролыг хууль тогтоомжийн дагуу нөхөн төлөх /67./ Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн орлогын эх үүсвэр аль нь вэ? 1. Даатгуулагчийн төлсөн эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 2. Ажил олгогчийн төлсөн эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 3. Эрсдэлийн нөөцийг хадгалуулсны хүү 4. Сангийн чөлөөт үлдэгдлийн хүү 5. Төр даатгалыг хариуцах иргэдэд улсын төсвөөс төлсөн шимтгэл /68./ Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын үйл ажиллагаанд тавих хяналт аль нь вэ? 1. Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэнд иргэн, хуулийн этгээд хяналт тавих, илэрсэн зөрчлийг арилгахыг шаардах, уг асуудлыг эрх бүхий байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлж болно 2. Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын үйл ажиллагаанд төрийн болон хөндлөнгийн аудитын байгууллага, мэргэжлийн хяналтын байгууллага хяналт тавина 3. Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага нь дотоод хяналтын нэгжтэй байх ба дотоод хяналтын нэгжийн дүрмийг эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага баталж мөрдөнө 4. Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанарыг тасралтгүй сайжруулах хөтөлбөр, төлөвлөгөө, зөвлөмж, боловсруулж, хэрэгжүүлэх 5. Эрүүлмэндийн тусламж , үйлчилгээний чанар болон төлбөрийн талаар даатгуулагчийн гаргасан өргөдөл, мэдээлэл, гомдол, саналыг холбогдох хуулийн хүрээнд шийдвэрлэх /69./ Эрүүл мэндийн албан журмын даатгалын зарчим 1. Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг иргэн ,төр хуулийн этгээд зөвхөн эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулиар зохицуулна 2. Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг иргэн , төр, хуулийн этгээд энэ хууль болон холбогдох бусад хуульд заасан үндэслэл , журмын дагуу хариуцна. 3. Эрүүл мэндийн чанартай , аюулгүй , тэгш хүртээмжтэй тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх 4. Даатгуулагчийн төлсөн хэмжээнээс үл хамааран эрүүл мэндийн улмаас даатгуулагчид үүссэн санхүүгийн эрсдэлийг хуваалцах эв санааны нэгдлийн зарчимд тулгуурлана 5. Эрүүлмэндийн даатгалын үндэснийзөвлөл нь ирсэн өргөдөл мэдээллийг хүлээж авж хариу өгнө /70./ Эрүүл мэндийн даатгалын Үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд аль нь орох вэ? 1. Засгийн газрыг төлөөлж санхүү , төсвийн ,нийгмийн даатгалын , эрүүлмэндийн асуудалэрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас тус бүр нэг хүн 2. Даатгуулагчийн олонхын эрх , хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалсан байгууллагыг төлөөлсөн гурван хүн 3. Ажил олгогчийн олонхын эрх, ашиг сонирхолыг төлөөлсөн байгууллагыг төлөөлж гурван хүн 4. Сум дүүргийн эрүүл мэндийн даатгалын хэлтэс 5. Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага /71./ Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн дарга, гишүүнийг, чөлөөлөх үндэслэл 1. Үүргээ удаа дараа хангалтгүй биелүүлсэн,үүргээ гүйцэтгэх чадваргүй болсон 2. Хурлыг гурван удаа дараалан хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр тасалсан
 12. 12. 3. Бүрэн эрхийн хугацаа нь дуусахаас өмнө чөлөөлгөх хүсэлтээ гаргасан 4. Гэмт хэрэгт холбогдож гэм буруутай нь шүүхээр тогтоогдсон 5. Төлөөлж байгаа тал нь эгүүлэн татсан /72./ Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн эрх аль нь вэ ? 1. Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын бүтэц, дүрмийг батлах 2. Эрүүл мэндийн даатгалтай холбоотой асуудлаар өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд холбогдох журам, тогтоол зөвлөмж гаргах 3. Эрүүл мэндийн даатгалтай холбоотой асуудлаар мэргэжлийн нийгэмлэг ,холбоо, шинжээч даатгуулагч, хамтрагч талуудыг оролцуулан байнгын болон түр ажиллагаатай ажлын хэсэг байгуулах, ажлын үр дүнг хэлэлцэх 4. Эрүүлмэндийн даатгалын тогтолцоо , үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох талаар холбогдох байгууллагаас ирсэн асуудлыг шийдвэрлэх 5. Үндэсний зөвлөлийн гишүүдийн цалин, нэмэгдэл цалин олголтийг тогтоох /73./ Үндэсний зөвлөлийн үүрэг аль нь вэ 1. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн болон эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын үйл ажиллагааны зардлын төсвийн төсөл , төсөөлөл, төсвийн хүрээний мэдэгдлийг актуар тооцоололд үндэслэн боловсруулан батлагдсан төсвийн нарийвчилсан хуваарийг батлах, гүйцэтгэлд нь хяналт тавих 2. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн болон эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэх үйл ажиллагааны болон удирдалгын зардалыг хянах , үнэлэлт , дүгнэлт өгөх 3. Эрүүлмэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх зайлшгүй шаардлагатай эмийн нэр, төрөл үнийн дээд хязгаар хөнгөлөх хэмжээг нийгмийн даатгалын болон эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг үндэслэн тогтоох 4. Эрүүлмэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэхбайгууллагыг сонгон шалгаруулах журмыг нийгмийн даатгалын болон эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг үндэслэн батлах 5. Эрүүл мэндийн даатгалтай холбогдсон асуудлаар ирүүлсэн өргөдөл , гомдлыг шийдвэрлэх /74./ Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн зарцуулалтанд аль нь хамаарах вэ? 1. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар , үр дүнг харгалзан даатгалын гэрээтэй эрүүл мэндийн тусламж ,үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагад олгох урамшууллын зардал 2. Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын үйл ажиллагааны зардал 3. Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зардал 4. Эрүүл мэндийн даатгалд хамруулахтай холбоотой мэдээлэл сурталчилгааны зардал 5. Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн зардал /75./ Эрүүл мэндийн даатгал гэж A. Иргэдээс хуульд заасан журмын дагуу эрүүлмэндийн даатгалын шимтгэл төлж, эрүүлмэндийн даатгалын санг урьдчилан бүрдүүлэх , эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх явдал B. Хуульд заасанжурмын дагуу эрүүлмэндийн даатгалын шимтгэл төлж, эрүүлмэндийн даатгалын санг урьдчилан бүрдүүлж , эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авах явдал юм C. Төр, иргэн хуулийн этгээдэд хуульд заасан журмын дагуу эрүүл мэндийн даатгалын санг урьдчилан бүрдүүлэх , эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааг хэлнэ D. Төр, иргэн хуулийн этгээдээс хуульд заасан журмын дагуу эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлж, эрүүл мэндийн даатгалын санг урьдчилан бүрдүүлэх , эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагааг хэлнэ E. Төр, иргэн хуулийн этгээдээс эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлж, эрүүл мэндийн даатгалын санг урьдчилан бүрдүүлэх , эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх явдал юм /76./ Даатгалын гэрээ гэж A. Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага болон иргэн хооронд байгуулсан гэрээ B. Эрүүлмэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага болон иргэн хооронд байгуулсан гэрээ C. Төр болон эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын хооронд байгуулсан гэрээ D. Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага болон эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын хооронд байгуулсан гэрээ E. Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага болон төр хооронд байгуулсан гэрээ /77./ Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага гэж A. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн хөрөнгийг бүрдүүлж , эрүүл мэнддийн тусламж , үйлчилгээ эрхэлж байгаа хуулийн этгээд B. Эрүүл мэндийн тусламж , үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа хуулийн этгээд C. Эрүүл мэндийн даатгалыг бүрдүүлж , даатгуулагчийн өмнөөс эрүүл мэндийн тусламж , үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа хуулийн этгээд
 13. 13. D. Эрүүлмэндийн даатгалын сангийн хөрөнгийг бүрдүүлж, даатгуулагчийн өмнөөс эрүүлмэндийн тусламж , үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа хуулийн этгээд E. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн хөрөнгийг бүрдүүлж, даатгуулагчийн өмнөөс эрүүлмэндийн тусламж , үйлчилгээ эрхэлж байгаа хуулийн этгээд /78./ Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага гэж A. Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагатай гэрээ байгуулсан хуулийн этгээд, төрийн байгууллагууд мөн эрүүл мэндийн байгууллага болон эмийн санг B. Эрүүл мэндийн даатгалын сантай гэрээ байгуулсан эрүүл мэндийн байгууллага болон эмийн санг C. Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагатай гэрээ байгуулсан эрүүл мэндийн байгууллагыг D. Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагатай гэрээ байгуулсан эрүүлмэндийн байгууллага болон эмийн санг E. Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагатай гэрээ байгуулсан эмийн санг /79./ Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл гэж A. Эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулах зорилгоор иргэн болон түүний нэрийн өмнөөс хуулийн этгээд эрүүл мэндийн даатгалын санд хуульд заасан хувь хэмжээгээр төлөх төлбөрийг хэлнэ B. Эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулах зорилгоор иргэн болон түүний нэрийн өмнөөс төр эрүүл мэндийн даатгалын санд хуульд заасан хувь хэмжээгээр төлөх төлбөрийг хэлнэ C. Эрүүлмэндийн даатгалд даатгуулах зорилгоор иргэний өмнөөс хуулийн этгээд эрүүлмэндийн даатгалын санд хуульд заасан хувь хэмжээгээр төлөх төлбөрийг хэлнэ D. Эрүүлмэндийн даатгалд даатгуулах зорилгоор иргэн болон түүний нэрийн өмнөөс төр ,хуулийн этгээд эрүүл мэндийн даатгалын санд хуульд заасан хувь хэмжээгээр төлөх төлбөрийг хэлнэ E. Эрүүлмэндийн даатгалд даатгуулах зорилгоор хуулийн этгээд болон түүний нэрийн өмнөөс төр эрүүл мэндийн даатгалын санд хуульд заасан хувь хэмжээгээр төлөх /80./ Эрүүл мэндийн даатгалын сан гэж A. Төр, иргэн,хуулийн этгээдээс төлсөн эрүүл мэндийн улмаас учирч болзошгүй эрсдэлийг хуваалцах зорилгоор бүрдүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг хэлнэ B. Даатгуулагчид эрүүл мэндийн улмаас учирч болзошгүй санхүүгийн эрсдэлийг хуваалцах зорилгоор төр, иргэн,хуулийн этгээдээс төлсөн хөрөнгийг хэлнэ C. Даатгуулагчид эрүүл мэндийн улмаас учирч болзошгүй санхүүгийн эрсдэлийг хуваалцах зорилгоор иргэнээс төлсөн шимтгэлийн мөнгөн хөрөнгийг хэлнэ D. Даатгуулагчид эрүүл мэндийн улмаас учирч болзошгүй санхүүгийн эрсдэлийг хуваалцах зорилгоор төр, иргэн,хуулийн этгээдээс төлсөн шимтгэлийн орлого, бусад эх үүсвэрээс бүрдүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг хэлнэ E. Санхүүгийн эрсдэлийг хуваалцах зорилгоор төр, иргэн,хуулийн этгээдээс төлсөн шимтгэлийн орлого, мөнгөн хөрөнгийг хэлнэ /81./ Төлбөрийн арга гэж A. Эрүүл мэндийн тусламж ,үйлчилгээний зардлын төлбөрийг эрүүлмэндийн даатгалаас төлөх тооцооны хэлбэрийг хэлнэ B. Эрүүл мэндийн тусламж ,үйлчилгээний зардлын төлбөрийг төрөөс төлөх тооцооны хэлбэрийг хэлнэ C. Эрүүл мэндийн зардлын төлбөрийг иргэн хуулийн этгээдээс өөрийн болон эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлөх тооцооны хэлбэрийг хэлнэ D. Эрүүлмэндийн тусламж ,үйлчилгээний зардлын төлбөрийг эрүүлмэндийн даатгалын сангаас төлөх тооцооны хэлбэрийг хэлнэ E. Эрүүл мэндийн тусламж ,үйлчилгээний зардлын төлбөрийг хуулийн этгээдээр төлүүлэх хэлбэрийг хэлнэ /82./ Даатгуулагч гэж A. Эрүүл мэндийн даатгалын санд мөнгө төлж , эрүүл мэндийн улмаас учирч болзошгүй санхүүгийн эрсдэлээ уг даатгалын сангаас хуваалцах эрх бүхий иргэнийг хэлнэ B. Эрүүл мэндийн даатгалд шимтгэл тогтмол урьдчилан төлж , эрүүл мэндийн улмаас учирч болзошгүй санхүүгийн эрсдэлээ уг даатгалын сангаас нөхөн авах хүн бүрийг хэлнэ C. Эрүүл мэндийн байгууллагад цалингийн тодорхой хувийг тогтмол төлж , санхүүгийн эрсдэлээ даатгалын сангаас хуваалцах эрх бүхий иргэнийг хэлнэ D. Эрүүлмэндийн даатгалын сандшимтгэл тогтмол урьдчилан төлж , эрүүлмэндийн улмаас учирч болзошгүй санхүүгийн эрсдэлээ уг даатгалын сангаас хуваалцах эрх бүхий иргэнийг хэлнэ E. Эрүүл мэндийн даатгалын санд шимтгэл тогтмол урьдчилан төлж , санхүүгийн эрсдэлээ уг даатгалын сангаас хуваалцах эрх бүхий иргэнийг хэлнэ /83./ Цахим карт гэж A. Даатгуулагчийн төлсөн эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл , авсан эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний талаарх мэдээллийг агуулсан , эрүүлмэндийн даатгалын сангаас даатгуулагчид олгох цахим гэрчилгээг хэлнэ
 14. 14. B. Даатгуулагчийн төлсөн эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл , авсан эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний талаарх мэдээллийг агуулсан , эрүүлмэндийн даатгалын байгууллагаас даатгуулагчид олгох үнэмлэхийг хэлнэ C. Даатгуулагчийн төлсөн эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл , авсан эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний талаарх мэдээллийг агуулсан , төрөөс даатгуулагчид олгох цахим гэрчилгээг хэлнэ D. Даатгуулагчийн төлсөн эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл , авсан эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний талаарх мэдээллийг агуулсан , эрүүлмэндийн даатгалын байгууллагаас даатгуулагчид олгох цахим гэрчилгээг хэлнэ E. Даатгуулагчийн төлсөн эрүүлмэндийн даатгалын шимтгэл агуулсан , эрүүлмэндийн даатгалийн сангаас даатгуулагчид олгох цахим гэрчилгээг хэлнэ /84./ Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг нь хариуцах эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний багц гэж A. Даатгуулагчид үзүүлэх зайлшгүй хэрэгцээтэй оношлох, эрт илрүүлэх, эмчлэх, сэргээн засах , асрах, сувилах, хөнгөвчлөх зорилготой эрүүл мэндийн яаралтай арга хэмжээ B. Даатгуулагчид үзүүлэх оношлох, эрт илрүүлэх, эмчлэх, сэргээн засах , асрах, сувилах, хөнгөвчлөх гэх мэт үйл ажиллагаа, эмийн үнийн хөнгөлөлтийг багтаасан тусламж C. Даатгуулагчид үзүүлэх зайлшгүй хэрэгцээтэй оношлох, эрт илрүүлэх, эмчлэх, сэргээн засах , асрах сувилах, хөнгөвчлөх аргууд D. Даатгуулагчид үзүүлэх зайлшгүй хэрэгцээтэй оношлох, эрт илрүүлэх, эмчлэх, сэргээн засах , асрах, сувилах, хөнгөвчлөх болон эмийн үнийн хөнгөлөлтийг багтаасан эрүүлмэндийн цогц тусламж үйлчилгээ E. Даатгуулагчид үзүүлэх зайлшгүй хэрэгцээтэй хөнгөвчлөх тусламж, эмийн үнийн хөнгөлөлтийг багтаасан эрүүл мэндийн багц үйлчилгээ /85./ Эрүүл мэндийн даатгалын төрөл аль нь вэ 1. Гэнтийн ослын даатгал 2. Албан журмын даатгал 3. Бие эд эрхтэний хэсэгчилсэн даатгал 4. Сайн дурын нэмэлт даатгал 5. Давхар даатгал /86./ "Сэтгэцийн эрүүл мэндийг дэмжих" гэсэн тодорхойлолтыг нэрлэнэ үү. A. Хүн амд үзүүлэх сэтгэцийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг зохион байгуулж, сэтгэцийн эрүүл мэндийг хамгаалахад чиглэсэн анагаах ухаан, нийгэм, сэтгэл зүй, эдийн засгийн цогц арга хэмжэ B. Нийгэм, сэтгэл зүйн шалтгааны улмаас хүний сэтгэхүй, сэтгэл хөдлөл, зан үйл түр хямарсан байдлыг C. Хүн өөрөө болон бусадтай хамтран сэтгэцийн эрүүл мэндээ хянах, сайжруулах боломж олгоход чиглэсэн эрүүл зан үйлийг дэмжих арга хэмжээг D. Иргэд, хамт олны дунд сэтгэц-зан үйлийн эмгэгт нөлөөлж байгаа хүчин зүйлийг тандах, хянах, урьдчилан сэргийлэх, бууруулахад чиглэсэн эрүүл мэнд, нийгмийн цогц арга хэмжээг E. Итгэлтэй хэн нэгэн хүнд өөрийнхөө бүхий л мэдрэмжээ нээн хэлж байгаа үйл явц /87./ "Сэтгэцийн эрүүл мэндийг хамгаалах" гэсэн тодорхойлолтын зөвийг сонгоно уу A. Иргэд, хамт олны дунд сэтгэц-зан үйлийн эмгэгт нөлөөлж байгаа хүчин зүйлийг тандах, хянах, урьдчилан сэргийлэх, бууруулахад чиглэсэн эрүүл мэнд, нийгмийн цогц арга хэмжээг B. Хүн амд үзүүлэх сэтгэцийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг зохион байгуулж, сэтгэцийн эрүүл мэндийг хамгаалахад чиглэсэн анагаах ухаан, нийгэм, сэтгэл зүй, эдийн засгийн цогц арга хэмжээг C. Хүн өөрөө болон бусадтай хамтран сэтгэцийн эрүүл мэндээ хянах, сайжруулах боломж олгоход чиглэсэн эрүүл зан үйлийг дэмжих арга хэмжээ D. Өрхийн болон сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвд сэтгэц, зан үйлийн эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, сэтгэцийн эрүүл мэндийн анхны тусламж үзүүлэх, лавлагаа, тусламжид илгээх, хяналт тавих арга хэмжээ E. Сэтгэцийн тулгамдсан асуудал, зонхилон тохиолдох сэтгэцийн эмгэгтэй хүнийг орон нутаг, гэр оронд нь ойр байлгаж эмчлэх, сэргээн засах, асрамжийн үйлчилгээ үзүүлэхийг /88./ "Сэтгэцийн эмгэгтэй хүний асрамжийн үйлчилгээ" гэсэн тодорхойлолтыг нэрлэнэ үү. A. Гэр оронгүй, тэжээн тэтгэх хүүхэд төрөл садантай ч бие даан амьдрах чадваргүй, ганц бие сэтгэцийн эмгэгтэй хүний амьдралын туршид байрлуулан эмчлэх, сувилах, сэргээн засах үйлчилгээ явуулах эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг B. Гэр оронтой ч тэжээн тэтгэх хүүхэд төрөл садангүй, бие даан амьдрах чадваргүй, ганц бие сэтгэцийн эмгэгтэй хүний амьдралын туршид байрлуулан эмчлэх, сэргээн засах үйлчилгээ явуулах эрүүл мэндийн үйлчилгээг

×