Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

אחים למשק

767 views

Published on

אחים למשק בני המושבים והקיבוצים
www.ganrave.com

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

אחים למשק

  1. 1. ‫תוניאגףםחאדםבצו‬ ‫72‬ ‫אחים‬ ‫בלבד.‬‫31‬ ‫מקום‬ ‫של העליון‬ ‫הגליל‬ ‫$1‪$TS‬נמצאת$1‪$TS‬‬ ‫בשנה שעברה, נמ־‬ ‫$2‪$DN‬הנוכחי$2‪$DN‬‬ ‫כחי‬ ‫ממש כמו‬ ‫במקום השני,‬‫באכ״א מציינים כי שיעור המתגייסים בהת־‬‫$1‪$TS‬בהתנחלויות$1‪$TS‬‬ ‫יזרעאל עם ציון של‬ ‫צאת מועצה אזורית עמק‬‫$2‪$DN‬נמצאת$2‪$DN‬‬ ‫יהושוע‬ ‫יוסי‬‫למועצות אזוריות אחרות,‬ ‫נהלל, ציפורי נחלויות נמוך ביחס‬ ‫$2‪$DN‬בהתנחלויות$2‪$DN‬‬‫בעמק 51 מושבים, ביניהם‬ ‫68.8‬‫בעיקר בגלל פטור ״תורתואומנותו״, אךעדיין‬ ‫וכפר־יהושע ו־ 41 קיבוצים כגון גבת, רמת־דור‬ ‫האחרונות דובר לא מעט על המו־‬ ‫$1‪$TS‬המוטיבציה$1‪$TS‬‬ ‫בשניט‬‫העירוניים.‬ ‫גבוה משמעותיתלעומת חבריהם‬ ‫$1‪$TS‬ל״ספק״$1‪$TS‬‬ ‫טיבציה הגבוהה של בני הנוערמההתנחלויות ומזרע. יזרעאל נחשב באופן מסורתיל״ס־‬ ‫עמק‬ ‫מוטיבציה$2‪$DN‬‬‫למעשה, אם שלוש המועצות שמעבר לקו‬ ‫לוחמים לשייטת 31‬ ‫פק״ של‬ ‫לשרת בצה״ל, והיו אפילו באלו$2‪$DN‬ל״ספק״$2‪$DN‬‬ ‫שהכתירו‬‫משתתפות בדירוג הערים, הציונים‬ ‫הירוק היו‬ ‫$1‪$TS‬התנחלויות$1‪$TS‬‬ ‫שבתחומה הת־‬ ‫הראשונה‬ ‫האזורית‬ ‫המועצה‬ ‫והמושבים החד־‬ ‫$1‪$TS‬החדשים״.$1‪$TS‬‬ ‫״הקיבוצימ‬ ‫בתואר‬ ‫אותם‬‫בין‬ ‫אותן למקומות‬ ‫מביאים‬ ‫היו‬ ‫שלהן‬ ‫ה־ 41‬ ‫גוש־עציון, שהגיעה למקום‬ ‫באגן? כוח אדמ בצה״ל נחלויות היא‬ ‫$2‪$DN‬התנחלויות$2‪$DN‬‬ ‫שהובן‬ ‫שים״. אך דו״ח‬ ‫דשים״.$2‪$DN‬‬ ‫מודיעין־מכבים־רעות (מקום ראשון, 64.9‬ ‫ציון‬ ‫מתחתיה נמצאת המועצה‬ ‫), ומקום אחד‬ ‫63.6‬ ‫(ציון‬ ‫והמושבניקים‬ ‫שהקיבוצניקים‬ ‫(אכ״א) מגלה‬ ‫).‬ ‫(מקום שני, 58.8‬ ‫ציון‬ ‫לנס־ציונה‬ ‫אחת מהן זינקה‬ ‫). כל‬ ‫האזורית שומרון 63.5‬ ‫(ציון‬ ‫בגדול.‬‫מובילים‬ ‫עדיין‬‫״הישנים״‬ ‫השנה שעברה. המועצה‬ ‫לעומת‬ ‫מקומות‬ ‫בדיוק 71‬ ‫את ״מדד הקרביות״ של המו־‬ ‫$1‪$TS‬המועצות$1‪$TS‬‬ ‫מדרג‬ ‫הדו״ח‬ ‫העירוני‬ ‫הוואקום‬ ‫הירוק היא מועצת מטהבנימין,‬ ‫הבאה שמעברלקו‬ ‫מועצה ניתן ציון‬ ‫בישראל. לכל‬ ‫עצות האזוריות‬ ‫עצות$2‪$DN‬‬‫$1‪$TS‬באכ״א,$1‪$TS‬‬‫שכן מתגייסים, הרגישו בא־‬ ‫בני הנוער מיש״ע‬ ‫של‬ ‫שהגיעהלמקום ה־ 42 עם ניקור 61.6‬ ‫לאחוז הגיוס‬ ‫משוקלל שמורכב ממספר משתנים:‬‫כ״א, מתאפיינים במוטיבציה גבוהה מאדלשירות‬ ‫$2‪$DN‬באכ״א,$2‪$DN‬‬ ‫במועצה ניתן משקל של $1‪$TS‬למיצוי$1‪$TS‬‬ ‫למי־‬ ‫בציון הסופי,‬ ‫50%‬ ‫לבד‬ ‫נשאר‬ ‫רוסו‬‫קרבי ונוטים להמשיךלשירות קבע. אך יש לקחת‬ ‫צויללחימה משקל 25%$1‪$TS‬לקצונה$1‪$TS‬‬ ‫לקצו־‬ ‫למיצוי‬ ‫ואילו‬ ‫של‬ ‫צוי$2‪$DN‬‬‫ההתנחלויות מתגייסים במ־‬‫$1‪$TS‬במסלול$1‪$TS‬‬ ‫בחשבון שרבים מבני‬ ‫עולה, לדברי גורמים באכ״א, כי‬ ‫מהנתונים‬ ‫נכללו רק מועצות‬ ‫נוספים. בדו״ה הנוכחי‬ ‫25%‬ ‫נה$2‪$DN‬‬ ‫נה‬‫עדיין ישנה מוטי־ סלול בני־ישיבות. במסגרת מסלול זה הם משר־‬‫$1‪$TS‬משרתים$1‪$TS‬‬ ‫בקרב בני המושבים והקיבוצים $2‪$DN‬במסלול$2‪$DN‬‬ ‫$1‪$TS‬מוטיבציה$1‪$TS‬‬ ‫אזוריות, ודירוג הערים נעשה בנפרד.‬‫אך‬ ‫״רגיל״‬‫תים פחות ממחצית הזמן של לוחם‬ ‫בציה גבוההלשירות משמעותי. עם זאת מציינים‬ ‫$2‪$DN‬משרתים$2‪$DN‬‬ ‫$1‪$TS‬האזורית$1‪$TS‬‬ ‫כבשה המועצה האזו־‬ ‫$2‪$DN‬מוטיבציה$2‪$DN‬‬ ‫הראשון‬ ‫את המקום‬ ‫כלוחמים לכל דבר.‬ ‫בניקוד הסופי הם נספרים‬ ‫רית גן רווה, שבתחומה נמצאים קיבוץפלמחים כי ישנה ירידה בנכונות של אנשי המשקים לה־‬ ‫$1‪$TS‬להמשיך$1‪$TS‬‬ ‫ורית$2‪$DN‬‬‫שמוקדם היה להספיד‬ ‫״הנתונים מלמדים‬ ‫משיך לשירות קבע ולהתקדם בסולם הדרגות.‬ ‫גן־שורק‬ ‫בית־עובר, $2‪$DN‬להמשיך$2‪$DN‬‬ ‫גאליה,‬ ‫והמושבים בית־חנן,‬‫את בני המושבים והקיבוצים״, אמר אתמול‬ ‫ועוד. מתגייסי גן־רווה כנראההגיעו כאיש אחר למעשה, כיום ישנו קיבוצניק אהד בלבד מבין‬‫ההתנחלויות למעשה נכנסו‬ ‫בכיר באכ״א. ״בני‬ ‫למועצה שיעור גיוס יוצא אלופיהמטכ״ל:אלוף פיקוד הדרום טל רוסו, בן‬ ‫ללשכת הגיוס, שכן‬‫ול׳ואקום׳‬‫העירוניים בגיוס,‬‫קיבוץחולתה שבמועצה האזורית עליון. לא ל׳וואקום׳ שהשאירו‬ ‫גליל‬ ‫דופן של לא פחות מ־ 001 אחוז. הציון הסופי של‬ ‫במסלולי הקצונה״.‬ ‫שהשאירו הקיבוצניקים‬ ‫ברור אםהאלוף רוסו יהיה מרוצה מהדירוג הנו־‬ ‫$1‪$TS‬הנוכחי$1‪$TS‬‬ ‫הוא‬ ‫המועצה 70.3‬
  2. 2. ‫אזוריו‬ ‫הגנו‬‫האזוריות‬ ‫המועצות‬ ‫של‬ ‫הקרביות‬ ‫מדד‬ ‫דירוג‬ ‫״מדד הקרביות״‬ ‫‪ nin‬אשקלון‬ ‫גן רווה‬ ‫הגלבוע‬ ‫חרעאל‬ ‫עמק‬ ‫גזר‬ ‫המע״נות‬ ‫עמק‬ ‫טוביה‬ ‫באר‬ ‫משגב‬ ‫בנימץ‬ ‫מטה‬ ‫התחתון‬ ‫הגליל‬ ‫השרון‬ ‫לב‬ ‫השרון‬ ‫דרום‬ ‫אשכול‬ ‫שמעון‬ ‫בנו‬ ‫הנגב‬ ‫שער‬ ‫גולן‬ ‫הכרמל‬ ‫חוף‬ ‫זבולון‬ ‫יוסף‬ ‫מעלה‬ ‫השרון‬ ‫חוף‬ ‫מנשה‬ ‫החרמון‬ ‫מבואות‬ ‫מרום גליל‬ ‫מגידו‬ ‫יהודה‬ ‫מטה‬ ‫הגליל העליון‬ ‫מודיעין‬ ‫חבל‬ ‫גוש עציון‬ ‫שדות נגב‬ ‫שומרון‬ ‫שפיר‬ ‫הירדן‬ ‫עמק‬ ‫מרחבים‬ ‫אשר‬ ‫מטה‬ ‫עמק לוד‬ ‫לכיש‬ ‫חפר‬ ‫עמק‬ ‫המועצה‬ ‫הגיוס הכולל של‬ ‫שיעור‬ ‫בסוגריים:‬

×