Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Postbox form

315 views

Published on

טופס רישום לתיבת דואר
www.ganrave.com

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Postbox form

  1. 1. ‫טופס רישום לתיבת דואר‬ ‫לצורך ארגון מחדש של תיבות הדו אר נדרש סקר משתמשים בתיבות הדואר.‬ ‫על כל בית אב, בן ממשיך, שוכר ו דייר למלא טופס עם פרטיו האישיים לפי טופס זה .‬ ‫שם משפחה _____________. (בעל בית /שוכר /דייר - הקף בעיגול )‬ ‫1.‬ ‫שם פרטי _______________‬ ‫2.‬ ‫רחוב _____________________ מס בית _____מס מגרש ____ מס משק ________‬ ‫3.‬ ‫מס תיבת דואר _______(ליד ה צרכנייה )‬ ‫4.‬ ‫מס תיבת דואר _______(שיכון בנים )‬ ‫5.‬ ‫טלפון ______________פלאפון_______________ ( לברורים )‬ ‫6.‬ ‫הערות :‬‫דייר – כל מי שאינו בעל בית או שוכר את הבית והוא גר ביחידת מגורים בבית או בסמוך לבית,‬ ‫1.‬ ‫וכתובתו כפי שמולא לעיל רשומה במשרד הפנים .‬ ‫בתיבות הדואר שיוצבו לא יוצגו שמות אלא מספרי תיבת דואר בלבד .‬ ‫2.‬ ‫מס תיבת הדואר הו א הכתובת המדויקת ביותר לקבלת דבר דואר לתיבה והשם נועד להתאמה‬ ‫3.‬ ‫ולבירורים .‬‫הטופס הזה הינו לרישום תיבת דואר אחת בלבד . לתיבה נוספת יש למלא טופס נוסף אותו ניתן‬ ‫4.‬ ‫להוריד מאתר המושב או בפניה למזכיר הועד המקומי.‬ ‫את הטופס ניתן לשלוח בדרכים הבאות: לפקס או למייל הרשום מטה ,או לתיבת הועד המקומי‬ ‫5.‬ ‫המותקנת על משרד הועד מאחורי בית העם .‬ ‫חתימה ________________________‬ ‫שם ממלא הטופס ________________‬

×