Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dxn- Spirulina zošit

823 views

Published on

DXN Spirulina zošit.
Viac na: www.kaffakava.ganodermakava.sk
www.kaffacoffee.wellnesscoffee.eu

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dxn- Spirulina zošit

 1. 1. SPIRULINA Födi Arula. Dr. Babulka Péter. Dr. Szabé lászlć Gy. š
 2. 2. l Spuul , u hmm. . mmm v v - 4- . -4,`4 . . Konzumácia morxkych organizmov je takmer taki starin, ako ludstvo samo. Nevíeme povedat, kedy presna sa SpíruIivIa zaćala konzumovaf. ale vieme, že prvy pisomny zdmj o konzumácii rias siaha do 16. storoćia. Bcmal Diaz dcl Castillo (1492-4585), kronikár dobyvatela Hemána Cortćm, uvádu, že trhovická Aztćkov boli skuločnc pestre a dalo sa na ních küpif (akmer všetko, od lesklych drahokamov az po vctcrináme pmdukty. od základnych potravín až po luxusny" tovav. Na zákhde jeho záznamov. najviac occñovąnymi produktmi na aztćckych trhoviskách boli akési zelene' koláče, nazyvané tecuitlatl. s ktorymi obchodovali podobne ako Eurápanía so symm. Toto , zclcnć blato" belo pre Cortćsa a Španielov záludou. Nikdy ho neochumali, :le Aztékovía nrrdili. že chutilo vybomc. Aztćkovia zbícrali Spimlinu na svojích ćlnoch tak, ie hodili husto demi sicí do vody a potom ju vclmi pomaly (ahali spat. Riasy. klorć sa zachylili do siele. zbierali do člna. Na brehu izh uložili na slnko na vopred pripravcnć terasy alebo skupne v 3-4 cm hrubych vrstvách. Ncchali ich vysušii, az kym sa ich vrsrva neslenćila na 2-3 mm. Niektoré neskorsie správy temo obraz mhmlievajü. niekedy sü dokonca matüce pre čitatelov nasledujücich obdobi v tom, ako Aztekovía používali tecuitlatl. Zdá sa byf istć, že ho konzumovali hlavnc ako náplñ do chleba a pcćiva. Chui (akte pripravt-nćho jrdLI - podľa nieklorych popisov ~ bela velmi podobna' chuti syrav Spíruľina sa tiež míešala s rćznymi obilnimmi, alebo ju pripravovali ako omáćku. kloui volali chilmolli. s pridanim rajćln, cili a roznych korenin.
 3. 3. muza. Pcušnn . hnld u Hovori sa. .že král Moctczuma' mal vrlmi rad ćerstve ryby. Kedža- naüzližšic (rhuvisko, ktorc poskytuxvalnx ćerstvé ryby, bolo izdialcnć 300 km, na gmbn-i. : Nloxickćho zálivu. peš: kurièrl bol: Ilcuslalt' v behu medzi palacom a Inorskym pobrcžlmt Nlcklort* popisy tvrdia_ že tito kurxéri dokazali dennc prcjst' a) 200 lun. Vo svojirh vakoch nicsli prášok z vysušencj Spnulíny. ktnry rozmicšnli v čustvi vodr a łakto s: pripravili regenemčny .1 osviežujüci nápoj p0ća> svojim krítlkytll presmvok, .Iby mohli bežal' dale). Tradicia kunzumaciu Spírulíny však Impochadza od Aztćkov, kton' ju pmvdepodohne pre-vzali od porazunych Toltulmv, .tle od Mayov. Moorhead a kolektiv spommajtl vo svojom všeobecnom diclc, že cxislujü hlslorlclti' dćkazy, kmm svcdćim o mm. že Mayovia Spxrulmln (lubrr poznali .1 pmvidelne ju konzumovali uz v mkoch 300-900 nášho letopołtu Turo nasa vzdeLivada brozurlm ponuka zakladne informauc o Spirulínr (Spnrulirtt: platensís), .Iby pomohla tym. klon sa 'umjmuju a tradičnü livćlm. llovori a tom, Čo možno oćakaval' ud mhm Inorského organizmu. klury ju bolmly na fymrutntriexmty .1 mstie (lnkonca v cxtrćmnych wlll| le"k(`(h. (o Inöže zohnívat' dölcžxtu ulohu v boji pmli hladomoru, .Ilt- tiež pri predchádzani obezltc, Pr: : Icpšic pomzumcnu' luxtu su pripnjcne vysvetlenia vyrazosn | rl-lłín. I -_ m! A/ lrlnvr p<`n'.1 mn, ... Špłľncllnl ŽwHHUl | `* (alrłíwunnvra pľntvnsn]
 4. 4. 7 *r-z' *u Šenčur: .Mmovnugy . ...4 w : f I* Ií I' t; f~"'= _ľ. I iti' Mal. |f Popin a miexto vvskytu: Prokaryotickv protofyt. jednobunkovy organizmus, modri riasa alebo modrá baktćria (cyanofyu). Sü 5-10' kril vaćšie ako bežné baktćrie, ale im podobne. rozmnožujü s. : delením a žijü vo viac-mcnej volnvch skupinácb (koloniách). Členov-ía rodu Spimlina sü charakteristicki rvrn. že tvoria lineáme ñlamcnty (vlákna) bez vetvenLi .1 volné kolonie zijuce vo vode. Všetky bunky filamentu Sü podobne. bunka na konci ñLamcntu može v rámci rodu vykazovaf morfologickü odlišnosf. Vo filamentoch je vždy pritomnć pravidelnč otáčanie. Všcobecnvm pravidlom je, že pridne bunkové : nembrány rozdelujiicc bunky nic je vidief. Fotosynteza (mchytávanie svetle) sa u r-'ias cyanofyta vykonáva nie iba pomocou chlorofvlu A, ktorv je obsiahnuty' vo fykobilizomocl: (určitom bunkovom orgáne rias). ale tieł. pomocou C-fykocyaninu. bielkovinoveho komplcxu. ktorv diva riasam modre' sfarbenic. Vo všcobccnosti Spirulina plarensis vytvára filament s 5-7 zatočeniami. Jo to jedn. : s mjznámejších morskvch rias. Vyskyluje sa hlavne v lropickycl: a subtropickvch. relativno zásaditvch vodách Afriky, Azie a Južnej Ameriky. s vysokou koncenuácíou uhličilanu a hydrogćnuhličitanu. Stoji za zmienku, že velke' morskć organizmy : Ako zelenć. lmedé alebo ćervene' riasy ludstvo použiva uz tlsicky rokov. či už na zürodnenie pody. pre vvživovć a licćcbnć (xćely. alebo dokonca v dnešncj dobe aj pri vvwbc kozmetiky. Od minulého storočia ncustále namstá záujem o využitie .1 pestovanie malvcl: morskwjch organizmov. Bolgickl vvskumniri z cxpr-díric na Sahare v polovici GO-tych rokov minulého storoći. : zdokumentovali, že domorodci 7. Južnej Sahary zbierali a sušíli na sinku riasy Spírulina maxíma . i konzumovall irh ako polievku, chlieb, atd. Toto je ib. : jedno z mnohych pozoruvaní. ktoré inšpirovalo vedcov k podrobnćmu skümaniu malych morskyrh organizmov. V dnešnej dobe sa riasy pestujü na priemyselnej báze. vo vodnvch nádržíach s pridanim polrebného množslva hnojiv. Pokial ide o vvnos z biomasy. sušiny, biclkovin a aklivnyth licćiv. uvádzanv z obrábanej plocliy, riasy ziskavajü silní: prevahu nad invmi rastlinami vyššieho stupñ. : použivanvrni ako potmva .1 knnivo, ako aj liełivvmi rastlinami. Čo sa tvka ich objemu, riasy dokážu v krátkom čase a s relativne nizkou potreben cncrgíe vyprodukovaf vaćšic množstvo organickvrh látok ncž rastliny vyššieho stupña. Zdá sa. že su veľmi vvhodnć pre yrobu veľkćho množstva biologicky užjtočnych a hodnotnvcl: Iátok. Je známyu: faktom. že aslronauli z NASA mali liež jcdlo založene na Spímlíne, ktorej liełivé a vvživové hodnoty boli vopred surostlivo preskíimanć. Vvskurnnid predpokladaju. že v budiicnosti budü riasy
 5. 5. " »j suma_ brušuu . Muąunuły uvod - ` dokonca eštc dćlclitcjším a : ime akcepwvanym zdmjom polravy “H a vyživovych doplnkov. Jednou z nich je urćiłe Spirulina plazensis. m m, um u, V Madarsku existujüdvadruhjąktoré sa nachádzajüvprírodnych vodách: Spirulínasubtilissima Kütz (zaloćcnla sü vovzdialeností 1 .3-2 pm od seba, mmm: m_ m n m_ “Hmm” 3.60 i l.5-2,8 pm širokć. Filament je 05-03 pm hmby. ) mm m, my) 1m i Spirulina maior Ku: : (vzdialenosf medzi zakočenianü je 2,7-S um. łlrka 57447: 25-4 vm "mb" “hmmm i* Sadundy. g za. .. 23.90 g 1-2-1-7 Im "°“= *""° m** P***- "Y"*° : smem alebo rözne izaláty pdpravované z biomasy rias. x ' ' 1381001115_ Hlnvné Iičinné nam l L ammm C-fykocyanln (modri sfarbenie p; ' ` Hunun c lkysąľ n. .. kuham Hum. .. s 1 (mmm: Vxumm m (nłwfłąvln) rłas. kloré ncobsahuje horłik). chlomfyl A (zelenć sfarbcnic, obsahuje horčik). asi 50 i? bicłkovín (pu-to sü bohalć na _ _ aminokyseliny, obzvlášf bohatć na cscnciálne aminokysacliny). vysoká Mmmm (Wánxmü molekuláma hmotnosi polysacharidov (váperuu so! apirulanu), mmmm""""j'°“'pł"'"ł) sulfolipidy. kysclina y-linolćnová (koncentrácia müže dosíahnuf 1%). mm' DW B-karotén .1 iné karotenoidy. ako aj vitaminy B, C a E. "'""""“ "(R"""""' m z uuą- usm Agnculluul Rea-mb Strvxc. Nannnnl Nulnezt Database (Slurhy pdmhuspoduxhcłm vrlumu. Namdná izumu Hvm). hllp "mah Iul wh [üvľndh *lnodsf nhowf337l
 6. 6. Srrłaüv: kruhu: . . Lloxwgjuixkv uma Hlavné Iiönky: Ako vysledok niekoľkych predklinickvch vyskumov so zvieratami a bunkovymi kullüramí, ako aj ľudskych štüdii, ktorć boli vykonane so suchym práškom za Spirulíny (samotnym alebo pridanvm k inym minerálom .1 vitaminom). rèznymi vvhžkami (extrahovanymi pomocou vody alebo organickych rozpiíšfadiel) .1 izolovanych komponentov (najdćlcžitejšie 7. nich sü: C-fykocyanin a špeciñcké polysacharidy), hlavnć Kinky možno zhrnüí naslcdovne: l. Pmtivirusovy, učinkuje proti víriuovym inlekciám. (Vo vode mzpustny" vvfazok spomalil množenie virusu HIV-l. dokázanć klinickvmi štüdiami). Antimikrobiálny (niektore vy-(ažky s organickvmi rozpüšfadlami. prthavć uhľwodiky, konkretne hepudekán a temdekán). 3. Anlioxidačnv (samolny prášok a Iiež nadkritickć vyfazky aplikovane' v kombináciách). »L Prutizápalavy" (obzvlášf C-fykocyanin, ktorého üčinky boli dokázané pri experimenzálne vyvolanej artrítide u zvierat). 5. Učinek proti bolesti (Cvfykoçyanin). (s. Chráni srdce, pečen a oblicky (hlavne kvoli svojim schopnostiam pohlcovat' voľnć radikály. .zle tiež : mtioxidačnym vlastnosliam a vlaslnostíam chránit' bunky). , Imunomodulaćny (špeciñckć polysacharldy vo vvfažkoch rozpustnych vo vode - potvniené klinickymi štüdiami). R. Ućinkujc proti tvoreniu nádorov .1 spomaiuje rast nádorov (ako dosledok zlepšenía imunimej ruakeie dokázanć kliniekymi štüdiami). ga 9. Detoxikačny Iiłinok a zmiemenie vedľajšich üčinkov niektorvrh liekov (antibioliká a iné Iieky. ako antitubcrkulotickć lieky, cylkosporín. cisplatina o zabnnuje ich vedľajšim iłinkom na srdce a obličky - klinicky potvrdenć). IO. Spomaľuje zhlukovanie krvnych doštićiek v krvi a oddaľuic atemsklerozu. ll. Prizznivo ovplyvñuje hladinu tukov v krvi (znižuje hladinu škodlivćho LDL cholesterolu a zvyšuic HDL cholcsterol. čim diráni steny tepien). 12. znižuje hLidinu cukru v krvi (ako bolo dokázanć klinickvmi štüdiami). l 3. Protialergícky" (lento üćínok bol zaznamcnany" pri alergickcj rinitidc). l~l. Vyrazne zlepšujc suv podvyživenych pacientov (láto vlastnosf Isola porvrdená pri klinickích štüdiách na defoch inñkovanych HIV). Pouiide: Urvchluje zotavenie zo stavu podvyrłivy z dovodu chorob. podporni: rekonvalescendu: pri niektorych meubolickwh ochoreniach. ako je vysoká hladina tuku a cukru v krvi; doplnková terapia zhubnich nádorovych ochoreni; zlcpšujc stav zápalov; zmierñujc vedlajšic üćinky liekov ~ ochraru pečene. srdu a oblićiek; prevencia virusovych infekcii a zmiernenie fažlwslí spésobenidi ínfekcianxí homvdi dythadch ciest. Často ic pripájaxiá k invm riasam, najćastejšic k Chlorella vulgaris. zelene) riase patriacej k rodu Chlorofyta. ktorá je dosf rozslrená a lahko sa pestuje.
 7. 7. ,, ___ Šľ 'u m: luni . .u ~ Murwnuxh uvul Vedľajiie üčinky, Icontraindikácie a upoaornenia: Doterajšie zistcnialykajüccsapodávaniaspirulínjąktorá obsahujeznačnémnožstvo bielkovín, vitaminov . i minerálov_ naznaćujü. že dcnná dávka do 50 g nespdsobila žiadne VŠŽDE, vyznamnejšic vudľajšin- ućinky. Znižená konzumácia vody počas podávania. itivanie vyššich divok alebo urćitć pridružene othorenia (t. j. : anémia) mim spösobit' slabi] horućku. pod! dvihania Lilüdka. mlademu nevoľnosi. zápthu, dokunm iližkosti s pećeñou a oblićkami na üplnom zaćiatku _lit-tiiy". Odponiča sa začač podávat' Spirulinu v nivkych davkach .1 zvyšit' konzumáciu vody o 0,5-1 liter denne, kedže tieto opatrenia s vcľkou pravdcpodobnostou mbránia vyskytu vedlajšich učinkov. Je döležite mat na pamati. že v pripada akéhokolvuk nežiaducvho íićinku je potrebne poradit' sa s lekárom. aby bolo dlhodobè uživamo vyživového doplnku bezpełnć. SPIRULINA (Ariivvozp ru platenmi "bi, níiíwihjrn. ,- . v aí: °': _vI= i i ü p ENI Ij'7': ~ Wi z« ~ k" V predslove som uvicdol, že už Aztćkovín si boli vcdomi priaznivych učinkov Spiruliny n: : sportove vykony. Möže to modemá veda potvrdić? Našfastiąáno. Huang. : kolektiv napisali vsprávez idi studiev roku 2000. že činskc a kubáiiske olympijskè limy si: tiež známe Iyiii, že« putas treningu .1 sütaiv dcnnc jedi. : Spirulinu. Autori študie skümali n: : potlunoch othranny üčinok Spimlíny na svaly, posobenie proti poškodeniu svalov vdosledku fyzického prefnienia. Zistili, 2e v dosledku konzumacie Spirulmy sa znižilo množstvo volnych radikálov, zatiaľ to . intioxidačná aktivita cnzymu superoxiddismutázy (SOD) sa zvyšila, tiež sa vyznamne znižila komentrária niektorych svalovych enzvmov. Záverom je, že Spímlina mćíe byí užitočná pri zniženi poškodenia svalov sposobenom námahou. Brazilski vedcí sa to paluisili potvrdit' v pripada 11 profcsionálnych cyklislov v dvojito zaslepcncj štüdii. Temo jav nemohol byi prcukázany v skupine športovcov s primcranym vvživovyvm slavom`. Odvtcdy sa ázijslu' vedci venovali vo viacerych łlánkorh priaznivćmu učinku Spirulinj' na športovć vykonr. . .Padla malej štüdie vykonávanej 2 tfždne na športovcoch möžc Spirulina pozitivne ovplyvnií połet ćcrvenych krvinick a obsah msnníi run-nu: mui muc. [mi . .n *vHuA-: rr . I 'Num x. .-, ,.; ,_. .,. ą Ag_“dh“, :ł[ hmm
 8. 8. _ : I: . in n. uhfruiira -Šç(rt: ':*. |1 m. ..n*p. t.. ... ,» t. j_ q! s . _ i ' 4 j r l '_luj . l__| jij'. * ç , _ v çizh-rivíl? j 'x ` " p -. . . ;. . . . r~ '* : ni l' li ~. "'< . " l- l. i hemoglobinu v krvi, .l dokonca imunitny system, (Milaöius, 5““'K“kké [Wľľebľ ŠP°ľľ°VC°Vs muiñľwuné V ŠP°ľľ°VY°h 2004). teda hod je v sütasnosti k dispocicii priliš málo udajov, “hñhľuľh v zásadc može priaznivo vplyvaf na športovy vykon podporenim hematopoetickćho systćmu (krvotvorby). hlavm- v stave nedostatkuľ' ' l ' ` i ' i: f ' 1 'igri' l . ' v. , Uživam Spirulínu jcdnoducho preto lebo funguje a je 100% prirodná vyuvdostné Šport), 7o n 8o ka' l telesni Citim že som v lepše} (orme máin lepšiu odolnost a rychlejšie sa (heh n' dlhć “m” 'ychloslná dioda' hmotnmhkg' zouvim po námahe či už je to iaáky trening alebo zápas. Moj posledny" mano” (293 ' 335 U) kondičny' test jasne preukázal že mám vlat vytrvalosti než minuly rok. sam** ŠPWW 7° * 75 kcal / ľľlľsľlá (Erwin Karman, Holandsky národny futbalovy tim. Rolanda-kai" (vzpiemnie. kulturistilm, atletika-vrhanie) hmotnost' v kg. (293 314 kJ) Spirulína mi poskytla zotavenic mL-dzi sériami. aby som pridal ešte viac. Silové - a vytrvalostné športy 70 - 80 kcal l telesni zlepšila moju poaornos! a posilnila moju iinunitu. Umožnila mi splnit' (vesiovanic. kij-'Ik-kanor. ľiľhloslnć limołnosf Vkg. si najvaćši sen v života kaidého športovca. .. _ , 4 korłuľovanir nad 1500 m) (793 - 335 kJ) Olympijské hry! Spimlírta na mn. : urobila t . - . .-L Rvchlostno-silove športy 60 -- 73 kcal l tclcsná veľky dojem a z mojej sküstnosli sa jej nič (heh na kratke trate, alpskelyžnvanic. limolnosí v kg. ncvymvná. 3 mnastíka. voldbal, vodne ~ lo. linke) (251 V 305 Id) 07m Vem". oľymvíiskí' Plavm _ . _ llry sa e 72 mi / telesna JuimiAľrika) .4 A w (futbal. tenis. hádzaná, baskelbal. hmotnosi v kg. vodné blo. hokçľ) (284 - 301 kJ) '| "Im1ct( T: . ir-ar 4<
 9. 9. . íír , W _ , H _ , _v_ lev-a' 'u Mura: . amm. .. v m. « ąww. .. l ` . ' ' I n' ' ~ ŠL«- Nkléłmlí urina' 'I' u M . l l? V M r' " ' ~ -A- ~ sükanítą: . m 31,000ms)' ' : m w: : i , g 'u , _ r r : . ~ I** ` . :IL I` I' . 'Vi' - " W `-. :. .:. ... ,u. kglnvnl" » , ,.. v:. . , .>g: .n-. W:NoHI'. '~'š Naslcdujücc rvrdcnía ncboh posüdcnć Národnim inšlimtom pr: vedu o polravinách a vyživc (OETI - Madarsko) . l Uradom vcrejnćho zdravotnicrva SR. Vyživové doplnky nie sü určené na diagnostiku, liećbu. vyliełenie alebo zabránenie akejkoľvek (hombc. V pripada zdravotnćhn Č: j_ , H. 7:3.: Šqp. . problćmu akćhokoľvck druhu sa pouda- so svojtm lekárom. Odporüčani pomL-r (ŠE) žlvín v rèznych iportovich odvetvild: Čo je Spirulina? Spirulina jo mimo-modri: riasa. ktorá dostala mono podh joj špirfllovírèho tvaru. Obsahuje najpozoruhodnejšiu koncenmiciu živih známu v akomkoľvek jedla. rastline. obili či byline. Čo Spirulina obsahuje? Je to potravina s najvyšším obsahom bielkovin_ víac ako 602% strávireľnej rastlinnej bielkoviny. Spirulina je plná jedinećnych fytonurrientov. ako fykocyanin, polysacharidy . l sulfolipidy. klon* podpornimi imunimy syslém, znižujü riziko drskytu infekcii, rakoviny a autoimunitnych achoreni, Je bohatá na prímdné karotenoidy. antioxidanty. ktorć podporujü zdravi: : bunick a mbžu znížii riziko rakoviny. Obmhujv: chlomfyl. ktory pomáha pri detoxikícii nepretržite prítomnych znećisfujücich Lilok. Obsahuje tiež železo, stopové minerály .1 vzácnu "T `, esenciálnu mastnü kyselinu. . m. " : f , ` l Alty' je rozdicl mcdzl Spirulinou : I Chlorelou? u. , ' : g: Chlorela. zeleni mikrorínsa. je vyživná potravina, ale nemá tic istć 4_ y ' ' ' vlasmoszi ako Spirulina, pèsobíacc prmvirusovo, proti rakovino ' > z _. 7 imp ñwłwudnwuíarnn (um pwgcutupuuhala m; gb,
 10. 10. *Jeune {lkléłałplł out-Mk' . . Miami-t: - m. « öpnülhuv (drum . a n. 4 . , . ..wa lvlr| `l4gn`íu. u`uIfI4"; `1iIl. Ž-'H a stimulujüce imunitnysystém. Bunková stena Chlarrlyja' z neslrávileľnej cclulćzy. ako v prípadc zeleni-j lrávy, zaliaľ Čo bunková stena Spímlívly je z komplvxnych hiolkovín : a sacharídov. Chloreln obsahujc nasytcnć luky a jej celkovv obsah (uku je relativn: vysoky". Je Spirulina hezpečnou riasou? Spimlína je jedinełná medzi modm-zclcnymi riasami. pravic má dlhü histćriu bezpcćnćho použivania. Azlćkovia konzumovali Spirulírzz; v Mvxiku prcd via: : ako phlimi storoćiami. Domorodí obyvatelia Afriky konzumujü Spirulinzz, ktorá rasti: v ich jazcrách, cštc aj v dncšnu) dobu. Za poslednych 20 rokov si ju müíćny ludi na cclom svete obľubili . Iko bczpućny vyživovy doplnok. V skutoćnosxi Organizácia spojenych národov .1 Svetovi zdnvomícka organizácia odporüćajü Spirulinu ako bezpečnü .1 vvživnü pre deti. Nie je Spirulina jedna z najproduktivnejšich potnvin na Ivete? Spvirulina vynáša viac nutritnvth materialov na akcr nei ktorákoľvek iná potravina. Dodáwra ZO-krát viac biclkavín na akcr nei sćja. ŽOO-knít vi. « net hovadzie Ináso. Tym. 9.1' budeme posloval' viac Spirułiryy, möžeme spomalif odlesñovanie 7.4 üčelom. aby sme mohli pcstovaf viac potravin. Tym, že ju prinesieme do nášho osobnćho života. stavamc sa síxčasiou riescnia na zlepšcnic zdravi: : našo] planćty. Aké ni prinosy Spirulíny pre ľudnkć telo? Spiruľína obsahujc všetky živiny. ktoré ľudské (clo potrebuje. Nedostatok ktorcjkoľvck z tvchto zivín mam: ohrozií správnc fungovanic lcla. Exisruje niekoľko overenyvch vedeckych štüdií o schopnosri Spiruliny spomalii mnaženíe virusov, posilnił bunkovy a ímunitny" systém a spèsobif mgrcsiu alebo spomalcnic rakoviny. Exłntujü skutołné vedeckć dökazy o vietkíd: tvchto tvrdeninch? Ano. Vedci po celom svete - v Japonsku, Číne, lndii, Eurćpe, Rusku . n USA ~ skümajü dolcžitos! Spíruliny. ako a prećo je Spirulína laki üčin ná pm zdravie ludi a zvierat. Stovky vedeckvch publikácií odhaľujü, ako Spirulina a je] jedinečné fytonutrienly podporujü imunilny" systém a zlcpšujü zdravim Alto Spirullna ponilñuje nai imunitny" xystém? Spfrulina jr silnym povzbudcnim pr: imunitny syslém. Fylonulrienty zodpovedné za posilm-nie iummilného systèmu si: betakamtén. fykocyanin a polymcharídy. Štüdie publikované po celom svete tvlujüce sa kfmenia myší. škmćkov, kurćíal, mačiek. ryb a aj podávania ľudom potvrdzujü, 'u- Spirułina zlepšujc fungowranie lmunitného systému. Lekárski vedd objavili nielen to, 2e stimuluje imunimv systém. ale skutoćne podporuje sthopnosi tela vytvárat navé krvinky. Dèležité časti imunilnčho syslćmu. kmeñoxrć bunky koslnej drcnc, makrofágy, T-bunky a NK-bunky (natural killer cclls - primdzenl zabijaci). slezina
 11. 11. :i: n. uu mp4,. . . ,:~'l -u m; i ~ A 'AI-Mo łłhtulmlł nłíułą' nc ł . . . #nemu-za mi öpnv-Ihus' ` ` l è; v. »r. `., `-~. v . ..u Inn. H`| wr3p| fA4ru z 4x _. `., «.nr. va:1~u: ~r. : ' w .1 tymus - všclky vylcazujíx zvvšvnín aktivítu, Vr-dri 'u všimli, in' SpIruIina ` w sposobuje mrlozrnie vuakrofágov, robi izh . lktivnejšlmi .1 cfcktivncjšimi J pri zabijAni bakrerií. - p I i ~ Ako Spirulina ochrañuje kardiovaskulárno zdravi« .1 pomik: znižovat' cholesterol? .. r Štüdie tykajüce s. : vyzivy' zviera! v Mexiku. Argcntinc. Japonsku a lndii zislili ruvnakć- prinosy znxzcrlia (lmolcslr-rolnx .1 zlopšvnio funkrir koronárnych (lev v dčslcdku znižani. : krvného tlaku. lludské štüdie L' Japonsku .1 lndii ukázali. že denna konzumácia niekalkych gramov I' Spírulnny möžc znižit' (holcstcrol. Ticlu Studiu naznaćujü_ 2x' Spirulirzu zniži sérovy LDL (Low Dcnsity Lipoprotrim - zly' rholesteml) .1 zvyši “ o** HDL (High Densily Lipoproxcins - dobry (holesterol). ` ' lludskć šmdíc v Ncmccku a lndü zislili ufckl mia-nu hmomosl: spolu so znižcnim (hdcslvrulu. Všctky dcto Shirlie naznaćuju. ir Spénrlírm jo dñlvžirym doplnkoun pre kardiovaakulámr ulravie . l pre zniímh» dxolastemłu. , . , . . . I - Ako stranka-Ina 11' SpIruIina? A Bunkovć sleny Spirulmy tvori jemna siei bielknvin. polysacharidos' . z enzymovv Rotpusli sa vo vašem telv. Je to döložité pre tych. ktori trpia slabym travcním alebo pr: : staršich ludi s obmcdzcnuu slravou.
 12. 12. Splnłkil kolu: . Sumlhl na Často kladené otázk tykajüce sa Spirulin Bnzymy ni dčložitć. Alto mćło Splrullm budovai : ynćm cnzimov niiho tala? Enzymy v našich Ielách Irávia potmvu, oddcľujü, lepia a apravujü naju DNA a poháñajü základné systémy nášho tala. Je vždy dobre podporif našu stravu surov/ vm jedlom ako ćerstvé ovotie, zelenim a Siavy. ktorć si: bohalć na prirodnć živć cnzymy. Dehydmvami super polravina ako Spirulína má stále prltomné prírodné enzymy. Ešte döležitejšie je, že Spirulina ma' stavebné bloky ako sü minerály, fytonutrienty. antioxidanty a polysatharidy, ktoré aktivujü vlastné systémy cnzymov násho tcla. aby dobre fungovali a vykonávali svoje počemé ülohy. prablémy s uávenim a zápchou spösobenć palogénmi ako Ewh aCandída. Ako möíc Spirulina poskytnüf vyvüenort' pre ulnvie tala? Raslic vo vclmi alkalickych vodách. Považujc sa za alkalickü potravinu a poskyluje telu viac alkality. Je skvclym vyvažujücim Činitelom v pripada akejkolvek slravy bohatej na kyslć jedlá . Iko je cukor. káva. sćda. alkohol alebo maso. Vyvážcná strave ~ z tohto uhla pohladu - posüní vaše zdravic a zvyši odolnosí voćj chorobám. t' Preło jo DXN Sprirulina lepši: Alto diva' Spirulina? DXN vybrala najlepši: kmcnc divej Spirulíny a organicky ich poslovala v čistçch nádržiach. DXN Spirulina obsahujc tic istć aktivne lálky ako divá Spirulína. zadal Čo jej üćinnosf je vyššia a kunzumácia bezpečnzjšia. Ako Spirulina pomáha pri znlšovani hmotnolti? Z dćvodu olxialmuxym amlnokyselín Spirulina pomáha potLmčií hlad a zrychľuje metabolizmus. Okrem Ioho, v kombinácji s vysakou koncentráciou inych živín Spírulína prirodzene pomáha potlatif chuf do jedla, a Iaklo umoáñujc zdravi' znlženie hmolnosli. Aky' ćžitok ma' chlorofyl v Spimlínc pro ľudí? Chlorofyl v Spíruline pomáha dtzinñkoval uávíaci syslém detoxikáciou a ćistením ćriev. Okmm toho chlorofyl pomáha pokryf podráždenü vystelku žJIüdLI. a lak zmierñuje symptćmy zalüdoćnych vredov a zabrañuje tvorba vrcdov. üčinkuje tiež ako funkćná potnvina. ktorá kími črcvnć baktćric. hlavnc Laktobarilus a Biñdus. Udržiavanim zdrave) populáde Wchlo baktéril Spirulina redukuje
 13. 13. spamm hud u . a_- u' '.1 n: ) Často kladené otázky tykajüce sa Spirulíny V čom u DXN Spirulinn odlikuje od invch produktov Spirulíny V nluj forme je DXN Splrullru dontupnd na trhu? dostupních na trhu? DXN ponuka Spnulmu ako tahlctky. aj . uku K)rah"l)k| l, JC tu 'vybcr knucñou' Smrulirvy' vysoku) kvallly. Iršmm-nr v: pnmn. fnzYnr-aku u na Slulwnskt: je Spirulina dostupná Im l. Organuky pcsluvaud v ćxslyrlu naflrkiarh. v rabłerkzrrłn, 120 kswñašn n 500 ksF/ Taša} l. Cr-lknvu' rmdvnie kvality od pcstovanin JŽ po koncćny' produkt_ 4. Vyroba v tovarni, ktera' je ccrtiñkovana Spravnuu vymbnou praxuu Kto by mal uživat DXN Splrullnu? (Good hlamxlacltxrmy, Frama' V GM? ) s cxklxxznvnyn) labnralorion) DXN Spírulnm je skvelá pre llldl všctkych .1 mIjIvxodr-nlejšim vybavezuun, vekovych skupin, vrátanc dnu. S. ľokroková lechnolögia spracovania. ktera uchováva žlvmy_ o. Bcz akychkolvck (hcmickych pnclavnykh a konzurvxairxytll lalokv Je DXN Spitulina vhodná pre lohutnč T. 100 ": '. rasllinny prmlukl. žony? N. Ccrtiñkacia llalal". DXN Smruhna ju. - bczpcćny" produkt, nby l 'i llahko slravltclna a absorbovaná lclom lm knnzulnuvnl kaidy, dokonm pocas IU Vhodna pru wiclky vckovu skupiny a prc dlhodobu kunmmaris: Iehorenxstvn. 'ľehmnè : łeny sa však tiež možu l l. lŽxlrz-Ixwm' lahko na konzumovanio. ponudil s lekamm prerllyln. nvrí mćnu uživat' DXN S! J"I1!'77:[| Ako DXN zabezpečuje kvalitu Spirulíny? DXN Sprruhrnz jo srrikuw ~pr.1(ox~.1v. |n.1 (lü l. |l)ll"llPl'< . Ilrvlm pmšku Mi DXN Spirulina urtiñkátiu Kahl? .1 zapcćaxcxxa priamo do Hmš . `lll. `l)() vrcttxšok 'ľcchnlcky' pvrsonál naša: ) l Ano, ľxllmsu-rslvn Išlaľllškľlln UDZVDJA ? vl. |l. I]r. xz^ LMKIMJ uznaln DXN farmy dcnnc vykonava [esty konuoly kvallty na každum jľílllolllvąvnl I Spiruľmra M. ) rrrtxľukasxl: Hala] kruku vymhg* . Iž po kom-Hay jnuzltnk! Takim možcmą* zaručill kvalim. Člslolu Il ućnnnosi produktu pre zakazmkox' Je DXN Spirulina vhodna' pre vegeuriinov? Ann. vnaša DXN Šprrulmu ji* pvštavuna organirky .1 msno uplnv bez pnnZlllJ . avm AU une-ml, Prem je idcálrxyn) zdravonrvll: doplnkom prc , .I. .«. ... . : Jlxvlunl: p' m. vvgvtnrxanrxxx
 14. 14. fr “laura akt-lan '~ . mui ' . . gqłąąmlą; . . n öpnxáungv (ní-rur-H-: a 14hnąpvl'łIHriAVçIfJIVŠIAIMMyIJVJUIŠUUČŠI Je DXN Spirulinn nivyková? Nic. Zloženie DXN Spirulíny su živiny. DXN Spirulina je potravina pre viiš organizmusl Níćim sa neliši od jedenia u-leniny a ovocia. Závislusl na DXN Spirulinu sa Itcvytvára. Exístuje limit pri užívaní DXN Spirulíny v tobletkách alebo práiku? Nie. Pre priemcrnü zdravil osolzu sa odporuća uživaf 6 tablic! alebojedno vrccuško dcnne pre udržanie zdravia. DXN Spirulina je tiež bezpečná, .zby sa uživala spolu s dalšimi produktmi DXN. Mćžem uživat DXN Spirulinu, ak v süčannostl uživam lieky Iápadnej medldny? Ano. ľaricnxi, ktori uživajo lieky západncj meditiny maju dovolenć konzumovaf DXN . Spirulinu padla odporüćania. Ak som konzumoval DXN Spirulinu po určity" ćas, vyskytnü sa nejaké vedľajiie üčinky, al: pru-suhem tento produkt uživat? Nic. Zloženíc DXN Spirulíny poskylujc živiny potrebno' pre vaše telo. Ak prcstancte uživat temo produkt. len jcdnoducho odoprielc vášmu telu živiny. ktorć poxkylujc. Spösobuje konzumátia DXN Spirulíny nejaky' vedľajii učinek? Nic. DXN Spirulina je üplne prirodná. Ncobmhuje konzervaćnć
 15. 15. (v í á _ "kuza Nkujłq i urłlł* I . . {lunin-cs m' , unuulhnr 4 mt-xunVvtnwm-Mu l Agluriovlvn 16:43.. .._uunvwnlüllľsñćw lálky, umelé farbivá, prídxulc, pcsticidy a syntcückć Lložky. J: : jemnym povzbudcním vhodnym pre dlhodobü konzumáciu všetkymi vekovymi skupinami a pre všctky roćnć obdobia so žiadnymi kontraindikáciami Ani nežiaducilni vedľajšimi üčinkami. Strni DXN Spírulina svoju üčinnosí, . nk ju budem uživali po dlhy' čas? Nie. Na rozdiel od syntctickych látok bežne použivanfch v medizínc a inyvch produktov, z ktorych niektoré : nam stmtil' üñnnost' po dlhotrvajücom utivaní. DXN Spírulinn obsahuje prirodne' živiny, ktorć sü pozrebné a ihned absorbovanć našimi Ielami. V ktorom čau. - cc: dei je najlepšie uiívai DXN Spirulinu? DXN Spirulina može byf uživam v kwromkoľvek čase počas dña, nic je podstatné, či pred alebo po jedla. Ako konzumovai DXN Spiruliuu prášok? Konzumovai DXN Spíruhnu prášok jz- veľmi Iahkć. Mbžt byf uzívany príamo, alebo prášok möžc byt' rozmicšany vo vode .1 pridnny do polievok, ovsene] kasc alebo nápojov. [všimníte si pmslnx: DXN Spirulina prášok ni: je k díspozicíl v híadarsku a na Slovensku} Mi DXN Spirulłnn va forme práłku taki Isti üčłnok : ko tabletky? Ano. Prášok aj tabletky poskytujü ten ist? üžilok pr! zdravie. Prášková forma pomik: ñexibilitu pri vyberc mnozslva konzumovaného v ktoromkoľvck čaw. Dalsou vyhodou prásku jr (o. že ponükm alternatívnu voľbu pre tych, ktorí z akéhokoľvek dbvodu nie sü schopní prehltnm lablelky, dobri volba pre dojčata' a deli. Okrem toho sa dá puužif viau-rymi sposubnni, dá sa zamicšaü do vody. :Iápojov alebo polievok. Tabletky ponük1jü pohodlie - nie je potrebne' ich odmeriavaf a ľahko sa s nimi mrába dokonca a) pri ceslovaní.
 16. 16. s, « w mm. . amp. ,- Splrnllna a ovomou ibvou Začnit: s čajovou lyiićkou Spirulíny umiešanou s avoc- nou šíavou v mixćri. Jablko. ananás alc- bo papa): funguje najlepšie. Možete zvyšif mnołstvo Spi- mliny padla vaše) chuli .1 vášho oseb- nćho ulravotného programu. Ovratni koktdl s pąpijou a Spirulinou Ingmłicmíu: 1 zrelá papája '.4 čajovcj lyiíćky škorice 1 ćajová lyžíčka Spirulíny Šćava z jcdnej limetky Spösob pripravy: Zmixujtc všctky ingredíencie 3.3014 FI . w 'ka -r u. Spirullnoví kokteil Ingredíencíz: 2 banány Polovica hmčeka jogurtu. jedzn hmtek sćjovćho mlleka alebo jeden hmćck ovocne) šhvy (jabmo, pomaranł alebo ananás) Jedno alebo nam! z nasledujüceha: 1 papája. 1 broskyña. 1 mango. polovica hmtelu malin l čajová lyžiñka Spindíny Spásab prípmvy: Zmixujte všetky ingrcdicncin. . , . ..: . Spirulinovy' mllečny kokteil lngrrdíencíe: 250 g ćerstvćho alebo mrazeného bobulového ovocía (brusnice. łervenć ribezle fungujü najlepšie) 1 zreli banán 500 ml mlhlu 1-2 polievkovć lyzitc Spirulíny (podľa vašej chuti) Spásob priprav/ y; Vložte všexky ingrodienzic- do mixéra a mixujte, az kim lmkteil ncbudc husky a krémovy. Kokteíl Io Spirulinou a jahodami' Ingrzdienáe: l. balenie jahöd l hmćck ľadu 4 tabletky DXN Spirulíny Spösab pripmvy: , .~ Nakrájájtc 1 malé bale- L4, nie jahod a vložte izh do v l mixéra. - Pridajte hrnčck ladu. Podajte 4 tabletky DXN Spirulíny. -u ? Amy nm. 'Vwww dxnuuhrximcorzľ pmžurrfuecupes php Mixujtc : ni kim kokteil nic je hus- ty' a hladky" a podávajte. Poznámky: Jahody je mołné nahradü akymkoľvek inym druhom bobuľového ovocia, ako l balenie brusnlc, čcrvcnyrh rtbezlí. malín. čemtc, ale može sa použil aj 4-5 ks kiwi a 2-3 banány. - )`. »r- Spirulinovi : alu Pridajle jednu čajovü lyžítku Spir- ulíny do mlsy so salsou. Spirulínn podporuje chuf a dáva salse nuji- mavü farbu a peknü šlruktüru. , ..`. .- Ktémovi malčka Ingnrdiencic: 4 polievkové Iyžice kyslej smotany alebo odtučnenébo jogurtu Šfava z jednćho citrona 3 čajové Iyžičky tamari alebo
 17. 17. Recepty sćjovej otnáčlcy 1 Čajová lyžičlu Spirulíny Spćsobpripmvy: Zmiešajte spolu všetky ingrt diencíe. Omáćku mozno použif na toast, nckvaseny chlíeb alebo akćlcolvek inć jedlo podla vašej chuti. . ..y m_ . . bolši: krémová omáčlu Ingrediencíe: 4 policvkovć lyžice kyslej smotany alebo odtućncnćho jogurtu V: ćajovcj lyžićky garam masala 8: sa čajovtj lytičky rasce, alebo 56 čajovej lyžičky prášku curry 3 čajavé lyžičky tamari alebo so- jovej omáčky 1 Cajová Iyzička Spirulíny Mali' strüčík cesnaku Spásob prfpmvy: Zmicšajtt spolu všetlxy ingredienciz. Založcnc hlavnc na knihc Kelly Moorhead ot al. Omáłku možem použif na konst. nekvuweny chlieb alebo akćkolvek inć jedla padla vašcj chuli. . ..y . .4 i- Guąumole lngredírncic: 2 avokáda Cayenské korenie 2 Slľtdnć rajćiny Čcrslvá llmelková slava na ochutenie 2 polievkové lytizt salsy Sol na othuxenie 1 čajová lyžička Spirulíny 1 polievková lyžica najcmno m> krájancj : ibule Spdsobprípmvy: Roztlaete avokáda. Pridajte všetky ostatnć ingrediencie a dobu: rozmixujle. Spirulimz dáva guacamole pelmü farbu. l polievková lytica kyslcj smołany l čajová lyžičlu Spirulíny Paprika na ochutenie Tamari alebo sojova omátka na ochuteníe Sposob príprmry: Rozllačle spolu všctky ingredlen- (it. . gr »Q10 Prato (orničlu na cutoviny) lngreditncie: 3-5 policvkovych lyžic panenskćho olivovćho oleja 2 policvkové lyžice par mczánu 3 strüčiky cesmku 2 ćajovć lyžičky Spirulíny Štiplta soli 60 g (2 uncc) piniovych orieškov, maludamovjkh orcchov. mamili alebo vlasskyth orcchov 1 hmček čerstvych baulkovvzh listov Spásob prlpravy: Zmixujte všetky ingrediencie. ooppuç. Tofu hlát lngrediencíc: 23o g (8 und) tvrdćho tofu 1 paprika (červená alcbo zeleni) 2 strednć rajćiny 1 strcdná culdna 1 slredná naslrühaná mrkva 2 stopky zelcru 2 jamć dbuľky. najemno nakrájané
 18. 18. Recepty 1 polievková lyžica tamari alebo sćjovej omáłky Vačsia štipka bazalky, tymianu amajoránu Omáčka za štipľavćho kore- nia alebo (ayenské Ronnie (na ocliuteni: ) 1 kopcová ćajová lyíićka Spirulíny Spćsob prípmvy: Zmiešajt: spolu všetky ingredien- cie. Takmcr akákolvek kombinácia sumvcj zeleniny može byf pridaná do lofu šalálu. . . yuł- Priudn (topping) na ryžu lngrediencie: sezamovyth scmiaćok Sušené bonito (padla vaše) voľby) 1 ćajová lyžićka Spirulíny 3 políevkovć lyžice sojovej omáćky 1 palicvková lyžim opraženych sphľw hmm. I MM, Založoni- hlavne na knihe Kelly Moorhead et al. Sposob prípravy: Zmicsaite všetky in- grediencie a podáva- ite na vrchu ryze Poznámky: Bouizo je sušená ryba hlavne z druhu rodu Sarda. V japonske] kuchyni (naziva sa katsuo) sa používa hlavne na prípmvu dashi. V Madarsku sa dd kupit' v ołxho- death s oricmálnymi potravinami. DA . u nahradif akymkolvck inym typom sušenych morskyth ryb. -ü- m. - Spirulinovć patć lngnedíende: Šfava 1. polovice cimána 1 čajová lyžićka sojovej omáčky l polievkuvá lyžica olivovéhc olL-ja 1 rozIlaćc-ny suüčik cesnaku l tajová lrłička Spirulíny Sposob prípmvy: Zmiešajle Spirulinu s cesnakom. Pridajte citrćnovü šfavu a sćjovü omáčku a dolin zmiešajte vidlićkou. Primicsajlt olivovy" olej. Podávajte na maste alebo krekroch s plátkami rajčiny a cibule (podla vaše) volby). Nastrühanv parmczán (Tesnakovv prášok (na ochutenic) v, pclievkovej lyžice vločiek łcrvenej morske] riasy (alebo inych morskych rias) C ayenskć korenin (ili korenie alebo paprika l policvková lyžica Spirulíny 'hu Spćsob prfpmvy: Urobte puluncc ako zvytajnc. Zmicšajtt spolu akćkoľvek alebo vsclky vyššie uvedcnć ingrediencie. Kym sü pulunce ešte tcplé, pridajte zmes na ochutcnica energícky potraste. aby boli pukance rovnomeme pokry- lt".
 19. 19. gun' a. : : mmm . Vyvvdľmzr piqnxw Aminokyuliny = alebo iny'm vvrazom aminokarbonove' kyselíny, mi stavebné jednotky bielkovin. Sü (o organické molekuly. ktorè obsahujü amino skupinu (-NH_) aj karboxylovü skupiml (~CO0H)- Anćmia = ochorenie z dovodu znlłenia počtu ćervenych ktviniek. Prlłiny možu by! rözne. Antiąlergltkí = alcvkolvck ułinok alebo látka. ktorá učinkuje proti alergii alebo zmenšuje jej symptćmy. Antibiotild s liełebnć látky, klore bud zabljajü baktérie alebo blokujü ich množenie. Antlmikrobiálny = látky, licky alebo üćinky. klorć blokujü množenie alebo rast mikrobov (t. j.: bakterü. plesni). Antltuberkulodckí lliek, ládu - liećivá, hlavne -)antibiotikaľ, ktorć možu üplne vyliečif tuberkulćzu (TB. suthaty. suchá nemoc) v spravu: : vykonávane] liećbe. Antioxidant - látka. ktera müe spomalii oxídáciu molekul. a talno potláča üčinky volnyl-. h radikálov. Andvirusoví' - üčlnok alebo látka, ktorá učinkuje proti virusom. m' " blokuje alebo znaćne spomaluje ich mnoecnic. Artritlda = zápal klbov. [S (betaHcu-otén = prekurwr vitamlnu A, ćervená kryštalická látka. Enzym karolenáza. vylučovanj" črwnymi klkmi, razdeli molekulu na dve molekuly retinolu (vitaminu A). Prebytak beu-kamténu je skladovany v pečeni. ktorá ho v pripade polreby transformuje na aktivny vitamin A. Jo to uvedene v Madarskom liekopise Vlll. (Hungarian Pharmacopoeia Vlll. ) aj v Europskom liekopise (European Phamucopoeia 6.) pod označenim: Betamwrenum. Vápenatá sol Ipirulanu (Ca-Spirulan) èpolysathañd. zlozcny hlavne za siranovej ramnćzy. v chelálovej vazbe s jcdnym kalciom. Karotenoidy - názov skupiny molekul, všetlry maju ten isti kumulatívny vzorce: C mHy_ a oranžovu farbu. Okrem dvoth hhvnvch druhov: alfa- a -)beta~karoten, exlstujü ticž gama. delta a epsilon- lmrotćny. Nachádzaju sa vo vałšine žlto-oranžovo sfarbcného ovocia . u zeleniny, ako je: mrkva. cukmvy melon, mango. ale aj špenát a kučcravá lmpusta obsahujü karotćny. Chlorofyl - látka nachádzajuca sa v zelenych rastlinacli. ktera absorbuje unergíu za slnełnćho svetla .1 poskytuje bunkám energiu potrebnü
 20. 20. (rünldkl hru: Al . . 'ľ-nwtľvra* r ; -- in u- - pre chemlckć rcakcic. Chlomfyl A mi modri' odtieñ zelenej, zatial Co chlorofyl B je žltlcastozclenf. Euendálne amlnokyseliny - èannirzokysrlíny nevyhnumé pre život, alc organizmy ludi a zvierat ith new-dia vytvorif, prem musia byt' prijímané potravou. Existujc 9 základuuych aminolryselín pn- ludi: fenylalanin, histidín. lvudn, iwleucín, lyzín. metionín. ueonln, tryptofán a valln. Kyrellna -) (gumü-linolčnwá x (skratka: GLA - gamma-linolenic acid) nenasytcuá maslná kyselina. vyskytujüca sa predovšetkym v rastlmnych olejoch. Jcdna z Omega-G maslnych kyselin, zohráva dćležim (Ilohu pri imunitnych funkciách a integritc kardiovaskulárneho systému. Eudsky organizmus ju nie je schupny synlelizovaf, musi byi dodávaná stmvnu. Semienka pupalky dvojročncj, boráku. Čiemej raste. konopc a Ziemej ríbezle su obzvláši bohatè m CLA. HDL = lipoproleíxx s vysokou huslotou (high dcnsiry lipoprotein). obsahujc 45 “Aa tuku a 55 'Tè biclkovín. Prcnáša (holesterol z krvnćho obehu do pečene, klon" bude vylfnćenv. .1 tak prisplcva k odčcrmniu (holesterolu z organizmu. Hematopoetickv : ystém ~ System krvotvorby. vzfahuje sa na všctky tkanivá a orgány, ktorć sa züćasmtljü na vytvárani zložiek krvi; hLwne kostni dreñ a sla-zim, :le Iiež a) nieklorć časti pečene .1 ohličiek. Cudské itüdle = (estovaxaie . I pozorovanic vykonávanć na ludoch. lmunomodulačnv nieća_ ćo ovplyvñuje fungovanie imunitného syslćmu. In vitro = pokusy vykonávané v striktne kontrolovanych podmienluch, mimo živi-ho organizmu. v skümavkách, Pctriho miskách. atd. In vivo = pokus vykonávanv vo vnürri iivého organizmu (zvieracieho). LDL = lipoprolcín s nízkou huslotou (low density lipoprorein). tvori ho 80 : K: (uku a 20 'ŠL bielkovin_ preniša cholesterol z pečene do llunív, zvyšuje konccntráciu cholcstcmlu v krvi a tlunivách. Malu-ofág = Skupina buniek nášho vrodeneho imunirného sysremu. Sü produkované červenou kostnou dreñou, ich ülohou je objavif. idcntiñkovat a znićit' akukolvek cudziu ćaslicu v tkanivách. Fykobllizöm e bunlcové orgány v tvare pologule, špedñcké pre cyanobaktćric. züćasmujü sa na -)fotosyntéze. Fykocyanín : vo vode rozpuslnv bielkovinovy Izomplex v modrych riasach (Lj: Spirulina). ktory" im dáva modre sfarbenie. Sü známe dva varianty. C-fykocyanln a Rłykocyanín,
 21. 21. :p ' IA v Fytonuu-ienty - rasllinné látky, lrrorć nic su uznanć ako potnvíny pre ludi, .Ivšak ich nizka a nedosratoćná konzumácia može pmvdcpodobnc spbsobit' stav javíaci sa ako ochorenie, Potosynrén = biologickv proces. hlavnc u rasrlln, al: rieł. u nicktorvch bakrćril. Vyuiívanim energie slnećnćho svetla produkujüorganickü lárku (glukćzu) z anorganitkvclu Iálok (oxid uhlićilv .1 voda). Zjednodušenv vzorec tcjto chcmickej reakcie je: GCC; v 12H70 ~ cnergia sveda = CHHHOn + GOJ 4 6H)0 Polynadurłdy r velke molekuly sacharidov. tvorenć jednoduchvmi cukrami. Najznámejšími su celulćza a škrob. Ale sem patri aj chirin. ktorv tvori bunkovu membránu hüb a exoskelet chrobákov, Predklinickć šuídie v testovanic a sküsenosti s lekárskymi poslupmi na zvíeratách. Proluryoty = vaćšim znich je jednobunkováJe mcdzí nimi iba niekolko viacbunkovych organizmov. ktorvch bunkám chvba odlišcnć jadra. Tito skupina je Idasíñkovaná v dvoch vaćširh skupinách: Arrhebakréríe and Bakteríe. Rlnltida = zápal nosovcj sliznicc. / l z <-< ' Sulfolipid - (uk obsąhujuci zlućcniny siry vo svojej aktivne] skupine. u Superkrilieká extnkcia exrrakcia vykonaná tekutinou v superlmtlckom slave (prcchocl medzi rekutvm a plynnvm sravom). SWWWVČČŽSRIIIŠČII = (SOD) -èanrioxidačnv enzvm, obsahujc k°V°W Zložku. a lah! ! sa vyskytuje vo viacerych formách. V závíslosti od obsiahnutćho kovu s. : nazvva: mlłdn zinoke, mangán- a železo-SOD_
 22. 22. r-. _u>~. . . : hrwruxn -iz . .y , . m. .. Činske tdroje: I *l Hmm: LX. « al: Ełfms ni nrlurx-rl Mu-. :Ir Unmngr' a. . mm 1 ł~ 5 'l' *'. ], 'f '. ` l . [Učinek . S . nkvrr PaIr/ h.« na pnšknclvnu- xvnlnv . spinoliz-rxt- LVEČCHHII u polknnuv] 20001 7 1.1.. 58 9. ľ ` *í l XIONGZ Y [ Ž' “IHP 'IhmnNrAr-rrrrril : m sport: : . :bi/ Ały' l , Ž 'łl " . .`j ' . I Vpíyľ rluplnr-Iu. : . SJ/ vrun' ` naivni' ['I.7ft'l7'. '< nn Exorciw m' s uppľvmen r. : mm c- l. .. 457. Anglické zdroje: Annan I, S. et al. : lnlubxtnon al HIV 1 rcplicatiołi by an . Iquľnlh extract of šłní '.7 platcnsis [Arľhrox-pinr pIan-nm-. Cw [Spornaleutu xunulvxu. ) HIV 1 vudnyrrx uxrnkrtxm za . Špil 'nrp plate-ns: : {Arlhrospim pldrcnsisia] J / lrqurr lmmunr* Drift Symlr Hum Rvlroivrol. May l; löñl I: 'I' 1?. HNS, CINGI, C. et ll. : llit' ctłcds of . '; rrrr. w'. 'r. '.7 mi : Illrrgi: rhimux [Učnmk . VN na . ilr-rgurkü ľlmlilllLl Eur Arrh Omrhrriuluryngol. Okt; 26500), 1219 l2 . . 2005. FRANCA el ll. : . ü}'. Ir: ./: r,'. : dom not ČlLTYVCP-l' : Izuaclu dmrn-. Ie nor oxidativw: sm« in (yrling . uhh-c . with Adrqnalr nulrilmrml xlnlur. In-zmhm* mysktxíenre . naslov . mi uxrdainy* stres u atletov cykhstm- s pnmrranym n. xvnvym slavnim] Biołćíprurl 7x14). ?~łžk?5ľi. 2010. I ' ] Iłsuo G. et al. : C Phymcynmn, .i Very Pültľnl . und Nnvcl [Hatvlvr Aggreł_ tinn lnlnliílnr (mm . 'plan s". [Crfykuxyamn, vrľmi ućmny .1 novy inliibitor ' hlukuvania lrrv h (ln-. lztzrlt I JAgrrr Food Chrm. Od 5. SCŠCŽLJ): ' 345" O. 2005. KARKOS, ED. It al . .na m Clinical Macht-r: Evidr-ncr--H. I~. czl Human Appliuunnh [Spa/ Kran: v klnutkc) praxi: Ludskt . iplikarin- založr-nu- m » s): dñkzzorhJ Evíd Based ComplcmczilAlterrul Med. Sept. N filíi): 700.8 KIIANZ Bluoounu, mmsln, ns. : Nutritionaland 'Ihumpcuric Poramial of Sm' . [Vyživnvv . i rrmpcuritky' potentml . `, r 'Nail t`urr Pharm Išiturvchnol. Okt; G 373879. 2l')O5. KurumA. etal. : lšfírrt Ol.5;", '/1w': 'ľľr7,. l blucgrcen JlľJC, on ycnmrmr m' inrlurrd oxidatiw SIItSS : and rerml dyshmcliun m mh. [Uć mnk »Ema modro Zrjlcncj rinsy. n. : oxnhtny' . .lrrx . n (lyshmkritl oblićick spèaobcnu genmxrucmram u purknrunál ľundam Clin ľharmacol. Apr; 20(2): 121428. 7006, KULIIIIIIIITIIA A. OI d. : . v manažmcnlc zdmvotm-i staroslivosri. ) Curr Płmrm Bíurr-thrznľ, Okt; um- 400 405. 2008, LAIAIQA. , RIDDY, C. LK. : Antidizbcric property of SW vlasmost' šfzv/ rtr/ nyz] Diabelulugna Crmum. Moonuun, K. , enmu, I. , Dr. cirslwsxr, GJt _Sjvx/ Ir . Supr-rñxul 2" d !5', 'r. "I1.u'. 'I. I.v. ' Prirvdn. ) super pornrnnn. 1. Vyrłanux] Kailua Kana. Hawai 1 Cynnutrch Carp. . 2006. tih s. ISBN 0 9637511734 l, . L] NAGAOKA, S. It II. : A Naval Protein C Pllynxyanlrx plnyx . i Crucial Role in the Hyporluolesic-rolvrrn. Action of 5)' 'I'm plJľľIlSiS Cona-nlmtu- in RAM. [Nova hxrlkowna C lľykocyanu: hm düleutu ulohu v hypnrhnlwctcmlcmrckom uć` ku kuncenlmtu . s', v~. - wívryplarrnsís u pollunov] .7.'u! r. Od, LŠSHU) 'Idľñ ' O 2005 OIDEIIII G. ot a mrhacrt-rinl . ucnvxry of voLmIo componmi .1I1(l various rxtLuL uf ` n. « , uLur-rru. « [Antxlulcrr-rralna Alłllv] volatilnej zluzky . a n-xną-rh uuu) x mrľwryplitvrrsrsl Phytother Rľ). Sap; 1H1'I): 'ľ5d 'IST ? Ull l. SAIII-III-s. R. et al. : nv, ... I.. .I. ~c. ~.uz. ~mu sam« o! m rumen«. with llnu-rlipulvvnt« Nwlvluunz *iynulrçuxicu ]lłvp«rclrawlrwrrrnlçmicky- “cmok _S'; vr. v."1n{| ' u puuuxlnv -. liypvlllyltłlrll| ln lwm Iiclrotirkym byľldľillllüllľl . I Muri FrxxLSumrru-r. mi "l "h . Hum l. lArttirlialu-tirká 3006.
 23. 23. ~<`. ':F` 'Vi SANDIIIJ, Js. . Bnunwu, D. , sumov, s. : Elłimcy of spnulrnu Supplementation on lsometrit Strenylh . mel lsornctric lšndurance of Qumlrrrrls. « IH 'ľmmvrl . Inrl llntmim-rl lnrhiuulnulv. .l Comparative' study. [Ucinnosi (loplnenia Spirulmy n. : izomvtrirku xilu a iuzmvlricku rytrvnlnxf quJdt/ tccpnuv u lrenumrxych . I netrćnuvanydi , edmtov - purovnavncia šrudml IJAIBS. Z(2) 79' 843. 2010. sun-ou, J. : Nutrition Rchalxílrtntizm of HlV~lnfencd . und lllVNegative Un(lI'Yľ| ľIl1Yl? -l1l'll Children Uulizing_ Spuulmu Wyzii-ruuí n-lImlJxliLItLI podiryáivenydi deu' inhkovaiiyih lllV .1 Hlvrncgativnych s použitim _Spmzlnrinl Ann Nurr Pulz-nih. Nov DN; 40th): 373 ~1180. 2005. [ni nhnnlčnl zdroje naloženi na nnglldtíeł: ahstnkxod: : [Ih: IunxľlllllłlnnałąląlínxziL(1.li]Go líuuLA]IJBnuroAJl: Blnliwglidl . Kllľlly n! .Š/ vrrulrmv. : [Brologizłm Aktivira . Š/. r ima] 2h Alikmblnl Epidvmml Immunnłvíol, Mar Apr: (23114 118 7001. llylkmlllliľlłilľkíílu . iumsiir>i: ii. cnupvmuu. Kum. luupoñiin.1.2001_2:114418] [I 'r nmmľ HGORIAMEMAUII C1micaLand-: xrx-nniumt. ilstiirlynf. vearfñcwy m (hrani: diífuw lzwr drsvmses. [Kluutka . I cxpcnmvxitalna . xlutlhl pri rhronickyth Clifuznyrli rhnmbarh pcłr-nr-. I Lik . Španci Sr-p; (Bl: 85 93. 2000. [łxľilulxo-crvc/ Icp: :Ircmasmilt- . mcJLwcnnn r-ąbcrrurIIu-cr: r/ IImJIIuI n/ m prmiwuu . mag mm I. I. 'I(DIIIIIJI. IIIIIN ImIíItAiI. III. ľlIx Himna. Bpa-I. ,1i: .1ai. 2000. (s. (1 w 'in IIALIDOII D. M. dal. : 'The effect uf Spiralna: dunnyv_ nutrmorml reliabilimrion: systcnniit review Rľľ Epidc/ níol Smrv łhzhliqrir. [Ućmnl: . írnlmy pnłas_ ľyžlvmíľ] rehalnlimnr. syxlrllldlltlu' poxudeme ] Der, 56113). 425-431. 2008. {Supplu-mrntalinn vn pirulinr dam' lr (Jdrc : le l. I ru"li. ih: lil. il ion nulriuomwllv : Revue systexrxatique] m4 ` ik] x in m >*xIłll. ]ICo61'l0|IIIlAKPpnl. :Ev. ilii. IrimmłtlnuñfsrarydąrxbntxLiptagu-n (Ajvwąuír in th: .- parhognic tlu-rapy ul pnnmry' tuhcmxlnq: in children. lHodllültlllt' uimnosn ravatlmnrlin . idapto u (. `, r-, vr. u.“/ ::. I) v pa! una-j level: :- prtmArnI-j lubrrkulozy* u deu] Lłk Spm luF/ ug (s 61)' m} loti. 2003. 10mm: : ca/ »ex/ Irnronci: uvmtjnrurriu : uuuIrIIv/ o pm' IIIHIIUIII : Imiuarrlux łrlilpvxulll) _i u. unIt'r«'IIr-4/: :r'I rcpuuu”mmmmnrzv ruiçpiiiun; _ , iíIv/ ł lu: .Ina ľllpAľ-J. {im-L 10210, 2003. N" S -lš (Ž 102 1045) lhthnlrć zdroje: DI. JANG P. : SparmIoA lJpIJI/ (Lľľjsd, ln: U; ľyIJrIyJglJlJ/ .Lzvl Burlapnt : Medicina Konyvkindłr. 2006. s. 2097231. 'muum A. , Tom J. , WIIII-SIJTA A. : Zold um . .e cgetntxvgntrk' . łlikmaľłgník : ze-lepe . r mmłrm I. )pLJ. lI<u; t.łv. 'un (is a gmgyngybun. lBudJpg(] lBeu-nxke Srolg Eu Tnnarnarlñ Kll i, 2005. 119 s. ISBN SI78 ílb3 06 5961 l U; 12mm). r_r: l.ib. '.i/ .rI Sn-rk Rodler luno. BudApľhl . Nl--ilirxm Knnvvkiado. 7008. 765 š. ISBN 953 228 009 U ~u-!3<; (~J; li3'. lli*. šiI-3W
 24. 24. Föd Anila. Dr. Babulta Pèw: Dr. Subö Lászlé Gy. SPIRULINA Vydzvateľstvo: DAXEN SLOVAKIA smo. Tlačiareñ: Ultra Print. smo (wwwultraprinceu) ZzIomenEmTOPWSION. smo. (vwwmzopvvisionsk) ISBN 978-80-97I IIO-l-l
 25. 25. ííílíílíüłlííiłííłiíü | çínaoe; 112215«

×