Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

भारतीय दारिद्राचे प्रश्न.pptx

  1. अधिव्याख्याता:-आर. एल. आदे
  2. दाररद्र हेच दाररद्राचे कारण आधण पररणाम. *दारिद्राची संकल्पना :- *व्याख्या :- *दारिद्राचे प्रकाि :- १. सापेक्ष दारिद्र २. ननिपेक्ष दारिद्र
  3. नकारात्मक दृष्टीकोन कलागुणाांचा अभाव अांधवश्वास परांपरावादी दृष्टीकोन धिक्षणाचा अभाव तांत्रज्ञानाचा अभाव न्युन्गान्दाची भावना दैववादी दृष्टीकोन िेतीवरील अधतररक्त भार व्यसनािीनता लोकसांख्यावाढ
  4.  कौिल्य धवकास कार्यक्रम  गररबी हाताव कार्यक्रम  रोजगार धनधमयती  ताांधत्रक प्रधिक्षण कार्यक्रम  िैक्षधणक जनजागृती करणे  क ु टीर व लघु उद्योगाांना प्रेरणा देणे  मधहला सक्षमीकरण करणे  बचत गटाांना प्रोत्साहन देणे  व्यसनमुक्ती अधभर्ान
Advertisement