Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Компанийн засаглалын үндэсний зөвлөл

364 views

Published on

Засгийн газрын 2011 оны 69-р тогтоолоор Компанийн засаглалыг хөгжүүлэх Үндэсний хөтөлбөр батлагдсан. Энэхүү хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг Санхүүгийн зохицуулах хороо хариуцаж ажиллах бөгөөд Үндэсний зөвлөлд Монголбанк, Төрийн өмчийн хороо, Сангийн яам, Монголын хөрөнгий бирж, МҮХАҮТ, АОЭНХ, Компанийн засаглалын хөгжлийн төв зэрэг байгууллагуудын төлөөлөл хэрэгжүүлдэг.

Published in: Business
  • Be the first to comment

×