Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Монгол улсын компанийн засаглалын үндэсний тайлан - 2015

1,814 views

Published on

Монгол улсын Засгийн газрын 2011 оны 69-р тогтоолоор "Компанийн засаглалыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр" батлагдсан. Тус хөтөлбөрийн 3-р зорилтод олон нийтээс хөрөнгө татан төвлөрүүлсэн, нийтийн ашиг сонирхолын төлөө ажилладаг Банк, ХК, ТӨК, ББСБ, Даатгал, Аудитын зэрэг компаниудын засаглалын үнэлгээг хийж олон нийтэд ил тод тайлагнах ажлыг энэхүү тайлангаар дамжуулан нийтэд хүргэж байна.

Published in: Business
  • Be the first to comment

×