Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

01

 1. 1. Guerilla буюуYour Name Дайчин маркетинг Marbles
 2. 2. Агуулга • Guerilla маркетинг гэж юу вэ? • Guerilla маркетингийн зарчмууд • Guerilla marketing хэлбэрүүд • Кейсүүд
 3. 3. Guerilla маркетинг гэж юу вэ? • Уламжлалт болсон зардал ихтэй зар сурталчилгаанаас татгалзаж, хэний ч урьд нь хийж байгаагүй шинэлэг, өвөрмөц тэгсэн мөртөө хямд төсөр аргаар бүтээгдэхүүнийг сурталчилж таниулах арга хэрэгсэл юм.
 4. 4. Guerilla маркетингийн зарчмууд Хамгийн гол нь юу хэлэх вэ? Хэрэглэгчдийн -Зүрхэнд/to heart/ хүрэх үү? -Тархинд/to mind/ хүрэх үү? гэдэг нь ХАМГИЙН ЧУХАЛ.
 5. 5. Guerilla marketing principles Õ¿÷ýý àëäààã¿é ñàéí ðåêëàìûã áàéíãà õýðýãëý. Õ¿ì¿¿ñ ðåêëàìíààñ óéäòàë íèëýýí õóãàöàà øààðäàãääàã
 6. 6. Guerilla marketing principles Àìæèëòòàé áîëñîí ñàíààã äàâò.
 7. 7. Guerilla marketing principles Õ¿ì¿¿ñò õàðüöóóëàõ áîëîìæèéã îëãî. “Èéì áàéñàí – òèéì áîëãî” ãýõ ìàÿãààð ðåêëàìäàõ íü íºëºº ñàéòàé àðãà áîëíî. Íýãýíò òîäîðõîé ¿íýí ç¿éëèéã áàòëàõààñàà áèòãèé è÷. Áàðààãàà õýòð¿¿ëýí äºâèéëãºæ á¿¿ ìàãò.
 8. 8. Guerilla маркетингийн мэдээллийн зохиомж хэлбэр • Нотолгоо • Харьцуулалт • Асуудлыг шийдэх • Шог • Амьдралын хэсэг Spokesperson • Өдөөн хатгах • Алмайруулах • Цочоох
 9. 9. In Case • Харьцуулалт
 10. 10. In Case • Нотолгоо
 11. 11. In Case • Асуудлыг шийдэх
 12. 12. In case • Шог
 13. 13. In Case • Амьдралын нэг хэсэг
 14. 14. In Case • Өдөөн хатгах
 15. 15. In Case • Алмайруулах
 16. 16. In Case • Цочоох
 17. 17. Илүү их мэдээлэл авахыг хүсвэл Your Name www.google.com/guerillamarketing Marbles Written by G.Suvd-Erdene

×