Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Gy11 Norrtälje

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 30 Ad

More Related Content

Similar to Gy11 Norrtälje (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Gy11 Norrtälje

 1. 1. Gy 11 – Norrtälje UN 100323
 2. 2. <ul>Visionvisionvision </ul>
 3. 3. Roslagen – möjligheter, tillväxt och framtidstro
 4. 4. <ul>Skolplanenskolplanen </ul>
 5. 5. Skolplanens vision är: <ul><li>Visionen för arbetet med barn och unga i Norrtälje kommun är: </li></ul><ul><ul><li>att alla ska erbjudas en likvärdig utbildning av allra högsta kvalitet och att alla elever är medskapare till sin egen lärprocess;
 6. 6. att alla får förutsättningar att bli ansvars-tagande demokratiska medborgare; </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><ul><li>att alla som lämnar skolan ska vara rustade att i framtiden göra aktiva och medvetna val;
 8. 8. att framtidstro och lust för fortsatt lärande är utmärkande kännetecken för alla verksam-heter så att barn och unga ska kunna leva goda liv och försörja sig själva. </li></ul></ul>
 9. 9. <ul>Mål och budget 2010 - 2012 </ul>
 10. 10. Mål <ul><li>Kunskapsresultaten skall förbättras för varje år och de årliga resultaten skall synliggörs för kommunmedborgarna.
 11. 11. Alla elever, oavsett ålder, skall erbjudas en likvärdig utbildning samt en likvärdig bedöm-ning och betygssättning – oavsett huvudman för verksamheten. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Delaktighet och demokratiskt inflytande över lärandet skall utvecklas och öka för varje år.
 13. 13. Alla elever skall kontinuerligt följa sin kun-skapsutveckling. </li></ul>
 14. 14. <ul>Gy11 - nationellt </ul>
 15. 15. Varför reformera gymnasieskolan? <ul><ul><li>För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen.
 16. 16. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka krav.
 17. 17. Eleverna är inte tillräckligt väl förberedda för fortsatta studier och för yrkeslivet </li></ul></ul>
 18. 18. Tolv yrkesprogram <ul><li>Barn- och fritidsprogrammet
 19. 19. Bygg- och anläggningsprogrammet
 20. 20. El- och energiprogrammet
 21. 21. Fordons- och transportprogrammet
 22. 22. Handels- och administrationsprogrammet
 23. 23. Hantverksprogrammet </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Hotell- och turismprogrammet
 25. 25. Industritekniska programmet
 26. 26. Naturbruksprogrammet
 27. 27. Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 28. 28. VVS- och fastighetsprogrammet
 29. 29. Vård- och omsorgsprogrammet </li></ul>
 30. 30. Sex högskoleförberedande program <ul><li>Ekonomiprogrammet
 31. 31. Estetiska programmet
 32. 32. Humanistiska programmet
 33. 33. Naturvetenskapsprogrammet
 34. 34. Samhällsvetenskapsprogrammet
 35. 35. Teknikprogrammet </li></ul>
 36. 36. Valfriheten stramas upp <ul><li>Elevernas individuella val minskar från 300 till 200 poäng.
 37. 37. Lokala kurser avskaffas.
 38. 38. Lokala inriktningar och specialutformade program avskaffas </li></ul>
 39. 39. Möjlighet att starta nya kurser och ”särskilda varianter” <ul><li>Om kursen eller den särskilda varianten är kvalitetssäkrad och godkänd av Skolverket.
 40. 40. Om huvudmannen, tillsammans med arbetsliv eller högskolan, kan visa ett lokalt behov.
 41. 41. Om behovet av avsteg är större än vad som rimligtvis kan tillgodoses inom ramen för de fastslagna nationella inriktningarna.
 42. 42. Om kursen är på gymnasial nivå och inte av hobbykaraktär </li></ul>
 43. 43. Examen återinförs <ul><li>En yrkesexamen.
 44. 44. En högskoleförberedande examen. </li></ul>
 45. 45. Åtta viktigaste förändringarna <ul><li>Högre behörighetskrav till gymnasiet.
 46. 46. Mer tid för yrkesämnen, mindre för allmänteori, på yrkesprogrammen.
 47. 47. Valfriheten stramas upp.
 48. 48. Yrkesexamen och högskoleförberedande examen införs.
 49. 49. Lärlingsutbildning införs.
 50. 50. Historia blir obligatoriskt.
 51. 51. Skärpta krav för grundläggande högskolebehörighet.
 52. 52. Näringslivet ges inflytande över yrkesutbildningen </li></ul>
 53. 53. <ul>Gy11 - Norrtälje </ul>
 54. 54. Principiella utgångspunkter <ul><li>En gymnasieskola med tydlig och gemensam struktur
 55. 55. En gymnasieskola med sammanhållna yrkesprogram i yrkesskola och högskoleför-beredande program i högskoleförberedande skola
 56. 56. En gymnasieskola med ett allsidigt utbildnings-utbud </li></ul>
 57. 57. <ul><li>En gymnasieskola i samverkan med lokala förutsättningar
 58. 58. En skola i samverkan gymnasial vuxenutbildning – ungdomsgymnasieutbildning
 59. 59. En flexibel och inkluderande gymnasieskola </li></ul>
 60. 60. Motiv för förändringar <ul><li>Gy 11: </li></ul>Den nya gymnasieskolan är uppbyggd av tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program. Program läggs ned och nya tillkommer. <ul><li>Demografi: </li></ul>Pressen på barn- och utbildningsförvaltningens gymnasieskolor ökar då den demografiska minskningen av elever inom gymnasieskolan tydligt börjar märkas. År 2016 är antalet personer i gymnasieålder i Norrtälje kommun cirka 500 färre än antalet 2010.
 61. 61. <ul><li>Konkurrens: </li></ul>Fler Norrtäljeelever väljer skola hos annan huvudman än Norrtälje kommun. Sökandebilden i den preliminära ansöknings-omgången till gymnasiet 2010 visar att hela den totala minskningen om drygt 100 färre elever återfinns i den egna verksamheten.
 62. 62. Gy 11 Y <ul><li>Program Inriktning
 63. 63. Barn- och fritidsprogrammet Pedagogiskt arbete </li></ul> Socialt arbete <ul><li>Bygg- och anläggningsprogrammet </li></ul>Anläggningsfordon Husbyggnad Mark och anläggning Måleri <ul><li>El- och energiprogrammet </li></ul>Automation Elteknik Energiteknik
 64. 64. <ul><li>Fordons- och transportprogrammet </li></ul>Godshantering Karosseri och lackering Lastbil och mobila maskiner Personbil Transport <ul><li>Handels- och administrationsprogrammet Administrativ service </li></ul>Handel och service <ul><li>Hantverksprogrammet </li></ul>Frisör Övriga hantverk
 65. 65. <ul><li>Hotell- och turismprogrammet </li></ul>Hotell och konferens Turism och resor <ul><li>Industritekniska programmet </li></ul>Driftsäkerhet och underhållsteknik Processteknik Produkt och maskinteknik Svetsteknik
 66. 66. <ul><li>Restaurang- och livsmedelsprogrammet </li></ul>Bageri och konditori Färskvaror, delikatess och catering Kök och servering <ul><li>Vvs- och fastighetsprogrammet
 67. 67. Vård- och omsorgsprogrammet </li></ul>
 68. 68. Gy 11 H Program Inriktning <ul><li>Ekonomiprogrammet </li></ul>Ekonomi <ul><li>Estetiska programmet </li></ul>Estetik och media Musik <ul><li>Naturvetenskapsprogrammet </li></ul>Naturvetenskap
 69. 69. <ul><li>Samhällsvetenskapsprogrammet </li></ul>Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap <ul><li>Teknikprogrammet </li></ul>Design och produktutveckling Informations- och medieteknik 4:e Tekniskt år
 70. 70. Gymnasiechef Ledningsgrupp Administrativt stöd Elevstöd Rodengymnasiet Yrkesprogram Rodengymnasiet Högskoleförberedande program Rodengymnasiet Hallstavik Yrkesprogram Högskoleförberedande program Rodengymnasiet Gymnasie- särskola

×