Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Xarxes_Multimedia_ Marcos baldovi PAC 1

73 views

Published on

Treballs perteneixents a PAC1 l'assignatura de Xarxes Multimèdia de l'Universitat Oberta de Catalunya

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Xarxes_Multimedia_ Marcos baldovi PAC 1

 1. 1. PAC 1 Xarxes multimèdia Grau de Multimèdia 2n semestre curs 2016/2017 MARCOS BALDOVÍ MARTÍNEZ Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
 2. 2. 06.521 · PAC 1 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàca Mulmèdia i Telecomunicació Presentació Aquesta PAC 1 consta de tres parts sobre els continguts dels dos primers mòduls de l’assignatura. Una primera part on es demanen definicions, una segona part amb qüestions o preguntes teòriques i una tercera part amb un cas real o part pràctica. Competències Aquesta PAC té per objectiu dotar-vos de coneixements i competències sobre xarxes d'ordinadors, treballant les següents competències específiques:  Conèixer l'arquitectura d'una xarxa. Saber diferenciar els nivells i conèixer les principals funcions i serveis de cadascun d'ells.  Aprofundir en els nivells físic i d’enllaç d’una xarxa. Objectius Amb aquesta PAC es pretén que l'estudiant demostri el grau de coneixement dels continguts dels mòduls 1 i 2. Prèviament a la realització d’aquesta PAC, l’estudiant haurà realitzat un estudi detallat d’aquests mòduls de l’assignatura. Descripció de la PAC a realitzar Primera part (10%) Definiu els següents conceptes o termes, en un màxim de deu línies per cadascun d’ells: (1) IEEE, (2) bandwidth, (3) NIC i (4) ISP. IEEE (Institut d'Enginyeria Elèctrica i Electrònica ), Es una organització internacional creada l'any 1884 dedicada a l'estandardització de les normes relatives a xarxes. El projecte IEEE 802 defineix aspectes relacionats amb el cablejat físic i la transmissió de dades perquè diferents tipus de tecnologies pogueren integrar-se i treballar juntes. 2
 3. 3. 06.521 · PAC 1 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàca Mulmèdia i Telecomunicació Bandwidth:L’amplada de banda és la mesura de dades i recursos de comunicació disponible o consumida expressats en bit/seg d’un emissor fins a un receptor en un període determinat de temps. La unitat d’amplada de banda és el bit per segon (bps). NIC: S’anomennen NIC als adaptadors de xarxa o targetes de xarxa (o NIC, network interface card). És un component de maquinari que connecta una computadora a una xarxa informàtica que permet la comunicació amb dispositius connectats entre si i a la vegada compartir recursos. En l'actualitat existeixen infinitat de tipus de connexions, poden anar amb la placa base, integrar en una de les ranures d'expansió d'aquesta placa. ISP: Els proveIdors d’accés s’anomenen ISP (acrònim d’Internet Service Provider) o proveIdors de servei a Internet, connecten als seus usuaris a Internet a través de diferents tecnologies com DSL, cable/módem, GSM, dial-up, etcètera. Segona part (50%) Respondre a les següents qüestions, argumentant les respostes: 1. Quines són les raons per les quals les anomenades arquitectures de xarxa s’organitzen en capes? L’objectiu de definir un model i, per tant, d’organitzar la xarxa d'una forma concreta és facilitar la tasca dels fabricants de maquinari i desenvolupadors de programari per tal que puguin crear productes amb garanties de funcionament entre equips, assegurant-se que seguiran les mateixes normes. Aquest tipus d’estructura va servir per a reduir costs, facilitar les modicacions i ampliacions dels equips i sistemes, així com la interconnexió entre equips de diferents fabricants, gràcies a la subseqüent estandarització. Els models TCP/IP fomenten la competència, ja que els productes encara que siguen de diferents proveIdors permeten poden treballar conjuntament. Detalleu, a nivell de capes, com funciona la comunicació entre dos dispositius emprant una arquitectura TCP/IP. Per comunicar 2 dispositius a través del protocol TCP/IP aquests tindran cadascun una IP, que és el número que identifica de forma única, lògica i jeràrquica a una interfície d'un dispositiu per poder connectar-se a la xarxa. Perquè un missatge arribi d'un d'inici fins a un punt de destinació, es necessita un protocol de comunicacions en aquest cas TCP/IP que permetrà poder enviar el missatge. 3
 4. 4. 06.521 · PAC 1 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàca Mulmèdia i Telecomunicació El model TCP/IP està format per quatre capes, cada nivell s'encarrega dels aspectes de la comunicació i la vegada blinda d'un servei específic a la capa superior i serveix per a connectar a la xarxa qualsevol dispositiu. Capa 4 → Capa d'aplicació: S'ocupa dels aspectes de representació, de les aplicacions que utilitzen la xarxa (protocols HTTP; SMTP, ...) En aquesta capa quant un usuari inicia la transferència de dades des d'un punt A fins a un punt B es demana una sol·licitud a la capa de transport. Capa 3 → Capa de transport: És la que dóna la comunicació extrem a extrem. (Protocol TCP). La capa de transport afegeix al missatge una capçalera i passa la informació a la capa d'internet Capa 2 → Capa d'internet: Gestiona l'enrutament (encaminament) de dades entre xarxes (Protocol IP). En aquesta capa s'afegeix l'adreça IP tant de l'origen com del destí per enrutar (encaminar) les dades. Capa 1 → Capa d'interfície de xarxa: Proporciona accés al mitjà. En aquesta capa enviarà o rebrà les dades a través d'un mitjà físic: cable, router, Ehternet, ... En definitiva les característiques principals del protocol TCP/ IP són: • Permet descompondre / compondre la informació en paquets i col·locar la informació en paquets novament en ordre quan vénen del protocol IP. • Permet controlar el flux de dades perquè no se saturi la xarxa. • Permet que les dades es formen amb longituds variades per a lliurar- les al protocol IP, aquests segments són paquets de bits que constitueixen les unitats de dades del protocol TCP. • És l'encarregat d'exercir l'inici i el final de la transferència de dades. 4
 5. 5. 06.521 · PAC 1 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàca Mulmèdia i Telecomunicació 2. Comenteu l'afirmació: “Els cables de fibra òptica són immunes a qualsevol tipus de soroll”. És certa o falsa? Argumenteu la resposta. Observació: Per poder contestar haureu de documentar-vos sobre els tipus de sorolls que poden donar-se en una xarxa, i tenir en compte les característiques pròpies d'aquest mitjà de transmissió. La fibra òptica no és immune al soroll, per no es veu afectada de la mateixa manera que el cablejat de coure que també s'utilitza per a la transmissió de senyal d'internet. Es considera soroll a qualsevol element que distorsioni els valors d'un senyal emes quan arriba al receptor, hi ha diferents tipus de soroll que afectaran el senyal enviat. En el cablejat de coure els principals problemes de soroll dependran del tipus cable si és apantallat tindrem menys soroll, altre factor és el desgast del mateix en el temps aquest defecte s'anomena atenuació. L'atenuació es tracta d'una perduda de potència del senyal emes i un increment de la freqüència que fa també que augmenti la temperatura. És a dir que el senyal emes quan és rebuda gran part d'ella es perd pel camí. Aquest tipus de pèrdua es produeix quan la distancia entre l'emissor i el receptor és molt alta, també sí el tipus d'aIllament és molt feble o es produeixen efectes resistius del cable, així com un augment tèrmic, etc., Els factors d'atenuació en la fibra són similars però la pèrdua de senyal en aquest tipus de cable és inferior respecte al cablejat de coure, perquè el senyal que es transmet és llum i no electromagnètic. A pesar que la fibra no és immune a aquest defecte la diferencia amb els altres tipus de cablejat, és molt inferior per tant fan que la transmissió de senyal sigui molt més fiable en un cablejat de fibra que amb coure. 5
 6. 6. 06.521 · PAC 1 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàca Mulmèdia i Telecomunicació 3. Quina és la raó per la qual la capa d’enllaç es subdivideix en dues subcapes? La capa d'enllaç es divideix en dues capes, la subcapa superior anomenada LLC (control d'enllaç lògic) i la subcapa inferior MAC (Control d'Accés al Mitjà). Cada targeta de xarxa posseeix un nombre identificador únic, gravat en la memòria ROM que es denomina adreça física o MAC, que identifica a l'ordinador que la porta. No existeixen dues targetes de xarxa amb la mateixa adreça MAC, per la qual cosa s'utilitzen per identificar en una xarxa a la màquina en la qual està instal·lada. El gran problema d'aquestes adreces es troba en el fet que és un sistema sense cap jerarquia, per la qual cosa la targeta únicament ens dóna un número. El treball de (LLC) és la de definir la forma en què les dades són transferides des del mitja, proporcionant servei a les capes superiors., afegint una capçalera. La funció de la capçalera és proporcionar dels protocols que estan expressament dissenyats per orientar la connexió, en funció dels diferents números del protocol IEEE 802. → xxx Quines són i quins són els serveis que proporciona cadascuna d’elles? Subcapa LLC: És la més alta de les dues subcapes d'enllaços, s'encarrega d'interactuar entre la subcapa inferior MAC i la capa superior. Les tasques que desenvolupa són la definició en què es transfereixen els fluxos de dades, comprovació d'errors també s'encarrega de l'agrupació de bits en trames i de l'adreçament d'aquestes. Sub-capa MAC És l'encarregada d'interactuar amb la capa física, permet a un dispositiu determinat per un protocol transmetre dades en un mitja en el que tots els dispositius estan en condicions de transmetre al mateix temps. Les tasques que desenvolupa són proporcionar prioritats, rebutjos i capacitat garantida als dispositius d'un mateix medi. S'encarrega de moure els paquets de dades des d'una targeta de xarxa fins a una altra. 6
 7. 7. 06.521 · PAC 1 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàca Mulmèdia i Telecomunicació 4. Quines són les diferències entre un commutador (o switch) i un pont (o bridge)? Detalleu un cas pràctic per a cada dispositiu en el que estigui justificat el seu ús. Switch: Un switch serveix per connectar diversos dispositius dins d'una mateixa xarxa (ordinadors, impressores, etc.), els diferents dispositius deuen disposar d'una targeta Ethernet o Wifi. Quan un dispositiu que es troba connectat al switch emet un senyal, aquest passa les dades d'un segment a un altre d'acord al senyal MAC de destinació de les trames de la xarxa. El switch s’encarrega de distribuir el missatge a tots els altres dispositius. Bridge: La funció principal del pont és la d'interconnectar diversos segments d'una xarxa o dividir-la en diversos segments, fent la transferència de dades d'una xarxa cap a una altra d'acord amb la direcció física de destinació de cada paquet. Són dispositius dissenyats per a ajuntar o dividir diversos segments dins d'una mateixa xarxa sense tindre cap assignació. SWITCH BRIDGE Opera en la capa d’enllaç del model OSI Actua a nivel fisíc i d'enllaç de dades del model OSI o capa 2 Disposa de varis ports segons la qualitat de segments de la xarxa en la qual es desitgi connectar Capacitat d'interconnectar dos segments de xarxa, o dividir una xarxa en varis segments Un switch permet operació Full- Duplex, doblegant l'amplada de banda i reduint les perdudes per col·lisions. Redueix el tràfic total de la xarxa, ja que mantén aIllada l'activitat de la xarxa en cada segment. Un switch su p o rta mú ltip le s connexions simultànies Únicament es poden connectar xarxes que lògicament són la mateixa. 7
 8. 8. 06.521 · PAC 1 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàca Mulmèdia i Telecomunicació Exemple Switch És ideal en una empresa on s'està treballant diferents ordinadors connectats a un switch i des d'un dispositiu podem enviar paquets d'informació simultàniament a la resta de dispositius que desitgem sense tindre pèrdua d'amplada de banda per cap dels dispositius. Exemple Bridge La xarxa anterior podria ser una xarxa que pertany a un departament de preimpressió d'un diari i en el que es desitja connectar aquest departament amb el d'impressió perquè els dissenys ara s'han de controlar pel departament d'impressió i postimpressió. Fins ara cascun d'aquests departaments tenim diferents xarxes separades i totalment independents la manera d'interconnectar les diferents xarxes serà amb un bridge tal com es mostra al dibuix. 8
 9. 9. 06.521 · PAC 1 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàca Mulmèdia i Telecomunicació 5. Quines són les principals diferències entre les tecnologies sense fils Bluetooth i NFC? Detalleu un exemple d’ús per a cadascuna d’aquestes tecnologies. NFC (Near field communication (English) Comunicació de camp Proper (espanyol)). És una tecnologia de comunicació sense fil, de curt abast i alta freqüència que permet l'intercanvi de dades entre dispositius. Aquesta tecnologia està sent àmpliament utilitzada per empreses per a fer compres de béns i serveis, com per exemple, el servei Apple Pay d'Apple. Les mateixes inclouen suport per a serveis de mitjans de pagament, programes de fidelització a clients, abonaments de transport públic i altre. Aquestes apps al seu torn, interactuen amb les aplicacions NFC de l'element segur (targeta SIM) donant com a resultat els serveis NFC3. També es pot usar, igual que el Bluetooth com a protocol per a transferir arxius d'un telèfon a un altre, sent fins i tot més veloç que aquest. BLUETOOTH NFC Major abast permet connexions entre 2 dispositius fins a 30m Compta amb un menor rang d'abast connexions entre 2 dispositius fiables fins a 0,20m. Temps mes llargs per a l'establiment de connexió → 6 seg. Major velocitat per a l'establiment de connexió bluetooth temps 0,1 seg. Menor seguretat en la transferència de paquets de dades, permetent únicament l'enviament de paquets petits per a connexions Punt a punt per exemple Apple Pay o els nous serveis de pagament dels bancs espanyols desde smartsphone com samsung. bluetooth major seguretat en la transferència de dades permetent connexions de paquets de dades elevades permetent l'intercanvi de paquets grans de dades entre dos dispositius. Per exemple jocs online des de dos dispositius diferents. Exemple bluetooth Jocs en xarxa entre 2 dispositius. Mortal Combat, aquest joc és perfecte per a poder jugar 2 rivals a través de Bluetooth cadascun amb un telèfon intel·ligent diferent. 9
 10. 10. 06.521 · PAC 1 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàca Mulmèdia i Telecomunicació Exemple NFC Pagament des de l'aplicació Apple pay des d'un dispositiu iPhone, aquesta transacció de pagament a través del mòbil es realitza per mitjà d'un xip en el telèfon que és un element de seguretat, que conté plena autorització de l'emissor. La distancia entre l'aparell emissor i el receptor és mínima (menys de 20 cm.). Tercera part (40%) En aquesta pregunta es presenta un cas real: “Disposem d'una xarxa domèstica amb un router WiFi connectat a la xarxa Internet per fibra òptica. Aquest router està en una habitació que fa d’estudi, en un punt d’entrada de la fibra òptica al domicili. Detectem que hi ha zones de la vivenda des de les que no podem accedir a la xarxa, ni a Internet, si més no, amb la velocitat desitjada. Quina és la vostra proposta per a millorar aquesta situació?”. Us concretem alguns requeriments addicionals: 1) Pel que fa a les característiques de la vivenda, dir que és un pis de 80 m2 en una sola planta. 2) Volem connectar smartphones, algun portàtil i alguna tauleta tàctil via WiFi des de qualsevol lloc de la vivenda. 3) També ens cal connectar una smart TV en el saló/menjador. Caldrà valorar si es connecta per cable o per WiFi, tot tenint en compte que per a una bona experiència amb la TV per Internet es recomana tenir una velocitat de 6 Mbps, o com a mínim de 3 Mbps. 4) En l’habitació/estudi on hi ha el router hi ha dos ordinadors de sobretaula que volem que es connectin amb cable de xarxa. Es demana que oferiu una resposta al cas plantejat. Al presentar la vostra proposta de millora haureu de justificar-la detallant els dispositius, amb especificacions tècniques i costos, característiques de les connexions i/o protocols utilitzats, etc. 10
 11. 11. 06.521 · PAC 1 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàca Mulmèdia i Telecomunicació També haureu de presentar en una taula les pàgines webs (de comparatives, de cobertures, d’eines, etc.) que us hagin estat útils per realitzar aquesta part pràctica de la PAC. 1) PROVEÏDOR DE SERVEIS I ROUTER a) Proveïdor de serveis: El tipus de conexio al pis serà la que en ofereix orange de fibra que ens ofereix una señal simetrica de 300Mb de bra. PROMOCIO FIBRA ORANGE 300 mb http://bit.ly/2mi5Ws7 b:) Router: El dispositu ofereix Orange es un total de 8 ports: quatre LAN Gigabit Ethernet RJ45, dos RJ11 per a telefonia i dos USB 2.0 de 1A ROUTER LIVEBOX NOU D'ORANGE hps://www.adslzone.net/2016/10/29/router-ont-livebox-0bra-orange-love/ 2 i 3) SOLUCIÓ WiFi DES DE QUALSEVOL LLOC DE LA VIVENDA I SMARTV Per poder anar per dintre de l'habitatge amb qualsevol dispositiu sense que es tingui cap pèrdua de senyal i gaudir dels continguts multimèdia que ens ofereix la velocitat tant de pujada com de baixada que ens ofereix el proveIdor de serveis d'internet. En el mercat existeixen diferents solucions, l'escollida per aquest pràctic és el PLC devolo DLAN 500 WIFI que aprofita la xarxa elèctrica de la casa per poder distribuir el senyal d'internet per tota la casa. El dispositiu es compon de 3 elements un emissor que es connecta a un port Ethernet del router i 2 receptors que dependent de les necessitats de l'habitatge un per a l'smartTv i altre en altra zona de la casa on es tinguin problemes de connexió. Els dispositius segons el fabricant un senyal Wi-Fi a través de la instal·lació elèctrica amb una velocitat de fins a 500 Mbps. La funció principal d'aquests dispositius és amplificar el senyal en el lloc on es trobin directament a través de la xarxa elèctrica. 11
 12. 12. 06.521 · PAC 1 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàca Mulmèdia i Telecomunicació Situació dels receptors de senyal: • punt A: lloc on es trobi l'smartTv, ja que la zona on es trobi el fabricant ens garanteix 500 MB. de senyal Wifi suficient per a la TV i els dispositius amb aquest tipus de connexió. • punt B: altre punt de la casa on no es disposi d'una recepció correcta de senyal Enllaç fabricant http://www.devolo.es/productos/dlan-500-wifi-starter-kit-powerline/ 4) CONFIGURACIÓ DE LA CONEXIÓ DEL ROUTER I DISPOSITIUS Als ports Ethernet RJ45 conectarem les entrades els ordinadors de taula cadascun en un port i el element Plc Devolo 550 Router IP ADRESS : 196.168.1.1 Mascara de Subred: 255.255.255.0 Port 2→ cpu_1 IP ADRESS 192.168.1.134 Mascara de Subred: 255.255.255.0 Porta d'enllaç: 196.168.1.1 Port 3 → cpu_2 IP ADRESS 192.168.1.135 Mascara de Subred: 255.255.255.0 Porta d'enllaç: 192.168.1.1 Port 4→ plc_emisor IP ADRESS 192.168.1.136 Mascara de Subred: 255.255.255.0 Porta d'enllaç: 192.168.1.1 DNS Orange DNS1 62.36.225.150 DNS Alternativa 62.37.228.2 Aquestos dispositius disposen de la seva propia tarjeta de xarxa 12
 13. 13. 06.521 · PAC 1 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàca Mulmèdia i Telecomunicació CONEXIO DELS DISPOSITIUS WIFI 13
 14. 14. Recursos El present qüestionari correspon als continguts dels mòduls 1 “Introducció” i 2 “Les capes inferiors del model OSI” dels materials de l’assignatura. Criteris de valoració Cada part de la PAC té associada una ponderació: un 10% per la primera part, un 50% per la segona part i un 40% per la tercera part. Es valorarà l’exactitud de les respostes donades i el seu grau d’argumentació. En concret es valorarà:  Grau d’aprofundiment i argumentació en les respostes donades.  Grau de coherència dels continguts i justificacions teòriques dins cadascuna de les preguntes, relacionant-los amb els continguts dels materials de l’assignatura.  Grau de diferenciació dels principals protocols dels nivells físic i d’enllaç, entenent el seu funcionament, sabent relacionar-los amb el funcionament actual d’Internet.  Si és el cas, adequació i qualitat de les fonts emprades, en base a les cerques realitzades, amb una correcta citació. Format i data de lliurament Cal lliurar la solució en un fitxer Word, Writer de LibreOffice o PDF dins la bústia Lliurament i registre d’AC. Podeu aprofitar aquest enunciat per contestar. En aquest cas, les respostes s’hauran d'escriure en color blau. La data límit de lliurament és el: 19 de març de 2017 fins a les 23:59 hores.
 15. 15. 06.521 · PAC 1 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàca Mulmèdia i Telecomunicació Nota: Propietat intel·lectual Sovint és inevitable, en produir una obra multimèdia, fer ús de recursos creats per terceres persones. És per tant comprensible fer-ho en el marc d'una pràctica dels estudis del Grau Multimèdia, sempre i això es documenti clarament i no suposi plagi en la pràctica. Per tant, en presentar una pràctica que faci ús de recursos aliens, s'ha de presentar juntament amb ella un document en què es detallin tots ells, especificant el nom de cada recurs, el seu autor, el lloc on es va obtenir i el seu estatus legal: si l'obra està protegida pel copyright o s'acull a alguna altra llicència d'ús (Creative Commons, llicència GNU, GPL ...). L'estudiant haurà d'assegurar-se que la llicència que sigui no impedeix específicament seu ús en el marc de la pràctica. En cas de no trobar la informació corresponent haurà d'assumir que l'obra està protegida pel copyright. Hauran, a més, adjuntar els fitxers originals quan les obres utilitzades siguin digitals, i el seu codi font si correspon. Un altre punt a considerar és que qualsevol pràctica que faci ús de recursos protegits pel copyright no podrà en cap cas publicar-se en Mosaic, la revista del Graduat en Multimèdia a la UOC, a no ser que els propietaris dels drets intel·lectuals donin la seva autorització explícita.

×