Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Metodología i Desenvolupament de Projectes en Xarxa PAC 2

171 views

Published on

Metodologia i Desenvolupament de Projectes en Xarxa, es tracta d'una assignatura en la qual al llarg de les 3 PAC'S , es treballa per grups formats per alumnes utilitzant eines TIC. El treball que es desenvolupa en aquesta part de l'assignatura, tracta del procés de producció d'un projecte interactiu. A la pràctica final es desenvolupa un nou projecte amb la diferència, que n'està entrega es tracta d'un producte integral, no per parts com a les tres primeres entregues. Els membres del grup no varien tampoc en aquesta pràctica.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Metodología i Desenvolupament de Projectes en Xarxa PAC 2

  1. 1. Metodologia i Desenvolupament de Projectes en Xarxa PAC2 Marcos Baldoví Martínez
  2. 2. 1. Identificar les tasques necessàries per a dur a terme el projecte en totes les seves fases DISSENY: Arquitectura de la informació (a) Bechmarking (recerca d’informació) (b) Proposta d’arquitectura de l’aplicació • Presentació de l’arbre de continguts (mapa de lloc) • Diagrames de flux d'interacció (representen el comportament interactiu) • Disseny de la navegació (c) Reunió amb el client • mostrar proposta d’arquitectura • coordinació per confecció de textos (d) Creació dels textos de l’aplicació (treball conjunt amb el client). • Correcció • Traducció (e) Wireframes de l’aplicació (f) Reunió amb el client • mostrar wireframe d’alta resolució Disseny de l’interfície (a) Generació de fitxes focals (target) (b) Moodboard (c) Proposta Gràfica • Paleta de colors • Tipografies • Retícula • Disseny d’interfície (d) Reunió amb el client • Mostrar disseny d’interfície • Contractació del proveïdor de serveis • Tipus de pagament tenda • Nivells de seguretat PRODUCCIÓ Desenvolupament app (a) Desenvolupament de l’interfície (b) Desenvolupament dels estils de l’interfície (c) Desenvolupament del producte multimèdia (d) Reunió amb el client • Mostrar funcionament de l’aplicació (e) Desenvolupament de la tenda en línia (f) Test de l’aplicació • Local (test de funcionalitat amb possibles usuaris) • Online (proves de pagament i funcionalitat i servidor) DIFUSIÓ (a) Avaluació, correcció i millores (b) tancament de projecte (c) Reunió amb el client • Firma tancament de projecte (d) Creació/Entrega de manual d’usuari de l’aplicació
  3. 3. 2. En base a la següent definició de risc, identifica els riscs que creguis que hi podria haver a la fase de producció del projecte que has identificat. PROBABILITAT 1. baixa 2.mitja 3.alta IMPACTE 1 baix 1 2 3 2 mig 2 4 6 3 alt 3 5 9 Insatisfacció del client ALTA → 6 PROBABILITAT No tenir al client satisfet durant les diferents etapes al llarg del procés de desenvolupament del projecte. Resultat 2 IMPACTE Retard en el projecte en general, tant en les tasques dependents com en les predecessores, donat com a resultat un augment en les hores de confecció del projecte per tant augment del cost econòmic. Resultat 3 Fer partícip del projecte al client des de el primer moment mostrar els avanços del mateix és a dir obligar-lo a fer un seguiment del projecte i mantenir una comunicació constant. No arribar als objectius fixats ALTA → 6 PROBABILITAT Les causes per a no arribar als objectius fixats principalment poden ser: • Falta de coordinació entre l'equip de treball. • Calcular mal les hores productives (+6/dia). • No seguir els passos d'execució del projecte (Kick-Off) Resultat 2 IMPACTE Es produeixen costos econòmics associats a les errades en l’execució del producte i un retràs amb la data d'entrega final problemes que porten a un fracàs en el projecte associats a una insatisfacció per part del client. Resultat 3 Els objectius han de ser mesurables, quan s'assoleixen com un repte i són estimulants a la vegada que desafiadors per a tot l'equip de treball, es consideren com a reptes per a futurs projectes. No documentar els processos ALTA → 6 PROBABILITAT Problemes en les tasques dependents i en les predecessores i desconeixement de les fites. Resultat 2 IMPACTE Desconeixement de les fases del procés tant pel director del projecte com per part de l'equip. Presenta una sèrie de problemes que afecten en totes les fases al llarg de tota la duració del projecte amb conseqüències com: • Augment de temps en la confecció del projecte • Desconeixement de les fites • insatisfacció en l'equip del projecte. Resultat 3 La documentació acurta els períodes de recuperació i contribueix corregir els errors de manera més eficient.
  4. 4. Canvis dràstics en el projecte en fase avançada ALTA → 9 PROBABILITAT El client ens demana una sèrie de modificacions en el projecte quan aquest es troba en una fase avançada d'aquest. Resultat 3 IMPACTE L'impacte pot variar depenent de la fase del projecte en la que ens trobem, ja que tindrà un impacte menor si ens trobem en una fase inicial que si estem a la fase de producció. Una modificació en un projecte dissenyat de forma seqüencial en el qual moltes tasques depenen d'una correcta acció de la fase anterior en una fase avançada del mateix aquest té moltes possibilitats de fracassar. Resultat 3 El director del projecte haurà de revisar els plans de treball de forma permanent (setmanalment com a mínim) i determinar l'estat actual d'aquest. Molt important saber permanentment l'opinió del client, fer arribar a aquest tots els entregables i que tingui completa informació (setmanalment com a mínim), com fites realitzades satisfactòriament a més d’informar-lo puntualment en quina fase es troba el projecte. Problemes en la contractació del proveïdor de serveis MITJA →3 PROBABILITAT Problemes amb la velocitat del servidor, seguretat SSL, grandària de transferència mensual de dades, espai d'allotjament. Resultat 3 IMPACTE Problemes com puguin ser la velocitat a la qual es transfereixen les dades o el nivell de seguretat o d'espai d'allotjament per part del servidor són problemes que tenen avui dia una rapida solució. L'impacte en el projecte és econòmic únicament. Resultat 1 Problemes com puguin ser la velocitat a la qual es transfereixen les dades o el nivell de seguretat o d'espai d'allotjament per part del servidor són problemes que tenen avui dia una rapida solució. L'impacte en el projecte és econòmic únicament si es detecta en una fase de proves de l'aplicació. Manca de proves amb usuaris focals de l’aplicació MITJA →3 PROBABILITAT Desconeixement del posible nombre d’usuaris Nivell de sofisticació de l’usuari Resultat 1 IMPACTE Al llarg del procés d'execució d'un de projecte gran part de les tasques es desenvolupen de forma seqüencial, és a dir moltes tasques, depenen de les seves predecessores. Una errada en el disseny tant en la navegació com en el disseny de la interacció del producte amb l'usuari final porta al projecte directament al fracàs. Resultat 3 Actualment la gran majoria de disseny d'interfícies es basen en mètodes de disseny DCU (Disseny Centrat en l'Usuari), on en totes les tasques que formen part del disseny tenen en conter l'usuari focal de l'aplicació per exemple no serà igual una aplicació de lectura per a nens que per a persones majors, tant pel tipus mides de tipografia o dels texts, la inclusió de gràfics, etc.
  5. 5. Falta d'implicació (personal) MITJA →4 PROBABILITAT Falta d'implicació de membres de l'equip de treball Resultat 2 IMPACTE Pot generar des d'apatia en el desenvolupament de part de les tasques, sent aquesta falta d'implicació sigui parcial fins a un mal ambient de treball que acaba afectant el resultat final del projecte tant en la qualitat del producte com en l'augment del temps que porta associat un increment en els costos. Resultat 2 Un bon director de projectes ha de saber en tot moment tindre motivat al personal que forma part del seu equip de treball i transmetre confiança entre els membres.També ha de saber el nivell de competència del col·lectiu a través d'eines de programari que permeten poder mesurar la productivitat. Mantenir una comunicació fluida amb tots els membres és important com també generar un espai col·laboratiu entre tots els membres de l'equip de treball. Augment de la despesa ecònomica MITJA →4 PROBABILITAT Augment del marge de tolerància pressupostària o imprevists no calculats prèviament. Resultat 2 IMPACTE Augment de la despesa econòmica i una disminució en el benefici, ja que en un pressupost la quantitat econòmica està pactada des d'un principi per les dues parts. Dependent de la flexibilitat en el marge d'estimació a l'hora de calcular el pressupost aquest afectarà els beneficis més o menys. Si s'ha confeccionat un pressupost amb tendència ajustada (a la baixa) el marge de beneficis es veurà molt afectat. Resultat 2 A l'hora de confeccionar un pressupost s'ha d'incloure al pressupost un espai ampliable per fer front a les despeses addicionals que es presentin com per exemple els errors a l'hora de planificar. Fonamental evitar calcular a la baixa perquè es dispararà el cost del projecte així com sol·licitar l'ajuda de tots els departaments a l'hora de confeccionar el pressupost. Canvis en la PlayStore ó AppStore BAIX →1 PROBABILITAT Canvis en termes i condicions d'ús en les plataformes de distribució d'aplicacions Resultat 1 IMPACTE Permanentment les dues plataformes que possibiliten la descàrrega de l'aplicació estan modificant les seves condicions d'utilització. Moltes vegades obliguen a fer petites modificacions en les aplicacions per poder allotjar-les (en el cas que sigui desenvolupadors reconeguts per les dues plataformes), perquè és dona per entès que en la fase de proves s'inclouen proves de descàrrega des de les dues plataformes. Resultat 1 Normalment els desenvolupadors d'aplicacions han de tindre el permís que autoritza a poder utilitzar les eines de programació i a la vegada permeten poder allotjar l'aplicació. Si l'aplicació durant la fase de creació i test, té algun problema en algun tipus de condició ens avisem i ens donen uns abans per solucionar el problema i no esborrar-la.
  6. 6. No s’utilitza el programari adecuat BAIX →2 PROBABILITAT Utilització de versions de programari antic Resultat 2 IMPACTE La utilització de versions més antigues de programari impedeixen poder beneficiar-se d'eines que permetin reduir temps. Resultat 1 L'automatització de tasques permet una reducció en els temps de les tasques Per aquest motiu, la majoria dels membres de l'equip d'un projecte multimèdia necessiten conèixer i fer un bon ús de les noves tecnologies. Falta de coordinació amb el client (departament de pedagògic) BAIX →2 PROBABILITAT Es pot produir una falta de coordinació a l'hora de crear els continguts entre el departament pedagògic de l'empresa contractant i la que desenvolupa el projecte. Resultat 1 IMPACTE Augment en els temps de producció dels productes multimedia. Resultat 2 En tot moment tindre informat al departament pedagògic del nostre client de l'evolució del projecte i tindre marcat en el calendari les reunions per mostrar i modificar si cal el producte. Problemes amb la pasarel·la de pagament BAIX →2 PROBABILITAT Es poden produir problemes externs que poden afectar a la passarel·la de pagament Resultat 1 IMPACTE Els problemes que són aliens a l'empresa que desenvolupa l'aplicació poden venir de diversos fronts com pugui ser l'entitat bancària o algun permís de seguretat en el servidor. Resultat 2 Les solucions a aquest tipus de problema són senzilles, ja que normalment la configuració de les passarel·les de pagament són aplicacions basades en scripts encriptats facilitats per l'entitat bancaria. Si el problema està en el proveïdor de serveis web, la solució estarà a activar o desactivar algun permís del servidor.

×