Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Metodología i Desenvolupament de Projectes en Xarxa PAC 1

187 views

Published on

Metodologia i Desenvolupament de Projectes en Xarxa, es tracta d'una assignatura en la qual al llarg de les 3 PAC'S , es treballa per grups formats per alumnes utilitzant eines TIC. El treball que es desenvolupa en aquesta part de l'assignatura, tracta del procés de producció d'un projecte interactiu. A la pràctica final es desenvolupa un nou projecte amb la diferència, que n'està entrega es tracta d'un producte integral, no per parts com a les tres primeres entregues. Els membres del grup no varien tampoc en aquesta pràctica.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Metodología i Desenvolupament de Projectes en Xarxa PAC 1

 1. 1. Andrés Adell, Berta Alomà, Marcos Maldoví, Sandra Agset i Mariona Anglada Grau Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya Metodologia i desenvolupament de projectes en xarxa PAC1-ELBRÍFING
 2. 2. PAC1- EL BRÍFING 2 Índex 1- Objectius i missatges (pàg.3-4) 2- Format i especificacions tècniques (pàg.5) 3- Look&feel (pàg.6-7) 4- Estructura i continguts (pàg.8) 5- Estudi de mercat/ casos o exemples a seguir (pàg. 9-12) 6- Condicions (pàg.13) 7- Bibliografia (pàg.14)
 3. 3. 3 Ideas2Grow somos una editorial especializada en libros para niños y niñas entre 3 y 12 años. Nacimos hace 18 años y hemos conseguido es- tar presentes en más de 15 países. Contamos con múltiples profesionales encargados de de- sarrollar nuestros productos para que nuestros libros tengan una finalidad recreativa y a la vez educativa. Los libros infantiles han sido durante muchas décadas uno de los entretenimientos principales para los más pequeños de la casa. Hemos pu- blicado libros con temáticas variadas, pensando en la diversidad de gustos. No obstante, el mercado editorial sufre una gra- ve crisis ya que los lectores han disminuido la compra de libros en papel y deciden utilizar nue- vas herramientas multimedias donde pueden leer la versión digital de dichos productos, sien- do además más rentable económicamente. Tras varias reuniones del comité directivo, he- mos decidido que debemos adaptarnos a es- tas nuevas circunstancias para poder conti- nuar expandiéndonos y siendo creativos. Por este motivo, hemos decidido crear el proyecto Ideas2Grow GO!, de tal forma que queremos digitalizar varios cuentos infantiles que hemos publicado en formado papel para que los niños/ as puedan utilizarlos en diferentes dispositivos electrónicos y puedan interactuar con ellos al mismo tiempo. Esto quiere decir que podrán modular el desarrollo y desenlace del cuento según su preferencias, por lo que tratamos de contribuir positivamente al desarrollo intelectual de nuestros lectores mediante acertijos, juegos, etc. PAC1- EL BRÍFING 1- Objectius i missatges
 4. 4. 4 Asimismo, debe presentar una estética bien cui- dada con ilustraciones llamativas ya que en mu- chas ocasiones los niños prestan más atención a las mismas que al texto en sí. Por tanto, el efecto visual debe ser un punto clave en el desarrollo de este proyecto. En resumen, los objetivos que deben alcanzarse serían los siguiente: Desarrollar una aplicación para dispositivos móvi- les (telefonía y tablets) que se ajuste a todos los modelos actuales existentes en el mercado, con un diseño adaptativo según la rotación del dispo- sitivo. Diseñar un entorno gráfico adaptado a los usua- rios objetivo de esta aplicación, los niños/as. Distinguir dentro de la aplicación entre una tienda virtual donde los padres puedan comprar nuevos libros, y una sección personal para la lectura de todos los cuentos adquiridos. Desarrollar animaciones y efecto visuales basa- das en el contexto de cada libro. Si se cumplen estas metas, el usuario dispondrá de una nueva herramienta de entretenimiento adaptada a los nuevos avances tecnológicos, ac- cesible a través de su cuenta desde cualquier dis- positivo, lo cual supondrá un ahorro a nivel eco- nómico y una contribución sostenible y ecológica al medio ambiente. PAC1- EL BRÍFING
 5. 5. PAC1- EL BRÍFING Per al projecte de l’app “Ideas2Grow Go” es proposa una app responsive que s’adapti als diferents formats i tamanys de pantalla de tots els dispositius existents al mercat (mòbils i tabletes de totes les marques), també estarà adequada als diferents sistemes operatius. Per agilitzar la navegació s’usaran estandards web que facilitin tant la carrega del contingut amb qualsevol velocitat de conexió evitant imatges molt pesades, com facilitant la nave- gació per la app usant un entorn amigable per a l’usuari i pensat per al nostre públic poten- cial (nens i nenes de 3 a 12 anys). Per conciliar aquests standards i la correcta visualització dels llibres dins la propia app es tindrà com a referencia l’experiència d’usuari i la lògica de navegació d’altres softwares de lectura. Amb aquest format es vol arribar al públic més jove que no usa el format en paper, per ampliar així el volum de vendes ja que el rang d’edats en la qual van compresos els nostres llibres estan acostumats al món digital i els considerem que acostumen a usar entorns d’usuari en altres aplicacions, cerques per in- ternet, etc. 5 2- Format i especificacions tècniques
 6. 6. Tant els colors corporatius com les tipografies que s’utilitzaran a l’aplicació, s’adaptaran a la imatge corporativa del projecte “Ideas2Grow GO!”. El client deu aportar el llibre d’estil per poder utilitzar al llarg del disseny de l’aplicació els elements vi- suals de la marca. Tant en la fase d’arquitectura de l’aplicació, com en la del disseny d’interfície d’aquesta, es traçarà un flux de treball amb el servei pedagògic de Ideas2Grow i amb algun Centre Educatiu per a poder tindre un feedback correcte així desenvolu- par un Disseny Centrat en l’usuari (DCU). En el procés de desenvolupament de les panta- lles de navegació, s’ha de tindre la manca de què es tracta d’un producte educatiu per a nens de tal forma que les pantalles i els botons seran molt metafòrics respectat el target de públic que utilit- zarà l’aplicació. Molt important serà la tipografia per a poder tin- dre una experiència positiva per part de tots els lectors. El tipus Raleway de Google fonts és una tipografia llatina, compatible amb tots els dispo- sitius i gratuïta, molt similar a la Report o Folder que són tipografies expressament dissenyades per a nens. Els llibres que s’introduiran dins de l’aplicació hauran de poder ser útils per a persones amb una visibilitat limitada donat l’opció de poder augmen- tar la grandària de lletra. L’aplicació també serà compatible amb TalkBack (Android) i Voice Over (IOS) per a persones invidents. PAC1- EL BRÍFING 6 3- Look&feel
 7. 7. PAC1- EL BRÍFING Els elements gràfics que es mostraran en les introduccions interactives dels llibres serán seran vectorials i en 2D, en quant al nivell d’interacció l’usuari podrá generar continguts de manera controlada pels res- ponsables del desenvolupament de l’aplica- ció i el personal especialitzat de l’editorial. Per a poder comprar amb tota seguretat els llibres els pares o tutors hauran de donar-se d’alta i introduir les seves dates personals, com a pas previ a realitzar les compres dels llibres, a més quan el client realitzi una com- pra haurà de validar la compra a través de SMS, l’aplicació també disposarà de control parental. Es creara una landing page que servirà per informar els usuaris sobre el producte a més constitueix l’eina ideal per promocionar l’aplicació a la xarxa, permetent incremen- tar la taxa de conversió del tràfic generat, ideal per les campanyes publicitàries i d’in- formació que es porten a terme. Esbós de l’aplicació: https://marvelapp.com/2c6f27i/screen/25627614 7
 8. 8. PAC1- EL BRÍFING Estructura L’estructura de l’aplicació serà: una primera pantalla amb el logo corresponent, per poder accedir-hi, haurem de prèmer el logo. Llavors obindrem un menú on ens sortiràn les següents opcions; Els meus llibres, tenda, contactar i no- tícies. A part comptarem amb informació comer- cial pel voltant de la pàgina. · Llibres: “Els meus llibres”, on els clients podràn veure tot el llistat dels diferents llibres infantils digitals dels que disposa Ideas2Grow Go! · Tenda en línia: “Tenda”, on els clients podran escollir el seu llibre i llegir-lo. · Contactar: per qualsevol informació que es vul- gui intercanviar amb l’empresa. · Bloc notícies: tota mena de notícies sobre el servei que donem, i ressò a les xarxes socials. La navegació serà hortitzontal, podrem passar els llibres amb les fletxes que mostrem al fram- de de l’esbòs de l’aplicació. Continguts La majoria de contingut del lloc web es podrà dividir en tres tipus de material multimèdia: - Imatge: fotografies dels llibres infantils digitalit- zades, de la tapa. - Vídeo: clips instructius o resums de la trama del llibre. - Text: Petites definicions o introduccions del contingut del llibre. 8 4- Estructura i continguts
 9. 9. PAC1- EL BRÍFING La competència d’Ideas2Grow GO! la trobem a: · Editorials infantils tradicionals amb presència en el sector multimèdia, com NOSY CROW. · Editorials digitals, com TOPTAPTIP, AUCADIGITAL · Desarrolladors d’apps especialitzats també en llibres interactius, com ITBOOK. · I fins i tot autors i/o il·lustradors que pel seu compte llancen el seu propi producte, com Ernest Cahué, nét de Joana Raspall amb “Un món de poesia”. Sense deixar de banda les grans multinacionals, com DISNEY. Com a competència genèrica o producte alternatiu que complau les mateixes necessitats que el nostre pro- ducte hi trobem: · Els desarrolladors d’aplicacions de jocs d’entreteni- ment, com TOCABOCA. · O d’aplicacions educatives com FOX & SHEEP, YATA- TOY, TINYBOP, etc. Tot i que lectura, joc, aprenentatge i entreteniment es complementen i la majoria són una combinació d’aquestes característiques. A les plataformes de des- carga (APP Store Google Play o Amazon Apps) podem trobar-les a l’apartat d’educació, jocs o llibres indistin- tament. La majoria, però, disponibles només a l’APP Store. Les fortaleses d’aquests competidors són l’experiència en el sector i el reconeixent per part d’especialistes i usuaris. D’altra banda la nostra empresa ja té un presti- gi, som coneixedors del món editorial tradicional i fer un salt al món multimèdia és una aposta de creixement. 9 5- Estudi de mercat/ casos o exemples a seguir
 10. 10. PAC1- EL BRÍFING Anàlisi DAFO FORTALESES: Marca amb segell de qualitat i ben valorada en el mercat, prou coneguda pel client potencial; Bona imatge entre els consumidors; Distribució senzilla DEBILITATS: Falta d’experiència en productes multimèdia OPORTUNITATS: Entrar en el mercat multimèdia; Creixement del parc de dispositius mòbils intel·ligents i tablets i de la descàrrega d’aplicacions; Canvi de les necessitats i gustos dels con- sumidors; Entrar en el mercat global; Oportunitat de creixement de la marca; Nou format i model de negoci. AMENACES: Saturació del mercat de les aplicacions; Oferta al mercat de llibres-app gratuïts. Trobem un mercat saturat d’aplicacions gratuïtes i de baixa qualitat que la gent es descarga i con- sumeix compulsivament. Però volem apostar per un públic exigent amant de les coses ben fetes amb coneixements dels nous suports i formats i ganes d’experimentar amb les noves possibilitats d’oferir literatura. Les millors posicions dins la competència són al mercat global i es troben en productes de qualitat amb autors i il·lustradors exel·lents, amb presti- giosos premis i reconeixements (premi Bologna Ragazzi Digital, per exemple). Un cas d’èxit és ITBOOK , que fan continguts propis i per altres editorials. La majoria de biblioteques digitals són gratuï- tes (amb un o dos volums també gratuïts) amb compres integrades per llibre o per subscripció, com el cas d’EPIC. La majoria d’editorials digitals, però, ofereixen els seus productes individualment amb una mitjana de preu de 2-3 euros. Alguns ofereixen packs d’aplicacions, com SAMI APPS, que per 3,99€ tens quatre llibres. Com a propostes interessants trobem la d’EPIC o DISNEY on l’usuari es crea un perfil amb avatar i tria l’edat i/o gènere preferit. A la de DISNEY es premia al lector amb estrelles i trofeus a mida que avança en les hores de lectura. O a PLAYTALES podem valorar els llibres i fer una recerca per més descarregats, més valorats o més llegits... 10
 11. 11. Moltes de les biblioteques ofereixen productes de poca interactivitat, limi- tant-se a una veu en off, música i l’opció de passar pàgina (ONE MORE STORY), o alguns et deixen gravar la veu (NICE TALES). Una mica més enllà va IMAGISTORY, on pots inventar i gravar la teva història a partir d’il·lustracions i poder-la compartir. La insuficient interactivitat fa que el producte sigui poc atractiu per l’usua- ri. Com més enriquit sigui el contingut la seducció i qualitat del producte és més gran. No només ens hem de limitar a digitalitzar el producte ja publicat, sino donar-li una nova lectura narrativa, experimentant en les múltiples possibilitats que el multimèdia ens ofereix. 11 PAC1- EL BRÍFING Diferents captures de pantalla del control parental. N’hi ha que ho tenen millor resolt que d’altres.
 12. 12. PAC1- EL BRÍFING Sí que és important oferir una pàgina web com aparador del producte (tal i com la majoria així ho fa), un preu assequible i/o ofertes de packs, disponibilitat en molts idiomes, privacitat i seguretat. La identitat del nostre producte per aconseguir dife- renciar-nos de la competència ha de ser la qualitat i procurar allunyar-nos de les apli- cacions clínex (d’usar i tirar) gratuïtes. 12 Compres integrades o per subscripció
 13. 13. PAC1- EL BRÍFING 6- Condicions · Desarrollo de la aplicación para móviles y tablets en los dos siste- mas operativos principales del mercado: Android, iOS. · La aplicación debe estar disponible en los siguientes idiomas: cas- tellano, inglés, catalán. · La fecha de entrega del proyecto finalizado debe ser el día 31 de marzo para contar con tres semanas de publicidad previas a la fecha de lanzamiento que será el día 23 de abril (Sant Jordi). · Ajustarse al presupuesto acordado. · Desarrollar animaciones y actividades didacticas con las tecnolo- gías necesarias ajustandose a el contenido de cada libro, conjunta- mente con el departamento de diseño gráfico de la editorial. · Diseñar un producto utilizando todas las herramientas que estén a su disposición para evitar el uso fraudulento, robo y sustracción 13
 14. 14. 14 7- Bibliografia · INTERACTIVE eBOOKS, Young Readers <http://www.bestinteractiveebooks.com/category/ young-readers/> · Joan Ganz Cooney Center, “Apps en família”, <http://www.joanganzcooneycenter.org/wp-content/ uploads/2015/08/jgcc_appsenfamilia.pdf> · Anna Sánchez-Juárez, “Guía para elegir los mejores libros digitales infantiles” <https://www.uoc.edu/portal/es/uoc-news/actualita- t/2016/163-libros-digitales-infantiles.html> · Míriam Morante Bonet, “Diseño de libros digitales infantiles” <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/27807/ TFM_LibroDigitalInfantil.pdf> · Araceli García Rodríguez, Raquel Gómez Díaz, “Las demasiadas aplicaciones: Parámetros e indicadores para seleccionar las TopApp de lectura para niños” <https://digitum.um.es/xmlui/bits- tream/10201/46827/1/227071-839161-1-PB.pdf> PAC1- EL BRÍFING Enllaços a les aplicacions esmentades: - NOSY CROW http://nosycrow.com/ - TOPTAPTIP http://toptaptip.com/ - AUCADIGITAL http://aucadigital.com/index.php/ca/inici/ - ITBOOK http://itbook.es/ - DISNEY STORY CENTRAL https://disneystorycentral.com/ - TOCABOCA https://tocaboca.com/apps/ - FOX & SHEEP http://www.foxandsheep.com/ - YATATOY http://www.yatatoy.com/ - TINIBOP https://tinybop.com/ - SAMI APPS https://itunes.apple.com/es/app-bundle/biblioteca-digital-samiapps-libros-infantiles-y-smart/ id1196712587?mt=8 - NICE TALES https://itunes.apple.com/app/nicetales/id551366513 - PLAYTALES https://itunes.apple.com/us/app/playtales-bookstore-where/id379892783?mt=8 - EPIC https://play.google.com/store/apps/details?id=com.getepic.Epic - ONE MORE STORY https://itunes.apple.com/us/app/one-more-story/id538507555?mt=8 - IMAGISTORY http://imagistory.com/ - FRAMED http://framed-game.com/presskit/sheet.php?p=framed - NIGHTY NIGHT CIRCUS http://www.foxandsheep.com/nighty-night-circus/ - 80 DAYS http://www.inklestudios.com/80days/ - UN MÓN DE POESIA https://itunes.apple.com/es/app/un-m√≥n-de-poesia/id1061908373?mt=8

×