Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mercat i Legislació Marcos baldovi PAC3

41 views

Published on

L'assignatura Mercat i Legislació, té com a finalitat iniciar-vos de forma gradual i integrada en el conjunt de processos de transformació que s'estan produint en el mercat multimèdia i en el marc normatiu i legislatiu de la Societat de la Informació.

L'assignatura organitza l'aprenentatge a l'entorn del treball d'un projecte virtual amb l'objectiu de dotar-nos d'una base de coneixements i competències a nivell acadèmic i professional. Té un caràcter introductori de cara a fonamentar l'estratègia jurídica adient a cada context de l'àmbit multimèdia.

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mercat i Legislació Marcos baldovi PAC3

  1. 1. Mercat i Legislació PAC3 Marcos Baldoví Martínez Grau Multimedia
  2. 2. PREGUNTA 1 Resumeix quines accions jurídiques corresponen als titulars dels drets d’autor de la Propietat Intel·lectual en cas de conflicte La venda per Internet a residents de la Unió Europea de mercaderies falsificades des de tercers països constitueix una infracció de propietat industrial. El titular d'una marca de la Unió té la facultat d'impedir que aquestes mercaderies portin sense autorització una marca idèntica o similar en les maneres i formes a la marca registrada. La Llei de Protecció Intel·lectual (LPI) preveu per a l'exercici de la defensa dels drets de propietat intel·lectual les següents accions jurídiques: Acció de cessació de la conducta infractora pot comprendre: a) Suspensió de l'explotació o activitat. b) Prohibició a l'infractor de reprendre l'explotació o activitat. c) Retirada del comerç del material així com i la seva destrucció, incloent-hi: aquells materials en els quals s'hagi suprimit o alterat sense autorització la informació per a la gestió electrònica tret que s'al·leguin raons fundades. d) Destrucció dels motlles, planxes i altres elements materials, destinats a la creació o fabricació d'exemplars e) Precinte dels aparells així com el comís de material i la suspensió dels serveis a tercers prestats per intermediaris. Acció de reclamació de danys i perjudicis inclou: El valor de la pèrdua econòmica sofrida i el del guany que hagi deixat d'obtenir a causa de la violació del dret. L'acció per reclamar els danys i perjudicis prescriu al cap de cinc anys. La quantia indemnitzatòria pot incloure les despeses de recerca de la infracció objecte del procediment judicial. La quantia de la indemnització es fixa conforme als criteris següents: a) La pèrdua de beneficis a més inclorà tots els beneficis que l'infractor hagi obtingut per la utilització il·lícita. b) La quantitat que com a remuneració hagués percebut el perjudicat, si l'infractor hagués demanat autorització així com el dany moral. Mesures cautelars urgents: En cas d'infracció a instàncies dels titulars es poden prendre mesures cautelars per a la protecció urgent i especialment, les següents: a) La intervenció i el dipòsit dels ingressos obtinguts per l'activitat. b) La suspensió de l'activitat de reproducció, distribució i comunicació c) El segrest dels exemplars instruments, dispositius, productes i components d) L'embargament dels equips, aparells i suports materials (LPI art.25), que quedaran afectes al pagament de la compensació reclamada. PREGUNTA 2 Un treballador contractat en una empresa on la seva tasca no és la de investigar realitza una invenció relacionada amb la seva activitat professional. Explica qui tindrà el dret de patentar la invenció i qui o quins podran ser els beneficiats econòmicament Les invencions realitzades per l'empleat durant la vigència del seu contracte laboral (denominades en la L 11/1986 «invencions laborals»), ja siguin fruit d'una activitat de recerca explícita o implícitament constitutiva de l'objecte del seu contracte, pertanyen a l'empresari. Aquest pot decidir entre obtenir la titularitat o reservar-se un dret d'utilització de la invenció, havent d'en tots dos casos compensar econòmicament al treballador.
  3. 3. Segona Fase Analitza el següent vídeo i expliqueu breument un cop hagueu estudiat els recursos com es pot avaluar dins del marc legal de la LCD (Llei de Competència Deslleial) https://www.youtube.com/watch?v=mrDf1-XNVpM El vídeo es titula "Publicidad comparativa" quan en realitat l'espectador està veient clarament que es tracta d'un espot de publicitar, que el que busca és desacreditar a la competència. Aquest tipus de publicitat no és nou als Estats Units, hi ha molts casos, d'empresses del mateix sector com Coca Cola o Pepsi s'han vist vídeos comparatius d'una marca i altra amb resultats finals totalment enganyosos amb la finalitat de difamar a la competència. En Espanya la Llei de Competència Deslleial (LCD) regula les circumstàncies que en l'àmbit comercial es consideren deslleials dins del territori espanyol. És a dir, penalitzaria aquest tipus d'anuncis pel fet que podrien estar fent una sèrie d'infraccions sancionables com la realització de comparacions no objectives entre productes d'empresses que pertanyen a un mateix sector. La llei també considera publicitat denigratòria, aquella menysprea el crèdit de la competència i en aquest cas s'aprecia clarament que es denigra a una empresa rival. Per últim, aquest tipus de comunicació provoca un dilema dins de la societat, per una part l'anunciant aconsegueix que es parli de la seva marca i en publicitat una de les premisses és aconseguir que es parli d'un producte i en aquest aspecte aquest espot compleix aquest objectiu. Però per altra part també pot tindre un efecte rebot que provoqui que la gent critiqui la forma deshonesta la que ha presentat el producte i resulti beneficiada comercialment la competència i l'anunciant perjudicada. BIBLIOGRAFIA <Alexis Soco “McDonald’s vs. Burguer King: fomentando la publicidad desleal” online: https://alexisivansocco.wordpress.com/2011/12/21/mcdonalds-vs-burguer-king-fomentando-la- publicidad-desleal/ > < Les Cabòries d’en Montilla (14 de Novembre del 2017) “Ejemplos de publicidad ilícita: ¿cuándo se pasan de la raya?” online: http://lescaboriesdenmontilla.cat/ejemplos-publicidad-ilicita/ > < Centrex Instinto Digital (2 Març del 2017) “Casos de publicitat engañosa” online: http://cetrexmarketing.com/blog/casos-de-publicidad-desleal-o-enganosa/ > <Esther Rivas (31 de Gener del 2017 )“Publicidad Online” online:http://www.iebschool.com/blog/publicidad-ilicita-ejemplos-publicidad-online/ > <Puro Marqueting (16 de Desembre del 2013) “Coca Cola vs Pepsi: La batalla de dos marcas a través de la Publicidad” online: http://www.puromarketing.com/9/18851/cola-pepsi-batalla-marcas- traves-publicidad.html >

×