Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marcos Baldoví Disseny D'interacció Practica FInal

48 views

Published on

Disseny d'interacció és una assignatura pràctica enla qual al llarg de les 2 PAC'S i la pràctica final, s'han prototipat diferents interaccions. L'essència d'aquesta assignatura és entendre bé l'esquema [entrada de dades ->; anàlisi ->; sortida de dades] i aplicar-lo mitjançant el programari lliure Processing i Arduino.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Marcos Baldoví Disseny D'interacció Practica FInal

  1. 1. DISSENY D’INTERACCIO PROJECTE FINAL Marcos Baldoví Martínez
  2. 2. Esquema
  3. 3. Firmware, codi en format Arduino. /*La llibreria SPI permet la comunicació de dades entre mestres i esclau Es realitza en dues línies independents, una del mestre als esclaus, i una altra dels esclaus al mestre. Per tant la comunicació és Full Duplex, és a dir, el mestre pot enviar i rebre dades simultàniament.*/ #include <SPI.h> /** La llibreria SdFat està basada en els sistemes de codificació de fitxers FAT16 i FAT 32. Proporciona una serie de funcions per al maneig d'aquest tipues de targetes com: crear i suprimir fitxers i directoris, format, etc. **/ #include <SdFat.h> #include <SdFatUtil.h> /** llibreria de la shield de reproducció de MP3, la qual inclou tots el metodes i funcions que perment: començar, pausar, finalitzar, donar o restar volum, a un fitxer mp3. més info: https://github.com/madsci1016/Sparkfun-MP3- Player-Shield-Arduino-Library/tree/master/SFEMP3Shield **/ #include <SFEMP3Shield.h> /** La llibreria NewPing s'utilitza amb sensors ultrasònics https://bitbucket.org/teckel12/arduino-new-ping/downloads/ **/ #include <NewPing.h> // declarem la sd i MP3player SdFat sd; SFEMP3Shield MP3player; // assignem en la placa la distància màxima 200 cm i les entrades analògiques (2 trigger i 3 echo) per al SENSOR 1 #define TRIGGER1_PIN A2 #define ECHO1_PIN A3 #define MAX1_DISTANCE 200 // assignem en la placa la distància màxima 200 cm i les entrades analògiques (O trigger i 1 echo) per al SENSOR 2 #define TRIGGER2_PIN A0 #define ECHO2_PIN A1 #define MAX2_DISTANCE 200 // Crearem els constructors ping per a les classes sonar per a cadascun dels sensors NewPing sonar1(TRIGGER1_PIN, ECHO1_PIN, MAX1_DISTANCE); NewPing sonar2(TRIGGER2_PIN, ECHO2_PIN, MAX2_DISTANCE); // INICIALITZAR void setup() { //Inicialitzem la comunicació amb el arduino a traves del port serie a 115200bps Serial.begin(115200); //Inicialitzem la comunicació sd.begin(SD_SEL, SPI_HALF_SPEED); MP3player.begin();
  4. 4. } void loop() { delay(50); unsigned int uS1 = sonar1.ping_cm(); unsigned int uS2 = sonar2.ping_cm(); // Serial.println(“cm”); Serial.println(uS1); // Serial.println(“cm”); Serial.println(uS2); // condicional per al sensor 2 if (uS2>10 && uS2<50){ MP3player.stopTrack(); } else{ // condicionals per al sensor 1 if (uS1>1 && uS1<11){ MP3player.playTrack(1); } else if (uS1>10 && uS1<21){ MP3player.playTrack(2); } else if (uS1>20 && uS1<31){ MP3player.playTrack(3); } else if (uS1>30 && uS1<41){ MP3player.playTrack(4); } } }
  5. 5. Document de text amb descripció conceptual L’exercici escollit per aquest projecte final és una continuació del treball desenvolupat a la PAC 2 i es tracta d’un reproductor d’àudio el qual és controlat per sensors ultrasònics Per una part un dels dos sensors s’encarrega de parar l’àudio que estigui en execució i l’altre depenent de l’altura a la qual actuï el sensor sonarà un àudio diferent. El funcionament del dispositiu és molt paregut a un instrument de principis del segle XX anomenat Theremin. Aquest dispositiu fou un dels primers instruments musicals electrònics i està directament relacionat amb la pràctica desenvolupada, perquè aquest es controla sense tindre cap contacte físic amb el dispositiu. El mòdul auxiliar (shield) que hem utilitzat per aquesta pràctica, a diferència de l'utilitzat a la PAC2 ens permet aplicar accions més complexes sobre el fitxer d'àudio, per exemple el control de freqüències com augmentar/ disminuir el so dels baixos o aguts, etc. Es a dir funcions especifiques d’audio que permeten noves funcionalitats. Aquest projecte podria millorar-se afegint molts més sensors, una de les funcions que es podrien implementar sols amb un sensor més, seria la de poder tindre un control de volum sobre el fitxer d'àudio. Altra acció amb sensors del mateix tipus (ultrasònics) seria el control de les frecuencies d'àudio que ens donarien també la possibilitat de poder crear filtres d'àudio utilitzant les llibreries minim. Com a conclusió dir que aquesta assignatura m'ha servit per conèixer arduino i dir que és una eina molt potent que permet la computació física (physical computing) de codi obert (Open Source), a través d'un senzill microcontrolador que pot llegir dades des de multitud de dispositius permetent poder crear una gran quantitat objectes interactius i el millor és la gran comunitat d'usuaris. Procés de treball 1. Al damunt de la placa d'Arduino, s'acoblarà la "shield", per a poder disposar de les funcionalitats extra que porta aquesta. 2. S'ha instal·lat al programa compilador d'Arduino les llibreries “SFEMP3Shield”, "SdFat" i “NewPing” per a poder treballar amb la shield sense cap errada de compilació. 3. Passar els audios a una tarjeta SD, aquests tindran l’identificador “track001 fins al track004” seran amb format mp3. 4. Per poder treballar d'una manera més còmoda i evitar problemes amb les connexions d’alimentació dels sensors hem utilitzat la placa protoboard. 5. L'alimentació de la placa protoboard, serà per mitjà d'un fil des de la shield.
  6. 6. VIDEO VIMEO: https://vimeo.com/219217688

×