Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marcos Baldoví Disseny D'interacció PAC2

50 views

Published on

Disseny d'interacció és una assignatura pràctica enla qual al llarg de les 2 PAC'S i la pràctica final, s'han prototipat diferents interaccions. L'essència d'aquesta assignatura és entendre bé l'esquema [entrada de dades ->; anàlisi ->; sortida de dades] i aplicar-lo mitjançant el programari lliure Processing i Arduino.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Marcos Baldoví Disseny D'interacció PAC2

  1. 1. Disseny d’interaccio PAC2 Marcos Baldoví Martínez
  2. 2. Esquemàtica, realitzada amb el software Fritzing:
  3. 3. Firmware, codi en format Arduino. /* * BoomBox * * This is your first step towards theese kinds of skills: * http://www.youtube.com/watch?v=FcJCxe1VSLA&noredirect=1 * The boom box is a small sample player you can use to make music, * or just random sound. It comes with three prerecorded samples * but we probably don’t have the same creative cleverness when it * comes to recording as you do so you should definitely record your * own samples too! * * (c) 2013-2016 Arduino LLC. */ #include <EducationShield.h> //Declaració dels 3 botons. //la funció sound player utilitza els pin 3, 4 i 11 //per tant no s’utilitzaran ButtonGroup bg; int buttons[]={5,6,7}; // Hi ha 3 botons en el grup de botons int buttonsCount=3; // Declaració del reproductor de so Player player=Player(); void setup(){ // Obrir les comunicacions serie i esperar al fet que el port s'obri: Serial.begin(9600); // Inicialitza el reproductor de so. Obri el monitor en sèrie per veure // els arxius de so guardats en la targeta micro SD player.begin(); // Inicialitza el grup de botons. bg.begin(buttonsCount,buttons); } void loop(){ // Espere al fet que es pressione un dels botons. // D'acord amb el botó premut → retorna 0, 1 o 2 int pressedButton=bg.pressed(); //Play a different sound according to the //button pressed. switch(pressedButton){ case 0: Serial.println("sound 0"); player.play("0.wav"); break; case 1: Serial.println("sound 1"); player.play("1.wav"); break; case 2: Serial.println("sound 2"); player.play("2.wav"); break; } }
  4. 4. Document de text amb descripció conceptual La pràctica escollida s'anomena "Boombox" està inclosa en el projecte" Arduino Verkstad Project" i tracta d'un reproductor d'àudio, el qual permet reproduir sons prèviament gravats, l'exercici inclou un so per cada botó que quan s'actua sobre el polsador s'emet un so. Aquest exercici es podria millorar afegint més botons o incorporant matrius que podrien ser controlades a través d'un perifèric, per exemple un teclat matricial a través del qual es permeti fer la crida a un fitxer d'àudio concret, que es trobés en una matriu determinada, donat l'opció de poder classificar el tipus d'àudio en funció de la matriu. Per a poder realitzar l'exercici s'ha utilitzat una shield, es tracta d'un tipus de placa que disposa d'una sèrie de funcions extra que la placa UNO no inclou, en aquest cas el model utilitzat s'anomena "Education shield" i permet poder incorporar àudio en format WAV a 8bit i 8Khz., a través d'un slot SD. Aquest projecte intenta emular una de les funcions del Maschine, que és un controlador hardware d'àudio, que entre altres funcions permet poder emetre loops d'audio. Aquest dispositiu disposa d'un PAD que es compon de 16 botons on permet emetre a cadascun un àudio diferent. Agafar aquest exercici m'ha servit com a introductori per poder desenvolupar la pràctica final, ja que és una eina molt completa i que és aprofitable després. L'única diferència és, que la shield que utilitzaré per al projecte final serà per a format MP3, que no és tan exigent com en els formats dels fitxers WAV. Procés de treball 1. S'ha instal·lat al programa compilador d'Arduino la llibreria "Education Shield" per a poder treballar amb la placa adjunta (shield). 2. Seguidament al damunt de la placa d'Arduino, s'acoblarà la "shield", per a poder disposar de les funcionalitats extra que porta aquesta. 3. Passar els audios a una tarjeta SD, aquests tenen un format de 8bit i 8 KHz. 4. Per poder treballar d'una manera més còmoda i evitar problemes amb les connexions hem utilitzat la placa protoboard que bé adjunta al kit d'Arduino. 5. L'alimentació de la placa protoboard, serà per mitjà d'un fil des de la shield. 6. Sobre aquesta placa col·locarem els 3 polsadors i el cablejat corresponent des de la shield a la protoboard.
  5. 5. Video: https://vimeo.com/213266406

×