Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mappe 6

805 views

Published on

Mappeoppgave 6
Laget av Stine, Gabrielle og Kathrine

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mappe 6

 1. 1. Kap. 4 – Sosiolingvistisk metode<br />Gabrielle, Kathrine og Stine<br />
 2. 2. Hva er sosiolingvistisk metode?<br />Sentrale fagbegreper<br />Kvantitative studier<br />Kvalitative studier<br />Innhenting av data<br />Innsamlingsmetoder<br />Informantutvalg<br />Begrepsquiz<br />Program<br />
 3. 3. Sosiolingvistisk metode<br />Relabilitet<br />Validitet<br />Kvantitativ metode<br />Korrelasjonsstudie<br />Kvalitativ metode<br />Informantutvalg: Strategisk og tilfeldig utvalg<br />Fagbegreper<br />
 4. 4. Hva er sosiolingvistisk metode?<br />Hvorfor er sosiolingvistisk metode viktig?<br />Problemstilling – hva er det?<br />Hva betyr det at dataen er valide og reliabel?<br />Sosiolingvistisk metode<br />
 5. 5. Et representativt utvalg med informanter:<br />Flere bakgrunnsforhold=flere informanter<br />Gruppeorientert<br />Korrelasjonsstudie<br />Kvantitative studier<br />
 6. 6. Forklare og forstå<br />Strategiske valg av informanter<br />”Typeinformanter” eller ”prototyper”<br />Forhåndskunnskaper og innsikt<br />Vilde, Ingrid og Are<br />Praktiserer situasjonsbestemt veksling<br />Interessant å gi en inngående beskrivelse av språklige vekslingsmønstre<br />”Objektive” sosiale bakgrunnsforhold<br />Kvalitative studier<br />
 7. 7. Personlige dybdeintervjuer<br />Intervjuer/samtaler<br />Supplere med informasjon fra andre personer<br />Utfordring: Vil informanten bruke sitt ”egentlige” talemål (thevernacular eller casualspeech, Labov)?<br />”Observatørens paradoks”<br />Har ethvert individ et egentlig talemål?<br />intraindividuell variasjon, individuelle registre og kodeveksling<br />Innhenting av språklige data<br />
 8. 8. Intervju<br />Personlige spørsmål, formell og ubehagelig situasjon<br />Gruppeintervju<br />”Kontrolleffekt”<br />Egenopptak<br />Forsterket ”kontrolleffekt”, ingen mulighet til å stille spørsmål<br />Aktivitetsoppgaver<br />Uformell situasjon, videoopptak for å dokumentere ikke-verbal kommunikasjon<br />To eller flere opptak av samme informant<br />Beskrive ulike individuelle registre, situasjoner som ”lokker frem” den forventede vekslingen<br />Skjulte mikrofoner/skjult opptak<br />Autentiske situasjoner, utfordrer grunnleggende etiske prinsipper<br />Innsamlingsmetoder<br />
 9. 9. Representanter – validitet<br />Tilfeldig og systematisk utvalg<br />Strategisk informantutvalg<br />Informantutvalg<br />
 10. 10. Oppsummering<br />
 11. 11. Hva er en sosiolingvistisk metode?<br />Man anvender metode som er framgangsmåte i en undersøkelse. Metode er et middel til å løse problemer og komme fram til ny kunnskap. <br />Hva vil det si at dataen er reliabel?<br />Dette er en betegnelse for nøyaktigheten i måten data er samlet inn på. Hvis det har sneket seg inn tilfeldige eller systematiske feil i innsamlingsprosessen, vil dataene gi oss et feilaktig bilde av det vi ønsker å undersøke.<br />Begrepsquiz<br />
 12. 12. Hva vil det si at dataen er valid? (validitet)<br />Valide data vil si at de opplysningene vi har samlet inn, virkelig er relevante for problemstillingen i undersøkelsen. Dette kan for eksempel berøre spørsmålene en stiller informantene, eller den måten en klassifiserer informantene på i sosiale grupper.<br />Hva kjennetegner en kvantitativ undersøkelse?<br />- Målbare, ”objektive” størrelser<br />- Ofte gruppebasert<br />- Mange informanter<br />- Statistisk sett generaliserbare resultater<br />Begrepsquiz<br />
 13. 13. Hva kjennetegner en kvalitativ undersøkelse?<br />- Ikke-målbare størrelser<br />- Som regel individbasert<br />- Få informanter<br />- Statistisk sett ikke-generaliserbare resultater<br />Hva er et tilfeldig utvalg av informanter?<br />Selve utvelgingen foregår på en måte at alle grupperinger i den aktuelle befolkningen har statistisk sett samme mulighet til å komme med. Eks: Lotto. Alle ballene som er med i spillet har like stor sjanse for å bli trukket ut.<br />Begrepsquiz<br />
 14. 14. Hva er et systematisk utvalg av informanter?<br />Utvelgingen kan foregå systematisk, der en trekker ut eksempelvis hvert 7. eller hvert 18. individ fra en telefonkatalog. <br />Begrepsquiz<br />
 15. 15.
 16. 16. Lykke til på eksamen.<br />Takk for oss!<br />

×