Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els dígrafs

64,884 views

Published on

Quins dígrafs s'han de separar en català. Aquí teniu un petit resum per explicar-ho a classe.

  • Login to see the comments

Els dígrafs

  1. 1. Els dígrafs són dues consonants que fan un sol so. <ul><li>Memoritza aquesta frase per recordar els que no s’han de separar: </li></ul><ul><li>A QU E LL nen té un GU I NY OL </li></ul><ul><li>i NO SE SEPARA d’ell per res del món. </li></ul>
  2. 2. ELS DÍGRAFS <ul><li>S’han de separar </li></ul><ul><li>rr: so r-r a </li></ul><ul><li>ss: car-ro s-s a </li></ul><ul><li>l·l: co l-l e-gi </li></ul><ul><li>sc: pi s-c i-na </li></ul><ul><li>ix: re i-x a </li></ul><ul><li>tj: pla t-j a </li></ul><ul><li>tg:me t-g e </li></ul><ul><li>tx: co t-x e </li></ul><ul><li>NO s’han de separar </li></ul><ul><li>qu: a- qu e ll </li></ul><ul><li>ll: </li></ul><ul><li>gu: gu i- ny ol </li></ul><ul><li>ny: </li></ul>
  3. 3. tj / rr / ss s’han de separar Pe tj ada Pe t-j a-da te rr estre te r-r es-tre ca rr eta Ca r-r e-ta ca ss ola Ca s-s o-la
  4. 4. tx / ix / l·l s’han de separar to tx o to t-x o madu ix a ma-du i-x a i l·l uminat i l-l u-mi-nat carba ss a car-ba s-s a
  5. 5. Qu / ll / gu / ny NO s’han de separar ave ll ana A-ve- ll a-na pi ny ó Pi- ny ó qu iròfan Qu i-rò-fan po ll astre Po- ll as-tre
  6. 6. Qu / ll / gu / ny NO s’han de separar anti gu es An-ti- gu es tera ny ina Te-ra- ny i-na a qu e ll A- qu e ll gu i ny ol Gu i- ny ol
  7. 7. RECORDA <ul><li>A qu e ll nen té un gu i ny ol, </li></ul><ul><li>i no se separa d’ell per res del món </li></ul>

×