Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Altran Casus AEB

505 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Altran Casus AEB

  1. 1. Het begint met afval, stelt het Afval Energie Bedrijf in Amsterdam heel uitdagend in haar eigen documentatie. En dat klopt. Waar voor burgers en bedrijven afval vaak het slot is, vormt het hier het begin van een proces, waarin energie wordt opgewekt en bouwmaterialenGroup Solutions gegenereerd worden. In dat proces dreigde de verwerking van de slakken, feitelijk de bodem-as uit de verbrandingsoven, de bottleneck te gaan worden. Want terwijl de ovencapaciteit werd uitgebreid, liep de slakkenopwerkingsinstallatie tegen haar grenzen aan. De productietijd die door twee ploegen gemaakt werd, kon en mocht niet uitgebreid worden. De oplossing moest in efficiency gevonden worden. Altran kreeg met tal van kleine deelprojecten de slakken op snelheid. Een verslag. Een efficiencyslag voor de slakkenopwerkings- installatie van het Afval Energie Bedrijf Altran Management Consulting brengt slakken op snelheid “We verwerken hier nu 850.000 ton afval en Daarnaast genereren we bouwstoffen voor de sinds een jaar ook 100.000 ton slib. Er wordt wegenbouw. We liepen echter met deze instal- momenteel gebouwd aan 530.000 ton nieuwe latie tegen de grenzen van de capaciteit aan HR-ovencapaciteit. Daarmee groeien we uit tot en we hadden een drietal redenen om deze in- de grootste HR-afvalverbrander ter wereld,” stallatie goed tegen het licht te houden. De vertelt Frank Beerepoot, directeur Operations belangrijkste: de uitbreiding van de ovencapaci- van het Afval Energie Bedrijf, niet zonder trots. teit kon niet opgevangen worden. We mochten, Hij geeft aan dat de bodemmassa uit de ovens, vanwege vergunningen, de capaciteit en ge- slakken, binnen het bedrijf opgewerkt wordt. bruikstijden niet verder uitbreiden, terwijl de “Onze slakkenopwerkinstallatie haalt onder ovencapaciteit met de nieuwbouw toe gaat meer de ferro’s en non-ferro’s uit de massa. nemen en we dus wél meer slakken krijgen. Die kunnen verkocht worden voor hergebruik. Een tweede reden was, dat de verbranding van slib bij het opwerken van de slakken vertraging veroorzaakte en de laatste reden, dat we met een unieke en gepatenteerde nieuwe opstelling ook primaire bouwstoffen als zand en grind uit de slakken willen gaan halen. Maar daarvoor moeten de processen en de kwaliteit van de output wél op orde zijn.”
  2. 2. Structurele verbeteringendoor eigen organisatieBeerepoot geeft aan, dat hij er op voorhandveel vertrouwen in had, dat er een efficiencyslaggemaakt kon worden bij de slakopwerking.Slakopwerking, de laatste fase in het proces,had ook qua managementaandacht de laatstejaren achteraan gestaan. Dat betekende dat ergekeken moest worden naar de management-structuur en managementvaardigheden, naar dewerkwijzen en procedures, naar de capaciteits-planning en roosters, maar ook naar het opzettenvan een monitoringsysteem. “Maar we haddende tijd én capaciteit niet om dit zelf goed enstructureel aan te pakken. We hebben eenshortlist met bedrijven gemaakt die ons hierin Meest urgentekonden ondersteunen, waar Altran ManagementConsulting op voor kwam. In een eerste gesprek problemen eerstproefde ik al gauw hun industriële ervaring.Altran heeft uiteindelijk een QuickScan uitge- Harmen Lücker, als projectleider namens Altranvoerd en daaruit kwam een groot verbeter- Management Consulting bij het project betrok-potentieel naar voren. We zagen dat er binnen ken, beaamt het beeld dat geschetst wordt. “Wede groep mensen die hier aan het werk is, wél zijn hier heel pragmatisch te werk gegaan ende wil aanwezig was om zaken te verbeteren, hebben eerst de tien meest urgente problemenmaar dat het kader daarvoor ontbrak. Dat heb- in beeld gebracht om daarop dertien deelpro-ben we met Altran ingevuld. Altran heeft samen jecten te definiëren. Waar we naar zochten wasmet de eigen mensen tal van kleine en grote deel- snel succes, quick wins. Niet zozeer om hetprojecten opgestart. Daarin zit een groot deel management te overtuigen, maar vooral om devan het succes. Doordat de mensen zélf nadruk- rest van de organisatie mee te krijgen in de ver-kelijk betrokken waren bij de verbeterslagen en andering. We moesten vertrouwen opwekken.Altran feitelijk alleen de katalysator was, konden Het helpt binnen organisaties als deze altijdwe snel successen behalen en zijn de verbete- om het eenvoudig te houden. Maar simpel isringen ook direct geborgd in de organisatie.” vaak moeilijk. In deze situatie moesten we vooral naar kleine documenten waarin de deel- plannen werden beschreven; pakweg één A4’tje. En naar veel praktische oplossingen. Problemen Afval Energie Bedrijf in beeld brengen, oplossingen uitproberen en als die goed uitpakken, zaken zo snel mogelijk Het Afval Energie Bedrijf maakt als zelfstandige onder- neming onderdeel uit van de gemeente Amsterdam. implementeren. Met een flink aantal technische, Het bedrijf is producent van duurzame elektriciteit, organisatorische en procesmatige aanpassingen warmte, metalen en bouwstoffen. Bovendien zorgt het wisten we, samen met de medewerkers, snel de voor de inzameling en verwerking van klein chemisch eerste successen te behalen.” afval zoals verf en batterijen (kca) en van gevaarlijk be- drijfsafval, zoals chemicaliën en brandblussers (kga). Andere soorten afval die door het Afval Energie Bedrijf worden ingezameld, zijn grof afval en elektrische apparaten, afkomstig uit huishoudens en bedrijven. Oplossingsmethodiek De afvalenergiecentrale in het westelijk havengebied verwerkt sinds 1993 jaarlijks circa 850.000 ton afval. overgedragen De centrale van het Afval Energie Bedrijf mag in bedrijf- economisch, technisch én milieutechnisch opzicht een Lücker en Beerepoot vertellen verhalen over succes genoemd worden: het weet maximaal nut uit afvalstromen te halen en is, ondanks het feit dat men trechters, goten en glijgoten, waarin materialen het laagste tarief van Nederland hanteert voor afval- zich ophopen en zo problemen veroorzaken en verwerking, een rendabele poot van de gemeente. met name ook over de praktische oplossingen die gevonden werden om problemen op te Meer over het Afval Energie Bedrijf op: www.afvalenergiebedrijf.nl lossen en zelfs te voorkomen. “De problemen waren groot en de successen zijn daar nu
  3. 3. ook naar,” stelt Beerepoot. “Toch gaat het me installatie is van een ‘Overall Equipmentzeker niet alleen om deze specifieke successen. Effectiveness’ van 18%, inmiddels naar 30%Minstens zo belangrijk is het feit dat Altran de gegaan. Maar de directeur Operations wil daarmethodiek voor het oplossen van de problemen niet ophouden. “Het laaghangend fruit is nuheeft overgedragen, in hun begeleiding en geplukt,” stelt hij met een treffende beeld-tijdens trainingen. Hoe ga je meten, hoe breng spraak. “Daarmee hebben we nu voor elkaarje de problemen in beeld en hoe ga je aan op- gekregen dat we van een tweeploegendienstlossingen daarvoor werken. De medewerkers naar een enkele ploeg terug zijn gegaan in af-beseffen nu, dat als je wilt verbeteren, je moet wachting van het gereedkomen van de nieuwemeten en kennis moet verzamelen. Ze weten ovencapaciteit. Inmiddels durf ik de ambitieshoe ze die kennis en ideeën bijeen moeten naar boven bij te stellen en wil ik er aan werkenkrijgen en hebben een structuur aangereikt dat we straks, ook als de nieuwe verbrandings-gekregen om daar vervolgens mee te werken. ovens gereed zijn, de opwerking in dagdienstOp die manier kan de organisatie, ook als uit kunnen voeren.Harmen Lücker hier niet meer rondloopt, nieuweproblemen het hoofd bieden.”AmbitiesNatuurlijk kan Beerepoot alleen maar tevredenzijn als hij beziet welke resultaten inmiddelsbehaald zijn. De doelstellingen zijn immersruimschoots bereikt. De slakkenopwerking-
  4. 4. Altran Management Consulting is despecialist als het gaat om het innoverenen verbeteren van organisaties en hunprocessen. In onze aanpak staan úwstrategische doelstellingen centraal enwerken wij samen met u aan een opti-male afstemming tussen organisatie,processen, mensen en middelen. Dit kanzowel op individuele basis als in project-verband. En vanaf de initiële start tot enmet het inbedden van de veranderingenin uw organisatie.Wij onderscheiden ons door onze onafhan-kelijkheid en resultaatgerichte, pragmatischeen innovatieve aanpak. We maken gebruikvan bewezen methoden en technieken diewe samen met onze klanten succesvolhebben geïmplementeerd. Onze kennis enexpertise leveren we aan klanten in: • Industrie • Logistieke dienstverlening Toegevoegde waarde • UtilitiesDit doen we op het gebied van: Altran Management Consulting • Operational Excellence / Lean Six Sigma Management Altran Management Consulting hecht veel waarde aan een duidelijke en • Supply Chain Management and effectieve relatie met haar klanten. Binnen deze relatie zijn begrip van Logistics de bedrijfsvoering van de klant en inzicht in diens strategie, doelstellingen, • IT Management cultuur, waardesystemen en managementstijl van cruciaal belang. • Project-, Program- and Portfolio Management Bij het oplossen van vraagstukken hanteren we een resultaatgerichte benadering met veel aandacht voor de organisatorische consequenties en aspecten rond change management. Doordat onze consultants af- wisselend optreden als adviseur en projectmanager waarborgt Altran Management Consulting de praktische uitvoerbaarheid van haar adviezen. Altran Management Consulting is er op gericht topprofessionals aan te trekken. Wij bieden een motiverende werkomgeving waarin ontwikkeling en ontplooiing wordt gestimuleerd. Door een combinatie van passende werkopdrachten en een gericht trainingsprogramma bouwen consultants een brede deskundigheid op rond strategische, organisatorische en IT- vraagstukken. Mede hierdoor ontwikkelen onze consultants zich tot multidisciplinaire experts die met effectieve oplossingen voor complexe problemen komen.Voor meer informatieAltran Management Consulting Aanpak van Altran Management ConsultingHendrik Walaardt Sacréstraat 4051117 BM Schiphol Oost In de aanpak zit onze visie sterk verankerd, waarbij we bewegen langs twee sporen:The Netherlands enerzijds training, coaching en visievorming, anderzijds integrale implementatie van concrete projecten.Tel: + 31 (0 )20 449 83 90 Om de Operational Excellence-gedachte daadwerkelijk deel te maken van de bedrijfs-Fax: + 31 (0) 20 449 99 99 cultuur voeren we dit soort trajecten altijd uit in nauwe samenwerking met uw medewerkers. Resultaat staat hierbij altijd centraal. Samen met u evalueren wij periodiek de voortgangEmail: info@altran.nl van het traject: alleen als concrete verbeteringen worden behaald worden projectenwww.altran.com voortgezet middels vooraf bepaalde GO/NO-GO criteria.www.altran.nl/mc

×