Advertisement

Novinky v PostgreSQL 9.4 a JSONB

Software developer, Consultant at 2ndQuadrant
Nov. 1, 2014
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Novinky v PostgreSQL 9.4 a JSONB

 1. PostgreSQL 9.4 - Novinky (a JSONB) Tomáš Vondra, GoodData (tomas.vondra@gooddata.com) http://blog.pgaddict.com (tomas@pgaddict.com)
 2. 9.4 release notes http://www.postgresql.org/docs/9.4/static/release-9-4.html článek od Pavla Stěhule (květen 2015) http://www.root.cz/clanky/postgresql-9-4-transakcni-sql-json-databaze/ What's new in PostgreSQL 9.4 (Magnus Hagander) http://www.hagander.net/talks/postgresql94_2.pdf PostgreSQL Conference Europe 2014 (říjen, Madrid) https://wiki.postgresql.org/wiki/PostgreSQL_Conference_Europe_Talks_2014
 3. Postup vývoje 9.4 2013 červen 9.3 branch 2013 červen commitfest #1 2013 září commitfest #2 2013 listopad commitfest #3 2014 leden commitfest #4 2014 květen beta 1 2014 červenec beta 2 2014 říjen beta 3 2014 listopad (?) PostgreSQL 9.4.0
 4. Aktuální stav ● testuje se beta3 – Pomozte s testováním! – Aplikační testy nade vše (zkuste svoji aplikaci na 9.4). ● trochu statistiky – 2222 souborů změněno – 131805 nových řádek (+) – 59333 smazaných řádek (-) ● méně než 9.3 ... – ale všichni víme že LOC je výborná metrika ;-)
 5. https://www.openhub.net/p/postgres
 6. Takže co je vlastně nového? ● vývojářské / SQL vlastnosti ● DBA a administrace ● replikace a recovery ● infrastruktura
 7. Vývojářské / SQL vlastnosti ● agregační funkce – FILTER aggregates – ordered-set aggregates – další menší vylepšení ● vylepšení aktualizovatelných pohledů ● UNNEST (WITH ORDINALITY) ● pl/pgsql stacktrace ● JSONB (nejlepší na závěr)
 8. agregační výrazy (FILTER) SELECT a, SUM(CASE WHEN b < 10 THEN c ELSE NULL END) AS pod_10, SUM(CASE WHEN b >= 10 THEN c ELSE NULL END) AS nad_10 FROM tabulka GROUP BY a; SELECT a, SUM(c) FILTER (WHERE b < 10) AS pod_10, SUM(c) FILTER (WHERE b >= 10) AS nad_10 FROM tabulka GROUP BY a;
 9. ordered-set aggregates ● pořadí vstupních hodnot není definováno – často nepodstatné (MIN, MAX, SUM, …) – někdy na něm ale záleží (array_agg, string_agg, …) – lze ho určit pomocí ORDER BY ve volání funkce SELECT a, SUM(b ORDER BY c) AS suma_b_serazene_dle_c, ARRAY_AGG(b ORDER BY c) AS pole_b_serazene_dle_c FROM tabulka GROUP BY a; ( Toto není ordered-set aggregate! )
 10. ordered-set aggregates ● některé agregační funkce pořadí vyžadují – z definice (jinak to prostě nedává smysl) – rank, percentil, ... – direct / aggregate argumenty (rozdíl) SELECT a, PERCENTILE_DISC(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY b) AS median_b FROM tabulka GROUP BY a;
 11. ordered-set aggregates ● některé agregační funkce pořadí vyžadují – z definice (jinak to prostě nedává smysl) – rank, percentil, ... – direct / aggregate argumenty (rozdíl) SELECT a, PERCENTILE_DISC(ARRAY[0.25, 0.5, 0.75]) WITHIN GROUP (ORDER BY b) AS median_b FROM tabulka GROUP BY a; ( proprietární rozšíření )
 12. hypotetické agregační funkce ● Kam by se zařadila daná hodnota? – pořadí – rank(..), dense_rank(..) – relativní (0, 1) – percent_rank(..), cume_dist(..) SELECT a, rank('xyz') WITHIN GROUP (ORDER BY b), dense_rank('xyz') WITHIN GROUP (ORDER BY b), percent_rank('xyz') WITHIN GROUP (ORDER BY b) FROM tabulka GROUP BY a;
 13. agregační funkce / další vylepšení ● group keys v EXPLAIN EXPLAIN SELECT COUNT(a) FROM tabulka GROUP BY b; QUERY PLAN -------------------------------------------------------------- HashAggregate (cost=195.00..195.11 rows=11 width=8) Group Key: b -> Seq Scan on tabulka (cost=0.00..145.00 rows=100 width=8) (3 rows)
 14. automaticky updatovatelné pohledy ● pro jednoduché pohledy lze „překládat“ DML příkazy – jedna tabulka ve FROM – bez agregací / množinových operací, apod. – pouze jednoduché odkazy na sloupce tabulky – nesmí být označený pomocí „security_barrier“ ● od 9.4 lze používat výrazy, konstanty, volání funkcí – samozřejmě tyto sloupce nelze měnit CREATE VIEW zamestnanci_view AS SELECT emp_id, dept_id, (salary*0.6) AS cista_mzda FROM zamestnanci_tabulka WHERE dept_id IN (10, 20);
 15. automaticky updatovatelné pohledy ● řádky odfiltrované přes WHERE nelze updatovat ● řádek ale může „vypadnout“ – WITH CHECK OPTION tomu zabrání – další krok na cestě k „Row Level Security“ (řízení přístupu k řádkům) CREATE VIEW zamestnanci_view AS SELECT id_zamestnance, id_oddeleni, (plat*0.6) AS cista_mzda FROM zamestnanci_tabulka WHERE id_oddeleni IN (10, 20) WITH CHECK OPTION; UPDATE zamestnanci_view SET id_oddeleni = 30;
 16. unnest SELECT unnest(ARRAY[1,2,3]) AS a; a --- 1 2 3 (3 rows)
 17. unnest SELECT unnest(ARRAY[1,2,3]) AS a, unnest(ARRAY[4,5,6]) AS b;
 18. unnest SELECT unnest(ARRAY[1,2,3]) AS a, unnest(ARRAY[4,5,6]) AS b; a | b ---+--- 1 | 4 2 | 5 3 | 6 (3 rows)
 19. unnest SELECT unnest(ARRAY[1,2,3]) AS a, unnest(ARRAY[4,5]) AS b;
 20. unnest SELECT unnest(ARRAY[1,2,3]) AS a, unnest(ARRAY[4,5]) AS b; a | b ---+--- 1 | 4 2 | 5 3 | 4 1 | 5 2 | 4 3 | 5 (6 rows)
 21. unnest SELECT * FROM unnest(ARRAY[1,2,3], ARRAY[4,5]) AS t(a,b); a | b ---+--- 1 | 4 2 | 5 3 | (3 rows)
 22. unnest SELECT * FROM unnest(ARRAY[1,2,3], ARRAY[4,5]) WITH ORDINALITY AS t(a,b); a | b | ordinality ---+---+------------ 1 | 4 | 1 2 | 5 | 2 3 | | 3 (3 rows)
 23. unnest / ROWS FROM SELECT a, b, ordinality FROM ROWS FROM (unnest(ARRAY[1,2,3]), unnest(ARRAY[4,5])) WITH ORDINALITY AS t(a,b); SELECT a, b, ordinality FROM ROWS FROM (unnest(ARRAY[1,2,3]), generate_series(1,10)) WITH ORDINALITY AS t(a,b);
 24. PL/pgSQL / call stack CREATE OR REPLACE FUNCTION inner_func() RETURNS integer AS $$ DECLARE stack text; BEGIN GET DIAGNOSTICS stack = PG_CONTEXT; RAISE NOTICE E'--- Call Stack ---n%', stack; RETURN 1; END; $$ LANGUAGE plpgsql; SELECT outer_func(); NOTICE: --- Call Stack --- PL/pgSQL function inner_func() line 4 at GET DIAGNOSTICS PL/pgSQL function outer_func() line 3 at RETURN ...
 25. PL/pgSQL / call stack CREATE OR REPLACE FUNCTION inner_func() RETURNS integer AS $$ DECLARE stack text; BEGIN GET DIAGNOSTICS stack = PG_CONTEXT; RAISE NOTICE E'--- Call Stack ---n%', stack; RETURN 1; EXCEPTION WHEN others THEN GET STACKED DIAGNOSTICS stack = PG_ERROR_CONTEXT; RAISE NOTICE E'--- Exception Call Stack ---n%', stack; END; $$ LANGUAGE plpgsql; (od 9.2, oboje Pavel Stěhule)
 26. DBA a administrace ● MATERIALIZED VIEWS ● přesun objektů mezi tablespacy ● vylepšení GIN (komprese, fast scan) ● ALTER SYSTEM / pg_reload_conf ● nové konfigurační parametry ● pg_prewarm ● pg_stat_statements (query ID)
 27. MATERIALIZED VIEWS CREATE MATERIALIZED VIEW my_view AS SELECT …; CREATE UNIQUE INDEX my_index ON my_view (…); REFRESH MATERIALIED VIEW my_view; REFRESH MATERIALIED VIEW CONCURRENTLY my_view;
 28. SET TABLESPACE ... ALTER TABLE ALL IN TABLESPACE tablespace1 OWNED BY uzivatel SET TABLESPACE tablespace2 [NOWAIT]; ALTER INDEX ... ALTER VIEW ... ALTER MATERIALIZED VIEW … (rozdíl oproti Pavlově článku / Magnusově prezentaci)
 29. Vylepšení GIN indexů ● pro hodnoty složené z „částí“ (pole, slova, …) ● index se skládá z položek key1 => [rowid1, rowid2, rowid3, …] key2 => [rowid10, rowid20, rowid30, …] … ● v podstatě bitmapové indexy (zvláštně kódované) – jde použít na skalární typy (extenze btree_gin) ● dvě významná vylepšení v 9.4 – komprese posting listů (seznam odkazů na řádky) – fast scan (dotazy typu „častý & vzácný“ výrazně rychlejší)
 30. ALTER SYSTEM ● dosud bylo nutné přímo editovat postgresql.conf $ vim /var/lib/pgsql/9.1/data/postgresql.conf ● nově je možné toho dosáhnout přímo z databáze ALTER SYSTEM SET work_mem = '128MB'; ● vytvoří se nový soubor s konfigurací (include) postgresql.auto.conf ● stále nutný explicitní reload / restart :-( SELECT pg_reload_conf();
 31. Konfigurační parametry ● autovacuum_work_mem – odděleno z maintenance_work_mem ● huge_pages – Linuxové systémy s velkým objemem RAM ● session_preload_libraries – načtení sdílených knihoven – na rozdíl od local_preload_libraries libovolných ● wal_log_hints – standardně se nelogují – ale občas jsou užitečné - replikace, rewind ● (maintenance_)work_mem / effective_cache_size – navýšení default hodnot (4x)
 32. pg_prewarm ● triviální způsob jak „zahřát cache“ – page cache (kernel) i shared buffers (DB) – statistiky shared_buffers lze získat přes pg_buffercache pg_prewarm(regclass, mode text default 'buffer', fork text default 'main', first_block int8 default null, last_block int8 default null) RETURNS int8 (možná kombinace s pgfincore)
 33. pg_stat_statements ● texty dotazů se ukládají do souboru – šetří sdílenou paměť – odstraňuje limit na délku dotazu ● doplnění „query ID“ (interní hash dotazu) – identifikace dotazu (monitorovací nástroje) – nestabilní mezi major verzemi / platformami ● možnost získat statistiky bez textů dotazů SELECT * FROM pg_stat_statements(false); – úspornější fungování monitorovacích nástrojů
 34. Replikace a recovery ● přesun tablespaces v pg_basebackup CREATE TABLESPACE ... LOCATION '...'; – jiné rozložení disku, stejná mašina => :-( pg_basebackup -T olddir=newdir ● time-delayed standby (recovery.conf) recovery_min_apply_delay=3600000 ● pg_stat_archiver – čas/počet archivovaných WAL segmentů (atd.) – úspěšné i neúspěšné pokusy
 35. Infrastruktura ● základ logické replikace – zpětná extrakce změn z transakčního logu – základy v 9.4, další patche (9.5) – alternativa k Slony, londiste, ... ● replikační sloty – flexibilní zachovávání WAL segmentů – alternativa wal_keep_segments / archive_command – alternativa hot_standby_feedback / vacuum_defer_cleanup_age
 36. Infrastruktura ● background workers – uživatelské procesy spravované databází (extensions) – dynamická registrace, spouštění, ukončování – max_worker_processes – ... – vnímáno jako základ pro „Parallel Query“
 37. Spousta dalšího ... http://www.postgresql.org/docs/9.4/static/release-9-4.html ● spousta malých změn a vylepšení – výkonnostní vylepšení – zjednodušení práce – atd. atd.
 38. JSONB Dokumentace http://www.postgresql.org/docs/9.4/static/datatype-json.html NoSQL on ACID https://wiki.postgresql.org/images/d/de/NoSQL_training_-_pgconf.eu.pdf
 39. KV a dokumenty v PostgreSQL HSTORE ● kolekce key-value – pouze řetězce, jedna úroveň (bez vnoření) ● jednoduchá definice, rychlý, snadná práce ● PostgreSQL 8.2 (2006) – predatuje mnohé NoSQL řešení ● ideální pro „řídké“ kolekce hodnot – spousta sloupců, neznámé sloupce, ...
 40. KV a dokumenty v PostgreSQL JSON ● hierarchický model dokumentů ● 9.2 – samostatný datový typ – víceméně jenom validace vstupu, minimum funkcí – možnost psát funkce v PL/V8, PL/Perl, … ● 9.3 – doplněny operátory / funkce pro manipulaci, ... JSONB ● binární reprezentace JSON (neplést s BSON) ● rychlejší, širší paleta operátorů, robustnější ● PostgreSQL 9.4 (namísto vyvíjeného HSTORE2)
 41. JSONB příklad CREATE TABLE json_data (data JSONB); INSERT INTO json_data (data) VALUES ('{"name": "Apple Phone", "type": "phone", "brand": "ACME", "price": 200, "available": true, "warranty_years": 1}');
 42. JSONB příklad CREATE TABLE json_data (data JSONB); INSERT INTO json_data (data) VALUES ('{"full name": "John Joseph Carl Salinger", "names": [ {"type": "firstname", "value": "John"}, {"type": "middlename", "value": "Joseph"}, {"type": "middlename", "value": "Carl"}, {"type": "lastname", "value": "Salinger"} ]}');
 43. funkce a operátory ● http://www.postgresql.org/docs/9.4/static/functions-json.html ● extrakce hodnot z JSON dokumentů -> jako JSON dokument #> jako JSON dokument ->> jako text #>> jako text ● containment a existence @> containment (sub-dokument) ? existence klíče ?| existence (alespoň jeden klíč) ?& existence (všechny klíče)
 44. extrakce hodnot (jako JSON) SELECT '{"a" : {"b" : "c"}}'::jsonb -> 'a'; {"b": "c"} SELECT '{"a" : {"b" : "c"}}'::jsonb -> 'a' -> 'b'; "c" SELECT '{"a" : {"b" : "c"}}'::jsonb #> '{a, b}'; SELECT '{"a" : {"b" : "c"}}'::jsonb #> ARRAY['a', 'b']; "c"
 45. containment & existence SELECT '{"a":1, "b":2}'::jsonb @> '{"b":2}'::jsonb; true SELECT '{"a":1, "b":2}'::jsonb @> '{"b":3}'::jsonb; false SELECT '{"a":1, "b":2}'::jsonb ? 'a'; true SELECT '{"a":1, "b":2}'::jsonb ?| ARRAY['a', 'c']; true SELECT '{"a":1, "b":2}'::jsonb ?& ARRAY['a', 'c']; false
 46. processing functions ● to_json ● array_to_json ● row_to_json ● json_build_array ● json_build_object ● json_object ● json_array_length ● json_each ● json_each_text ● json_extract_path ● json_extract_path_text ● json_object_keys ● json_populate_record ● json_populate_recordset ● json_array_elements ● json_array_elements_text ● json_typeof ● json_to_record ● json_to_recordset http://www.postgresql.org/docs/9.4/static/functions-json.html
 47. processing functions ● to_json ● array_to_json ● row_to_json ● json_build_array ● json_build_object ● json_object ● jsonb_array_length ● jsonb_each ● jsonb_each_text ● jsonb_extract_path ● jsonb_extract_path_text ● jsonb_object_keys ● jsonb_populate_record ● jsonb_populate_recordset ● jsonb_array_elements ● jsonb_array_elements_text ● jsonb_typeof ● jsonb_to_record ● jsonb_to_recordset http://www.postgresql.org/docs/9.4/static/functions-json.html
 48. Mailing list archive CREATE TABLE messages ( id integer PRIMARY KEY, parent_id integer, thread_id integer, list varchar(32) NOT NULL, message_id varchar(200), ... sent timestamp, author text, subject text, headers jsonb, body_plain text, subject_tsvector tsvector, body_tsvector tsvector );
 49. JSONB / diskový prostor List of relations Schema | Name | Size --------+----------------------+--------- public | headers_jsonb | 1244 MB public | headers_jsonb_beta_2 | 1330 MB public | headers_json | 1517 MB public | headers_text | 1517 MB dump 1567 MB
 50. Dotazování SELECT COUNT(*) FROM messages WHERE headers ? 'bcc'; SELECT (headers->>'message-id') AS mid FROM messages WHERE headers ? 'bcc'; SELECT COUNT(*) FROM messages WHERE headers @> '{"from" : "tv@fuzzy.cz"}'; QUERY PLAN ------------------------------------------------------------------ Aggregate (cost=177501.99..177502.00 rows=1 width=0) -> Seq Scan on messages (cost=0.00..177499.70 rows=917 width=0) Filter: (headers @> '{"from": "tv@fuzzy.cz"}'::jsonb) Planning time: 0.178 ms (4 rows)
 51. Indexování / btree ● nesmysl indexovat celé JSON dokumenty – ale indexy nad výrazy lze použít CREATE INDEX messages_cc_idx ON messages ((headers->>'cc')); SELECT * FROM messages WHERE headers->>'cc' = 'tv@fuzzy.cz'; QUERY PLAN ------------------------------------------------------------------------- Bitmap Heap Scan on messages (cost=200.09..16121.34 rows=4585 width=1529) Recheck Cond: ((headers ->> 'cc'::text) = 'tv@fuzzy.cz'::text) -> Bitmap Index Scan on ttt (cost=0.00..198.94 rows=4585 width=0) Index Cond: ((headers ->> 'cc'::text) = 'tv@fuzzy.cz'::text) Planning time: 1.044 ms (5 rows)
 52. Indexování / GIN CREATE INDEX messages_gin_idx ON messages USING gin(headers); SELECT * FROM messages WHERE headers @> '{"cc" : "tv@fuzzy.cz"}'; QUERY PLAN -------------------------------------------------------------------------- Bitmap Heap Scan on messages (cost=51.11..3518.80 rows=917 width=1529) Recheck Cond: (headers @> '{"cc": "tv@fuzzy.cz"}'::jsonb) -> Bitmap Index Scan on messages_gin_idx (cost=0.00..50.88 rows=917 width=0) Index Cond: (headers @> '{"cc": "tv@fuzzy.cz"}'::jsonb) Planning time: 0.135 ms (5 rows)
 53. Indexování / GIN ● jsonb_ops – výchozí operator class – všechny základní operátory @> ? ?| ?& ● jsonb_path_ops – menší, rychlejší indexy – pouze @> operátor CREATE INDEX headers_path_idx ON messages USING gin(headers jsonb_path_ops); ● možnost subdocument indexů CREATE INDEX messages_cc_idx ON messages USING gin((headers->'cc'));
 54. Indexování / GIN List of relations Schema | Name | Size --------+---------------------------+-------- public | messages_btree_idx | 64 MB public | messages_gin_idx | 503 MB public | messages_gin_path_idx | 270 MB public | messages_hash_id_key | 67 MB public | messages_pkey | 36 MB public | messages_cc_idx | 25 MB (4 rows)
 55. PostgrteSQL NoSQL benchmark https://github.com/EnterpriseDB/pg_nosql_benchmark http://bit.ly/1rXinmp / http://bit.ly/1t2jG1r (nižší hodnoty jsou lepší)
 56. Fulltext benchmark ● fulltextové vyhledávání v e-mailovém archivu ● kombinace slov s různou frekvencí ● 33k reálných dotazů z postgresql.org SELECT id FROM messages WHERE body_fts @@ ('high & performance')::tsquery ORDER BY ts_rank(body_fts, ('high & performance')::tsquery) DESC LIMIT 100;
 57. 9.4 durations, divided by 9.3 durations (e.g. 0.1 means 10x speedup) 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 Fulltext benchmark / 9.3 vs. 9.4 (GIN fastscan) 0.1 1 10 100 1000 duration on 9.3 [miliseconds, log scale] 9.4 duration (relative to 9.3)
Advertisement