SlideShare a Scribd company logo
1 of 35
Download to read offline
futuramb
                                 · ·
                               framtid insikt strategi
    Scenarioplanering
     Hur kan detta användas som verktyg för
     lärosätena?

     Nätverksträff omvärldsanalys
     27-28 maj Lunds universitet   Martin Börjesson
                    martin@futuramb.se
                     www.futuramb.se
                     +46 704 262891
torsdag den 27 maj 2010                              1
Den kaliforniska ön
             futuramb
               · ·
             framtid insikt strategi

torsdag den 27 maj 2010            2
$80                           Hög

         $70                           Grund

         $60                           Låg

         $50
         $40
         $30                    Verkligt utfall
         $20
         $10

           1970  1975    1980    1985      1990


               Oljeprisutveckling 1970 - 1990

torsdag den 27 maj 2010                             3
Vi ser omvärlden genom våra mentala kartor
   •  Vi navigerar efter våra mentala kartor
     av världen
   •  Våra mentala kartor är
     - aldrig fullständiga
     - formade av
      - ett visst perspektiv
      - en viss erfarenhet
     - beroende av det sociala
      sammanhanget
     - centrerade runt oss själva
   •  Vi strävar efter en konsistent bild av
     omvärlden och filtrerar oftast bort det
     som bryter mot den gällande kartan
                          futuramb
                            · ·
                          framtid insikt strategi

torsdag den 27 maj 2010                         4
100  200    300     400  500


                   Trivsel eller annat
                                futuramb
                                  · ·
                                framtid insikt strategi

torsdag den 27 maj 2010                               5
omt
              uton !
             A
              sys tem!

             ‣ Framtidsminnet
              (David Ingvar, 1985)

             ‣ Hjärnan skapar framtidsbilder
              av sammansatta minnesfragment

             ‣ Grunden för intentioner
              och planer

             ‣ Grundläggande mekanism för
              lärande i osäkra miljöer
torsdag den 27 maj 2010                   6
Scenariologik
                             Scenario A

     drivkraft
                         nella
                    Traditio
                    förutsä
                        gelser    Scenario B
     drivkraft
                                           Osäkerhet
                                           i ämne
                 Idag
           drivkraft

                             Scenario C
     drivkraft         Fokus på kritiska              Scenario D
          osäkerheter


                               Osäkerhet
                                i tid

                                     futuramb
                                       · ·
                                     framtid insikt strategi

torsdag den 27 maj 2010                                     7
Framtiden för amerikansk bilindustri          (1980-tal)
                        Högt bensinpris               Ingenjörernas          Gröna
                utmaning           motorvägar
               • protektionism        • mindre bilar
               • effektivitet        • mångsidighet

  Nytraditionalistiska                            Djupare
    värderingar                              värderingar
                Länge leve           Utländsk
                 Detroit           konkurrens
              • stora starka bilar      • sportiga bilar
              • varumärkeslojalitet      • småbussar
                        Lågt bensinpris
                                         futuramb
                                         futuramb
                                           · ··insikt strategi
                                         framtid insikt strategi

torsdag den 27 maj 2010                                        8
Konsekvensanalys
             Scenario A
             Scenario B
             Scenario C
             Scenario D

                    futuramb
                      · ·
                    framtid insikt strategi

torsdag den 27 maj 2010                   9
Förändring sker i huvudsak från omvärlden


                        Omvärld
                                             Politiska förändringar, nya
   Sociala förhållanden                                  lagar, internationella
  förändras, demografisk
   utveckling, värderings-           Närvärld                överenskommelser, politiska
                                                 maktstrukturer
     förändringar


                          Invärld
                Staten                     Ägare
                       Projekt       Admin
                                       Under-
                Kunder    Effektivitet    Kvalitet  leverantör

                           Produktivitet


                    Finansiering       Myndigheter
  Teknisk och vetenskaplig                                Ekonomisk utveckling,
  utveckling, innovationer,                               förändringar hos företag
  spridning av kunskaps                                 och branscher, valutor,
                                               konjunkturcykler

                 Ekologiska samband, miljöaspekter,
                      råvarutillgångar                     futuramb
                                                     · ·
                                                    framtid insikt strategi

torsdag den 27 maj 2010                                                  10
Isberget - att förstå de djupare orsakerna/drivkrafterna

              Synliga
              effekter
                        E
                 G


                    F
                          D


                      X
                            C??


                             B
                        A
             Drivkrafter
                               futuramb
                                 · ·
                               framtid insikt strategi

torsdag den 27 maj 2010                             11
Värdet av att arbeta med scenarioplanering
    Gemensam och bättre framtidskarta ur
    ett större perspektiv baserat på
    • integration av flera perspektiv
    • förståelse utifrån-och-in
    • de underliggande drivkrafterna och
     hur dessa samverkar
    • insikt om de kritiska osäkerheterna

    ...som innebär att man kan se klarare,
    utveckla robusta strategier inför
    framtiden, vara beredd på förändringar
    och inspireras att ta ledningen

                        futuramb
                          · ·
                        framtid insikt strategi

torsdag den 27 maj 2010                       12
Essensen av scenarier
                       Det
                          är s
                              om
                               n  är F
                                     reud
                                        sing
                                          lar s
                                              lant
                                                ...             Är       Är inte

             Hypoteser   Förutsägelser

             Berättelser  Teorier

             Divergerande  Konvergerande
                                         futuramb
                                           · ·
                                         framtid insikt strategi

torsdag den 27 maj 2010                                        13
Grundstruktur för en scenarioprocess

                                    Typisk tidsrymd: 3 - 18 månader

                        Fas 1: Orientera
                        - Kunskapsinsamling
                        - Fokusfrågeställning

          Fas 2: Utforska
          - Kritiska osäkerheter                      Fas 5: Bevaka
          - Förutbestämda faktorer                     - Nyckelindikatorer
                                           - Metoder              Fas 3: Syntetisera
              - Scenarioramverk
              - Scenarier            Fas 4: Agera
                                - Implikationer
                                - Strategisk agenda
                                                 futuramb
                                                   · ·
                                                 framtid insikt strategi

torsdag den 27 maj 2010                                               14
I hela eller delar av organisationen?


         Besluts-  Strategisk   Idé-   Lärande-  Alignment     Förnyelse/
         process  planering  generering  process  integrering   transformation
         Högsta                              Hela
        ledningen            Inblandning          organisationen
                                                Källa: GBN                                              futuramb
                                                · ·
                                              framtid insikt strategi

torsdag den 27 maj 2010                                            15
Nytta med scenarioplanering


    • Förbättrar förmågan att planera
     - Bredare förståelse för omvärldens drivkrafter och osäkerheter
    • Utmanar mentala kartor
     - För diskussionen utanför den egna komfortzonen och in i en värld av
         osäkerheter och lurande faror
    • Bidrar med koherens
      - Paketering av många observationer till ett fåtal scenarier
    •  En placering i förarsätet
      - Kartor ger perspektiv och möjliggör därmed styrning
    •  Förbättrar förmågan till kommunikation och organisatoriskt lärande
      - Det gemensamma arbetet är i sig en lärandeprocess
    •  Verkar konfliktlösande
      - Att diskutera framtid och hypoteser är opolitiskt och därmed ofarligt
    •  Engagerar och legitimerar tänkande och handling
      - Att utveckla sina egna framtidsbilder skapar delaktighet

                                         futuramb
                                           · ·
                                         framtid insikt strategi

torsdag den 27 maj 2010                                       16
Universitetens utmaningar
                           futuramb
                             · ·
                           framtid insikt strategi

torsdag den 27 maj 2010                         17
Några av universitetens förändringsdimensioner
    • Kommersialisering och        • Krav på professionalisering av
       marknadsutsättning
                         ledningsarbetet
    • Ökad politisering och        • Lönsamhet är en
       universiteten allt mer centrala
                         överlevnadsfaktor
       verktyg i den nationella
       agendan att utveckla välfärden  • Krav på tydligare profil och
                         synlighet
    • Vetenskapen har förändrats
       inifrån - framväxten av post-   • Krav på samarbetsförmåga
       akademisk vetenskap        • Krav på förändringsförmåga
    • Forskning sker överallt - allt    • Världen definieras inte utifrån
       närmare tillämpningarna       universitetets perspektiv                                     futuramb
                                       · ·
                                     framtid insikt strategi

torsdag den 27 maj 2010                                   18
Stratified Systems Theory - nivåer av arbete


                             VII

                             VI
                                      5 - 10 år
                             V   Vision


                             IV  Strategi  2 - 5 år
                             III  System   1 - 2 år                             II  Service  3 mån - 1 år                              I  Kvalitet  0 - 3 mån
* Referens: Elliott Jaques - Requisite Organization/SST
                                             futuramb
                                               · ·
                                             framtid insikt strategi

torsdag den 27 maj 2010                                           19
Arbetets organisation


                       Tidspersktiv
                    VII
          Värderingar
          och målsättningar  VI

                    V
          Anpassning
          och utveckling   IV

                    III
          Funktion      II

                    I
                          futuramb
                            · ·
                          framtid insikt strategi

torsdag den 27 maj 2010                        20
Olika utmaningar för olika nivåer


                          VII
                Ange riktning
             Tolka och syntetisera
                Overifierbarhet
                          VI
                  Se mönster       Tidshorisont
                    Intuition
                          V   Abstrationsnivå
                             Komplexitet
                              Osäkerhet
                          IV

                          III
      Utförandeförmåga
      Att veta                II
      Orsak/verkan
      Ämneskunskap
      Verifierbarhet
                          I

                                  futuramb
                                    · ·
                                   framtid insikt strategi

torsdag den 27 maj 2010                                 21
Idag vs i morgon


                       VII

                       VI
      Organisationen i omvärlden, dess           5 - 10 år
      syfte och dess avgränsningar    V
                        Det som inte
      Utveckla alternativ för att
      möta förändring          IV finns idag 2 - 5 år
      Bygga strukturer och system i
      balans mellan nutid och framtid
                       III        1 - 2 år


      Operativa planer och program
      baserat på samlat kunnande     II   Det som  3 mån - 1 år

                          finns idag
      Konkret utförande. Kvalitet
      och känsla i praktiken       I         0 - 3 mån
                                        futuramb
                                          · ·
                                        framtid insikt strategi

torsdag den 27 maj 2010                                      22
Universitetens utmaning 1: bli en hel organisation


                           Tidspersktiv
                    VII
          Värderingar
          och målsättningar  VI
             Morgondagens universitet
                  V
          Anpassning
          och utveckling   IV

                    III
          Funktion  Gårdagens universitet
                   II

                    I
                               futuramb
                                 · ·
                               framtid insikt strategi

torsdag den 27 maj 2010                             23
Universitetens utmaning 2: Förmågeglappet
          Abstraktion/ämneskunskap


                            glapp
                        Kunskapsdomän  Organisation

                                        futuramb
                                          · ·
                                        framtid insikt strategi

torsdag den 27 maj 2010                                      24
Universitetens utmaning 3: Undvika ytterligeterna
               Grupp               Individer
             Grupptänkande  Behövs balans    Fragmentering
                     för att undvika              Närsynthet           Handlingsförlamning
                                         futuramb
                                           · ·
                                         framtid insikt strategi

torsdag den 27 maj 2010                                       25
Utmaningen med
             scenarioplanering på
               universiteten                         futuramb
                           · ·
                         framtid insikt strategi

torsdag den 27 maj 2010                       26
Kritik mot scenarioplanering - speciellt i akademisk kontext


    • Scenarier är inte objektiva - inte vetenskapliga
      - ”De som tror de är objektiva har bara okritiskt anammat de auktoritära
         doktrinerna i sin egen begränsade kultur” - Rollo May
      -  Scenarioprocessen hanterar subjektiviteten genom att notera den och göra den
         tydlig snarare än att dölja den
    • Scenarier går inte att direkt översätta till strategi
      - Detta dilemma innebär att man måste vara tydlig med att det handlar om en
         lärandeprocess där ledningspersoner själva måste lära och därefter utveckla sin
         strategi
    • Metoden kommer från företagsvärlden...
     - ...men är i sig en protest mot det rådande lednings- och planeringsparadigmet
    • Scenarioplanering är tidskrävande
     - Ja, men metoden är en lärandeprocess för både individer och organisationer
    • Scenarioplanering ger ett godtyckligt resultat
     - Komplexiteten som döljs i ett enkelt och ”godtyckligt” scenariokors kommer
         tillbaka när historierna utvecklas (fyrfältsmetoden är mer kraftfull än den ser ut)
    • Scenarioplanering skapar inget nytt - hanterar inte diskontinuiteterna
      -   Har man då lyckats speciellt bra?
                                              futuramb
                                                · ·
                                               framtid insikt strategi

torsdag den 27 maj 2010                                             27
Case studies - lyckade projekt                                                         17                  Case Study One
             Universiti Sains Malaysia (Malaysia)
      Universiti Sains Malaysia (Malaysia) vision
                 Theme: Towards a ‘new’

      About the Universiti Sains Malaysia

                                                                             •
      The Universiti Sains Malaysia (USM) is a public university with its main campus situated in Penang, Malaysia. There are two other
      branch campuses, one in mainland Penang, and the other in Kelantan. With approximately 30,000 students, USM is one of the biggest         Leddes av innovativ ”vice-chancellor”
      universities (in student numbers) in Malaysia. The number of lecturers is about 1600, with a student-lecturer ratio of about 23:1.
      Overview of Scenario Planning Process
                                                                             •  Samverkan med andra förändringsprojekt
      Length of process
      No. of large workshops
                        Approx. 18 months (May 2005 – December 2006)
                        2
                                                                        19    •  Tydlig målbild - utveckla en övergripande vision
      No. of workshop participants    20                                                    •  Facilitering av högprofil futurist
      Conversations with community    6 months (series of presentations + discussions)
      No. wider community involved    440       Case Study Two
     Context                  The Open University (UK)
      The Open University (UK) the art of strategic conversation
     Malaysia, like many other countries, was (and still is) acutely aware of the broad shift from a production-consumption economy to a
                     Theme: Promoting
     knowledge-based economy, and the important role of the university in this. Additionally, changes internally in Malaysia meant that
     universities had more autonomy vis-à-vis the government. Within the Universiti Sains Malaysia (USM) the Vice-Chancellor, Professor
      About the Open University
     Dzulkifli Razak, was spearheading several innovationsonly much re-visioning. to distance learning. It is open to all – there are
      The Open University (OU) is the United Kingdom’s and university dedicated                                 • Leddes av innovativ ”vice-chancellor”
      no previous qualifications required to study. Students must be over 16 when their course starts but there is no upper age
     Reasons for Scenario Planning
      limit. They have around 150,000 undergraduate and more than 30,000 postgraduate students. 10,000 of the students have
     In light of the radically changing environment, USM decided to take the proactive step ‘to map out alternative futures, unpack the     • Tidsinvesteringen korrelerades med det upplevda
      disabilities. More than 25,000 students live outside the UK. Nearly all students are studying part-time.
     divergent views of stakeholders, and then move towards a desired future’.62 The process was distinctive in that it was driven by        lärandet - positivt
     ideals; it wasof Scenario Planning Process
      Overview not just about adapting to the external environment but also about questioning that environment as well as internal
     perceptions and assumptions and seeking an inspiring,(first realistic, vision for the future(second process), one day (thirdbehind.
      Length of process
      No. of large workshops
                        Approx. 6 months but process), Approx.3 months which the university could rally process)
                        Several                                            21
                                                                           •  Uppdelade grupper som ägde sina egna resultat
     Method
      No. of workshop participants
     Stage one: Determining the scenarios
                        Approx.25                                              •  Tillgång till namnkunniga externa experter
      Conversations with community Ongoing
     The project began with an intensive two-day workshop entitled ‘Creating the Future of Higher Education: Implications for
                  Case Study Three
     Universiti Sains Malaysia’, during which initial scenarios (for the next 25 years) were agreed upon. About 20 top-level leaders, senior
     Context
              Bemidji State University (USA)
     administrators, officers, and academics representing the on a large scale. It is USM big present. This workshop integrated a variety
     The OU offers high-quality online and distance learning various schools froma verywereorganisation which has the dual challenges
     of running a huge operational machine,the scenarios, such as emerging issues analysis, causal layered analysis, the futureshad very
       techniques in the process of creating while maintaining consistent and high quality. During its early years, the OU had triangle,
      Bemidji State University (USA)
     and acompetition. However, in 2002, when the new Vice-Chancellor strategic plan Gourley arrived, competition was suddenly
     little macro-history analysis.         Theme: Creating a Professor Brenda
   and notably increasing. The government was emphasising widening participation, other providers (including those in the private
    About Bemidji State University
   Stage two: Conversations with the community
   sector) were growing their part-time student market, and e-learning was gathering pace.
   In the months following the (BSU) is a several presentations of the alternative scenarioscampus in northern Minnesota’s lakes and
    Bemidji State Universirty workshop small public university situated on a lakeside were made, first to the heads of departments,
   then to region. It has approximatelyadministrators, then to and 400 graduate students. The which every lecturer and administrative
   Reasons for Scenario Planning 3,700 undergraduate several other small workshops to student-faculty ratio is about 19:1.
    forest the deputy deans and senior
                                                                           • Tydligt mål - input till strategisk plan
   officer been the and provider of online and at three learning in the UK for some time the workshops had to worry about
   Havingwas invited,mainfinally to student leaders distanceof USM’s campuses. During each of theseOU had notfeedback was elicited
    Overview of Scenario Planning Process
   from the participants in the had of a questionnaire which: (1) sought the participants’ spend their likelihood of various ensuring
   competition or market: theyform grown used to queues at the door and had needed toviews on theenergies and time on events or
                                                                           • Extremt öppen och tydlig process
    Length of process         16 months
   phenomenon happening, (2) gavelargeparticipantshad resulted in an institution which was(likes and fairly inward-looking.various
   quality output on an increasingly the scale. This the opportunity to state their attitudes arguably dislikes) towards the As the
    No. of large workshops       27
   scenarios presented to them, and (3) Vice-Chancellor Brenda as to the most likely ‘preferred’ scenario to be expanded.
   external environment was changing,elicited broad agreementGourley saw that a culture change was needed within the OU – the
                                                                           • Externa deltagare - både samhällsrepresentanter
    No. of workshop participants    30
   University needed tocommunity Ongoing focused, alert to changes in the environment, and more strategic in its thinking.
    Conversations with become more outwardly                                                     och experter långväga ifrån
   Stage three: Agreeingwrites about how scenarios can be used to help an organisation learn the ‘art of strategic conversation’65,
   Kees wider communityon a vision for USM (+ campus-wide distribution)
    No. Van Der Heijden involved 300-400
   A second workshop was held entitled Creating the to learn of Universiti Sains Malaysia: Backcasting and Visioning of the Scenarios.
   which is an apt description of what the OU hoped Futures in the process.
   The workshop began with a review of the dissemination exercises – which informed and was integrated into the ensuing discussion.
   Context
   The final
   Methodoutput of this workshop was an emerging vision for USM. The relationship of the vision to the scenarios is described below:
   During the autumn of 2002, BSU completed a strategic planning process, the outcome of which was The University Plan (2002-
   Overview
   2007). In 2005, prior toscenarios representnext strategic planning process, they hired an external consultant who suggested that
                                                                                              futuramb
                                                                                                · ·
                                                                                               framtid insikt strategi
     The five alternative preparing for the an culture range which describes the does not the vision in full scenario planning
   Since the intention was to help bring about a analytic change (something which nature of happen quickly) range, whereas, thewas
   theemerging ... vision signifies an open space, allowing participants to create an authentic picture
      current strategic plan was too cumbersome and did not facilitate decision-making and that the planning committees were
torsdag den timeinmaj of operation and implementation rather thanprocess was the most in-depth, and could be described as
   used over
          27 as an ongoing practice. The initial scenario planning strategy.
   bogged down topics 2010
                                                    Universiti Sains Malaysia (2007) p122
                                                                                                        28
Case study - ett misslyckat projekt
                   futuramb
                     · ·
                   framtid insikt strategi

torsdag den 27 maj 2010                 29
Case study - ett misslyckat projekt (2)
                     futuramb
                       · ·
                     framtid insikt strategi

torsdag den 27 maj 2010                   30
Dimensioner att reflektera runt         Fokusera på att    Fokusera på konkret
        utveckla tänkandet   och användbart resultat

        Köra utan ledningen    Involvera ledningen
          i processen         i arbetet

        Huvudfokus på att     Huvudfokus på
         uppnå effekter       metoden

           Styrnings-/
                     Kunskapsprocess
          beslutsfokus

        Följa organisationens     Leva i en
         planeringscykler     egen tidsrymd

           Göra själv       Köpa utifrån


                              futuramb
                                · ·
                                framtid insikt strategi

torsdag den 27 maj 2010                              31
Mina funderingar
    • Måste scenarioprojekten pågå inom varje universitet - eller kan man
       samarbeta över Sverige?
    • Kan man fokusera på ett universitet där förutsättningarna är mer
       lovande än på andra ställen och utveckla ett bra svenskt case?


    • Man bör börja med kunskapsprojekt för att skapa förtrogenhet med
       tänkandet
    • Bygg gärna ihop scenarioprojekten med andra
       ledarutvecklingsprogram
    • Bygg upp er egen kunskap - expertis - integritet först                                       futuramb
                                         · ·
                                       framtid insikt strategi

torsdag den 27 maj 2010                                     32
Allmänna scenarioreferenser
             http://www.well.com/~mb/scenario_planning/
             Referenser till artiklar och scenarier på Internet
             Scenarios – The art of strategic conversation
             Kees van der Heijden


                               The Art of the Long View
                               Peter Schwartz
                                         futuramb
                                           · ·
                                         framtid insikt strategi

torsdag den 27 maj 2010                                       33
Scenarioplaneringsprojekt med akademisk ankytning    •  Centre for Educational Research and Innovation (CERI) - University Futures:
       http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_35845581_31245522_1_1_1_1,00.html
      -  Fyra scenarier: http://www.oecd.org/document/
         8/0,3343,en_2649_35845581_37031944_1_1_1_1,00.html
    •  University of Tasmania Future Scenarios:
       http://www.utas.edu.au/academicplan/scenarios.html
    •  College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences
       http://www.cvmbs.colostate.edu/insight/2006/March2006/aavmc.htm
    •  University of St Andrews, Scotland
       http://www.horizon.unc.edu/conferences/scot_proceedings.asp
    •  Lincoln University, New Zealand
       http://www.horizon.unc.edu/courses/papers/transforming.asp
    •  Australian National Training Authority http://www.anta.gov.au/vetFuture.asp
      -  Scenario rapport: http://www.dest.gov.au/sectors/training_skills/publications_resources/
         profiles/anta/profile/focus_on_the_future_vet.htm                                                 futuramb
                                                   · ·
                                                 framtid insikt strategi

torsdag den 27 maj 2010                                               34
Artiklar om scenarioplanering med akademisk anknytning
    • A Guide to Scenario Planning in Higher Education (Nicola Sayers)
       https://www.lfhe.ac.uk/publications/research.html (behöver registrering)
    • Scenarios and University Planning
       http://aair.org.au/jir/Oct03/Conway.pdf
    • Scenario Planning: Springboard for Transforming University
      http://wwwnew.franciscan.edu/home2/Content/dean/PAPERS/
      Strategic%2520Planning/1073.pdf
      - Handouts: http://www.ncahlc.org/download/annualmeeting/08Handouts/
         quistgaard_presprog.pdf
                                       futuramb
                                         · ·
                                       framtid insikt strategi

torsdag den 27 maj 2010                                     35

More Related Content

More from futuramb

Projekt framtidens hållbara affärsmodeller
Projekt framtidens hållbara affärsmodellerProjekt framtidens hållbara affärsmodeller
Projekt framtidens hållbara affärsmodellerfuturamb
 
Futuramb morgondagens chefer och ledare - vilka roller spelar dom
Futuramb  morgondagens chefer och ledare - vilka roller spelar domFuturamb  morgondagens chefer och ledare - vilka roller spelar dom
Futuramb morgondagens chefer och ledare - vilka roller spelar domfuturamb
 
5 megatrender - Next & Now 8 nov 2013
5 megatrender - Next & Now 8 nov 20135 megatrender - Next & Now 8 nov 2013
5 megatrender - Next & Now 8 nov 2013futuramb
 
Framtidens affärsmodeller - Handelskammardagen i Borås 23 oktober 2013
Framtidens affärsmodeller - Handelskammardagen i Borås 23 oktober 2013Framtidens affärsmodeller - Handelskammardagen i Borås 23 oktober 2013
Framtidens affärsmodeller - Handelskammardagen i Borås 23 oktober 2013futuramb
 
SFIS utbildning scenarioplanering 15 sept 2011
SFIS utbildning scenarioplanering 15 sept 2011SFIS utbildning scenarioplanering 15 sept 2011
SFIS utbildning scenarioplanering 15 sept 2011futuramb
 
Scenarioplanering - pröva på affärsutveckling på ihm
Scenarioplanering - pröva på affärsutveckling på ihmScenarioplanering - pröva på affärsutveckling på ihm
Scenarioplanering - pröva på affärsutveckling på ihmfuturamb
 
SEVS scenario presentation
SEVS scenario presentationSEVS scenario presentation
SEVS scenario presentationfuturamb
 
Business region göteborg omvärldslunch 9 april, 2010
Business region göteborg omvärldslunch 9 april, 2010Business region göteborg omvärldslunch 9 april, 2010
Business region göteborg omvärldslunch 9 april, 2010futuramb
 
Business Region Göteborg omvärldslunch 9 april
Business Region Göteborg omvärldslunch 9 aprilBusiness Region Göteborg omvärldslunch 9 april
Business Region Göteborg omvärldslunch 9 aprilfuturamb
 
Affärer i Morgondagens Medialandskap
Affärer i Morgondagens MedialandskapAffärer i Morgondagens Medialandskap
Affärer i Morgondagens Medialandskapfuturamb
 
Internet och framväxten av det horisontella samhället
Internet och framväxten av det horisontella samhälletInternet och framväxten av det horisontella samhället
Internet och framväxten av det horisontella samhälletfuturamb
 

More from futuramb (11)

Projekt framtidens hållbara affärsmodeller
Projekt framtidens hållbara affärsmodellerProjekt framtidens hållbara affärsmodeller
Projekt framtidens hållbara affärsmodeller
 
Futuramb morgondagens chefer och ledare - vilka roller spelar dom
Futuramb  morgondagens chefer och ledare - vilka roller spelar domFuturamb  morgondagens chefer och ledare - vilka roller spelar dom
Futuramb morgondagens chefer och ledare - vilka roller spelar dom
 
5 megatrender - Next & Now 8 nov 2013
5 megatrender - Next & Now 8 nov 20135 megatrender - Next & Now 8 nov 2013
5 megatrender - Next & Now 8 nov 2013
 
Framtidens affärsmodeller - Handelskammardagen i Borås 23 oktober 2013
Framtidens affärsmodeller - Handelskammardagen i Borås 23 oktober 2013Framtidens affärsmodeller - Handelskammardagen i Borås 23 oktober 2013
Framtidens affärsmodeller - Handelskammardagen i Borås 23 oktober 2013
 
SFIS utbildning scenarioplanering 15 sept 2011
SFIS utbildning scenarioplanering 15 sept 2011SFIS utbildning scenarioplanering 15 sept 2011
SFIS utbildning scenarioplanering 15 sept 2011
 
Scenarioplanering - pröva på affärsutveckling på ihm
Scenarioplanering - pröva på affärsutveckling på ihmScenarioplanering - pröva på affärsutveckling på ihm
Scenarioplanering - pröva på affärsutveckling på ihm
 
SEVS scenario presentation
SEVS scenario presentationSEVS scenario presentation
SEVS scenario presentation
 
Business region göteborg omvärldslunch 9 april, 2010
Business region göteborg omvärldslunch 9 april, 2010Business region göteborg omvärldslunch 9 april, 2010
Business region göteborg omvärldslunch 9 april, 2010
 
Business Region Göteborg omvärldslunch 9 april
Business Region Göteborg omvärldslunch 9 aprilBusiness Region Göteborg omvärldslunch 9 april
Business Region Göteborg omvärldslunch 9 april
 
Affärer i Morgondagens Medialandskap
Affärer i Morgondagens MedialandskapAffärer i Morgondagens Medialandskap
Affärer i Morgondagens Medialandskap
 
Internet och framväxten av det horisontella samhället
Internet och framväxten av det horisontella samhälletInternet och framväxten av det horisontella samhället
Internet och framväxten av det horisontella samhället
 

Scenarioplanering i universitetens omvärldsanalys

 • 1. futuramb · · framtid insikt strategi Scenarioplanering Hur kan detta användas som verktyg för lärosätena? Nätverksträff omvärldsanalys 27-28 maj Lunds universitet Martin Börjesson martin@futuramb.se www.futuramb.se +46 704 262891 torsdag den 27 maj 2010 1
 • 2. Den kaliforniska ön futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 2
 • 3. $80 Hög $70 Grund $60 Låg $50 $40 $30 Verkligt utfall $20 $10 1970 1975 1980 1985 1990 Oljeprisutveckling 1970 - 1990 torsdag den 27 maj 2010 3
 • 4. Vi ser omvärlden genom våra mentala kartor • Vi navigerar efter våra mentala kartor av världen • Våra mentala kartor är - aldrig fullständiga - formade av - ett visst perspektiv - en viss erfarenhet - beroende av det sociala sammanhanget - centrerade runt oss själva • Vi strävar efter en konsistent bild av omvärlden och filtrerar oftast bort det som bryter mot den gällande kartan futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 4
 • 5. 100 200 300 400 500 Trivsel eller annat futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 5
 • 6. omt uton ! A sys tem! ‣ Framtidsminnet (David Ingvar, 1985) ‣ Hjärnan skapar framtidsbilder av sammansatta minnesfragment ‣ Grunden för intentioner och planer ‣ Grundläggande mekanism för lärande i osäkra miljöer torsdag den 27 maj 2010 6
 • 7. Scenariologik Scenario A drivkraft nella Traditio förutsä gelser Scenario B drivkraft Osäkerhet i ämne Idag drivkraft Scenario C drivkraft Fokus på kritiska Scenario D osäkerheter Osäkerhet i tid futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 7
 • 8. Framtiden för amerikansk bilindustri (1980-tal) Högt bensinpris Ingenjörernas Gröna utmaning motorvägar • protektionism • mindre bilar • effektivitet • mångsidighet Nytraditionalistiska Djupare värderingar värderingar Länge leve Utländsk Detroit konkurrens • stora starka bilar • sportiga bilar • varumärkeslojalitet • småbussar Lågt bensinpris futuramb futuramb · ··insikt strategi framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 8
 • 9. Konsekvensanalys Scenario A Scenario B Scenario C Scenario D futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 9
 • 10. Förändring sker i huvudsak från omvärlden Omvärld Politiska förändringar, nya Sociala förhållanden lagar, internationella förändras, demografisk utveckling, värderings- Närvärld överenskommelser, politiska maktstrukturer förändringar Invärld Staten Ägare Projekt Admin Under- Kunder Effektivitet Kvalitet leverantör Produktivitet Finansiering Myndigheter Teknisk och vetenskaplig Ekonomisk utveckling, utveckling, innovationer, förändringar hos företag spridning av kunskaps och branscher, valutor, konjunkturcykler Ekologiska samband, miljöaspekter, råvarutillgångar futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 10
 • 11. Isberget - att förstå de djupare orsakerna/drivkrafterna Synliga effekter E G F D X C?? B A Drivkrafter futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 11
 • 12. Värdet av att arbeta med scenarioplanering Gemensam och bättre framtidskarta ur ett större perspektiv baserat på • integration av flera perspektiv • förståelse utifrån-och-in • de underliggande drivkrafterna och hur dessa samverkar • insikt om de kritiska osäkerheterna ...som innebär att man kan se klarare, utveckla robusta strategier inför framtiden, vara beredd på förändringar och inspireras att ta ledningen futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 12
 • 13. Essensen av scenarier Det är s om n är F reud sing lar s lant ... Är Är inte Hypoteser Förutsägelser Berättelser Teorier Divergerande Konvergerande futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 13
 • 14. Grundstruktur för en scenarioprocess Typisk tidsrymd: 3 - 18 månader Fas 1: Orientera - Kunskapsinsamling - Fokusfrågeställning Fas 2: Utforska - Kritiska osäkerheter Fas 5: Bevaka - Förutbestämda faktorer - Nyckelindikatorer - Metoder Fas 3: Syntetisera - Scenarioramverk - Scenarier Fas 4: Agera - Implikationer - Strategisk agenda futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 14
 • 15. I hela eller delar av organisationen? Besluts- Strategisk Idé- Lärande- Alignment Förnyelse/ process planering generering process integrering transformation Högsta Hela ledningen Inblandning organisationen Källa: GBN futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 15
 • 16. Nytta med scenarioplanering • Förbättrar förmågan att planera - Bredare förståelse för omvärldens drivkrafter och osäkerheter • Utmanar mentala kartor - För diskussionen utanför den egna komfortzonen och in i en värld av osäkerheter och lurande faror • Bidrar med koherens - Paketering av många observationer till ett fåtal scenarier • En placering i förarsätet - Kartor ger perspektiv och möjliggör därmed styrning • Förbättrar förmågan till kommunikation och organisatoriskt lärande - Det gemensamma arbetet är i sig en lärandeprocess • Verkar konfliktlösande - Att diskutera framtid och hypoteser är opolitiskt och därmed ofarligt • Engagerar och legitimerar tänkande och handling - Att utveckla sina egna framtidsbilder skapar delaktighet futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 16
 • 17. Universitetens utmaningar futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 17
 • 18. Några av universitetens förändringsdimensioner • Kommersialisering och • Krav på professionalisering av marknadsutsättning ledningsarbetet • Ökad politisering och • Lönsamhet är en universiteten allt mer centrala överlevnadsfaktor verktyg i den nationella agendan att utveckla välfärden • Krav på tydligare profil och synlighet • Vetenskapen har förändrats inifrån - framväxten av post- • Krav på samarbetsförmåga akademisk vetenskap • Krav på förändringsförmåga • Forskning sker överallt - allt • Världen definieras inte utifrån närmare tillämpningarna universitetets perspektiv futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 18
 • 19. Stratified Systems Theory - nivåer av arbete VII VI 5 - 10 år V Vision IV Strategi 2 - 5 år III System 1 - 2 år II Service 3 mån - 1 år I Kvalitet 0 - 3 mån * Referens: Elliott Jaques - Requisite Organization/SST futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 19
 • 20. Arbetets organisation Tidspersktiv VII Värderingar och målsättningar VI V Anpassning och utveckling IV III Funktion II I futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 20
 • 21. Olika utmaningar för olika nivåer VII Ange riktning Tolka och syntetisera Overifierbarhet VI Se mönster Tidshorisont Intuition V Abstrationsnivå Komplexitet Osäkerhet IV III Utförandeförmåga Att veta II Orsak/verkan Ämneskunskap Verifierbarhet I futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 21
 • 22. Idag vs i morgon VII VI Organisationen i omvärlden, dess 5 - 10 år syfte och dess avgränsningar V Det som inte Utveckla alternativ för att möta förändring IV finns idag 2 - 5 år Bygga strukturer och system i balans mellan nutid och framtid III 1 - 2 år Operativa planer och program baserat på samlat kunnande II Det som 3 mån - 1 år finns idag Konkret utförande. Kvalitet och känsla i praktiken I 0 - 3 mån futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 22
 • 23. Universitetens utmaning 1: bli en hel organisation Tidspersktiv VII Värderingar och målsättningar VI Morgondagens universitet V Anpassning och utveckling IV III Funktion Gårdagens universitet II I futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 23
 • 24. Universitetens utmaning 2: Förmågeglappet Abstraktion/ämneskunskap glapp Kunskapsdomän Organisation futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 24
 • 25. Universitetens utmaning 3: Undvika ytterligeterna Grupp Individer Grupptänkande Behövs balans Fragmentering för att undvika Närsynthet Handlingsförlamning futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 25
 • 26. Utmaningen med scenarioplanering på universiteten futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 26
 • 27. Kritik mot scenarioplanering - speciellt i akademisk kontext • Scenarier är inte objektiva - inte vetenskapliga - ”De som tror de är objektiva har bara okritiskt anammat de auktoritära doktrinerna i sin egen begränsade kultur” - Rollo May - Scenarioprocessen hanterar subjektiviteten genom att notera den och göra den tydlig snarare än att dölja den • Scenarier går inte att direkt översätta till strategi - Detta dilemma innebär att man måste vara tydlig med att det handlar om en lärandeprocess där ledningspersoner själva måste lära och därefter utveckla sin strategi • Metoden kommer från företagsvärlden... - ...men är i sig en protest mot det rådande lednings- och planeringsparadigmet • Scenarioplanering är tidskrävande - Ja, men metoden är en lärandeprocess för både individer och organisationer • Scenarioplanering ger ett godtyckligt resultat - Komplexiteten som döljs i ett enkelt och ”godtyckligt” scenariokors kommer tillbaka när historierna utvecklas (fyrfältsmetoden är mer kraftfull än den ser ut) • Scenarioplanering skapar inget nytt - hanterar inte diskontinuiteterna - Har man då lyckats speciellt bra? futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 27
 • 28. Case studies - lyckade projekt 17 Case Study One Universiti Sains Malaysia (Malaysia) Universiti Sains Malaysia (Malaysia) vision Theme: Towards a ‘new’ About the Universiti Sains Malaysia • The Universiti Sains Malaysia (USM) is a public university with its main campus situated in Penang, Malaysia. There are two other branch campuses, one in mainland Penang, and the other in Kelantan. With approximately 30,000 students, USM is one of the biggest Leddes av innovativ ”vice-chancellor” universities (in student numbers) in Malaysia. The number of lecturers is about 1600, with a student-lecturer ratio of about 23:1. Overview of Scenario Planning Process • Samverkan med andra förändringsprojekt Length of process No. of large workshops Approx. 18 months (May 2005 – December 2006) 2 19 • Tydlig målbild - utveckla en övergripande vision No. of workshop participants 20 • Facilitering av högprofil futurist Conversations with community 6 months (series of presentations + discussions) No. wider community involved 440 Case Study Two Context The Open University (UK) The Open University (UK) the art of strategic conversation Malaysia, like many other countries, was (and still is) acutely aware of the broad shift from a production-consumption economy to a Theme: Promoting knowledge-based economy, and the important role of the university in this. Additionally, changes internally in Malaysia meant that universities had more autonomy vis-à-vis the government. Within the Universiti Sains Malaysia (USM) the Vice-Chancellor, Professor About the Open University Dzulkifli Razak, was spearheading several innovationsonly much re-visioning. to distance learning. It is open to all – there are The Open University (OU) is the United Kingdom’s and university dedicated • Leddes av innovativ ”vice-chancellor” no previous qualifications required to study. Students must be over 16 when their course starts but there is no upper age Reasons for Scenario Planning limit. They have around 150,000 undergraduate and more than 30,000 postgraduate students. 10,000 of the students have In light of the radically changing environment, USM decided to take the proactive step ‘to map out alternative futures, unpack the • Tidsinvesteringen korrelerades med det upplevda disabilities. More than 25,000 students live outside the UK. Nearly all students are studying part-time. divergent views of stakeholders, and then move towards a desired future’.62 The process was distinctive in that it was driven by lärandet - positivt ideals; it wasof Scenario Planning Process Overview not just about adapting to the external environment but also about questioning that environment as well as internal perceptions and assumptions and seeking an inspiring,(first realistic, vision for the future(second process), one day (thirdbehind. Length of process No. of large workshops Approx. 6 months but process), Approx.3 months which the university could rally process) Several 21 • Uppdelade grupper som ägde sina egna resultat Method No. of workshop participants Stage one: Determining the scenarios Approx.25 • Tillgång till namnkunniga externa experter Conversations with community Ongoing The project began with an intensive two-day workshop entitled ‘Creating the Future of Higher Education: Implications for Case Study Three Universiti Sains Malaysia’, during which initial scenarios (for the next 25 years) were agreed upon. About 20 top-level leaders, senior Context Bemidji State University (USA) administrators, officers, and academics representing the on a large scale. It is USM big present. This workshop integrated a variety The OU offers high-quality online and distance learning various schools froma verywereorganisation which has the dual challenges of running a huge operational machine,the scenarios, such as emerging issues analysis, causal layered analysis, the futureshad very techniques in the process of creating while maintaining consistent and high quality. During its early years, the OU had triangle, Bemidji State University (USA) and acompetition. However, in 2002, when the new Vice-Chancellor strategic plan Gourley arrived, competition was suddenly little macro-history analysis. Theme: Creating a Professor Brenda and notably increasing. The government was emphasising widening participation, other providers (including those in the private About Bemidji State University Stage two: Conversations with the community sector) were growing their part-time student market, and e-learning was gathering pace. In the months following the (BSU) is a several presentations of the alternative scenarioscampus in northern Minnesota’s lakes and Bemidji State Universirty workshop small public university situated on a lakeside were made, first to the heads of departments, then to region. It has approximatelyadministrators, then to and 400 graduate students. The which every lecturer and administrative Reasons for Scenario Planning 3,700 undergraduate several other small workshops to student-faculty ratio is about 19:1. forest the deputy deans and senior • Tydligt mål - input till strategisk plan officer been the and provider of online and at three learning in the UK for some time the workshops had to worry about Havingwas invited,mainfinally to student leaders distanceof USM’s campuses. During each of theseOU had notfeedback was elicited Overview of Scenario Planning Process from the participants in the had of a questionnaire which: (1) sought the participants’ spend their likelihood of various ensuring competition or market: theyform grown used to queues at the door and had needed toviews on theenergies and time on events or • Extremt öppen och tydlig process Length of process 16 months phenomenon happening, (2) gavelargeparticipantshad resulted in an institution which was(likes and fairly inward-looking.various quality output on an increasingly the scale. This the opportunity to state their attitudes arguably dislikes) towards the As the No. of large workshops 27 scenarios presented to them, and (3) Vice-Chancellor Brenda as to the most likely ‘preferred’ scenario to be expanded. external environment was changing,elicited broad agreementGourley saw that a culture change was needed within the OU – the • Externa deltagare - både samhällsrepresentanter No. of workshop participants 30 University needed tocommunity Ongoing focused, alert to changes in the environment, and more strategic in its thinking. Conversations with become more outwardly och experter långväga ifrån Stage three: Agreeingwrites about how scenarios can be used to help an organisation learn the ‘art of strategic conversation’65, Kees wider communityon a vision for USM (+ campus-wide distribution) No. Van Der Heijden involved 300-400 A second workshop was held entitled Creating the to learn of Universiti Sains Malaysia: Backcasting and Visioning of the Scenarios. which is an apt description of what the OU hoped Futures in the process. The workshop began with a review of the dissemination exercises – which informed and was integrated into the ensuing discussion. Context The final Methodoutput of this workshop was an emerging vision for USM. The relationship of the vision to the scenarios is described below: During the autumn of 2002, BSU completed a strategic planning process, the outcome of which was The University Plan (2002- Overview 2007). In 2005, prior toscenarios representnext strategic planning process, they hired an external consultant who suggested that futuramb · · framtid insikt strategi The five alternative preparing for the an culture range which describes the does not the vision in full scenario planning Since the intention was to help bring about a analytic change (something which nature of happen quickly) range, whereas, thewas theemerging ... vision signifies an open space, allowing participants to create an authentic picture current strategic plan was too cumbersome and did not facilitate decision-making and that the planning committees were torsdag den timeinmaj of operation and implementation rather thanprocess was the most in-depth, and could be described as used over 27 as an ongoing practice. The initial scenario planning strategy. bogged down topics 2010 Universiti Sains Malaysia (2007) p122 28
 • 29. Case study - ett misslyckat projekt futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 29
 • 30. Case study - ett misslyckat projekt (2) futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 30
 • 31. Dimensioner att reflektera runt Fokusera på att Fokusera på konkret utveckla tänkandet och användbart resultat Köra utan ledningen Involvera ledningen i processen i arbetet Huvudfokus på att Huvudfokus på uppnå effekter metoden Styrnings-/ Kunskapsprocess beslutsfokus Följa organisationens Leva i en planeringscykler egen tidsrymd Göra själv Köpa utifrån futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 31
 • 32. Mina funderingar • Måste scenarioprojekten pågå inom varje universitet - eller kan man samarbeta över Sverige? • Kan man fokusera på ett universitet där förutsättningarna är mer lovande än på andra ställen och utveckla ett bra svenskt case? • Man bör börja med kunskapsprojekt för att skapa förtrogenhet med tänkandet • Bygg gärna ihop scenarioprojekten med andra ledarutvecklingsprogram • Bygg upp er egen kunskap - expertis - integritet först futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 32
 • 33. Allmänna scenarioreferenser http://www.well.com/~mb/scenario_planning/ Referenser till artiklar och scenarier på Internet Scenarios – The art of strategic conversation Kees van der Heijden The Art of the Long View Peter Schwartz futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 33
 • 34. Scenarioplaneringsprojekt med akademisk ankytning • Centre for Educational Research and Innovation (CERI) - University Futures: http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_35845581_31245522_1_1_1_1,00.html - Fyra scenarier: http://www.oecd.org/document/ 8/0,3343,en_2649_35845581_37031944_1_1_1_1,00.html • University of Tasmania Future Scenarios: http://www.utas.edu.au/academicplan/scenarios.html • College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences http://www.cvmbs.colostate.edu/insight/2006/March2006/aavmc.htm • University of St Andrews, Scotland http://www.horizon.unc.edu/conferences/scot_proceedings.asp • Lincoln University, New Zealand http://www.horizon.unc.edu/courses/papers/transforming.asp • Australian National Training Authority http://www.anta.gov.au/vetFuture.asp - Scenario rapport: http://www.dest.gov.au/sectors/training_skills/publications_resources/ profiles/anta/profile/focus_on_the_future_vet.htm futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 34
 • 35. Artiklar om scenarioplanering med akademisk anknytning • A Guide to Scenario Planning in Higher Education (Nicola Sayers) https://www.lfhe.ac.uk/publications/research.html (behöver registrering) • Scenarios and University Planning http://aair.org.au/jir/Oct03/Conway.pdf • Scenario Planning: Springboard for Transforming University http://wwwnew.franciscan.edu/home2/Content/dean/PAPERS/ Strategic%2520Planning/1073.pdf - Handouts: http://www.ncahlc.org/download/annualmeeting/08Handouts/ quistgaard_presprog.pdf futuramb · · framtid insikt strategi torsdag den 27 maj 2010 35